Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0676/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0676/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0269

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 532kWORD 150k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια
P8_TA(2015)0269B8-0676/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (2015/2697(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70-72, 75, 82-87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47-50, 52 και 53,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573) και τις επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτίμηση του αντίκτυπου των προτάσεων της Επιτροπής (SEC(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, που ακύρωσε την οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ(5),

–  έχοντας το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλειά του, στις 28 Απριλίου 2015, σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (O-000064/2015 – B8-0566/2015 και O-000065/2015 – B8-0567/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης έχουν γίνει πιο περίπλοκες, υβριδικές, ασύμμετρες, μη συμβατικές και διεθνείς, εξελίσσονται με ταχύτητα και είναι δύσκολο να προβλεφθούν, υπερβαίνοντας έτσι τις δυνατότητες οποιουδήποτε μεμονωμένου κράτους μέλους και ότι, συνεπώς, απαιτούν, περισσότερο από ποτέ, μια συνεκτική, ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη και συντονισμένη αντίδραση από την ΕΕ συνολικά, που όμως θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση και από όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών και τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και ότι η πολιτική αυτή επιδιώκει κοινούς στόχους και βασίζεται στο κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, η υλοποίηση αυτών των κοινών σκοπών και προτεραιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από έναν σαφή επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού επιπέδου, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας και με στενή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική και δικαστική παρακολούθηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση για την εθνική ασφάλεια, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται στις εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας να παραβιάζουν τα συμφέροντα -ακόμη και οικονομικά συμφέροντα- άλλων κρατών μελών, τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων τους και τους νόμους και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών γενικότερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποκομίσουμε τα διδάγματα από τις πολλαπλές παραβιάσεις ευρωπαϊκών και οικουμενικών κανόνων και αξιών στο πλαίσιο της συνεργασίας στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια, μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται παράλληλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να κατοχυρωθούν η ελευθερία και η δικαιοσύνη, τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και να υπόκεινται στη δέουσα δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση της δικαιοσύνης και της πρόληψης δεν καλύπτεται επαρκώς στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις βασικές αιτίες της εγκληματικότητας, όπως η όξυνση της ανισότητας, της φτώχειας, της ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας και των εγκλημάτων μίσους, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά με μέτρα ασφάλειας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής, όπου περιλαμβάνονται η βελτιωμένη πολιτική για την απασχόληση και η κοινωνική, η εκπαιδευτική, η πολιτιστική και η εξωτερική πολιτική·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτυχή της πρόληψης στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντική, σε μια περίοδο αυξανόμενων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που υπονομεύουν την κοινωνική ειρήνη και την ουσιαστική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημόσιων ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μέτρων εναλλακτικών στη φυλάκιση, αφενός, και μέτρων επανένταξης, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά ήσσονος σημασίας αδικήματα, θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των πολιτικών πρόληψης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε το πρωτόκολλο αριθ. 36 που προσαρτήθηκε στις Συνθήκες, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέκτησαν πλήρεις εξουσίες όσον αφορά τα νομικά μέσα του πρώην τρίτου πυλώνα, διευρύνοντας τη λογοδοσία από την άποψη της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση με μέτρα που έχουν ληφθεί και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο επηρεάζουν την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, την εσωτερική αγορά, την πνευματική ιδιοκτησία και την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, τα προγράμματα ρομπότ (botnets) ως μορφή εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, επηρεάζουν εκατομμύρια υπολογιστές και χιλιάδες στόχους ταυτόχρονα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας γίνονται όλο και πιο ασαφή, γεγονός που επιβάλλει στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, που θα αποσκοπεί σε μια σφαιρική και πολυδιάστατη προσέγγιση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας και του εγκλήματος σε όλη την ΕΕ, ως καίριο στοιχείο του θεματολογίου για την ασφάλεια·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, για την περίοδο 2015-2020, όπως αυτό προτείνεται από την Επιτροπή, και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο πλαίσιό του· πιστεύει ότι, με δεδομένες τις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρομοκρατία, ο βίαιος εξτρεμισμός, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελούν τις σοβαρότερες απειλές που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες σε εθνικό, ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι το θεματολόγιο θα πρέπει να είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο ευέλικτο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες νέες προκλήσεις στο μέλλον·

2.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων η ανισότητα, η φτώχεια και οι διακρίσεις· τονίζει ακόμη την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για εργαζόμενους στον κοινωνικό τομέα, τοπικούς και κρατικούς αστυνομικούς και δικαστικούς λειτουργούς, οι προϋπολογισμοί των οποίων έχουν περικοπεί σε ορισμένα κράτη μέλη·

3.  ζητεί να αναζητηθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των πολιτικών πρόληψης και των κατασταλτικών μέτρων, με στόχο τη διαφύλαξη της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· τονίζει ότι τα μέτρα ασφάλειας θα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται σε συμφωνία με τις αρχές του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, να λάβει κατάλληλα υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων (απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12), που επιβάλλει όλα τα μέσα να συμμορφώνονται με τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της νομιμότητας και να περιλαμβάνουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις της λογοδοσίας και της δικαστικής προσφυγής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως την επίπτωση της απόφασης αυτής σε κάθε μέσο που περιλαμβάνει τη διατήρηση δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου·

4.  υπενθυμίζει ότι, για να είναι αξιόπιστος παράγοντας στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζει τις πολιτικές της για την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τις εταιρικές σχέσεις της με τρίτες χώρες στον τομέα της ασφάλειας, πάνω σε μια συνολική προσέγγιση που θα ενσωματώνει όλους τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τους ανθρώπους σε πράξεις τρομοκρατίας ή στη συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα και, συνεπώς, να εφαρμόσει οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που θα έχουν σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα υπόκεινται σε δικαστικό και δημοκρατικό έλεγχο και σε διεξοδικές αξιολογήσεις·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την επιλογή της Επιτροπής να βασίσει το θεματολόγιο στην αρχή της πλήρους συμμόρφωσης προς το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω της ορθής δικαστικής εποπτείας, στη διεύρυνση της διαφάνειας, λογοδοσίας και του δημοκρατικού ελέγχου, στην καλύτερη εφαρμογή και εκτέλεση των υπαρχόντων νομικών μέσων, σε μια πιο ενιαία διϋπηρεσιακή και διατομεακή προσέγγιση και σε μια στενότερη σύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της πολιτικής για την ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν αυστηρά τις αρχές αυτές κατά την εφαρμογή του θεματολογίου· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα θέσει τις αρχές αυτές στο επίκεντρο της εποπτικής δραστηριότητάς του σε σχέση με την εφαρμογή του θεματολογίου·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το θεματολόγιο εστιάζει συγκεκριμένα στα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως για τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογεί αυστηρά κάθε μέτρο ασφάλειας που προτείνει, όχι μόνο για τον βαθμό στον οποίο το μέτρο επιτυγχάνει τους στόχους του αλλά και για το κατά πόσο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει την ανάγκη να εντάξει η Επιτροπή στις εργασίες αξιολόγησης όλα τα σχετικά όργανα και οργανισμούς, και ιδίως τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την Ευρωπόλ και τη Eurojust· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για αυτή την αξιολόγηση, ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τον δημοκρατικό έλεγχο·

7.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη καταδίκη που εξέφρασε σε σχέση με μέτρα που οδηγούν στην ευρεία, συστηματική και αδιάκριτη συλλογή των προσωπικών δεδομένων αθώων ανθρώπων, ιδίως λόγω των δυνητικά σοβαρότατων συνεπειών της στο δικαίωμα σε δίκαια δίκη, στη μη εφαρμογή διακρίσεων, στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων, στην ελευθερία του τύπου, την ελευθερία σκέψης και την ελευθερία λόγου, καθώς και στις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, αλλά και λόγω του σημαντικού δυναμικού κατάχρησης των συλλεγόμενων πληροφοριών εναντίον πολιτικών αντιπάλων· εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη χρησιμότητα των μέτρων μαζικής παρακολούθησης, η οποία συχνά έχει υπερβολικά ευρύ πεδίο, με αποτέλεσμα να αντλεί πάρα πολλά λανθασμένα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα· προειδοποιεί για τον κίνδυνο που ενέχουν τα μέτρα μαζικής παρακολούθησης να συσκοτίζουν την ανάγκη επένδυσης σε ενδεχομένως φθηνότερα, αποτελεσματικότερα και λιγότερο παρεμβατικά μέτρα επιβολής του νόμου·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον σεβασμό της αρχής της διαφύλαξης των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών σε ολόκληρη τη νομοθεσία που σχετίζεται με την ασφάλεια·

9.  σημειώνει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει έναν συμφωνημένο ορισμό της «εθνικής ασφάλειας», γεγονός που δημιουργεί έναν απροσδιόριστο παράγοντα στα νομικά μέσα της ΕΕ που περιέχουν αναφορές στην «εθνική ασφάλεια»·

10.  πιστεύει ότι, για να αποκτήσουν οι πολίτες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πολιτικές για την ασφάλεια, τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί, καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του θεματολογίου· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να οργανώνει τακτικές δραστηριότητες παρακολούθησης, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, όσον αφορά την ορθή υλοποίηση και την πρόοδο του θεματολογίου· σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής να συγκροτήσει ένα συμβουλευτικό φόρουμ της ΕΕ για την ασφάλεια· ζητεί το φόρουμ αυτό να εξασφαλίζει την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων και αναμένει πως θα του αποσταλούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ αυτό, ιδίως όσον αφορά τον ακριβή ρόλο του, το έργο, τη σύνθεση και τις εξουσίες του, καθώς και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σε αυτό·

11.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δημοκρατική και δικαστική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και ο Διαμεσολαβητής δεν διαθέτουν επαρκείς εξουσίες ώστε να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ασφάλεια·

12.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαμορφώσουν το ταχύτερο δυνατό έναν χάρτη πορείας - ή κάποιον παρόμοιο μηχανισμό - ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και λειτουργική εφαρμογή του θεματολογίου, να τον υποβάλουν στο Κοινοβούλιο και να ξεκινήσουν την εφαρμογή του εντός των επόμενων έξι μηνών· πιστεύει ότι μια προσέγγιση του είδους «κύκλος πολιτικής της ΕΕ» (με εντοπισμό και αξιολόγηση των κοινών κινδύνων και ευάλωτων σημείων, ορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και ανάπτυξη στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, ουσιαστική εφαρμογή με σαφείς οδηγούς, χρονοδιαγράμματα και παραδοτέα, καθώς και αξιολογήσεις) θα μπορούσε να προσφέρει την αναγκαία συνοχή και συνέχεια στην εφαρμογή του θεματολογίου, εφόσον το Κοινοβούλιο συμμετάσχει πραγματικά στον ορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων· αναμένει την περαιτέρω συζήτηση των θεμάτων αυτών με την Επιτροπή και τη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI)·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για την υποκείμενη αρχή του θεματολογίου για την πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση των υπαρχόντων μέσων στο πεδίο της ασφάλειας, πριν κατατεθούν προτάσεις για νέα μέτρα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μέσων της ΕΕ –και υπό το πρίσμα των νέων απειλών για την ασφάλεια που αντιμετωπίζει η ΕΕ–, ούτε και των κενών που παραμένουν· πιστεύει ότι το έργο αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλιστεί πως η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια είναι αποτελεσματική, αναγκαία, αναλογική, συνεκτική και διεξοδική· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια τέτοια λειτουργική αξιολόγηση των υπαρχόντων μέσων της ΕΕ, των πόρων και της χρηματοδότησης για το πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας, ως μέτρο προτεραιότητας στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την υλοποίηση του θεματολογίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να αξιολογήσουν πλήρως την εφαρμογή των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 70 της ΣΛΕΕ·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εστιάζει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση των συνόρων, ως ουσιώδη πτυχή στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι η ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω συστηματικών ελέγχων που υποστηρίζονται από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει, μέχρι τις αρχές του 2016, αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με τα ευφυή σύνορα·

15.  υποστηρίζει το αίτημα της Επιτροπής για μια πιο ενιαία διϋπηρεσιακή και διατομεακή προσέγγιση και τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και για την αύξηση της επιχειρησιακής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη χρήση των υπαρχόντων μέσων και των βάσεων δεδομένων όπως οι SIS και ECRIS, καθώς και κοινών ερευνητικών ομάδων· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνση της σύναψης των εκκρεμουσών ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ οργανισμών· σημειώνει ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα μέτρα στο θεματολόγιο με στόχο την ενίσχυση της διάστασής του στο πεδίο της δικαιοσύνης· ζητεί την ολοκλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη όλων των πτυχών της δικαστικής συνεργασίας σε εγκληματικές υποθέσεις, περιλαμβανομένων της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, των θυμάτων και των μαρτύρων, καθώς και της εφαρμογής των υπαρχόντων μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΕ·

16.  στηρίζει πλήρως την προτεραιότητα της Επιτροπής να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω αμοιβαία εμπιστοσύνη, να εκμεταλλευθούν πλήρως υφιστάμενα εργαλεία για ανταλλαγή πληροφοριών και να ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η διασυνοριακή επιχειρησιακή συνεργασία, ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές·

17.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως νομοθετική πρόταση που να τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)(7) για να εναρμονισθούν τα κριτήρια ειδοποίησης και να καταστούν υποχρεωτικές οι ειδοποιήσεις που αφορούν άτομα που έχουν καταδικασθεί ή είναι ύποπτα για τρομοκρατία·

18.  χαιρετίζει την ανακοίνωση από την Επιτροπή για αποτίμηση του πόσο αναγκαίο είναι και ποίες δυνατότητες προστιθέμενης αξίας παρέχει ένα Ευρωπαϊκό Ευρετηριακό Σύστημα Ποινικών Μητρώων (EPRIS) για να διευκολύνει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούν τα κράτη μέλη στα ποινικά μητρώα και στηρίζει πλήρως τη δρομολόγηση δοκιμαστικού σχεδίου που σχεδιάζουν μία ομάδα κρατών για να θεσπισθούν μηχανισμοί για αυτοματοποιημένες διασυνοριακές αναζητήσεις στα ευρετήρια των κρατών μελών βάσει της παροχής «θετικής ή μη θετικής απάντησης (hit/no hit)»· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές·

19.  τονίζει τη σημασία των κοινών ομάδων έρευνας (JIT) για τη διερεύνηση ειδικών υποθέσεων διασυνοριακής φύσης και καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτό το επιτυχημένο εργαλείο τακτικότερα· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη συγκρότηση ημιμονίμων ή μονίμων JIT προς αντιμετώπιση των συνεχών απειλών, ιδιαιτέρως στις παραμεθόριες περιοχές, απειλών όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και οι συμμορίες μοτοσικλετιστών·

20.  εκφράζει τη λύπη του, διότι μηχανισμοί όπως είναι το πάγωμα και η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης δεν χρησιμοποιούνται ακόμη συστηματικά σε όλες τις κατάλληλες διασυνοριακές υποθέσεις και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή επ' αυτού·

21.  τονίζει ότι ένα κενό δημοκρατικής και δικαστικής εποπτείας χαρακτηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών· εκφράζει ανησυχία όσον αφορά το ότι η δημοκρατική και δικαστική εποπτεία παρακωλύεται σοβαρά από τον κανόνα περί τρίτων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα·

22.  σημειώνει ότι τα όρια μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας καθίστανται περισσότερο συγκεχυμένα και χαιρετίζει συνεπώς την προσήλωση της Επιτροπής στο να εξασφαλίζεται ότι η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση της πολιτικής για την ασφάλεια συνιστούν δίπτυχο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε τακτική αποτίμηση του αντικτύπου του Θεματολογίου στη Στρατηγική Εξωτερικής Ασφαλείας της ΕΕ και αντιστρόφως, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις υποχρεώσεις σεβασμού και προώθησης των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών και αξιών, όπως διατυπώνονται στις διεθνείς συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες που έχουν επικυρώσει ή υπογράψει· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί, οι συνεργίες και η εσωτερική συνοχή μεταξύ των δύο, ειδικά στην αντιμετώπιση των νέων, διατομεακών, υβριδικών απειλών που συναντά η Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις περαιτέρω δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της πολιτικής για την ασφάλεια και της συνεργασίας της με τρίτα κράτη στο πεδίο της ασφαλείας για να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί το δικαίωμά του για δημοκρατικό ενδελεχή έλεγχο από κοινού με τα κοινοβούλια των κρατών μελών·

23.  τονίζει τη σημασία και την επικαιρότητα της συνεχούς στρατηγικής αναθεώρησης της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, που της ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013, και η οποία πρέπει να οδηγήσει στην έγκριση νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια· μια ευρεία στρατηγική που θα περιλαμβάνει θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας πρέπει να εντοπίζει και να περιγράφει τα συμφέροντα, τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΕΕ, τις υπάρχουσες και τις εν εξελίξει απειλές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς και τα όργανα και τα μέσα της ΕΕ να πετύχει όλα τα ανωτέρω·

24.  ζητεί να εγγράφονται πολύ αυστηρές ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, ειδικά στη Βόρειο Αφρική και την περιοχή του Κόλπου όσον αφορά τη συνεργασία ασφαλείας· ζητεί η συνεργασία με μη δημοκρατικές χώρες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επανεξετασθεί·

25.  τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων που προκαλούν τις ένοπλες συρράξεις, τον εξτρεμισμό και τη φτώχεια στα τρίτα κράτη, διότι τα εν λόγω στοιχεία δημιουργούν προκλήσεις στο πεδίο της ασφαλείας για την ΕΕ· παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής /Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να στηρίζουν πλουραλιστικά, χωρίς αποκλεισμούς και ομαλής λειτουργίας κράτη που έχουν ισχυρή και βιώσιμη κοινωνία των πολιτών που είναι ικανή να παρέχει ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη και απασχόληση στους πολίτες τους·

26.  παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ να παρουσιάσει σχέδιο κοινής θέσης σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(8)·

27.  αναγνωρίζει την κατεπείγουσα έκκληση από την Επιτροπή να ολοκληρωθούν οι εργασίες σχετικά με την έγκριση της οδηγίας της ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργασθεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες έως τα τέλη του έτους· τονίζει ότι η οδηγία PNR θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, περιλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου, ενώ παράλληλα θα παρέχει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο επίπεδο της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει αυτή τη διεργασία παρέχοντας οιαδήποτε σχετικά επιπρόσθετα στοιχεία για την αναγκαιότητα και αναλογικότητα μιας οδηγίας PNR της ΕΕ· ζητεί οιαδήποτε μελλοντική πρόταση που δημιουργεί νέα εργαλεία στο πεδίο της ασφαλείας, όπως η PNR, να περιλαμβάνει συστηματικά μηχανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·

28.  συμφωνεί με την Επιτροπή σχετικά με την κομβική σημασία που έχει η υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με την κατάρτιση, την έρευνα και καινοτομία και το σημαντικό έργο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) στο συγκεκριμένο πεδίο· θεωρεί ότι τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών για τους λειτουργούς της επιβολής του νόμου είναι θεμελιώδους σημασίας για περαιτέρω ενθάρρυνση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος επιβολής του νόμου και ορθών πρακτικών στο συγκεκριμένο πεδίο· πιστεύει ότι είναι απαραίτητες περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων στο πεδίο της πρόληψης·

29.  επισημαίνει ότι η ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση ασφαλείας ζητεί μία ευέλικτη, ευπροσάρμοστη και με δυνατότητα αντίδρασης προσέγγιση, την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και την τακτική επανεξέταση των δράσεων προτεραιότητας που ορίζονται στο Θεματολόγιο· επισημαίνει εν προκειμένω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 222 ΣΛΕΕ το οποίο απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας υφιστάμενες αποτιμήσεις απειλών στις οποίες έχουν προβεί κράτη μέλη και η Ευρωπόλ, και να υπάρξει ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με το αποτέλεσμά της και τη συνέχεια που της δίδεται·

Τρομοκρατία

30.  χαιρετίζει τα μέτρα που ορίζονται στο Θεματολόγιο προς καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εξουδετέρωση της απειλής που συνιστούν οι υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για λόγους τρομοκρατίας («αλλοδαποί μαχητές») και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· σημειώνει τη νέα δομή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας που θα ιδρυθεί στους κόλπους της Ευρωπόλ και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ακριβή του ρόλο, τα καθήκοντα, τις εξουσίες και την εποπτεία του, ιδιαιτέρως δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλίζεται αρμόζουσα δημοκρατική και δικαστική εποπτεία στα κατάλληλα επίπεδα, μεταξύ άλλων με τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπόλ· τονίζει ότι η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι θα πρέπει να διενεργείται επί περισσότερο διαρθρωμένης βάσεως·

31.  καταδικάζει οιαδήποτε ανάλυση οδηγεί στη σύγχυση μεταξύ τρομοκρατίας, ανασφάλειας, Ισλάμ και μεταναστών·

32.  υπενθυμίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στην Κοπεγχάγη, και στο Saint-Quentin-Fallavier, την επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ να αξιολογήσει καλύτερα την απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ και να εστιάσει τη δράση της στους τομείς άμεσων προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας: ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ, ενίσχυση των δυνατοτήτων αναφοράς σε διαδικτυακό περιεχόμενο, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, καθώς και επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών·

33.  υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία που έχει ο εντοπισμός και η διακοπή των χρηματοοικονομικών ροών, συμπεριλαμβανομένων και χρηματοοικονομικών ροών εκτός SWIFT, στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών δικτύων και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη και ισόρροπη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP)·

34.  υπογραμμίζει ότι η απειλή εγχώριας τρομοκρατίας στην ΕΕ φθάνει σε νέα, επικίνδυνα επίπεδα από τότε που ισλαμιστές φονταμενταλιστές επικράτησαν στην Συρία και το Ιράκ και ξεκίνησαν προπαγανδιστική εκστρατεία παγκόσμιας εμβέλειας για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους τζιχαντιστές και να οργανώσουν επιθέσεις εντός των συνόρων της ΕΕ·

35.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαχητών και της τρομοκρατίας εν γένει απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση που εμπλέκει το να αντιμετωπίζονται περιεκτικά υποκείμενοι παράγοντες, όπως είναι η ριζοσπαστικοποίηση, να αναπτύσσεται κοινωνική συνοχή και μη εισαγωγή αποκλεισμών και να διευκολύνεται η επανένταξη μέσω προαγωγής της πολιτικής και θρησκευτικής ανεκτικότητας, να αναλύονται και να αντισταθμίζονται οι μέσω διαδικτύου προτροπές για την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, να αποτρέπονται οι αναχωρήσεις για τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, να αποτρέπεται και να τυγχάνει καταπολέμησης η στρατολόγηση και η συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις, να παρεμποδίζεται η χρηματοοικονομική ενίσχυση τρομοκρατικών οργανώσεων και ατόμων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτές, να εξασφαλίζεται η σταθερή νομική δίωξη, εάν συντρέχει λόγος, και να παρέχονται στις αρχές επιβολής του νόμου τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτέλεση των καθηκόντων τους με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

36.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μαζί με τα κράτη μέλη πραγματική στρατηγική όσον αφορά τους Ευρωπαίους μαχητές – στοιχείο που επί του παρόντος λείπει από το Θεματολόγιο για την Ασφάλεια – και ειδικότερα εκείνους που επιστρέφουν από τις ζώνες εχθροπραξιών και επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις που τους στρατολόγησαν και επιδεικνύουν θέληση να επανενταχθούν στην κοινωνία· θεωρεί ότι ειδική έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων Ευρωπαίων μαχητών·

37.  επαναλαμβάνει τη σταθερή απόφασή του να εξασφαλίσει λογοδοσία για μαζικές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό τον μανδύα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της μεταφοράς και παράνομης κράτησης ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από την CIA μέσω ανοικτών και διαφανών διερευνήσεων· ζητεί την προστασία όσων αποκαλύπτουν παραβιάσεις αυτού του είδους, όπως είναι οι δημοσιογράφοι και οι καταγγέλτες·

Ριζοσπαστικοποίηση

38.  συμφωνεί ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη περισσότερο συγκεκριμένων μέτρων στο Θεματολόγιο που να αντιμετωπίζουν τη ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει κατεπείγουσα και περιεκτική δράση για να εντείνει μέτρα που να αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, την πρόληψη της διάδοσης των εξτρεμιστικών ιδεολογιών και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης και μη εισαγωγής διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το Δίκτυο για την Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), όπου συγκεντρώνονται όλοι οι σχετικοί παράγοντες που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης σε επίπεδο απλών μελών και να αποσαφηνίσει την εντολή, τα καθήκοντα και το πεδίο του νέου προτεινόμενου Κέντρου Αριστείας του RAN· συνιστά η δομή του να περιέχει επίσης τοπικούς και εθνικούς υπευθύνους λήψεως αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται στην πράξη η υλοποίηση των συστάσεων που εκπονούν εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων· ζητεί τολμηρότερα μέτρα προς αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και της χρήσης ιστοτόπων στο διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση ριζοσπαστικών ιδεολογιών στην Ευρώπη· χαιρετίζει τη δημιουργία Μονάδας Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου («Internet Referral Unit») στην Ευρωπόλ για να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη στον εντοπισμό και την αφαίρεση βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου επιγραμμικά με τη συνεργασία του τομέα, καλεί δε την Επιτροπή να χορηγήσει τους επιπρόσθετους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία της· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων προς ενίσχυση του ρόλου του διαδικτύου ως εργαλείου ευαισθητοποίησης κατά της ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαιτέρως για τη διάδοση αντεπιχειρημάτων επιγραμμικά κατά προορατικό τρόπο ώστε να αντικρούει την προπαγάνδα της τρομοκρατίας·

39.  επισημαίνει ότι μία επιτυχής πολιτική ασφαλείας πρέπει να επιλαμβάνεται των υποκειμένων παραγόντων του εξτρεμισμού, όπως είναι η ριζοσπαστικοποίηση, η μισαλλοδοξία και η εισαγωγή διακρίσεων, προάγοντας την πολιτική και θρησκευτική ανεκτικότητα, αναπτύσσοντας την κοινωνική συνοχή και μη εισαγωγή αποκλεισμών και διευκολύνοντας την επανένταξη·

40.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν εκτενής έρευνα και συγκεκριμένα μέτρα με την οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη της Επιτροπής ώστε να προάγονται και να τίθενται στη διάθεση όλων των Ευρωπαίων πολιτών μέσω αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας οι κοινές μας αξίες που είναι η πολυδεκτικότητα, ο πλουραλισμός, ο σεβασμός της ελευθερίας του λόγου και της συνείδησης, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας εν γένει· θεωρεί ότι το Θεματολόγιο θα πρέπει επίσης να υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης παρανοήσεων σχετικά με θρησκείες, ειδικότερα το Ισλάμ, οι οποίες δεν διαδραματίζουν αφ' εαυτών ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία·

41.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την πρόσφατη αύξηση των εγκλημάτων μίσους, μεταξύ άλλων και επιγραμμικά, εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους πολίτες τους από μελλοντικές επιθέσεις και να προλαμβάνουν την υποκίνηση στο μίσος και οιαδήποτε πράξη μισαλλοδοξίας που βασίζεται στην καταγωγή, τις πεποιθήσεις ή το θρήσκευμα, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικού έργου που να απευθύνεται στους νέους και της προαγωγής διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

Οργανωμένο έγκλημα

42.  συμφωνεί ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά φαινόμενο που είναι ανάγκη να τύχει αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό επίπεδο· απορρίπτει με έμφαση ωστόσο οιαδήποτε σύνδεση μεταξύ παράτυπης μετανάστευσης και τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι η έλλειψη νομίμων οδών εισόδου στην ΕΕ προς αναζήτηση προστασίας προκαλεί σταθερή ζήτηση παράτυπων οδών, θέτοντας ούτως σε κίνδυνο τους ευάλωτους μετανάστες που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας·

43.  τονίζει τη σοβαρότητα του οργανωμένου εγκλήματος στο πεδίο της εμπορίας ανθρώπων· εφιστά προσοχή στους ακραίους βαθμούς βίας και θηριωδίας που ασκούν οι εγκληματίες σε αυτή την ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα ανθρώπων· χαιρετίζει το υφιστάμενο πλαίσιο και συμφωνεί ότι υπάρχει ανάγκη για μία μετά το 2016 στρατηγική με τη συμμετοχή της Ευρωπόλ και της Eurojust με την ειδική γνώση που έχουν επί του θέματος·

44.  αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί την ανάληψη ισχυρής ευρωπαϊκής δράσης· στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιληφθεί του θέματος· καλεί την Επιτροπή ειδικότερα να θεσπίσει ισχυρή συνεργασία στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά επίσης συνεργασία με τρίτες χώρες προς πρόληψη της διακίνησης λαθρομεταναστών με σκοπό να αποφεύγονται νέες τραγωδίες στη Μεσόγειο·

45.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στις εξελίξεις στο διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα όσον αφορά τη διακίνηση όπλων, την εμπορία ανθρώπων και την παραγωγή και πώληση παρανόμων ναρκωτικών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Θεματολόγιο αναγνωρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του προβλήματος των ναρκωτικών, ειδικότερα τη σύνδεσή του με το οργανωμένο έγκλημα και την εξελισσόμενη απειλή καινοτομίας στην αγορά όσον αφορά την παραγωγή και πώληση τόσο νέων όσο και καθιερωμένων ναρκωτικών· τονίζει την ανάγκη ταχείας έγκρισης της προτεινόμενης δέσμης μέτρων σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες, παροτρύνει δε το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο εν προκειμένω·

46.  πιστεύει ότι εκτός των μηχανισμών της ΕΕ προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς προστασίας για τα θύματα αυτών των σοβαρών εγκλημάτων για να αποφευχθεί η περαιτέρω θυματοποίηση· σημειώνει ότι η προστασία θυμάτων θα πρέπει να θεωρείται σημαντικό εργαλείο προς καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθόσον αποστέλλει σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία δεν θα υποκύψει στη βία και θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τα θύματα και την αξιοπρέπειά τους·

Έγκλημα στον κυβερνοχώρο

47.  τονίζει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο τον κυβερνοχώρο για να διευκολύνουν το πάσης μορφής έγκλημα και ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο συνιστούν μείζονα απειλή για τους πολίτες της ΕΕ και την οικονομία της ΕΕ· σημειώνει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο απαιτεί νέα προσέγγιση στην επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία την ψηφιακή εποχή· επισημαίνει ότι νέες τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν τον αντίκτυπο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ως προς την κλίμακα και την ταχύτητα και συνεπώς καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των εξουσιών που έχουν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές και των νομικών και τεχνικών ικανοτήτων τους τόσο επιγραμμικά όσο και μη επιγραμμικά ώστε να μπορούν να επιλαμβάνονται του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αποτελεσματικά, υπογραμμίζει όμως παράλληλα ότι όλα τα μέτρα επιβολής πρέπει να σέβονται αυστηρά τα θεμελιώδη δικαιώματα, να κρίνονται απαραίτητα και να είναι αναλογικά και να τηρούν το δίκαιο της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο· καλεί συγκεκριμένα την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα χρησιμοποίησης κρυπτογράφησης δεν θίγεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, ενώ η υποκλοπή επικοινωνιών στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών ή δικαστικών διαδικασιών συνεχίζει πάντα να είναι δυνατή μετά από κατάλληλη δικαστική άδεια, τα κράτη μέλη δεν θα υλοποιήσουν μέτρα που παρεμβαίνουν στο δικαίωμα των προσώπων να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στη Μονάδας Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου της Ευρωπόλ τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία της αντί να προβεί σε εσωτερική αναδιάταξη θέσεων εργασίας, περιλαμβανομένου του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο (EC3) που δεν πρέπει να αφεθεί με ελλείψεις προσωπικού·

48.  υπογραμμίζει την ουσιαστική σημασία που έχουν η έρευνα και καινοτομία για να παρακολουθεί η ΕΕ τις αλλαγές που σημειώνονται στις ανάγκες ασφαλείας· τονίζει τη σημασία που έχει μία ανταγωνιστική βιομηχανία της ΕΕ στον τομέα της ασφαλείας για να συμβάλλει στην αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της ασφαλείας· επαναλαμβάνει ότι ζητεί βελτίωση της αυτονομίας της ΕΕ στην ασφάλεια της τεχνολογίας της πληροφορίας και ότι χρειάζεται για ζωτικής σημασίας υποδομές και υπηρεσίες του δημοσίου να εξετάζονται εξοπλισμοί και υπηρεσίες ασφαλείας παραγωγής της ΕΕ·

49.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει σύμμετρη εκστρατεία συνειδητοποίησης και ετοιμότητας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το σοβαρό έγκλημα στον κυβερνοχώρο για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

50.  χαιρετίζει το έργο που επιτελεί το EC3 στην καταπολέμηση του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει το EC3 υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη ιδιαιτέρως στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών· επαναλαμβάνει τις ανακοινώσεις της Επιτροπής περί στελέχωσης του EC3 με τους απαραίτητους εμπειρογνώμονες και εφοδιασμού του με τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να δοθεί ώθηση σε πεδία της ευρωπαϊκής συνεργασίας τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί από της ιδρύσεώς του το 2013·

51.  καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει πλήρως τα υφιστάμενα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο, να αξιολογήσει εάν για τον σκοπό αυτό απαιτούνται περαιτέρω νομοθετικά μέσα και να εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπόλ διαθέτει επαρκή εμπειρογνωμοσύνη, πόρους και προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τέτοιας μορφής ειδεχθή εγκλήματα·

Χρηματοδότηση

52.  εκφράζει τη λύπη του διότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2016 της Επιτροπής προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπόλ κατά μόλις 1,5 εκατ. EUR κατά προσέγγιση, το οποίο δεν παρέχει τους απαραίτητους πόρους για να συγκροτηθούν, όπως σχεδιάζεται στο Θεματολόγιο, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου («Internet Referral Unit»)·

53.  χαιρετίζει τη δήλωση από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους προς τις προτεραιότητες που ορίζονται στο Θεματολόγιο· τονίζει για μία ακόμη φορά εν προκειμένω πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται ότι στις σχετικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της ΕΕ παρέχονται επαρκείς ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι για να επιτελούν τα τρέχοντα και τα μελλοντικά καθήκοντά τους δυνάμει του Θεματολογίου· προτίθεται να ελέγχει ενδελεχώς εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση και να αποτιμήσει τις μελλοντικές ανάγκες του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 93.
(2) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 45.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0102.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0032.
(7) ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0172.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου