Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2015

Συζήτηση :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0272

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 561kWORD 180k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
P8_TA(2015)0272A8-0194/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (2015/2002(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, και τα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Προς μία νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 4 Μαρτίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200)(2), που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2011, και την ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303)(3), που δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο «Ευρύτερη Ευρώπη – Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας» (COM(2003)0104)(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας(5) και της 20ής Απριλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και την προστασία ως προς την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 20ής Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορα(6), της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με τη νέα πολιτική της ΕΕ για τις γειτονικές σχέσεις μετά τη διεύρυνση(7), της 19ης Ιανουαρίου 2006 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(8), της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(9), της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική Διάσταση(10), της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση(11), της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(12) και της 23ης Οκτωβρίου 2013 «σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης: Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012»(13), και της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρίγας κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, της 22ας Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας προβληματισμού υψηλού επιπέδου σχετικά με την ενεργειακή κοινότητα του μέλλοντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0194/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) δημιουργήθηκε με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων της (ΕΕ) με τις γειτονικές χώρες ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένας κοινός χώρος σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος παραμένει ο ίδιος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της γειτονίας τελεί επί του παρόντος υπό καθεστώς ανακατατάξεων λόγω του αυξανόμενου αριθμού μακροχρόνιων και νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, και ότι είναι λιγότερο σταθερή και πολύ λιγότερο ασφαλής και αντιμετωπίζει πολύ βαθύτερη οικονομική κρίση απ’ όσο όταν δρομολογήθηκε η ΕΠΓ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και την κοινή προσήλωση στις αξίες και τις αρχές της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινα δικαιώματα και της ύπαρξης αποτελεσματικών, υπόλογων και διαφανών δημόσιων οργάνων, και ότι αυτές οι αρχές και αξίες είναι προς όφελος τόσο των κοινωνιών των γειτονικών χωρών όσο και της ίδιας της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρακτικές δυσκολίες και προκλήσεις, η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να προωθεί τη διαδικασία μετάβασης σε όλες τις χώρες, καθώς και τον εκδημοκρατισμό, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα της περιοχής της γειτονίας συνεχίζουν να επηρεάζονται από ένοπλες ή παγωμένες συγκρούσεις και κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να επιδιώκουν ειρηνική επίλυση των υφιστάμενων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη συγκρούσεων, περιλαμβανομένων των παγωμένων και των παρατεταμένων συγκρούσεων, εμποδίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική αναμόρφωση καθώς και την περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην ειρηνική διευθέτηση των υφιστάμενων συγκρούσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές υπονομεύουν την ανάπτυξη μιας πραγματικής και αποτελεσματικής πολυμερούς διάστασης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η σταθερότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με τις εν λόγω αρχές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει ρητά κάθε μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, του βιασμού, της δουλείας, των εγκλημάτων τιμής, των καταναγκαστικών γάμων, της παιδικής εργασίας και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην περιοχή από το 2004, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχουν καταδείξει ότι η ΕΠΓ δεν είναι σε θέση να ανταποκρίνεται δεόντως και εγκαίρως στις ταχέως μεταβαλλόμενες και δυσχερείς συνθήκες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ παραμένει στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της ΕΠΓ πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυσή της και ως γνώμονα την διατήρηση της προόδου στην πορεία προς μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ έχουν προσπαθήσει, από κοινού με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αναδιαμορφώσουν την ΕΠΓ με τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες της και να προσαρμοστεί στις μεταβληθείσες εθνικές και διεθνείς συνθήκες, ιδίως μετά την Αραβική Άνοιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια αυτή αντικατοπτρίστηκε στον νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΠΓ για την περίοδο 2014-2020 τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση στην ανατολική Ουκρανία και η κατάληψη της Κριμαίας και το Da’esh θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση του ΕΜΓ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια, η αστάθεια και οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις γειτονικές χώρες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και να αναστρέψουν τις τάσεις εκδημοκρατισμού του παρελθόντος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την καθιέρωση της νέας προσέγγισης το 2011 και μετά οι πολιτικές εξελίξεις στις γειτονικές χώρες της έχουν καταδείξει ότι η ΕΕ χρειάζεται να επανεξετάσει περαιτέρω τις σχέσεις με τους γείτονές της, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν σε εξωτερικό και εσωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις στη γειτονιά της και να προσαρμόσει τη στρατηγική της εξετάζοντας τα συμφέροντα και τις προτεραιότητές της και αποτιμώντας τα εργαλεία πολιτικής, τα κίνητρα και τους διαθέσιμους πόρους της καθώς και την ελκυστικότητα αυτών για τους εταίρους της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αναθεώρηση της ΕΠΓ του 2011 αναφέρθηκε ότι η νέα προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία ευθύνη και την κοινή δέσμευση για σεβασμό των οικουμενικών αξιών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην ειρηνική επίλυση των σημερινών συγκρούσεων, και ιδιαίτερα των παγωμένων ή παρατεταμένων συγκρούσεων, οι οποίες συνιστούν επί του παρόντος ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλήρη ανάπτυξη της ΕΠΓ, τόσο στα ανατολικά όσο και στα νότια, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ αφορά διάφορες «γειτονιές», στις οποίες περιλαμβάνονται χώρες με διαφορετικά συμφέροντα, φιλοδοξίες και δυνατότητες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται διαφοροποιημένη προσέγγιση και εξατομικευμένες πολιτικές, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η γειτονιά της ΕΕ είναι σήμερα περισσότερο κατακερματισμένη από ποτέ, με τις χώρες να διαφέρουν μεταξύ τους από πολλές απόψεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους αναφορικά με την ΕΕ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το εξωτερικό περιβάλλον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της ΕΠΓ βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική χρήση της αρχής των αναλογικών κερδών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διαμόρφωση και τη διαφοροποίηση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και ότι η ΕΕ πρέπει να «ανταμείβει» τις χώρες που κάνουν χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας με την ΕΕ και επιτυγχάνουν πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, τόσο σε επίπεδο πόρων όσο και στο πλαίσιο άλλων κινήτρων της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γείτονες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς να υφίστανται εξωτερικές πιέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στην επίλυση των συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ θα πρέπει να θεωρείται κριτήριο που να αξιολογείται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας των κυρίαρχων κρατών αποτελεί θεμελιώδη αρχή όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής γειτονίας ενώ η κατοχή του εδάφους μιας χώρας από μια άλλη δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι που διατίθενται στην ΕΕ για τις ενέργειές της ως «παγκόσμιου παράγοντα» έως το 2020 εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ανέρχονται μόλις σε 6% του συνολικού προϋπολογισμού και καλύπτουν όλα τα σχετικά προγράμματα, περιλαμβανομένων της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας φωνής της ΕΕ σε ολόκληρη τη γειτονική περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή γειτονιά εναρμονίζοντας τις προσπάθειές τους και αυξάνοντας την αξιοπιστία της ΕΕ και την ικανότητά της να ενεργεί μιλώντας με ενιαία φωνή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διαβούλευσης την οποία εφαρμόζουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να είναι περιεκτική και χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα ζητηθεί η γνώμη όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονίζεται πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της προβολής και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στις χώρες εταίρους σχετικά με την ΕΠΓ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανατολικές και οι νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα, για την επιτυχή αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται μια ευέλικτη ΕΠΓ που θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις της κάθε περιοχής·

1.  τονίζει τη σημασία, την αναγκαιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα της επανεξέτασης της ΕΠΓ· τονίζει ότι η αναθεωρημένη ΕΠΓ θα πρέπει να μπορεί να παρέχει ταχεία, ευέλικτη και κατάλληλη απόκριση στην επιτόπια κατάσταση, προβάλλοντας επιπλέον ένα φιλόδοξο στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη σχέσεων με τις γειτονικές χώρες τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές πλαίσιο, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για προώθηση των βασικών αξιών στις οποίες βασίζεται·

2.  τονίζει ότι η ΕΠΓ συνιστά ουσιαστικό μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και πρέπει να παραμείνει ενιαία πολιτική· θεωρεί ότι η ΕΠΓ συνιστά τμήμα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, οι δυνατότητες και η μοναδικότητα της οποίας συνίστανται στο ευρύ φάσμα των μέσων που είναι διαθέσιμα για ανάπτυξη στους τομείς της διπλωματίας, της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, του εμπορίου, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής δράσης· φρονεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η θέσπιση αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και την εδραίωση της θέσης της σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η ΕΠΓ πρέπει να δείχνει την πραγματική ηγετική ικανότητα της ΕΕ στη γειτονική περιοχή και στις σχέσεις με τους διεθνείς εταίρους μας·

3.  πιστεύει στη διαρκή αξία των αρχικών στόχων της ΕΠΓ για δημιουργία ενός χώρου ευημερίας, σταθερότητας, ασφάλειας και καλών σχέσεων γειτονίας, που θα βασίζεται στις κοινές αξίες και αρχές της Ένωσης, μέσω της παροχής υποστήριξης και κινήτρων για βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις γειτονικές χώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με δική τους ευθύνη και θα συμφωνηθούν μαζί τους, γεγονός που θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη συνεκτίμησης των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί, επιστροφής στα βασικά και επαναφοράς των στόχων αυτών στην κορυφή του θεματολογίου·

4.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της ΕΠΓ, ως πολιτικής που δημιουργεί σχέσεις πολλαπλών επιπέδων και ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών - εταίρων της· υπογραμμίζει ότι η θεμελιώδης πρόκληση της ΕΠΓ συνίσταται στην επίτευξη απτών και συγκεκριμένων βελτιώσεων προς όφελος των πολιτών των χωρών εταίρων· θεωρεί ότι η ΕΠΓ πρέπει να καταστεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη και να έχει περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των θετικών στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης στις εταιρικές σχέσεις με εταιρείες, στη διαφοροποίηση και στην προσέγγιση των αναλογικών κερδών·

5.  τονίζει ότι ο σεβασμός των οικουμενικών θεμελιωδών αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα της αναθεωρημένης πολιτικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προς το συμφέρον των χωρών εταίρων και ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων όρων όσον αφορά τον σεβασμό αυτών των θεμελιωδών αξιών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τον ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία·

6.  τονίζει ότι η ανανεωμένη πολιτική πρέπει να διαθέτει περισσότερο στρατηγικό χαρακτήρα, πιο συγκεκριμένη εστίαση, να είναι ευέλικτη και συνεκτική και να βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα· καλεί την ΕΕ να καθορίσει ένα σαφές πολιτικό όραμα σχετικά με την ΕΠΓ, και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις δικές της πολιτικές προτεραιότητες στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της κάθε περιοχής, καθώς και τις διαφορετικές επιδιώξεις και πολιτικές φιλοδοξίες τους· φρονεί ότι η ανατολική εταιρική σχέση και η εταιρική σχέση με τις χώρες της Μεσογείου έχουν καθοριστική σημασία· ζητεί τον διορισμό ειδικών εντεταλμένων για την Ανατολή και τον Νότο, με καθήκον τον πολιτικό συντονισμό της αναθεωρημένης πολιτικής και τη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις που αναπτύσσει η ΕΕ στη γειτονική περιοχή·

7.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κρατών μελών, της εμπειρογνωμοσύνης τους και των διμερών σχέσεών τους με τις χώρες της ΕΠΓ στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής· τονίζει την ανάγκη κατάλληλου συντονισμού μεταξύ της ΑΕ/ΥΕ, του Επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών· φρονεί ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της ΕΠΓ·

8.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αναπτύξει προτάσεις για συνεργασία με πρόθυμες χώρες της περιοχής της γειτονίας με βάση το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν περαιτέρω βήμα στην ευρωπαϊκή προοπτική τους, να βασίζονται στην ενίσχυση της ένταξης στον χώρο της ΕΕ όσον αφορά τις ελευθερίες και την πλήρη ολοκλήρωση στο εσωτερικό της κοινής αγοράς και να περιλαμβάνουν επίσης στενότερη συνεργασία στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·

9.  παροτρύνει να ορισθούν βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και στρατηγικοί στόχοι, έχοντας κατά νου ότι η ΕΠΓ θα πρέπει να αποσκοπεί στην υιοθέτηση διαφοροποιημένης προσέγγισης για την προώθηση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και με αυτές· τονίζει ότι, κατά τον ορισμό της προσέγγισής της, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει τόσο τα δικά της συμφέροντα και προτεραιότητες όσο και εκείνα των επί μέρους ενδιαφερόμενων χωρών και παράλληλα το επίπεδο ανάπτυξής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των κοινωνιών, τις πολιτικές φιλοδοξίες και το γεωπολιτικό περιβάλλον·

10.  τονίζει ότι ο ενστερνισμός, η διαφάνεια, η αμοιβαία υποχρέωση λογοδοσίας και η αποφυγή του αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσουν βασικές πτυχές της νέας προσέγγισης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της ΕΠΓ θα γίνουν αισθητά σε όλα τα επίπεδα της κοινότητας και της κοινωνίας των ενδιαφερόμενων χωρών αντί να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ομάδες·

11.  υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι, για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού των χωρών εταίρων, ο πολιτικός διάλογος που κυριαρχεί σήμερα στον τομέα της ΕΠΓ πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό διάλογο που να καλύπτει όλες τις πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής, εθνοτικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας των χωρών εταίρων· υπογραμμίζει την αξία της προόδου που επιτεύχθηκε μέσω της εδαφική συνεργασίας με την απευθείας συμμετοχή των τοπικών αρχών·

12.  εκφράζει τη λύπη του για τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται για τη συνεργασία της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες - εταίρους της, ιδίως σε σύγκριση με τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα πόρων που επενδύονται στις χώρες της ΕΠΓ από ενδιαφερόμενα μέρη τρίτων χωρών· σημειώνει ότι με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται η ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει και να εφαρμόσει πολιτικές που να συνάδουν με τα στρατηγικά της συμφέροντα στη γειτονιά της· υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού των παρεμβάσεων στήριξης και αύξησης των κονδυλίων προκειμένου να ανταμείψει και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις χώρες εταίρους οι οποίες είναι πραγματικά προσηλωμένες στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

13.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας στις χώρες εταίρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν την ικανότητα να απορροφούν και να δαπανούν τα κονδύλια με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο· καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή να διασφαλίσει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας των δαπανών όσον αφορά την οικονομική στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες της ΕΠΓ, μεταξύ άλλων μέσω της διενέργειας ελέγχου από την κοινωνία των πολιτών·

14.  καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τον συντονισμό της με άλλους δωρητές και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας AMICI, σύμφωνα με τη δέσμευσή της να καταστεί πιο συνεπής, σεβαστός και αποτελεσματικός διεθνής παράγοντας στην περιοχή, και τονίζει την ανάγκη για κοινό προγραμματισμό με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση του συντονισμού με τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί μια κοινή, συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση των βραχυπρόθεσμων και των μεσοπρόθεσμων στόχων της συνεργασίας της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες και ζητεί την έναρξη συζήτησης με το Συμβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα·

15.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της ενισχυμένης δέσμευσης έναντι των γειτόνων της, με τη χορήγηση επαρκούς χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η μεσοπρόθεσμη επανεξέταση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναθεωρημένη πολιτική, και ότι ο ΕΜΓ θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η ΕΠΓ και να διασφαλίζει την προβλεψιμότητα και τη βιωσιμότητα της συνεργασίας της ΕΕ με τους εταίρους μας, καθώς και επαρκή επίπεδα διαδικαστικής ευελιξίας· επιπλέον, ζητεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ·

16.  υπογραμμίζει τον ρόλο διευκόλυνσης που διαδραματίζει εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, συμπληρώνοντας τα μέσα της ΕΕ με μια νέα προσέγγιση η οποία είναι περισσότερο ευέλικτη, ευπροσάρμοστη, καλύπτει τα κενά και είναι οικονομικά αποδοτική· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους για την ΕΠΓ·

17.  αναγνωρίζει ότι η στάση των γειτονικών χωρών έναντι της Ευρώπης και της ΕΕ έχει πραγματικό αντίκτυπο στη σύγκρουση, αλλά δεν αποδέχεται οποιαδήποτε συνενοχή όσον αφορά την καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε γειτονικές χώρες η οποία απορρέει από εσφαλμένη, βραχυπρόθεσμη επιδίωξη σταθερότητας·

Προστιθέμενη αξία της δράσης σε επίπεδο ΕΕ

Αναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

18.  τονίζει την ανάγκη αναδιαμόρφωσης της ΕΠΓ για να οικοδομηθούν ισχυρές, στρατηγικές και διαρκείς εταιρικές σχέσεις με τις χώρες της ΕΠΓ που να βασίζονται στη διατήρηση των αξιών και των αρχών της ΕΕ και να συνάδουν με αυτές και στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων· ζητεί να βασίζονται οι τεχνικές πτυχές της πολιτικής σε ένα σαφές πολιτικό όραμα·

19.  σημειώνει ότι η ΕΠΓ θα πρέπει να χρησιμοποιεί δική της μεθοδολογία και δικά της εργαλεία, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στο επίπεδο της φιλοδοξίας και στις ανάγκες και τους στόχους που επιδιώκουν να καλύψουν και να επιτύχουν οι χώρες της ΕΠΓ και η ΕΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τη δράση της σε τομείς που έχουν προσδιορισθεί από κοινού με τους εταίρους της, με βάση τα κοινά συμφέροντα, στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος και καθολική προστιθέμενη αξία, και να επεκτείνει σταδιακά τη συνεργασία που βασίζεται στην πρόοδο και στις φιλοδοξίες, ιδίως για να συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων με έμφαση στις νέες γενιές· τονίζει ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις πολιτικές και ότι η χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ανοικτή, υπόλογη και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων βασιζόμενη στους δημοκρατικούς θεσμούς·

21.  τονίζει ότι οι πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας αποτελούν χωριστές πολιτικές με διαφορετικούς στόχους· επαναλαμβάνει ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της ΕΠΓ μπορούν, όπως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τους όρους προσχώρησης δυνάμει του άρθρου 49 ΣΕΕ· αν και αναγνωρίζει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στη μεταρρύθμιση και τον εκδημοκρατισμό και δεν προτίθεται να θέσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες, φρονεί ότι η προοπτική προσχώρησης πρέπει να συνεχίζει να αποτελεί κίνητρο για όλες τις χώρες που είναι επιλέξιμες και έχουν αποδεδειγμένα εκφράσει ευρωπαϊκές προσδοκίες και φιλοδοξίες·

Στήριξη της δημοκρατίας, της δικαστικής μεταρρύθμισης, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων

22.  θεωρεί ότι η στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της οικοδόμησης κρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών έχει καίρια σημασία για την ΕΠΓ· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υιοθετούνται στο πλαίσιο της ΕΠΓ πολιτικές που συμβάλλουν στη διακινδύνευση αυτών των βασικών αξιών· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προσφέρουν κίνητρα και τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση και την υποστήριξη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων·

23.  υπογραμμίζει τη διαρκή ανάγκη εστίασης στην ενίσχυση και την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, του σεβασμού της πολυμορφίας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ομάδων, των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες· τονίζει ότι η οικοδόμηση ικανοτήτων των εθνικών θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένων των εθνικών συνελεύσεων, παράλληλα με τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των ομάδων και των πολιτικών κομμάτων που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας, θα τονώσουν τον πολιτικό διάλογο και τον πλουραλισμό·

24.  τονίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των φύλων και το δικαίωμα της προστασίας κατά των διακρίσεων συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές αρχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, της ισότητας των φύλων και της οικονομικής και πολιτικής χειραφέτησης των γυναικών, ώστε να οικοδομηθούν ευημερούσες, σταθερές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες στη γειτονιά της ΕΕ·

25.  θεωρεί ότι η αναθεωρημένη ΕΠΓ θα πρέπει να ενισχύσει την προαγωγή των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες της ΕΠΓ ενθαρρύνοντας την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης και την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ως δικαιώματα που διασφαλίζουν την άσκηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η κοινωνική διάσταση της ΕΠΓ μέσω της συνεργασίας με τους εταίρους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού, της τόνωσης της απασχόλησης και της δίκαιης ανάπτυξης, της ενθάρρυνσης των υγιών εργασιακών σχέσεων και της προώθησης της εκπαίδευσης και της αξιοπρεπούς εργασίας και, ως εκ τούτου, και της αντιμετώπισης ορισμένων από τα βασικά αίτια της παράνομης μετανάστευσης·

27.  αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών σε τομείς όπως η πρόληψη των συγκρούσεων και η εδραίωση της ειρήνης, η ανάπτυξη των βιομηχανιών της δημιουργίας, η ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, η στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, μεταξύ άλλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις εις βάρος των μειονοτικών και θρησκευτικών· ζητεί την ενίσχυση του πλαισίου πολιτισμικών σχέσεων ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας, κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων, καθώς και των προγραμμάτων ανταλλαγής στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης·

28.  τονίζει ότι η προσέγγιση που βασίζεται στην «εταιρική σχέση με τις κοινωνίες» πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί· προτρέπει τους αρμόδιους να προσδιορίσουν τα κοινά συμφέροντα και τους κοινούς στόχους της πολιτικής σε συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των διαφόρων κοινωνιών, και όχι μόνο με τις αρχές·

29.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η δημιουργία μιας ακμάζουσας και ενεργού κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των διαδικασιών μεταρρύθμισης και εκδημοκρατισμού, που θα περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους και την επιχειρηματική κοινότητα· ζητεί να δοθεί περαιτέρω στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, στις τοπικές ΜΜΕ και σε άλλους μη κρατικούς φορείς, καθώς αποτελούν την κινητήρια δύναμη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας καθώς και να εντατικοποιηθεί ο διάλογος και η εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και τομέων της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών εταιρειών και τον ρόλο τους στην προώθηση και τη διάδοση διεθνών επιχειρηματικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Διαφοροποίηση και υπαγωγή σε προϋποθέσεις

30.  ζητεί τη μετατροπή της ΕΠΓ σε ένα περισσότερο εξατομικευμένο και ευέλικτο πλαίσιο πολιτικής, ικανό να προσαρμόζεται στην ισχύουσα πολυμορφία των χωρών εταίρων καθώς και συνεπή εφαρμογή της «διαφοροποιημένης προσέγγισης»· υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να ισχύει μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ·

31.  τονίζει την ανάγκη επιβολής ουσιαστικών προϋποθέσεων σε σχέση με τις διεργασίες μεταρρύθμισης και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης από την ΕΕ μεταξύ των θέσεών της και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να υπονομεύει τις θεμελιώδεις αξίες και δικαιώματά της και θα πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία δύο μέτρων και σταθμών· τονίζει ότι στις χώρες που σημειώνουν πρόοδο υλοποιώντας τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες δρομολογούν μακροπρόθεσμες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και επιδιώκουν ισχυρότερη πολιτική συνεργασία με την ΕΕ θα πρέπει να δίδεται ουσιαστικότερη στήριξη και να παρέχονται ουσιαστικότερες δεσμεύσεις από την ΕΕ και ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα ατομικά επιτεύγματά τους στις εν λόγω μεταρρυθμιστικές διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί πλήρως η αρχή των αναλογικών κερδών··

32.  τονίζει ότι αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συμφωνίες σύνδεσης, οι συμφωνίες αυτές δεν αποτελούν το τελικό στάδιο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της·

33.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα έπρεπε να καλέσει τις μη συνδεδεμένες χώρες εταίρους να συμμετάσχουν σε τομεακή συνεργασία, μεταξύ άλλων χάρις στη δυνατότητα σύναψης νέων ή ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων τομεακών συμφωνιών όπως η Ενεργειακή Κοινότητα που να διευκολύνουν την ένταξη αυτών των χωρών σε ειδικά τομεακά τμήματα του ενιαίου χώρου των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της ΕΕ·

34.  θεωρεί ότι, κατά την άσκηση της ΕΠΓ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των χωρών της ΕΠΓ·

Η διάσταση της ασφάλειας

35.  σημειώνει ότι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας αποτελούν βασικά μελήματα στην περιοχή της γειτονίας και ότι το περιβάλλον ασφάλειας παρουσιάζει οξεία επιδείνωση· ζητεί ένα ισχυρό στοιχείο ασφάλειας της ΕΠΓ, με επαρκή μέσα άσκησης πολιτικής που δυστυχώς δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των σημερινών μέσων διαχείρισης των κρίσεων που διαθέτει προκειμένου να δημιουργηθούν ικανότητες, οι οποίες θα διευρύνουν το φάσμα των παρεμβάσεών της στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων· τονίζει ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες και ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή και τα βασικά τους αίτια·

36.  σημειώνει ότι η σταθερότητα στην περιοχή Σαχέλ της Σαχάρας θα πρέπει να θεωρείται σημείο νευραλγικής σημασίας για την έλλειψη ασφάλειας της βόρειας και νότιας Αφρικής και ότι η αστάθεια στην περιοχή προκαλείται από την επικάλυψη των δικτύων διακίνησης όπλων, ναρκωτικών, ανθρώπων – με αποτέλεσμα την υπονόμευση της σταθερότητας στην Ευρώπη·

37.  ζητεί στενότερο συντονισμό μεταξύ της ΕΠΓ και των ευρύτερων δραστηριοτήτων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), σε συνδυασμό με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της ασφάλειας των χωρών της ΕΠΓ και της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για συνοχή και πλήρη ευθυγράμμιση της επανεξέτασης της ΕΠΓ και της αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική που θα εξασφαλίζει παράλληλα πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις, όπως καθορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, η οποία να βασίζεται στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων, τα ίσα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των λαών, καθώς και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ως ο μεγαλύτερος περιφερειακός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω και πιστεύει ότι θα πρέπει να λάβει νέα ώθηση αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητή επί του θέματος· υποστηρίζει το δικαίωμα των εταίρων να πραγματοποιούν ανεξάρτητες και κυρίαρχες επιλογές στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, χωρίς να υφίστανται εξωτερικές πιέσεις και εξαναγκασμό·

39.  ζητεί η αναθεωρημένη πολιτική να στηρίζει τις χώρες εταίρους κατά την οικοδόμηση κατάλληλων κρατικών δομών για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας, όπως είναι η αποτελεσματική επιβολή του νόμου, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, που θα πρέπει να αναπτυχθούν με βάση τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνοδεύονται από τον δέοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας (ΜΤΑ) καθώς και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις και σε καταστάσεις αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης· καλεί την ΕΕ να επικεντρωθεί στη δημιουργία ικανοτήτων για τον έλεγχο των συνόρων από τις χώρες εταίρους· αναγνωρίζει την συμβολή που προσφέρουν ορισμένες από τις εν λόγω χώρες· ενθαρρύνει τις γειτονικές χώρες να συμβάλλουν στις αποστολές της ΚΠΑΑ όποτε είναι αναγκαίο· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τις κοινές πρωτοβουλίες των γειτονικών κρατών στον τομέα της ασφάλειας, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και να συμβάλουν θετικά στην ασφάλεια της περιοχής τους·

40.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τις εξαγωγές όπλων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να χορηγούν άδεια εξαγωγής στρατιωτικής τεχνολογίας ή εξοπλισμού σε καμία γειτονική χώρα, εφόσον υπάρχει σαφής κίνδυνος η προς εξαγωγή στρατιωτική τεχνολογία ή ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή ή για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να προκαλέσει ή να παρατείνει ένοπλες συγκρούσεις ή να επιτείνει υφιστάμενες εντάσεις ή συγκρούσεις στη χώρα τελικού προορισμού ή να εξαχθεί για τον σκοπό της επίθεσης εναντίον άλλης χώρας ή να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει διά της βίας εδαφικές διεκδικήσεις·

41.  τονίζει την ανάγκη για ενεργό προώθηση και υποβοήθηση της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στην περιοχή και των μεταγενέστερων πολιτικών συμφιλίωσης, με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και μηχανισμών, βάσει της προστιθέμενης αξίας που μπορεί αυτά να παράσχουν· πιστεύει ότι στα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εργασίες των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποκατάσταση του διαλόγου, διαμεσολάβηση με σκοπό την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και αποστολές της ΚΠΑΑ· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα και προσεγγίσεις, όπως μεταξύ άλλων στρατηγικές για την ενημέρωση του κοινού και άτυπες διαβουλεύσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν ο διάλογος και η συμφιλίωση· παρατηρεί εν προκειμένω ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, δημιουργώντας στενά συνδεδεμένα δίκτυα πρόληψης με τις διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

42.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των χωρών εταίρων· υποστηρίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να συμβάλει σε αυτές τις αρχές και να τις στηρίξει στην πράξη· τονίζει ότι οι παγωμένες ή παρατεταμένες συγκρούσεις εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη της ΕΠΓ· εκφράζει τη λύπη του εν προκειμένω για το γεγονός ότι μετά τη δημιουργία της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος στη διευθέτηση των υφιστάμενων συγκρούσεων· υπενθυμίζει την άποψή του ότι η κατοχή εδάφους μιας χώρας εταίρου παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές και τους στόχους της ΕΠΓ· τονίζει την ανάγκη για άμεση ειρηνική διευθέτηση των παγωμένων συγκρούσεων με βάση τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο και να καταστήσει σαφές ότι η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων εξαρτάται από την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της άσκησης βασιζόμενων σε αρχές πολιτικών προώθησης της λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αποφυγής της εφαρμογής δύο μέτρων και σταθμών, ιδίως σε αυτό το πλαίσιο·

43.  παροτρύνει την ΕΕ να εφαρμόσει στην περίπτωση των περιφερειακών συγκρούσεων το πνεύμα και τα διδάγματα που απορρέουν από την ιστορική εμπειρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να διευθετούνται ειρηνικά και οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ΕΠΓ· ζητεί εν προκειμένω τη συμμετοχή των πολιτών και τη δέσμευση δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη οριζόντιων εταιρικών σχέσεων και έργων αδελφοποίησης με τους ομολόγους τους από την Ένωση, καθώς και τη συνεργασία με την κοινωνία και τη νεότερη γενιά, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη αλλαγής·

Προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης

44.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης της ΕΠΓ και την ανάγκη προώθησης και συμβολής στις περιφερειακές συνέργειες και στην περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ είναι απαραίτητη για την επίτευξη ασφάλειας και ευημερίας στην ευρωπαϊκή γειτονιά·

45.  ζητεί στο πλαίσιο αυτό να συμπληρωθούν οι διμερείς σχέσεις της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ με την πολυμερή διάσταση της ΕΠΓ μέσω της αύξησης του αριθμού των συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση διασυνοριακών έργων, στην εντατικοποίηση προγραμμάτων μεταξύ των λαών, στην ανάπτυξη κινήτρων για περιφερειακή συνεργασία και στην περαιτέρω ενίσχυση του ενεργού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών· θεωρεί ότι η μελλοντική ΕΠΓ πρέπει να αποτελέσει ένα περιφερειακό, ανοικτό βήμα συζήτησης για ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΠΓ·

46.  ζητεί να αξιολογούνται συστηματικά οι επιπτώσεις που έχουν στα ανθρώπινα δικαιώματα –μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα των δύο φύλων– τόσο οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών όσο και η οικονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε προγράμματα και έργα της ΕΠΓ·

47.  ζητεί η αναθεωρημένη πολιτική να ενισχύει τις υφιστάμενες πλατφόρμες συνεργασίας, ήτοι την Ένωση για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Εταιρική Σχέση, για να στηριχθεί περαιτέρω η περιφερειακή ολοκλήρωση όταν οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τους εταίρους είναι παρόμοιες για ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, να καλυφθούν ειδικά υποπεριφερειακά ζητήματα όπως η κινητικότητα, η ενέργεια και η ασφάλεια και να επιτευχθεί μεγαλύτερη προσέγγιση των εταίρων από την άποψη των οικονομικών προτύπων και της νομοθεσίας· πιστεύει ότι πρέπει να ενοποιηθούν και να αναπτυχθούν με πιο στρατηγικό τρόπο οι πολυμερείς δομές της ΕΠΓ·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι πολυμερείς συνελεύσεις, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Ανατολικών Γειτόνων (Euronest ) και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM), ως φόρα πολιτικού διαλόγου και εργαλεία προώθησης του ενστερνισμού της πολιτικής γειτονίας και ενθαρρύνει έντονα τις οργανώσεις αυτές να γίνουν πιο δραστήριες στο μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις και με αποτελεσματικό τρόπο·

49.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και των τακτικών διμερών διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το ΕΚ με τους ομόλογους των γειτονικών χωρών, ως μέσο ανταλλαγής εμπειριών και αξιολόγησης της κατάστασης των σχέσεων των επιμέρους χωρών με την ΕΕ· ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να πραγματοποιούν τις διμερείς κοινοβουλευτικές τους συνεδριάσεις στο πλαίσιο της ΕΠΓ προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία της Διάσκεψης των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (CORLEAP) και της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM), οι οποίες επιτρέπουν στους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους να αναπτύξουν διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να επιδιώξουν οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνεργασία·

51.  τονίζει ότι η ανάπτυξη περιφερειακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όπως τα φόρα της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και παρόμοιων πρωτοβουλιών για τον Νότο ενισχύει τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων συμβάλλοντας στην ατζέντα του εκδημοκρατισμού και της οικονομικής μεταρρύθμισης των γειτονικών χωρών·

Γείτονες των γειτόνων

52.  τονίζει την ανάγκη οικοδόμησης ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ΕΠΓ θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ότι θα αναγνωρίζονται οι λοιποί στρατηγικοί παράγοντες που ασκούν επιρροή στην περιοχή της γειτονίας – οι «γείτονες των γειτόνων»– καθώς και οι διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις, μεταξύ άλλων, μέσω της αντιμετώπισης ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού, όπως η περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, χάρη στα υφιστάμενα διμερή πλαίσια ή στον πολυμερή διάλογο εφόσον θεωρείται κατάλληλος και εφαρμόσιμος·

53.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάζει ρεαλιστικά τις διάφορες επιλογές πολιτικής τις οποίες έχουν οι εταίροι της και να εξετάζει τους τρόπους οικοδόμησης γεφυρών με τους γείτονές τους σε διάφορα επίπεδα, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της εξωτερικής πολιτικής τρίτων χωρών στη γειτονιά της διασφαλίζοντας ότι εναπόκειται στην ΕΕ και στους κυρίαρχους εταίρους της να καθορίσουν τη μορφή που θα έχουν οι σχέσεις τους·

54.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι διατάξεις της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών δεν αποτελούν εμπορική πρόκληση για τη Ρωσική Ομοσπονδία και ότι οι συμφωνίες σύνδεσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο που δυσχεραίνει την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων των ανατολικών εταίρων με οποιαδήποτε γειτονική τους χώρα·

55.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς στήριξης των χωρών εταίρων της ΕΠΓ που προσβλέπουν σε μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα και που, ως συνέπεια αυτής της επιλογής, υφίστανται αντίποινα, εμπορικές πιέσεις ή απροκάλυπτες στρατιωτικές επιθέσεις από τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει ότι, παρόλο που η ΕΠΓ δεν στρέφεται εναντίον άλλου στρατιωτικού παράγοντα και απορρίπτει την έννοια του γεωπολιτικού ανταγωνισμού μηδενικού αθροίσματος στις γειτονικές χώρες, η ΕΕ πρέπει να παράσχει αξιόπιστες δεσμεύσεις και ισχυρή πολιτική στήριξη στις χώρες εταίρους που επιθυμούν να ευθυγραμμιστούν μαζί της σε μεγαλύτερο βαθμό·

56.  καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν οι γείτονές της, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ, η Αφρικανική Ένωση, τα συναφή περιφερειακά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, καθώς και να συνεργαστεί ενεργά μαζί τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές συγκρούσεις· υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις αυτές αποτελούν σημαντικά φόρα στα οποία είναι δυνατό να αναλαμβάνουν δέσμευση οι εταίροι για την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων, να αντιμετωπίζονται ανησυχίες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιφερειακά ζητήματα –για τα οποία πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη– και να προωθείται ο εκδημοκρατισμός·

Στόχοι και εργαλεία πολιτικής

Μια διαφοροποιημένη προσφορά: τομείς προτεραιότητας

57.  καλεί την ΕΕ να διερευνήσει και να εντοπίσει από κοινού με τους εταίρους της προτεραιότητες για την επίτευξη ενισχυμένης συνεργασίας και ολοκλήρωσης σε διάφορα πεδία πολιτικής, όπως η οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη, η πρόληψη συγκρούσεων και καταστροφών, οι υποδομές και η περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, οι πολιτικές εμπορικού ανταγωνισμού, οι ΜΜΕ, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ευημερίας, σταθερότητας και καλής γειτονίας·

58.  φρονεί ότι ο στόχος της επίτευξης συνοχής των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και η στενή και αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ ορισμένων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών προκλήσεων, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη νέα ΕΠΓ·

59.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μελλοντικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η στήριξη των μεταρρυθμίσεων για την ηλεκτρονική διοίκηση και τις διαφανείς κυβερνητικές συνιστά μέσο συμμετοχής των πολιτών·

60.  τονίζει τη σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, και στηρίζει την ενίσχυση της κινητικότητας στην περιοχή της γειτονίας σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικά ελεγχόμενο περιβάλλον μέσω της διευκόλυνσης και της ελευθέρωσης της χορήγησης θεωρήσεων, συγκεκριμένα για τους σπουδαστές, τους νέους και τους ερευνητές· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να τονώσει περαιτέρω τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας στην περιοχή της γειτονίας και να αναπτύξει δυνατότητες για καθεστώτα κυκλικής μετανάστευσης που θα ανοίξουν ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές για τους μετανάστες· καλεί την ΕΕ να προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των ατόμων που ζητούν άσυλο επειδή υφίστανται διώξεις και των παράνομων οικονομικών μεταναστών· καταδικάζει την εμπορία ανθρώπων, τα περισσότερα θύματα της οποίας είναι γυναίκες, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους προκειμένου να την καταπολεμήσουν·

61.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή στην οπτική της ισότητας των φύλων όταν προωθεί προγράμματα επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάρτισης, καθώς επίσης και στο πλαίσιο προγραμμάτων κυκλικής μετανάστευσης με τις γειτονικές χώρες προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στις οικονομίες τους·

62.  σημειώνει ότι η υψηλή ανεργία, ειδικά των νέων, ή έλλειψη ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια και η έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική ζωή, την κακή διαχείριση και τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς, αποτελούν βασικά αίτια της αστάθειας, και απαιτούν ανάληψη δέσμευσης που θα υπερβαίνει τις σφαιρικές και εις βάθος συμφωνίες ζωνών ελευθέρων συναλλαγών· επισημαίνει ότι η απλή προοπτική σύναψης εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών δεν αποτελεί πλέον αρκετά αποτελεσματικό μοχλό για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες, και ειδικότερα με τις χώρες της νότιας Μεσογείου· σημειώνει την έλλειψη περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών χωρών της ΕΕ και ζητεί την ανάληψη υποπεριφερειακών πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξηθούν οι μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές·

63.  υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης επενδύσεων σε προγράμματα για τη νεολαία, τις γυναίκες και τους μελλοντικούς ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των ευκαιριών για υποτροφίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» προκειμένου να ενθαρρύνονται οι ανταλλαγές σπουδαστών και καθηγητών μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και των κρατών μελών και με στόχο την εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από χώρες της ΕΠΓ και από τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και τη σημασία της περαιτέρω προώθησης ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στον τομέα αυτόν, όπως το Κολέγιο της Ευρώπης·

64.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να παράσχει στις χώρες της ΕΠΓ διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής, συνεργασίας και ένταξης στις πολιτικές, τα προγράμματα και τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, η FRONTEX και οι αρχές διαχείρισης των τελωνείων, στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, των οικονομικών και διασυνοριακών εγκλημάτων και στον τομέα της Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία ως επιτυχής συμφωνία ολοκλήρωσης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και της στενότερης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των γειτονικών χωρών της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος του απρόσκοπτου ανεφοδιασμού με προσιτή, αειφόρο, αποδοτική και καθαρή ενέργεια· ζητεί να ανοίξει σταδιακά η Ενεργειακή Ένωση για τις χώρες της ΕΠΓ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τη σύμβαση της Βουδαπέστης για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και να καλέσει τις χώρες της ΕΠΓ να προσχωρήσουν στη σύμβαση αν δεν το έχουν πράξει ακόμα·

65.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, όπως το TAIEX και τα προγράμματα αδελφοποίησης, και ότι οι εταίροι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε προγράμματα της ΕΕ όπως το Erasmus και το «Ορίζοντας 2020», δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ανταλλαγή γνώσεων και τη θέσπιση δικτύων σε διάφορα επίπεδα και αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία ενός κοινού χώρου γειτονίας·

66.  φρονεί ότι η κοινοβουλευτική διάσταση της πολιτικής πρέπει να ενισχυθεί μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας τόσο των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και των μικτών κοινοβουλευτικών οργάνων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών με την ΕΕ όσο και των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων· επικροτεί εν προκειμένω τη νέα προσέγγιση που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο προς στήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας· υπογραμμίζει τον ρόλο των κοινοβουλίων στις χώρες της ΕΠΓ τα οποία διασφαλίζουν τη λογοδοσία των κυβερνήσεων και ενθαρρύνει την ενίσχυση του εποπτικού του ρόλου· ζητεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της νέας ΕΠΓ και να ενημερώνεται και να καλείται να γνωμοδοτήσει σε τακτική βάση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν οι χώρες εταίροι στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής· υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ομάδες στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να αναλάβουν καίρια ευθύνη για την προώθηση μιας πολιτικής νοοτροπίας που θα βασίζεται σε αυτόνομους δημοκρατικούς θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην πολυκομματική δημοκρατία και στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

67.  επισημαίνει ότι για να αποτελέσει η ΕΠΓ επιτυχημένη πολιτική θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ο ενστερνισμός της από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης των εμβληματικών πρωτοβουλιών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενισχύσει τον πολιτικό συντονισμό και τον από κοινού προγραμματισμό της χρηματοδοτικής βοήθειας και να διαθέσει μηχανισμούς για την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των δομών της ΕΕ σχετικά με τις χώρες της ΕΠΓ καθώς και των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, των δομών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών· φρονεί ότι η χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της ΕΕ πρέπει να εξαρτάται από την επιτυχή εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων αναφοράς στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, με βάση τα οποία θα χορηγείται περαιτέρω στήριξη·

Αξιολόγηση και προβολή

68.  τονίζει ότι τα σχέδια δράσης, τα οποία καταρτίζονται σε στενή συνεργασία με τις αρχές των χωρών εταίρων και σε συνεννόηση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να επικεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό ρεαλιστικών προτεραιοτήτων προς υλοποίηση και ότι η υλοποίησή τους θα πρέπει να αποτιμάται σε τακτική βάση ή όταν επιβάλλεται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, με επιλογές πολιτικής που θα μπορούσαν να συμφωνούνται από κοινού· επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης μιας διαδικασίας διαβούλευσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τον καθορισμό κριτηρίων αναφοράς·

69.  τονίζει ότι οι εκθέσεις προόδου θα πρέπει να εστιάζονται στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης και να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο δέσμευσης της χώρας εταίρου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του τα δεδομένα που περιέχονται στις εκθέσεις να τίθενται υπό το πρίσμα του εθνικού πλαισίου και να παρουσιάζονται με παραπομπή σε σχετικές τάσεις από τα προηγούμενα έτη· φρονεί ότι όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες των χωρών της ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, θα έπρεπε να συμμετέχουν και να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου· ζητεί τα βασικά έγγραφα, όπως οι εκθέσεις προόδου, να είναι άμεσα διαθέσιμα στους αντίστοιχους ιστότοπους των αντιπροσωπειών της ΕΕ και να μεταφράζονται στην τοπική γλώσσα· ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιεί περισσότερο ποιοτικά μέσα για τη μέτρηση της προόδου στις χώρες εταίρους και να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα συμμόρφωσης τα οποία θα συνδέονται με την πρόοδο που σημειώνουν οι εταίροι στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

70.  θεωρεί ότι η προβολή της βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί για να καθίστανται σαφή στον πληθυσμό των χωρών εταίρων και των κρατών μελών της ΕΕ τα οφέλη από τη στήριξη μέσω της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει έναν ειδικό μηχανισμό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στις γειτονικές της χώρες που θα είναι διαφορετικός από το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τις τρίτες χώρες παγκοσμίως και θα διασφαλίζει την υψηλή προβολή της ΕΕ και της πολιτικής ατζέντας της, μεταξύ άλλων στόχων· υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα ενός μηχανισμού που θα είναι σε θέση να διασφαλίζει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται από την ΕΕ·

71.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά της για καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της οι οποίες αποσκοπούν στην υπονόμευση της ενότητας και της αλληλεγγύης της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την προβολή της ώστε να φαίνεται άμεσα η στήριξη που παρέχει στις χώρες εταίρους και η συνεργασία της με αυτές και σε αυτές· υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης αντικειμενικής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης ενημέρωσης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ΕΠΓ, καθώς και την ανάγκη καταβολής προσπαθειών για να υπάρξει στρατηγική ενημέρωση στις γειτονικές της χώρες, μεταξύ άλλων και για τις αξίες και τους στόχους της μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και συστηματικής επικοινωνιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής·

72.  ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει την παρουσία της στις χώρες εταίρους χρησιμοποιώντας περισσότερα διαδραστικά οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αντίστοιχη τοπική γλώσσα ώστε να προσεγγίσει ολόκληρη την κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή επικοινωνιακή στρατηγική για τις κοινωνίες των χωρών της ΕΠΓ, με την οποία θα εξηγούνται τα οφέλη των συμφωνιών σύνδεσης, καθώς και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), ως μέσων εκσυγχρονισμού των πολιτικών συστημάτων και των οικονομιών τους·

o
o   o

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ΕΠΓ, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις της Euronest και της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ.

(1) JOIN(2015)0006 http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
(2) http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf
(3) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF
(4) http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf
(5) Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2008 - http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf
(6) ΕΕ C 87 E της 7.4.2004, σ. 506.
(7) ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σ. 127.
(8) EE C 287 E της 24.11.2006, σ. 312.
(9) EE C 282 E της 6.11.2008, σ. 443.
(10) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 105.
(11) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 114.
(12) ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 26.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0229.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου