Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0273

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 529kWORD 147k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (2014/2256(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 26, 34, 114, 118 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1994 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO της 20ής Οκτωβρίου 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 22 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, και ιδίως τον έλεγχο τριών βημάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την πνευματική ιδιοκτησία της 20ής Δεκεμβρίου 1996,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του WIPO για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα της 20ής Δεκεμβρίου 1996,

–  έχοντας υπόψη τη συνθήκη του WIPO για τις οπτικοακουστικές ερμηνείες και εκτελέσεις, που εγκρίθηκε από τη διπλωματική διάσκεψη του WIPO για την προστασία των οπτικοακουστικών ερμηνειών και εκτελέσεων στο Πεκίνο την 24η Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2013 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που εκπονήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) και φέρει τον τίτλο «Τομείς εντάσεως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συμβολή στα οικονομικά αποτελέσματα και στην απασχόληση στην ΕΕ» (Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/77/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας(9), η οποία τροποποιεί την οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπό την οδηγία 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης(13),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά(15),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας που διεξήχθη από την Επιτροπή μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2013 και 5 Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την αναφορά 0924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα(16),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ευκαιρίες και προβλήματα στην πορεία προς την ενιαία ψηφιακή αγορά (COM(2011)0427),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης» (COM(2008)0466),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη» (COM(2011)0287),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο συμφωνίας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις βασικές αρχές της ψηφιοποίησης και της διάθεση των αδιάθετων έργων, για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης και της διάθεσης επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών για τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και άλλους παρόμοιους οργανισμούς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0209/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς καθώς και για την πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες, παρέχοντας παράλληλα στους δημιουργούς λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων επαρκή αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ανάπτυξη και την πολυμορφία των πολιτισμών των κρατών μελών ιδίως μέσω της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας είχε ως στόχο την προσαρμογή της νομοθεσίας περί δικαιώματος δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων ώστε να αντανακλά τις τεχνολογικές εξελίξεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ εμπίπτει επίσης σε μια σειρά υποχρεώσεων της Ένωσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, της συνθήκης του WIPO για το δικαίωμα του δημιουργού και της συνθήκης του WIPO για τα θεάματα και τα φωνογραφήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τη διαδικτυακή προσβασιμότητα των πλούσιων συλλογών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της Ένωσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, απασχολούν πλέον των 7 εκατομμυρίων ατόμων και παράγουν περισσότερο από το 4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού εξακολούθησαν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των ετών 2008-2012·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2013, η κοινή μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΓΔΕ και το ΓΕΕΑ κατέδειξε ότι το 39% περίπου της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, η αξία της οποίας αγγίζει σχεδόν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δημιουργείται από τομείς εντάσεως ΔΔΙ, οι οποίοι παρέχουν επιπλέον το 26% των άμεσων θέσεων εργασίας (ήτοι 56 εκατομμύρια) και το 9% των έμμεσων θέσεων εργασίας επί του συνόλου των θέσεων εργασίας της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ψηφιακή επανάσταση» εισήγαγε νέες τεχνικές και μέσα επικοινωνίας και κατέστησε δυνατή την εμφάνιση νέων μορφών έκφρασης οι οποίες, αν και θέτουν υπό αμφισβήτηση την τριμερή σχέση που παραδοσιακά συνδέει τον δημιουργό με το κοινό μέσω του επιχειρηματία, οδήγησαν στην ανάδυση μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και διευκολύνοντας την προώθηση του πολιτισμού και της καινοτομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολιτική πρωτοβουλία σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, και ιδίως με τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17 και 22·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, δεδομένου ότι ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες ομιλούνται σε πολλές χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης καθώς και την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης, και εγγυάται την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλότητας, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πνευματική ιδιοκτησία, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική ελευθερία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και στην ψηφιακή εποχή πρέπει να ισχύει η απαίτηση του δημιουργού για προστασία των πνευματικών του έργων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξεταστούν μέτρα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου στον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφότου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2001/29/ΕΚ, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες επιγραμμικές δημιουργικές υπηρεσίες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση όσο ποτέ άλλοτε σε ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και πολιτισμικών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η πρόσβαση των χρηστών σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και ποιοτικό πολιτιστικό περιεχόμενο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την αρμονική και συστηματική ανάπτυξη της Europeana - της ψηφιακής βιβλιοθήκης η οποία δημιουργήθηκε το 2008 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ΕΕ και στην οποία διατίθενται έργα από βιβλιοθήκες των κρατών μελών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημιουργικά έργα αποτελούν μία εκ των κύριων πηγών τροφοδότησης της ψηφιακής οικονομίας και των παραγόντων του τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών, όπως οι μηχανές αναζήτησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι πλατφόρμες με περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αλλά ότι το σύνολο σχεδόν της αξίας που δημιουργούν τα έργα μεταβιβάζεται σε αυτούς τους ψηφιακούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι αρνούνται να αμείψουν τους δημιουργούς ή διαπραγματεύονται ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/77/ΕΕ και η οδηγία 2006/116/ΕΚ εναρμόνισαν τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για κάθε είδος έργου και κάθε συγγενικό δικαίωμα στα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον του νομοθέτη της Ένωσης είναι η προώθηση ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, το οποίο να είναι κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, εν τέλει, από τους πολίτες, διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αυξανόμενη δύναμη ορισμένων διαμεσολαβητών στο διαδίκτυο, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της κατάστασης επί των δυνατοτήτων δημιουργίας των δημιουργών και επί της ανάπτυξης των προτεινόμενων υπηρεσιών από άλλους διανομείς δημιουργικών έργων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την κατάρτιση του νομικού πλαισίου για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για τη δημιουργία καινοτόμων βιομηχανικών και εμπορικών μοντέλων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις της ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής και κατέχει κεντρική θέση στην πολιτική της ατζέντα για την περίοδο 2014-2019·

1.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί το συγκεκριμένο μέσο που επιτρέπει τη διασφάλιση της αμοιβής των δημιουργών και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας·

2.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διεξαγάγει διαβούλευση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ άλλων της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτιστικού τομέα(17)·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω την ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του δημιουργού, κατά τη διάρκεια της εντολής της νέας Επιτροπής· εκφράζει ικανοποίηση για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, εφόσον η Επιτροπή υπόσχεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού ώστε να ανταποκρίνονται στην ψηφιακή εποχή·

4.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προστατεύουν και προωθούν την ανάπτυξη και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία και εκμετάλλευση του δημιουργικού τους περιεχομένου, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ·

5.  τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του δικαιώματος του δημιουργού εξαρτάται από τα μέτρα επιβολής που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του και ότι για να εξασφαλιστεί η ευημερία και η καινοτομία του δημιουργικού τομέα απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού·

6.  υπενθυμίζει ότι η εδαφικότητα είναι σύμφυτη με την ύπαρξη των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η αρχή αυτή δεν αντίκειται στη διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς του περιεχομένου·

7.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την αρχή της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων· ζητεί να επιβεβαιωθεί η αρχή της εδαφικότητας, η οποία επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να διασφαλίζει αυτήν την αρχή στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής του·

8.  επισημαίνει ότι, μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, αυξήθηκε η προσφορά προς τους χρήστες έργων που διατίθενται νόμιμα· επισημαίνει επιπλέον ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στην πληθώρα των χρήσεων που η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει στους καταναλωτές ενδέχεται να απαιτήσει αποδεδειγμένες βελτιώσεις στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω επιγραμμικά η νόμιμη προσφορά ποικίλου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου και να υπάρξει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία·

9.  υπενθυμίζει ότι για γεωγραφικούς λόγους εμποδίζεται πολύ συχνά η πρόσβαση των καταναλωτών σε ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου, γεγονός που αντιβαίνει στον στόχο της υλοποίησης των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος ορίζεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες λύσεις που θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσβασιμότητα των καταναλωτών στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού·

10.  θεωρεί ότι, από την προσέγγιση της οδηγίας 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, μπορούν να αντληθούν διδάγματα για άλλους τύπους περιεχομένου αν και τα ζητήματα που αφορούν τη φορητότητα και τις τεχνικές γεωγραφικής δέσμευσης (geo-blocking) μπορεί να μην επιλυθούν μέσω μιας συνολικής λύσης αλλά ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές διαφορετικές παρεμβάσεις, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο όσο και με βάση την αγορά·

11.  τονίζει ότι η δημιουργική παραγωγή της ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον πλούσιων πόρων της και όσοι επιθυμούν να την απολαμβάνουν πρέπει να καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα, ακόμη και όταν το προϊόν διατίθεται μόνο από άλλο κράτος μέλος·

12.  υπενθυμίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολυεδαφικών αδειών, όπως προβλέπει ιδίως η οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση του δικαιώματος του δημιουργού, σε περίπτωση που οι φορείς μετάδοσης επιθυμούν να καλύψουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια·

13.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση, η παραγωγή και η συμπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αποκλειστικές εδαφικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται στους τοπικούς διανομείς για διαφορετικές πλατφόρμες που ανταποκρίνονται στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών αγορών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η συμβατική ελευθερία επιλογής της εδαφικής εμβέλειας και των διαφόρων πλατφορμών διανομής ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις ταινίες και το τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και την πολιτιστική πολυμορφία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι πριν από μια πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του δικαιώματος του δημιουργού θα πραγματοποιηθεί μια ευρεία εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου, καθώς και στην πολιτιστική πολυμορφία·

14.  επισημαίνει ότι οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού του κλάδου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση πολιτιστικών μειονοτήτων που ζουν σε κράτη μέλη της ΕΕ σε υφιστάμενο περιεχόμενο ή υπηρεσίες στη γλώσσα τους, είτε παρέχονται δωρεάν είτε επί πληρωμή·

15.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της φορητότητας, εντός της ΕΕ, των επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου που έχει αποκτηθεί και διατεθεί νομίμως, με παράλληλο πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συμφερόντων των δικαιούχων·

16.  υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές αγορές είναι εκ φύσεως ανομοιογενείς λόγω της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας· επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία αυτή πρέπει να θεωρηθεί πλεονέκτημα μάλλον και όχι εμπόδιο για την ενιαία αγορά·

17.  σημειώνει πόσο σημαντικές είναι οι εδαφικές άδειες στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και ταινιών, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε συστήματα προαγοράς ή προχρηματοδότησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

18.  σημειώνει με ανησυχία τον πολλαπλασιασμό των παράνομων επιγραμμικών υπηρεσιών, την αύξηση της πειρατείας και, γενικότερα, τις παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή για τις οικονομίες των κρατών μελών και τη δημιουργικότητα στην ΕΕ·

19.  τονίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας, καθώς τα δικαιώματα έχουν καίρια σημασία για την πνευματική δημιουργία και παρέχουν μια σταθερή, σαφή και ευέλικτη νομική βάση, η οποία προάγει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού, αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες και τις ασυνέπειες που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

20.  τονίζει ότι, παράλληλα με τη σημαντική επέκταση των δομών που λειτουργούν για την ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία της αναλογικής ενιαίας αγοράς·

21.  υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες υψηλής έντασης πνευματικών δικαιωμάτων απασχολούν πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να μεριμνήσει, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, ώστε πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του δικαιώματος του δημιουργού να πραγματοποιείται μια εκ των προτέρων αναλυτική εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και σχετικά με το κόστος και τα οφέλη που ενδεχομένως θα δημιουργήσει μια τέτοια πρωτοβουλία·

22.  υπογραμμίζει ότι κάθε μελλοντική αναθεώρηση του ενωσιακού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι στοχευμένη και να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς ανάπτυξης των κλάδων της δημιουργίας στην Ευρώπη·

23.  αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και για την ανάπτυξη της νόμιμης προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου στο διαδίκτυο·

24.  κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση της θέσης των συγγραφέων και των δημιουργών και τη βελτίωση των αμοιβών τους σε σχέση με την ψηφιακή διανομή και την εκμετάλλευση των έργων τους·

Αποκλειστικά δικαιώματα

25.  αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής έννομης προστασίας σε δημιουργούς και ερμηνευτές/εκτελεστές για το δημιουργικό και καλλιτεχνικό τους έργο· αναγνωρίζει το δημόσιο συμφέρον στη διάδοση του πολιτισμού και της γνώσης· αναγνωρίζει τον ρόλο των παραγωγών και εκδοτών όσον αφορά τη διάθεση των έργων στην αγορά, και την ανάγκη δίκαιης και κατάλληλης αμοιβής όλων των κατηγοριών δικαιούχων· ζητεί βελτιώσεις στη συμβατική θέση των δημιουργών και των ερμηνευτών/εκτελεστών σε σχέση με άλλους δικαιούχους και διαμεσολαβητές, προβλέποντας κυρίως μια εύλογη προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται από τον δημιουργό σε τρίτους, μετά το πέρας της οποίας τα δικαιώματα αυτά καταργούνται, καθώς οι συμβατικές ανταλλαγές χαρακτηρίζονται συχνά από ανισορροπία ισχύος μεταξύ των μερών· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ελευθερίας των συμβάσεων·

26.  επισημαίνει ότι μια ανάλογη προστασία των πνευματικών έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού έχει και από πολιτιστική άποψη μεγάλη σημασία και ότι, βάσει του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της·

27.  υπογραμμίζει ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές/εκτελεστές πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και στον αναλογικό κόσμο·

28.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, σύμφωνα με τον στόχο της Επιτροπής για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις ενός ενιαίου ευρωπαϊκού τίτλου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην απασχόληση και στην καινοτομία, προς όφελος των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, καθώς και στην πρόσβαση των καταναλωτών στην περιφερειακή πολιτιστική πολυμορφία·

29.  υπενθυμίζει ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα και η συμβατική ελευθερία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία στο πλαίσιο του εύθραυστου οικοσυστήματος της δημιουργίας και της χρηματοδότησής του, καθώς επιτρέπουν την καλύτερη κατανομή των κινδύνων, διευκολύνουν τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων σε κοινά έργα προς όφελος ενός κοινού διαφοροποιημένου από πολιτιστική άποψη και ενισχύουν τα κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην παραγωγή επαγγελματικού περιεχομένου·

30.  συνιστά στον νομοθέτη της ΕΕ, με σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος αλλά προστατεύοντας συγχρόνως τις προσωπικές πληροφορίες, να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μειώσει περαιτέρω τους φραγμούς για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημοσίου τομέα· επισημαίνει ότι οι προσαρμογές αυτές της νομοθεσίας πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ, τις αρχές που διέπουν το δικαίωμα του δημιουργού καθώς και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

31.  καλεί την Επιτροπή να προστατεύει αποτελεσματικά τα έργα που αποτελούν δημόσιο κτήμα, τα οποία, εξ ορισμού, δεν υπόκεινται σε προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ότι κάθε ψηφιοποίηση έργου για το οποίο έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα και το οποίο δεν συνιστά νέο, διασκευασμένο έργο, παραμένει σε ελεύθερη χρήση· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο οι δικαιούχοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα διάθεσης μέρους ή του συνόλου των έργων τους προς κοινή χρήση·

32.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τη διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέποντας περαιτέρω παράταση των προθεσμιών προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Σύμβασης της Βέρνης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν τη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία και την εφαρμογή των οδηγιών 2006/116/ΕΚ και 2011/77/ΕΕ με ενοποιημένο τρόπο·

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

33.  καλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να παραμείνει πιστός στον στόχο που δηλώνεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ως προς την παροχή κατάλληλης προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς συνιστά έναν από τους βασικούς τρόπους διασφάλισης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργικότητας και της διατήρησης μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων και των χρηστών προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον εν λόγω τομέα πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα κάθε μορφής·

34.  υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το νομικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και για τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας και τον τομέα που επωφελείται από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών, και αποτελούν τη βάση για τη δραστηριότητά τους και την απασχόληση·

35.  επισημαίνει ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί πρέπει να εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκαν καθώς και τα ιδιαίτερα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ψηφιακού και αναλογικού περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δικαιούχων και των συμφερόντων του κοινού· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί μια σειρά υφισταμένων εξαιρέσεων και περιορισμών προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των συνεχών εξελίξεων στο ψηφιακό περιβάλλον και της ανάγκης για ανταγωνιστικότητα·

36.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να επικαλεσθούν εξαιρέσεις και περιορισμούς· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε βιβλία και ζητεί την ταχεία επικύρωσή της χωρίς αυτή να προϋποθέτει την αναθεώρηση του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου· πιστεύει ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα προόδου, πολλά ωστόσο πρέπει ακόμη να γίνουν προκειμένου τα άτομα με διάφορες αναπηρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο·

37.  επισημαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των εξαιρέσεων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενόψει της ανάπτυξης διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της ΕΕ και μπορεί επίσης να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου για τους δημιουργούς και τους χρήστες· πιστεύει ότι η αύξηση των κοινών κανόνων μπορεί, συνεπώς, να ευνοήσει ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι διαφορές μπορεί να είναι δικαιολογημένες προκειμένου τα κράτη μέλη να δύνανται να νομοθετούν σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντά τους και με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

38.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων σε όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς και, επιπλέον, να διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή των εξαιρέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ και την ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία διασυνοριακά εντός της εσωτερικής αγοράς και να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου·

39.  κρίνει αναγκαία την ενίσχυση των εξαιρέσεων από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία ή αρχεία, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ευρεία πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά ακόμη και μέσω διαδικτυακών πλατφορμών·

40.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ιδίως, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή την προστασία της ελευθερίας του Τύπου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιων αποζημιώσεων·

41.  υπενθυμίζει τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ένωση· υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αξιοποιούν την ευελιξία των ρυθμίσεων για τα δικαιώματα του δημιουργού για να παράγουν, επενδύουν και διανέμουν έργα πολιτισμού και δημιουργίας, αλλά, ομοίως, και για να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν στους χρήστες την επιγραμμική πρόσβαση σε έργα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών·

42.  σημειώνει με ενδιαφέρον την ανάπτυξη νέων μορφών χρήσης των έργων στα ψηφιακά δίκτυα, ιδίως χρήσεων διασκευής, και τονίζει ότι πρέπει να εξεταστούν λύσεις με τις οποίες εναρμονίζεται η αποτελεσματική προστασία που εξασφαλίζει κατάλληλη αμοιβή και δίκαιη αποζημίωση για τους δημιουργούς με το δημόσιο συμφέρον για την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και γνώση·

43.  τονίζει ότι, όπου ήδη ισχύουν εξαιρέσεις και περιορισμοί, οι νέες χρήσεις περιεχομένου τις οποίες καθιστά δυνατή η τεχνολογική πρόοδος ή οι νέες χρήσεις της τεχνολογίας θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τους υφιστάμενους περιορισμούς, υπό τον όρο ότι η νέα χρήση είναι παρόμοια προς την υφιστάμενη, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας δικαίου – αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο τριών βημάτων· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω ευλυγισία στην ερμηνεία των εξαιρέσεων και περιορισμών μπορεί να επιτρέπει την προσαρμογή των σχετικών εξαιρέσεων και περιορισμών σε διαφορετικές εθνικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες·

44.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η τεχνολογική ουδετερότητα και η μελλοντική συμβατότητα των εξαιρέσεων και των περιορισμών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συνέπειες της σύγκλισης των μέσων, εξυπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον προωθώντας κίνητρα για τη δημιουργία, χρηματοδότηση και διανομή νέων έργων και για τη διάθεση αυτών των έργων στο κοινό με νέους, καινοτόμους και ελκυστικούς τρόπους·

45.  προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των διαμεσολαβητών προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους όσον αφορά τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα προσφοράς, και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της ΕΕ·

46.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

47.  τονίζει τη σημασία της εξαίρεσης όσον αφορά τις γελοιογραφίες, τις παρωδίες και τις μιμήσεις για τη δυναμικότητα του δημοκρατικού διαλόγου· πιστεύει ότι με την εξαίρεση αυτή θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των δημιουργών και των πρωτότυπων χαρακτήρων και της ελευθερίας της έκφρασης του χρήστη ενός προστατευόμενου έργου ο οποίος βασίζεται στην εξαίρεση για τις γελοιογραφίες, τις παρωδίες ή τις μιμήσεις·

48.  τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ορθά η δυνατότητα εφαρμογής αυτόματων τεχνικών ανάλυσης για κείμενο και δεδομένα (π.χ. «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων») για ερευνητικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι έχει αποκτηθεί άδεια ανάγνωσης του έργου·

49.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς είναι στενά συνδεδεμένη και πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, πράγμα που αποτελεί τον μόνο τρόπο για να εξασφαλισθεί διαρκής ευημερία·

50.  σημειώνει ότι το δικαίωμα ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης κοινωνίας. σημειώνει επίσης ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά υλικά και πολιτιστικά αγαθά έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα νομοθετικά όργανα·

51.  ζητεί να θεσπιστούν εξαιρέσεις για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτουν, πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και διαπιστευμένες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και επιγραμμικές και διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με εκπαιδευτικό φορέα ή ίδρυμα αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές ή τη νομοθεσία ή στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος·

52.  τονίζει ότι τυχόν νέες εξαιρέσεις ή περιορισμοί που θεσπίζονται στο νομικό σύστημα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένοι με βάση ορθή και αντικειμενική οικονομική και νομική ανάλυση·

53.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι βιβλιοθήκες όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μια εξαίρεση με την οποία θα επιτρέπεται σε δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν νομίμως έργα στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για ατομική χρήση και για περιορισμένη διάρκεια, μέσω του διαδικτύου ή των δικτύων βιβλιοθηκών, ούτως ώστε το καθήκον δημοσίου συμφέροντος που υπέχουν για τη διάδοση της γνώσης να μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και με σύγχρονο τρόπο· συνιστά να αποζημιώνονται δίκαια οι δημιουργοί για τον ηλεκτρονικό δανεισμό και στην ίδια έκταση που ισχύει για το δανεισμό βιβλίων σε φυσική μορφή, σύμφωνα με τους εθνικούς εδαφικούς περιορισμούς·

54.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μια εξαίρεση με την οποία βιβλιοθήκες θα μπορούν να ψηφιοποιούν περιεχόμενο με σκοπό την αναζήτηση, την ευρετηρίαση και την αρχειοθέτηση·

55.  τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα πολυάριθμων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κλάδο του βιβλίου ώστε να εδραιωθούν δίκαια, ισορροπημένα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα·

56.  σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαχθεί άδειες εκ του νόμου με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων αποζημίωσης· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις που είναι επιτρεπτές βάσει εξαίρεσης πρέπει να διατηρήσουν το χαρακτήρα αυτό· επισημαίνει ότι η αποζημίωση για την εφαρμογή εξαιρέσεων και περιορισμών πρέπει να εξετάζεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες οι πράξεις που αποτελούν αντικείμενο εξαίρεσης ζημιώνουν το δικαιούχο· καλεί επιπλέον το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να πραγματοποιήσει μια αμιγώς επιστημονική αξιολόγηση των μέτρων των εν λόγω κρατών μελών καθώς και των συνεπειών τους σε κάθε πληττόμενο δικαιούχο·

57.  επισημαίνει τη σημασία της εξαίρεσης για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων που δεν μπορεί να περιοριστεί τεχνικά σε συνδυασμό με τη δίκαιη αποζημίωση των δημιουργών· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει, βάσει επιστημονικών στοιχείων, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη ιδιωτικών αντιγράφων(18) και τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας μεσολάβησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή(19), τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων μέτρων για τη δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων σε συνάρτηση με αναπαραγωγές που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα για ιδιωτική χρήση, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα διαφάνειας·

58.  παρατηρεί ότι τα τέλη για ιδιωτική αντιγραφή πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για το πραγματικό ύψος του τέλους, τους σκοπούς και τους τρόπους χρήσης του·

59.  τονίζει ότι τα ψηφιακά τέλη θα πρέπει να καταστούν πιο διαφανή και να βελτιστοποιηθούν για την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά·

60.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της σαφήνειας και της διαφάνειας του συστήματος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους χρήστες των εν λόγω δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και την επιβολή τελών για τα πνευματικά δικαιώματα, με σκοπό την προαγωγή της δημιουργικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών, και τη διασφάλιση ικανοποιητικής αμοιβής για τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων·

61.  επισημαίνει τη σημασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή εξαιρέσεων ή περιορισμών και η πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν αποτελεί αντικείμενο προστασίας, βάσει του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να αναιρείται με συμβάσεις ή συμβατικούς όρους·

62.  καλεί τους διανομείς μετάδοσης να δημοσιεύουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα τεχνολογικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του περιεχομένου τους·

63.  τονίζει τη σημασία προώθησης μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας ιδίως για το λογισμικό και τα τερματικά, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υπονομεύει την καινοτομία, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μία συγκεκριμένη υπηρεσία, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ·

64.  επισημαίνει ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού·

65.  αναγνωρίζει τον ρόλο της αναλογικής και αποτελεσματικής επιβολής όσον αφορά την υποστήριξη δημιουργών, δικαιούχων και καταναλωτών·

66.  ζητεί από την Επιτροπή και από τον νομοθέτη της ΕΕ να αναζητήσουν λύσεις για τη μετατόπιση της αξίας από το περιεχόμενο προς τις υπηρεσίες· εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του ορισμού του καθεστώτος του μεσολαβητή εντός του υφιστάμενου ψηφιακού περιβάλλοντος·

67.  τονίζει ότι, πολλές φορές, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς και ότι πολύ συχνά δεν γίνεται αναφορά στην έννοια των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας νομοθεσίας περί δικαιωμάτων του δημιουργού από τη σκοπιά των καταναλωτών και να αναπτύξει μία δέσμη σαφών και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
(2) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72.
(3) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5.
(5) ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 12.
(6) ΕΕ L 265 της 11.10.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 248 της 6.10.1993, σ. 15.
(8) ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45.
(9) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28.
(10) ΕΕ L 346 της 27.11.1992, σ. 61.
(11) ΕΕ L 272 της 13.10.2001, σ. 32.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0368.
(14) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 64.
(15) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 48.
(16) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 49.
(17) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ MARKT, έκθεση σχετικά με τις απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, Ιούλιος 2014.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
(19) Βλ. τις συστάσεις του António Vitorino, της 31ης Ιανουαρίου 2013, που προκύπτουν από την τελευταία διαδικασία μεσολάβησης που διεξήχθη από την Επιτροπή σχετικά με την ιδιωτική αντιγραφή και τα τέλη φωτοαναπαραγωγής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου