Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2256(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0209/2015

Indgivne tekster :

A8-0209/2015

Forhandlinger :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0273

Vedtagne tekster
PDF 211kWORD 100k
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (2014/2256(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4, 26, 34, 114, 118 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 27 i verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) fra 1994,

–  der henviser til UNESCO's konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

–  der henviser til artikel 11, 13, 14, 16, 17, 22 og 52 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet(1),

–  der henviser til Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker og navnlig til tretrinstesten,

–  der henviser til Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, WIPO's traktat om ophavsret af 20. december 1996,

–  der henviser til WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer af 20. december 1996,

–  der henviser til WIPO-traktaten om audiovisuelle fremførelser vedtaget på WIPO's diplomatiske konference om beskyttelse af audiovisuelle fremførelser i Beijing den 24. juni 2012,

–  der henviser til den undersøgelse om intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), som Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) i fællesskab gennemførte i september 2013, med titlen "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union",

–  der henviser til Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder(6),

–  der henviser til Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder(8),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret(9), som ændrer direktiv 92/100/EØF(10),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk(11),

–  der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om privatkopieringsafgifter(12),

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om fremme af de europæiske kulturelle og kreative sektorer som kilder til økonomisk vækst og beskæftigelse(13),

–   der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU(14),

–  der henviser til sin beslutning af 22. september 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked(15),

–  der henviser til den offentlige høring om gennemgangen af EU's regler om ophavsret, som Kommissionen gennemførte i perioden fra den 5. december 2013 til 5. marts 2014,

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2012 om andragende 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" (EBU) og "Royal National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter(16),

–  der henviser til Kommissionens grønbog om onlinedistribution af audiovisuelle værker i Den Europæiske Union: Muligheder og udfordringer hen imod et digitalt indre marked (COM(2011)0427),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af om ophavsret i videnøkonomien (COM(2008)0466),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder – Fremme af kreativitet og innovation med sigte på at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser af høj kvalitet og førsteklasses produkter og tjenester i Europa" (COM(2011)0287),

–  der henviser til aftalememorandum af 20. september 2011 om de vigtigste principper for digitalisering og tilrådighedsstillelse af "out of commerce"-værker med henblik på at lette digitaliseringen og tilrådighedsstillelsen af værker i form af bøger og fagtidsskrifter for europæiske biblioteker og lignende institutioner,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0209/2015),

A.  der henviser til, at revisionen af direktiv 2001/29/EF er af afgørende betydning med henblik på at fremme kreativitet og innovation, kulturel mangfoldighed, økonomisk vækst, konkurrenceevne, det digitale indre marked og adgang til viden og information, samtidig med at det giver ophavsmænd til litterære og kunstneriske værker tilstrækkelig anerkendelse og beskytter deres rettigheder;

B.  der henviser til, at det i artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) hedder, at Den Europæiske Union bidrager til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet de respekterer den nationale og regionale mangfoldighed, navnlig gennem kunstneriske og litterære frembringelser;

C.  der henviser til, at formålet med direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet var at tilpasse lovgivningen om ophavsret og beslægtede rettigheder, så den afspejlede de teknologiske fremskridt;

D.  der henviser til, at direktiv 2001/29/EF også omhandler en række af EU's forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder bestemmelserne i Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, WIPO’s traktat om ophavsret og WIPO’s traktat om fremførelser og fonogrammer;

E.  der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne foretager betydelige investeringer i digitalisering af og onlineadgang til værdifulde samlinger fra Europas kulturarvsinstitutioner, så borgerne har mulighed for at få adgang hertil fra et hvilket som helst sted på en hvilken som helst enhed;

F.  der henviser til, at Europas kulturelle og kreative industrier er en drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse i EU og yder et væsentligt bidrag til EU's økonomi, idet de beskæftiger mere end syv millioner mennesker og ifølge de seneste skøn tegner sig for mere end 4,2 % af EU's BNP, og der henviser til, at kulturindustrien fortsatte med at skabe arbejdspladser under den økonomiske krise i 2008-2012;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Patentmyndigheds og Harmoniseringskontorets fælles undersøgelse fra september 2013 viser, at ca. 39 % af den samlede økonomiske aktivitet i EU – som svarer til en værdi af ca. 4 700 mia. EUR om året – genereres af IPR-intensive sektorer, og at det samme gælder for 26 % af den direkte beskæftigelse (eller 56 mio. arbejdspladser), mens den indirekte beskæftigelse tegner sig for cirka 9 % af det samlede antal arbejdspladser i EU;

H.  der henviser til, at den digitale revolution har skabt nye teknikker og kommunikationsmidler og banet vej for nye udtryksformer, der, samtidig med at der er stillet spørgsmålstegn ved det veletablerede tresidede forhold mellem skabende kunstnere, kulturelle iværksættere og brugere, har ansporet til en videnbaseret økonomi, skabelse af nye job og bidraget til at fremme kultur og innovation;

I.  der henviser til, at ethvert politisk initiativ vedrørende det digitale indre marked skal være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11, 13, 14, 16, 17 og 22;

J.  der henviser til, at kulturel mangfoldighed og sproglig mangfoldighed rækker ud over de nationale grænser, og at visse af de europæiske sprog tales i flere lande;

K.  der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder beskytter ytringsfriheden, informationsfriheden og friheden for kunst og videnskab, og garanterer beskyttelse af personoplysninger og af den kulturelle og sproglige mangfoldighed, ejendomsret og beskyttelse af intellektuel ejendom, retten til uddannelse og friheden til at drive forretning;

L.  der henviser til, at ophavsmandens ret til beskyttelse af vedkommendes kreative værker fortsat skal gælde i den digitale tidsalder;

M.  der henviser til, at det er nødvendigt at tage højde for foranstaltninger, der bidrager til yderligere udvikling af kulturel udveksling og forbedrer retssikkerheden i sektoren; der henviser til, at der er blevet udviklet mange kreative onlinetjenester siden gennemførelsen af direktiv 2001/29/EF, og at forbrugerne aldrig før har haft adgang til en så bred vifte af kreative og kulturelle værker; der henviser til, at brugerne skal have adgang til et rigt og varieret udbud af indhold af høj kvalitet;

N.  der henviser til, at en harmonisk og systematisk udvikling af det digitale bibliotek Europeana, som blev oprettet i 2008 som led i et EU‑initiativ, har gjort værker fra medlemsstaternes biblioteker tilgængelige;

O.  der henviser til, at kreative værker er en af de vigtigste kilder til at give næring til den digitale økonomi og til informationsteknologiaktører, såsom søgemaskiner, sociale medier og platforme for brugerskabt indhold, men at næsten hele den værdi, der genereres af kreative værker, overføres til digitale formidlere, som afviser at betale ophavsmændene eller forhandler ekstremt lave vederlag;

P.  der henviser til, at direktiv 2011/77/EU og direktiv 2006/116/EF harmoniserede beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ved at gennemføre en fuldstændig harmonisering af beskyttelsestiden for hver type værk og hver beslægtet rettighed i medlemsstaterne;

Q.  der henviser til, at EU's lovgivende myndigheder har pligt til at fremme klare retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder, som kan forstås af alle berørte parter – navnlig den brede offentlighed – og som sikrer retssikkerhed;

R.  der henviser til den konkurrencemæssige fordel og den voksende effekt af en række internetformidlere og til denne situations negative effekt for ophavsmandens kreative potentiale og for udviklingen af tjenester, der tilbydes af andre distributører af kreative værker;

S.  der henviser til, at der ved udarbejdelsen af de retlige rammer for ophavsret og beslægtede rettigheder bør tages hensyn til behovet for at fremme innovative industrielle og kommercielle modeller, som udnytter de muligheder, der ligger i nye teknologier, med henblik på at gøre EU's virksomheder mere konkurrencedygtige;

T.  der henviser til, at Kommissionens program for 2014-2019 prioriterer og sætter fokus på at skabe vækst og beskæftigelse;

1.  påpeger, at ophavsretten er et konkret middel til at sikre, at skabere aflønnes, og at den kreative proces finansieres;

2.  glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at foretage en høring om ophavsret, som tiltrak sig stor interesse fra en lang række interesserede parter, herunder den kulturelle sektor og civilsamfundet(17);

3.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om at videreudvikle EU's digitale dagsorden, herunder ophavsretsanliggender, i løbet af den nye Kommissions mandatperiode; glæder sig over Kommissionens arbejdsprogram for 2015, for så vidt som det lover, at der bliver fremlagt en pakke for det digitale indre marked, som vil omfatte lovforslag om modernisering af ophavsretsreglerne med henblik på at gøre dem egnede til den digitale tidsalder;

4.  minder om, at ophavsret og beslægtede rettigheder både beskytter og fremmer udviklingen og markedsføringen af nye varer og tjenesteydelser samt skabelsen og udnyttelsen af deres kreative indhold, og derved bidrager til forbedret konkurrenceevne, beskæftigelse og innovation på tværs af mange erhvervssektorer i EU;

5.  understreger, at ophavsretten kun er så effektiv, som de håndhævelsesforanstaltninger, der er truffet for at beskytte den, og at en solid håndhævelse af ophavsretten er nødvendig for at sikre en blomstrende og innovativ kreativ sektor;

6.  påpeger, at ophavsret og beslægtede rettigheder i sagens natur indebærer territorialitet; understreger, at der ikke er nogen modsætning mellem dette princip og foranstaltninger, der sikrer overførsel af indhold;

7.  understreger, at enhver revision af direktiv 2001/29/EF fortsat bør fastholde princippet om et rimeligt vederlag til rettighedshavere; opfordrer til, at princippet om territorialitet bekræftes for at gøre det muligt for den enkelte medlemsstat at sikre princippet om et rimeligt vederlag inden for rammerne af medlemsstatens egen kulturpolitik;

8.  bemærker, at omfanget af værker, der er lovligt tilgængelige for brugerne, er steget siden gennemførelsen af direktiv 2001/29/EF; bemærker endvidere, at den grænseoverskridende adgang til de mange former for anvendelse, som den teknologiske udvikling gør mulig for forbrugerne, eventuelt kan nødvendiggøre, at der gennemføres evidensbaserede forbedringer af den nuværende retlige ramme, således at det lovlige udbud af et mangfoldigt kulturelt og kreativt onlineindhold udvikles yderligere med henblik på at sikre adgangen til den europæiske kulturelle mangfoldighed;

9.  minder om, at forbrugerne alt for ofte nægtes adgang til visse indholdstjenester af geografiske grunde, hvilket strider imod formålet med direktiv 2001/29/EF, nemlig at implementere de fire friheder på det indre marked; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at foreslå hensigtsmæssige løsninger til bedre grænseoverskridende adgang til tjenesteydelser og ophavsretsligt beskyttet indhold for forbrugerne;

10.  mener, at der – for så vidt angår andre typer af indhold – kan høstes erfaringer fra den i direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighedsforvaltning anvendte tilgang, men at spørgsmål vedrørende overførsel og geoblokering ikke kan løses ved hjælp af én altomfattende løsning, men muligvis kræver flere forskellige – såvel lovgivningsmæssige som markedsbaserede – foranstaltninger;

11.  fremhæver, at EU's kreative produktion er en af dets rigeste ressourcer, og at de, der ønsker at have gavn heraf, bør være i stand til at betale herfor, også når den kun sælges i en anden medlemsstat;

12.  henleder opmærksomheden på, at multiterritoriale licenser, jf. direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret, er en mulighed, når TV-selskaber ønsker at dække hele Europa;

13.   påpeger, at finansiering, produktion og samproduktion af film og TV-indhold i vid udstrækning afhænger af eksklusive territoriale licenser, der gives til lokale distributører på en række platforme, der afspejler de forskellige europæiske markeders kulturelle karakteristika; understreger derfor, at muligheden for i henhold til princippet om aftalefrihed at vælge graden af territorial dækning og typen af distributionsplatform tilskynder til investeringer i film og TV‑indhold og fremmer den kulturelle mangfoldighed; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der forud for ethvert initiativ til at modernisere ophavsrettighederne gennemføres en omfattende undersøgelse af moderniseringens forventelige indvirkning på produktionen, finansieringen og distributionen af film og TV‑indhold, samt på den kulturelle mangfoldighed;

14.  understreger, at industriens geoblokeringspraksis ikke bør forhindre kulturelle mindretal i EU's medlemsstater i at få adgang til eksisterende indhold eller tjenester på deres eget sprog, der enten er gratis eller betalt for;

15.  støtter de initiativer, der sigter mod at øge overførligheden inden for EU af onlinetjenester med indhold, der er erhvervet og stillet til rådighed på lovlig vis, samtidig med at ophavsrettigheder og rettighedshavernes interesser respekteres fuldt ud;

16.  minder om, at de europæiske kulturmarkeder er naturligt heterogene på grund af den europæiske kulturelle og sproglige mangfoldighed; påpeger, at denne mangfoldighed bør betragtes som en fordel i stedet for en hindring for det indre marked;

17.  noterer sig betydningen af territoriale licenser i EU, særlig for så vidt angår audiovisuel produktion og filmproduktion, som hovedsagelig er baseret på radio- og TV-selskabers forhåndskøbs- eller forfinansieringssystemer;

18.  bemærker med bekymring det stigende antal ulovlige onlinetjenester og den stigende forekomst af piratkopiering og mere generelt overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er en tendens, der udgør en alvorlig trussel mod medlemsstaternes økonomier og kreativiteten i EU;

19.  understreger, at udgangspunktet for enhver reform af den ophavsretlige ramme bør være baseret på et højt beskyttelsesniveau, da rettigheder er af afgørende betydning for den intellektuelle skabelsesproces og giver et stabilt, klart og fleksibelt retsgrundlag, der fremmer investering og vækst i den kreative og kulturelle sektor, og samtidig fjerner retlige usikkerheder og uoverensstemmelser, som påvirker det indre markeds funktion negativt;

20.  understreger, at der sideløbende med den vigtige opgave med at udvide det digitale indre markeds fungerende strukturer bør træffes foranstaltninger for at sikre, at det indre marked fortsat fungerer korrekt;

21.  påpeger, at de ophavsretintensive sektorer beskæftiger mere end syv millioner mennesker i EU; opfordrer derfor Kommissionen til i overensstemmelse med principperne for bedre regulering at sikre, at der forud for ethvert lovgivningsmæssigt initiativ vedrørende modernisering af ophavsretten gennemføres en udtømmende evaluering af disse initiativers indvirkninger med hensyn til vækst og beskæftigelse samt af de potentielle omkostninger og fordele herved;

22.  understreger, at enhver revision af EU's ophavsretslovgivning skal være tilstrækkeligt målrettet og være baseret på overbevisende data med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af Europas kreative industrier;

23.  erkender, at kommercielle aktiviteter, der krænker ophavsretten, udgør en alvorlig trussel mod et velfungerende digitalt indre marked og mod udviklingen af det lovlige udbud af diversificeret kulturelt og kreativt onlineindhold;

24.  finder det absolut nødvendigt at styrke forfatteres og ophavsmænds position og forbedre deres vederlag med hensyn til digital distribution og udnyttelse af deres værker;

Eksklusive rettigheder

25.  erkender nødvendigheden af, at ophavsmænd og udøvende kunstnere ydes juridisk beskyttelse af deres kreative og kunstneriske arbejde; erkender, at formidling af kultur og viden er i offentlighedens interesse; anerkender den rolle, som producenter og forlæggere spiller i at bringe disse værker på markedet og behovet for rimelige og behørige godtgørelser til alle kategorier af rettighedshavere; opfordrer til forbedring af ophavsmænds og udøvende kunstneres kontraktmæssige stilling i forhold til andre rettighedshavere og mellemled, især ved at overveje en rimelig frist for anvendelse af rettigheder, som forfattere har overdraget til tredjeparter, hvorefter disse rettigheder udløber, da kontraktlige udvekslinger kan være præget af en magtskævhed; understreger i denne forbindelse betydningen af aftalefrihed;

26.  bemærker, at en rimelig beskyttelse af ophavsretligt beskyttede værker og andet beskyttet materiale er af stor betydning, herunder også ud fra et kulturelt synspunkt, og at Unionen i henhold til artikel 167 i TEUF er forpligtet til at tage hensyn til kulturelle aspekter i dens aktiviteter;

27.  understreger, at ophavsmænd og kunstnere både skal modtage en rimelig godtgørelse i det digitale miljø og i den analoge verden;

28.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Kommissionens mål om bedre regulering at evaluere målrettede og passende foranstaltninger med henblik på at forbedre retssikkerheden; opfordrer Kommissionen til at undersøge indvirkningerne af en fælles EU-ophavsretsadkomst på arbejdspladser og innovation, på forfatteres, udøvende kunstnere og andre rettighedshaveres interesser, og på muligheden for at fremme forbrugernes adgang til regional kulturel mangfoldighed;

29.  påpeger, at eksklusive rettigheder og aftalefrihed inden for rammerne af det skrøbelige økosystem, som producerer og finansierer kreativt arbejde, er centrale elementer, idet de sikrer en bedre risikodeling, som gør det muligt for en vifte af aktører at deltage i fælles projekter for et kulturelt forskelligartet publikum og styrke incitamentet til at investere i produktionen af fagligt indhold;

30.  anbefaler, at EU's lovgivende myndighed med henblik på at beskytte offentlighedens interesse, samtidig med at personoplysninger beskyttes, overvejer, hvordan man kan sænke indskrænkningerne for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer yderligere; bemærker, at en sådan justering af lovgivningen bør tage behørigt hensyn til direktiv 2013/37/EU, til de principper, der ligger til grund for ophavsretssystemet, og til Den Europæiske Unions Domstols relevante retspraksis;

31.  opfordrer Kommissionen til at værne om værker i det offentlige rum, der pr. definition ikke er underlagt ophavsretsbeskyttelse; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at præcisere, at enhver digitalisering af et værk, som allerede er i det offentlige rum, og som ikke udgør et nyt og omformet værk, skal forblive i det offentlige rum; opfordrer ligeledes Kommissionen til at undersøge, om rettighedshavere kan få tillagt ret til helt eller delvist at skænke deres værker til det offentlige rum;

32.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med internationale standarder fastsat i Bernerkonventionen at harmonisere gyldighedsperioden af ophavsretsbeskyttelse, samtidig med at den afstår fra enhver yderligere forlængelse af beskyttelsestiden; opfordrer medlemsstaterne til at færdiggøre gennemførelsen af direktiv 2006/116/EF og 2011/77/EU på en strømlinet måde;

Undtagelser og indskrænkninger

33.  opfordrer EU's lovgivende myndighed til at holde fast i den målsætning, der er fastsat i direktiv 2001/29/EF om at yde passende beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder som et af de vigtigste redskaber til at sikre europæisk kulturel kreativitet, og om at bevare en rimelig balance mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og brugere af beskyttede frembringelser, såvel som mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere; understreger endvidere, at enhver lovgivningsmæssig ændring på dette område bør sikre tilgængelighed for personer med handicap til værker og tjenesteydelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder af enhver slags;

34.  understreger, at ophavsret og beslægtede rettigheder udgør de retlige rammer for de europæiske kulturelle og kreative sektorer såvel som for uddannelses- og forskningssektoren og for den sektor, som drager fordel af undtagelser fra og indskrænkninger af disse rettigheder og danner grundlag for deres aktivitet og beskæftigelse;

35.  bemærker, at undtagelser og indskrænkninger skal anvendes på en sådan måde, at der tages hensyn til det formål, til hvilket de blev udformet, og til de respektive egenskaber ved de digitale og analoge miljøer, samtidig med at balancen mellem rettighedshavernes interesser og offentlighedens interesser bevares; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge muligheden for at revidere en række af de eksisterende undtagelser og indskrænkninger for bedre at tilpasse dem til det digitale miljø under hensyntagen til den igangværende udvikling i det digitale miljø og behovet for konkurrenceevne;

36.  understreger betydningen af, at der findes undtagelser og indskrænkninger, der er tilgængelige for personer med handicap; bemærker i denne forbindelse indgåelsen af Marrakeshtraktaten, som vil lette synshæmmedes adgang til bøger, og tilskynder til, at denne traktat ratificeres hurtigst muligt, uden at ratificeringen gøres betinget af revisionen af EU's juridiske ramme; mener, at traktaten er et godt skridt fremad, men at der stadig er meget arbejde, der skal gøres for at give adgang til indhold for personer med forskellige handicap;

37.  bemærker vigtigheden af den kulturelle mangfoldighed i Europa, og at forskellene på medlemsstaternes gennemførelse af undtagelser kan være en udfordring for det indre markeds funktion i lyset af udviklingen for så vidt angår grænseoverskridende aktiviteter og EU's globale konkurrenceevne og innovation og også kan føre til retsusikkerhed for ophavsmænd og brugere; mener, at det derfor kan være gavnligt for visse undtagelser og indskrænkninger med flere fælles regler; bemærker dog, at forskelle kan være berettiget med henblik på at tillade medlemsstaterne at lovgive i overensstemmelse med deres særlige kulturelle og økonomiske interesser og i overensstemmelse med principperne om proportionalitet og subsidiaritet;

38.  opfordrer Kommissionen til at undersøge anvendelsen af minimumsstandarder for så vidt angår alle undtagelser og indskrænkninger og til endvidere at sikre en korrekt gennemførelse af de undtagelser og indskrænkninger, der henvises til i direktiv 2001/29/EF, til at sikre lige adgang til kulturel mangfoldighed på tværs af det indre markeds grænser samt til at forbedre retssikkerheden;

39.  finder det nødvendigt at styrke undtagelser for institutioner af offentlig interesse, såsom biblioteker, museer og arkiver, med henblik på at fremme bred adgang til kulturarv, herunder gennem internettet;

40.  opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at overveje at beskytte grundlæggende rettigheder, navnlig med henblik på at bekæmpe diskrimination eller beskytte pressefriheden; minder i denne forbindelse om, at der bør ydes en rimelig godtgørelse for disse undtagelser;

41.  minder om betydningen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i de kulturelle og kreative industrier, når det gælder jobskabelse og vækst i EU; understreger, at langt størstedelen af SMV'erne i de kulturelle og kreative sektorer drager fordel af fleksibiliteten i reglerne om ophavsret med hensyn til at producere, investere i og distribuere kulturelle og kreative værker, men også med hensyn til at udvikle innovative løsninger, som giver brugerne mulighed for at få adgang til kreative onlineværker, der er tilpasset de lokale markeders præferencer og særlige forhold;

42.  bemærker med interesse udviklingen af nye former for anvendelse af værker på digitale netværk, navnlig omformende anvendelse, og understreger behovet for at undersøge løsninger, der forener effektiv beskyttelse, som giver mulighed for en ordentlig godtgørelse og rimelig kompensation til kunstnerne, med offentlighedens interesse i at få adgang til kulturelle varer og viden;

43.  understreger, at nye anvendelser af indhold – i de tilfælde, hvor en undtagelse eller indskrænkning allerede finder anvendelse – der er mulige som følge af teknologiske fremskridt og nye anvendelser af teknologi, så vidt muligt bør udformes i overensstemmelse med den eksisterende undtagelse eller indskrænkning, forudsat at den nye anvendelse svarer til den eksisterende anvendelse, med henblik på at forbedre retssikkerheden – dette ville blive underlagt "tretrinsprøven"; anerkender, at en sådan fleksibilitet i fortolkningen af undtagelser og indskrænkninger kan muliggøre en tilpasning af de pågældende undtagelser og indskrænkninger til de forskellige nationale forhold og sociale behov;

44.  fremhæver behovet for at sikre teknologineutralitet og fremtidig kompatibilitet af undtagelser og indskrænkninger ved at tage behørigt hensyn til konsekvenserne af mediekonvergens, samtidig med at offentlighedens interesse tilgodeses gennem fremme af incitamenter til at oprette, finansiere og udbrede nye værker og til at gøre disse værker tilgængelige for offentligheden på nye, innovative og overbevisende måder;

45.  foreslår at gennemgå tjenesteydernes og mellemmændenes ansvar med henblik på at præcisere deres retlige status og ansvar med hensyn til ophavsret for at sikre, at der udvises rettidig omhu i hele den kreative proces og forsyningskæden og for at sikre et rimeligt vederlag til skabende kunstnere og rettighedshavere i EU;

46.  fastholder, at udviklingen af det digitale marked er umulig, medmindre de kreative og kulturelle industrier udvikles sideløbende hermed;

47.  understreger betydningen af undtagelsen for karikaturer, parodier og pastiche som en faktor i en levende demokratisk debat; mener, at undtagelsen bør skabe balance mellem skaberes og karikerede personers interesser og rettigheder og ytringsfriheden for brugeren af et beskyttet værk, der påberåber sig undtagelsen for karikaturer, parodier eller pastiche;

48.  understreger behovet for på passende vis at vurdere automatiserede analyseteknikker for tekst og data (f.eks. "tekst- og dataminering" eller "indholdsminering") i forskningsøjemed, forudsat at der er opnået tilladelse til at læse værket;

49.  fastholder, at udviklingen af det digitale marked er tæt knyttet til og skal gå hånd i hånd med udviklingen af de kreative og kulturelle industrier, da dette er den eneste vej til varig velstand;

50.  bemærker, at den private ejendomsret er et af det moderne samfunds fundamenter; bemærker endvidere, at fremme af adgang til undervisningsmateriale og kulturgoder er yderst vigtigt for udviklingen af det videnbaserede samfund, og at lovgiverne bør tage højde herfor;

51.  opfordrer til at indføre en undtagelse for forsknings- og uddannelsesformål, som ikke blot bør dække uddannelsesinstitutioner, men også akkrediterede undervisnings- eller forskningsaktiviteter, herunder onlineaktiviteter og grænseoverskridende aktiviteter i tilknytning til uddannelsesinstitutioner eller institutioner, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, til lovgivning eller aktiviteter, der er omfattet af et uddannelsesprogram;

52.  understreger, at alle nye undtagelser eller indskrænkninger, der indføjes i EU's ophavsretlige retssystem, skal være behørigt begrundet ud fra en pålidelig og objektiv økonomisk og juridisk analyse;

53.  anerkender betydningen af biblioteker for så vidt angår adgang til viden og opfordrer Kommissionen til at vurdere vedtagelsen af en undtagelse, der gør det lovligt for offentlige biblioteker og forskningsbiblioteker at udlåne værker til offentligheden i digitalt format til personlig brug for en begrænset periode – enten via internettet eller via bibliotekernes netværk, således at de på effektiv vis og i en ajourført form kan opfylde deres almennyttige opgave med at formidle viden; anbefaler, at der ydes en rimelig kompensation til forfattere for e-bogsudlån, som svarer til kompensationen for udlån af fysiske bøger i henhold til nationale territoriale indskrænkninger;

54.  opfordrer Kommissionen til at vurdere indførelsen af en undtagelse, der tillader biblioteker at digitalisere indhold med henblik på høring, katalogisering og arkivering;

55.  understreger betydningen af at tage hensyn til konklusionerne fra de mange eksperimenter, der foretages af bogindustrien, med henblik på at etablere rimelige, afbalancerede og levedygtige forretningsmodeller;

56.  bemærker, at der i visse medlemsstater er blevet indført lovbestemte tilladelser med henblik på at indføre kompensationsordninger; understreger behovet for at sikre, at handlinger, der er tilladt i henhold til en undtagelse, bør forblive tilladte; minder om, at kompensation for udøvelsen af undtagelser og indskrænkninger kun bør overvejes i de tilfælde, hvor handlinger, som menes at falde ind under en undtagelse, skader rettighedshaveren; opfordrer endvidere Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder til at gennemføre en fuldstændig videnskabelig evaluering af disse medlemsstaters foranstaltninger og foranstaltningernes indvirkning på de berørte parter;

57.  minder om betydningen af undtagelsen for privatkopiering, der teknisk set ikke må begrænses, kombineret med en rimelig kompensation til ophavsmænd; opfordrer Kommissionen til på grundlag af videnskabelig evidens at analysere Parlamentets beslutning af 27. februar 2014 om privatkopieringsafgifter(18) og resultaterne af den seneste mæglingsrunde gennemført af Kommissionen(19), levedygtigheden af eksisterende foranstaltninger til rimelig kompensation for rettighedshavere i forbindelse med gengivelser foretaget af fysiske personer til privat brug, navnlig med hensyn til transparens;

58.  bemærker, at en privatkopieringsafgift bør reguleres på en sådan måde, at borgerne informeres om det faktiske afgiftsbeløb, afgiftens formål, og hvordan den vil blive anvendt;

59.  understreger, at de digitale afgifter bør gøres mere gennemsigtige og optimeres med henblik på at beskytte rettighedshaverens rettigheder og forbrugerrettigheder under hensyntagen til direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked;

60.  understreger betydningen af at tilføre mere klarhed og gennemsigtighed til ophavsretsordningen for ophavsretsbrugere, navnlig hvad angår brugerskabt indhold og ophavsretsafgifter, med henblik på at fremme kreativitet, videreudvikle onlineplatforme og sikre rimelig betaling til rettighedshavere;

61.  bemærker betydningen af artikel 6, stk. 4, i direktiv 2001/29/EF og understreger, at der ikke i medfør af en kontrakt eller aftalevilkår bør gives afkald på den effektive udøvelse af undtagelser eller indskrænkninger og adgangen til indhold, som ikke er omfattet af ophavsrets- eller beslægtede rettighedsbeskyttelse;

62.  opfordrer distributører til at offentliggøre alle tilgængelige oplysninger om de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre indholdets interoperabilitet;

63.  fremhæver behovet for at fremme større interoperabilitet, navnlig for software og terminaler, eftersom utilstrækkelig interoperabilitet hindrer innovation, begrænser konkurrencen og skader forbrugerne; mener, at utilstrækkelig interoperabilitet fører til, at ét produkt får en dominerende stilling på markedet, hvilket kvæler konkurrencen og begrænser forbrugernes valgmuligheder i EU;

64.  påpeger den hurtige teknologiske udvikling på det digitale marked og opfordrer til at indføre en teknologineutral lovramme for ophavsret;

65.  anerkender betydningen af en forholdsmæssig og effektiv håndhævelse for så vidt angår ydelse af støtte til ophavsmænd, rettighedshavere og forbrugere;

66.  opfordrer Kommissionen og EU-lovgiverne til at overveje løsninger til at flytte værdien fra indhold til tjenesteydelser; understreger behovet for at tilpasse definitionen af status som formidler i det nuværende digitale miljø;

67.  understreger, at forbrugerne ofte konfronteres med forskellige indskrænkninger, og at ideen om forbrugerrettigheder inden for de ophavsretlige rammer meget ofte er fraværende; opfordrer Kommissionen til at vurdere effektiviteten af den nugældende ophavsretslov fra forbrugernes synspunkt og til at udvikle et sæt klare og altomfattende forbrugerrettigheder;

o
o   o

68.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.
(2) EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72.
(3) EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1.
(4) EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5.
(5) EUT L 372 af 27.12.2006, s. 12.
(6) EUT L 265 af 11.10.2011, s. 1.
(7) EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15.
(8) EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.
(9) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28.
(10) EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61.
(11) EFT L 272 af 13.10.2001, s. 32.
(12) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0179.
(13) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0368.
(14) EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 64.
(15) EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 48.
(16) EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 49.
(17) Kommissionen, GD MARKT, rapport om svar på offentlig høring om revision af EU's regler om ophavsret, juli 2014.
(18) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0179.
(19) António Vitorinos anbefalinger af 31. januar 2013 efter den seneste mæglingsrunde gennemført af Kommissionen vedrørende privatkopierings- og reprografiafgifter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik