Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2256(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0209/2015

Predkladané texty :

A8-0209/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0273

Prijaté texty
PDF 314kWORD 130k
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg
Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 4, 26, 34, 114, 118 a 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 27 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN,

–  so zreteľom na Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) z roku 1994,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO z 20. októbra 2005 o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrnych prejavov,

–  so zreteľom na články 11, 13, 14, 16, 17, 22 a 52 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(1),

–  so zreteľom na Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, a výslovne na trojkrokový test,

–  so zreteľom na Zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorskom práve z 20. decembra 1996,

–  so zreteľom na Zmluvu WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch z 20. decembra 1996,

–  so zreteľom na Zmluvu WIPO o audiovizuálnych výkonoch, ktorá bola schválená na diplomatickej konferencii WIPO o ochrane audiovizuálnych výkonov v Pekingu 24. júna 2012,

–  so zreteľom na spoločnú štúdiu Európskeho patentového úradu (EPÚ) a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) zo septembra 2013 s názvom Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva: príspevok k hospodárskej výkonnosti a zamestnanosti v Európskej únii,

–  so zreteľom na Marakéšsku zmluvou o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv(5),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv(6),

–  so zreteľom na smernicu Rady č. 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii(7),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(8),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva(9), ktorou sa mení smernica Rady 92/100/EHS(10),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o poplatkoch za súkromné kopírovanie(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o podpore európskych odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti(13),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii(14),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu(15),

–  so zreteľom na verejnú konzultáciu o revízii pravidiel v oblasti autorských práv EÚ, ktorú vykonala Komisia od 5. decembra 2013 do 5. marca 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2012 o petícii č. 0924/2011, ktorú predložil Dan Pescod (britský štátny príslušník) v mene Európskej únie nevidiacich (EBU)/Kráľovského národného inštitútu nevidiacich (RNIB), o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačeným produktom(16),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie o online distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii: príležitosti a výzvy na jednotnom digitálnom trhu (COM(2011)0427),

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Autorské práva v znalostnej ekonomike (COM(2008)0466),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva: podpora kreativity a inovácií na zabezpečenie hospodárskeho rastu, pracovných miest vysokej kvality a prvotriednych výrobkov a služieb v Európe, COM(2011)0287,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení v oblasti základných zásad digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel s cieľom uľahčiť digitalizáciu a sprístupniť knihy a náučné časopisy pre európske knižnice a podobné zariadenia z 20. septembra 2011,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0209/2015),

A.  keďže revízia smernice 2001/29/ES je kľúčová, pokiaľ ide o podporu tvorivosti a inovácií, kultúrnej rozmanitosti, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, jednotného digitálneho trhu a prístup k vedomostiam a informáciám, pričom zároveň prináša autorom literárnych a umeleckých diel aj dostatočné uznanie a poskytuje ochranu ich práv;

B.  keďže v článku 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že Európsky únia prispieva k rozkvetu a rozmanitosti kultúr členských štátov, a to najmä prostredníctvom umeleckej a literárnej tvorby;

C.  keďže smernica 2001/29/EC o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti bola zameraná na prijatie právnych predpisov o autorských právach a s nimi súvisiacich právach s cieľom zohľadniť technologický pokrok;

D.  keďže smernica 2001/29/ES sa zaoberá aj niektorými povinnosťami EÚ v rámci medzinárodného práva vrátane ustanovení Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, Zmluvy WIPO o autorských právach a Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch;

E.  keďže Komisia a členské štáty vynaložili veľké investície na digitalizáciu a sprístupnenie bohatých zbierok inštitúcií európskeho kultúrneho dedičstva na internete, takže občania môžu využívať prístup z akéhokoľvek miesta a na akomkoľvek zariadení;

F.  keďže európsky kultúrne a kreatívne odvetvia sú hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v EÚ a výrazným spôsobom sa podieľajú na hospodárstve EÚ, pretože zamestnávajú viac ako 7 miliónov osôb a podľa posledných odhadov tvoria viac ako 4,2 % HDP v EÚ, a keďže kultúrne odvetvie počas hospodárskej krízy v rokoch 2008 – 2012 pokračovalo vo vytváraní pracovných miest;

G.  keďže v septembri 2013 spoločná štúdia EPÚ a OHIM preukázala, že približne 39 % z celkovej hospodárskej činnosti v EÚ vo výške 4 700 miliárd EUR ročne produkujú odvetvia s vysokým podielom duševného vlastníctva, čo okrem toho predstavuje 26 % priameho zamestnávania (alebo 56 miliónov pracovných miest) s nepriamym zamestnávaním predstavujúcim ďalších 9 % celkového počtu pracovných miest v EÚ;

H.  keďže digitálna revolúcia so sebou priniesla nové techniky a komunikačné prostriedky a otvorila cestu k novým formám vyjadrenia, pričom spochybnila dlho zavedený trojcestný vzťah medzi tvorcami, kultúrnymi podnikateľmi a užívateľmi, podnietila vznik znalostnej ekonomiky poskytujúcej nové pracovné miesta a prispievajúcej k podpore kultúry a inovácií;

I.  keďže všetky politické iniciatívy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu musia byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, a najmä jej článkami 11, 13, 14, 16, 17 a 22;

J.  keďže kultúrna a jazyková rozmanitosť presahuje národné hranice a niektorými európskymi jazykmi sa hovorí vo viacerých krajinách;

K.  keďže Charta základných práv chráni slobodu prejavu, informácií, ako aj umenia a vedy, zaručuje ochranu osobných údajov a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, právo vlastniť majetok a ochranu práv duševného vlastníctva, ako aj právo na vzdelanie a slobodu podnikania;

L.  keďže právo tvorcu na ochranu jeho alebo jej tvorivej práce sa musí naďalej uplatňovať v digitálnom veku;

M.  keďže je potrebné zohľadniť opatrenia, ktoré prispievajú k ďalšiemu rozvoju kultúrnych výmen a zvyšujú právnu istotu v sektore; keďže od začiatku uplatňovania smernice 2001/29/ES sa vytvorilo veľa kreatívnych služieb online a spotrebitelia nikdy predtým nemali prístup k takej širokej škále kreatívnych a kultúrnych diel; keďže užívatelia potrebujú prístup k hojnej a rozmanitej dodávke vysoko kvalitného obsahu;

N.  keďže harmonický a systematický rozvoj digitálnej knižnice Europeana, ktorá bola založená v roku 2008 ako súčasť iniciatívy EÚ, sprístupnil diela z knižnice členských štátov;

O.  keďže tvorivé diela sú jedným z hlavných zdrojov pre subjekty digitálnej ekonomiky a informačných technológií, ako sú vyhľadávače, sociálne médiá a platformy pre užívateľsky generovaný obsah, ale prakticky všetky hodnoty vytvorené tvorivými dielami sú prenesené na tých digitálnych sprostredkovateľov, ktorí odmietajú zaplatiť autorom alebo vyjednávajú mimoriadne nízku úroveň odmeny;

P.  keďže smernice 2011/77/EÚ a 2006/116/ES zosúladili podmienky ochrany autorských práv a súvisiacich práv uskutočnením celkového zosúladenia lehoty ochrany pre každý druh diela a každé súvisiace právo v členských štátoch;

Q.  keďže zákonodarné orgány EÚ majú povinnosť podporovať jasný právny rámec pre autorské práva a súvisiace práva, ktorým by mali rozumieť všetky zúčastnené strany, najmä široká verejnosť, a ktoré zabezpečujú právnu istotu;

R.  so zreteľom na konkurenčnú výhodu a rastúcu silu niektorých sprostredkovateľov internetu a na negatívny vplyv tejto situácie na tvorivý potenciál autorov a na rozvoj služieb ponúkaných inými distribútormi tvorivých diel;

S.  keďže pri vymedzovaní právneho rámca pre autorské a súvisiace práva treba zohľadniť potrebu podporovať inovatívne priemyselné a obchodné modely a využívať výhody, ktoré ponúkajú nové technológie, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov v EÚ;

T.  keďže prioritou Komisia je zabezpečenie rastu a tvorba pracovných miest, na čo sa zameriava vo svojom programe na roky 2014 – 2019;

1.  poukazuje na to, že autorské právo je hmatateľným prostriedkom na zabezpečenie odmeňovania tvorcov a financovania tvorivého procesu;

2.  víta iniciatívu Komisie na uskutočnenie konzultácie o autorských právach, ktorá vyvolala veľký záujem širokého spektra zainteresovaných strán vrátane kultúrneho sektora a občianskej spoločnosti(17);

3.  víta odhodlanie Komisie, pokiaľ ide o ďalší rozvoj digitálnej agendy EÚ vrátane problematiky autorských práv v priebehu nového mandátu Komisie; víta pracovný program Komisie na rok 2015, v rámci ktorého Komisia prisľúbila predložiť balík opatrení pre jednotný digitálny trh, ktorý zahŕňa legislatívny návrh s cieľom modernizovať pravidlá v oblasti autorských práv v záujme ich prispôsobenia digitálnemu veku;

4.  pripomína, že autorské právo a s ním súvisiace práva chránia a stimulujú rozvoj nových produktov a služieb a ich uvádzanie na trh, ako aj vytváranie a využívanie ich tvorivého obsahu, čím prispievajú k vyššej konkurencieschopnosti, zamestnanosti a inovácii vo viacerých priemyselných odvetviach v EÚ;

5.  zdôrazňuje, že účinnosť autorského práva závisí od účinnosti platných opatrení na presadzovanie práva, ktoré ho chránia, a že v záujme prosperity a inovatívnosti tvorivého odvetvia je nevyhnutné, aby sa autorské právo presadzovalo rozhodným spôsobom;

6.  poukazuje na to, že existencia autorského práva a súvisiacich práv vo svojej podstate zahŕňa teritorialitu; zdôrazňuje, že neexistuje rozpor medzi touto zásadou a opatreniami na zabezpečenie prenosnosti obsahu;

7.  zdôrazňuje, že akákoľvek revízia smernice 2001/29/ES by mala aj naďalej zachovávať zásadu spravodlivej odmeny pre držiteľov práv; požaduje opätovné potvrdenie zásady teritoriality umožňujúcej každému členskému štátu zaručiť zásadu spravodlivého odmeňovania v rámci svojej vlastnej kultúrnej politiky;

8.  konštatuje, že od vykonávania smernice 2001/29/ES vzrástol počet diel legálne dostupných pre užívateľov; ďalej konštatuje, že cezhraničný prístup k rôznorodému použitiu, ktoré technický pokrok ponúka spotrebiteľom, môže vyžadovať zlepšenia existujúceho právneho rámca založené na dôkazoch s cieľom ďalej rozvíjať legálnu ponuku rozmanitého kultúrneho a tvorivého obsahu online, a tak umožniť prístup k európskej kultúrnej rozmanitosti;

9.  pripomína, že z geografických dôvodov je spotrebiteľom príliš často odopieraný prístup k určitým obsahovým službám, čo je v rozpore s cieľom smernice 2001/29/ES, ktorým je vykonávanie štyroch slobôd vnútorného trhu; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla primerané riešenia zamerané na lepšiu cezhraničnú dostupnosť služieb a obsahu chráneného autorským právom pre spotrebiteľov;

10.  domnieva sa, že z prístupu prijatého v smernici 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv si možno vziať ponaučenie pre iné druhy obsahu, ale že otázky týkajúce sa prenosnosti a zablokovania z geografických dôvodov nemôžu vyriešiť jedným komplexným riešením, ale môžu vyžadovať niekoľko rôznych zásahov regulačnej a trhom motivovanej povahy;

11.  zdôrazňuje, že kreatívna tvorba v EÚ je jedným z najbohatších zdrojov a že tí, ktorí ju chcú využívať, by mali mať možnosť zaplatiť za ňu, a to aj vtedy, ak sa predáva iba v inom členskom štáte;

12.  upozorňuje na skutočnosť, že multi-teritoriálne udeľovanie licencií, ako je stanovené v smernici 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv, predstavuje možnosť v prípade, že prevádzkovatelia vysielania chcú mať celoeurópske pokrytie;

13.   poukazuje na to, že financovanie, výroba a koprodukcia filmového a televízneho obsahu závisí do značnej miery od výhradných územných licencií udelených miestnym distribútorom na rôznych platformách, ktoré odrážajú kultúrne špecifiká rôznych trhov v Európe; vzhľadom na túto skutočnosť zdôrazňuje, že schopnosť vybrať rozsah územného pokrytia a druh distribučnej platformy podľa zásady zmluvnej voľnosti nabáda na investície do filmového a televízneho obsahu a podporuje kultúrnu rozmanitosť; vyzýva Komisiu zabezpečiť, aby akejkoľvek iniciatíve na modernizáciu autorských práv predchádzala rozsiahla štúdia jej pravdepodobného vplyvu na výrobu, financovanie a distribúciu filmového a televízneho obsahu, a tiež na kultúrnu rozmanitosť;

14.  zdôrazňuje, že praktiky odvetvia, pokiaľ ide o blokovanie z geografických dôvodov, by nemali kultúrnym menšinám žijúcim v členských štátoch EÚ brániť v prístupe k existujúcemu bezplatnému alebo platenému obsahu alebo službám v ich jazyku;

15.  podporuje iniciatívy zamerané na zlepšovanie prenosnosti online služieb v rámci EÚ týkajúcich sa zákonne nadobudnutého a zákonne sprístupneného obsahu pri plnom dodržiavaní autorských práv a záujmov držiteľov práv;

16.  pripomína, že európske kultúrne trhy sú prirodzene rôznorodé vzhľadom na európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť; poznamenáva, že táto rozmanitosť by sa mala skôr považovať za výhodu ako prekážku pre jednotný trh;

17.  berie na vedomie význam územných licencií v EÚ, najmä so zreteľom na audiovizuálnu a filmovú produkciu, ktorá sa primárne zakladá na systémoch predbežného nákupu alebo predbežného financovania prevádzkovateľmi vysielania;

18.  so znepokojením konštatuje nárast nelegálnych online služieb, čoraz častejšie prípady pirátstva a všeobecne porušovanie práv duševného vlastníctva, ktoré predstavujú trend vážne ohrozujúci hospodárstva členských štátov a tvorivú činnosť v EÚ;

19.  zdôrazňuje, že akákoľvek reforma rámca týkajúceho sa autorských práv by mala byť založená na vysokej úrovni ochrany, keďže práva majú rozhodujúci význam pre duševnú tvorbu a poskytujú stabilný, jasný a pružný právny základ, ktorým sa stimuluje investovanie a rast v kreatívnom a kultúrnom odvetví, pričom sa zároveň odstraňuje právna neistota a nesúlad, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu;

20.  zdôrazňuje, že okrem dôležitej úlohy rozvíjania funkčných štruktúr pre digitálny jednotný trh treba prijať opatrenia na zabezpečenie ďalšieho riadneho fungovania jednotného analógového trhu;

21.  poukazuje na skutočnosť, že v odvetviach s výraznou úlohou práv duševného vlastníctva je v EÚ zamestnaných viac ako sedem miliónov osôb; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby všetkým legislatívnym iniciatívam na modernizáciu autorského práva v súlade so zásadami lepšej regulácie predchádzalo rozsiahle predbežné posúdenie vplyvu na rast a zamestnanosť, ako aj možných nákladov a výhod takýchto iniciatív;

22.  zdôrazňuje, že každá revízia európskeho autorského práva musí byť riadne cielená a podložená presvedčivými údajmi s cieľom zabezpečiť, aby sa tvorivé odvetvia v Európe mohli ďalej rozvíjať;

23.  uznáva, že komerčné činnosti porušujúce autorské práva predstavujú vážnu hrozbu pre fungovanie jednotného digitálneho trhu a rozvoj legálnej ponuky rôznorodého kultúrneho a tvorivého obsahu online;

24.  považuje za nevyhnutné posilniť postavenie autorov a tvorcov a zlepšiť ich odmeňovanie v súvislosti s digitálnym šírením a využívaním ich diel;

Výhradné práva

25.  uznáva, že je nevyhnutné, aby sa autorom a interpretom poskytla právna ochrana ich tvorivej a umeleckej činnosti; uznáva, že šírenie kultúry a znalostí je vo verejnom záujme; uznáva úlohu producentov a vydavateľov pri uvádzaní diel na trh a potrebu spravodlivej a primeranej odmeny pre všetky kategórie držiteľov práv; požaduje zlepšenie zmluvného postavenia autorov a interpretov vo vzťahu k ostatným držiteľom práv a sprostredkovateľom, najmä zvážením primeraného obdobia pre užívanie práv, ktoré autori preniesli na tretie strany, pričom by práva potom zanikli, pretože zmluvné výmeny môžu byť nevyvážené; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zmluvnej slobody;

26.  konštatuje, že primeraná ochrana diel chránených autorským právom a ďalších chránených predmetov má veľký význam aj z kultúrneho hľadiska a že podľa článku 167 ZFEÚ Únia vo svojej činnosti zohľadňuje kultúrne aspekty;

27.  zdôrazňuje, že autori a interpreti v digitálnom prostredí musia dostať zodpovedajúcu odmenu v rovnakom rozsahu ako v analógovom prostredí;

28.  vyzýva Komisiu, aby zhodnotila cielené a primerané opatrenia s cieľom zvýšiť právnu istotu v súlade s cieľom Komisie v oblasti lepšej regulácie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala dôsledky jednotného európskeho právneho titulu na autorského práva na zamestnanosť a inovácie, na záujmy autorov, interpretov a ďalších držiteľov práv a na presadzovanie prístupu spotrebiteľov k regionálnej kultúrnej rozmanitosti;

29.  upozorňuje, že výhradné práva a zmluvná sloboda sú kľúčovými prvkami citlivého systému, ktorý produkuje a financuje tvorivú činnosť, pretože umožňujú lepšie rozdelenie rizika, umožňujú rade subjektov zapojiť sa do spoločných projektov pre kultúrne rôznorodé publikum a podporujú investície do produkcie odborného obsahu;

30.  odporúča, aby zákonodarca EÚ v záujme ochrany verejných záujmov pri súčasnej ochrane osobných informácií zvážil, ako ďalej odstraňovať prekážky opakovaného použitia informácií verejného sektora; konštatuje, že pri takejto úprave právnych predpisov by sa mala riadne zohľadniť smernica 2013/37/EÚ, zásady podporujúce systém autorských práv a príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie;

31.  vyzýva Komisiu, aby účinne chránila diela verejnej sféry, na ktoré sa nevzťahuje ochrana autorských práv; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby spresnila, že v prípade digitalizácie diela verejnej sféry, ktorá nepredstavuje nové, transformované dielo, dielo zostáva vo verejnej sfére; vyzýva tiež Komisiu, aby preskúmala, či sa môže držiteľom práv udeliť právo venovať celé diela alebo ich časť verejnej sfére;

32.  vyzýva Komisiu, aby naďalej zosúlaďovala lehoty na ochranu autorských práv, pričom by sa upustilo od akéhokoľvek ďalšieho predĺženia lehoty na ochranu práv, a to v súlade s medzinárodnými normami uvedenými v Bernskom dohovore; nabáda členské štáty, aby dokončili transponovanie a vykonávanie smerníc 2006/116/ES a 2011/77/EÚ racionálnym spôsobom;

Výnimky a obmedzenia

33.  vyzýva zákonodarcu EÚ, aby sa naďalej riadil cieľom uvedeným v smernici 2001/29/ES o zabezpečovaní primeranej ochrany autorských a s nimi súvisiacich práv ako jedného z hlavných spôsobov ochrany európskej kultúrnej tvorivosti a zachovania riadnej rovnováhy medzi rôznymi kategóriami držiteľov práv a užívateľmi predmetov ochrany, ako aj medzi rôznymi kategóriami držiteľov práv; ďalej zdôrazňuje, že pri každej legislatívnej zmene v tejto oblasti by sa malo zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k dielam a službám chráneným autorskými právami a s nimi súvisiacimi právami v akomkoľvek formáte;

34.  zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho odvetvia, ako aj odvetvia vzdelávania a výskumu a odvetvia, ktoré má úžitok z výnimiek a obmedzení týchto práv, a tvoria základ ich činnosti a zamestnanosti;

35.  konštatuje, že výnimky a obmedzenia sa musia uplatňovať tak, aby zohľadňovali účel, na ktorý boli určené, a špecifické charakteristiky digitálneho a analógového prostredia pri súčasnom zachovaní rovnováhy záujmov držiteľov práv a verejnosti; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť prehodnotenia určitých existujúcich výnimiek a obmedzení s cieľom lepšie ich prispôsobiť digitálnemu prostrediu, a to s prihliadnutím na súčasný vývoj v digitálnom prostredí a potrebu konkurencieschopnosti;

36.  zdôrazňuje význam výnimiek a obmedzení, ktoré sú prístupné zdravotne postihnutým osobám; v tejto súvislosti berie na vedomie záver Marrakéšskej zmluvy, ktorá uľahčí prístup ku knihám osobám so zrakovým postihnutím, a nabáda na jej urýchlenú ratifikáciu bez toho, aby ratifikácia bola podmienkou pre revíziu právneho rámca EÚ; je presvedčený, že zmluva je dobrým krokom vpred, ale stále je ešte veľa práce, ktorú treba vykonať s cieľom umožniť prístup k obsahu osobám s rôznym zdravotným postihnutím;

37.  berie na vedomie význam európskej kultúrnej rozmanitosti a konštatuje, že rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimiek, môžu byť výzvou pre fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o rozvoj cezhraničných činností a globálnu konkurencieschopnosť a inovácie EÚ, a že môžu tiež viesť k právnej neistote autorov a užívateľov; domnieva sa, že pre niektoré výnimky a obmedzenia preto môžu byť výhodnejšie všeobecnejšie pravidlá; upozorňuje však, že rozdiely možno odôvodniť s cieľom umožniť členským štátom, aby prijímali právne predpisy podľa svojich konkrétnych kultúrnych a hospodárskych záujmov a v súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity;

38.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala uplatňovanie minimálnych noriem, pokiaľ ide o výnimky a obmedzenia, a aby ďalej zabezpečovala riadne uplatňovanie výnimiek a obmedzení uvedených v smernici 2001/29/ES a rovnaký prístup ku kultúrnej rozmanitosti naprieč hranicami v rámci vnútorného trhu a aby zlepšila právnu istotu;

39.  domnieva sa, že je potrebné posilniť výnimky pre inštitúcie verejného záujmu, napr. knižnice, múzeá a archívy v záujme podpory širokého prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, a to aj prostredníctvom online platforiem;

40.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne zvážila ochranu základných práv, a najmä boj proti diskriminácii alebo ochranu slobody tlače; v tejto súvislosti pripomína, že tieto výnimky by mali byť spravodlivo kompenzované;

41.  pripomína, že v EÚ malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v kultúrnom a kreatívnom odvetví veľkú úlohu v oblasti tvorby pracovných miest a rastu; zdôrazňuje, že väčšina MSP z kultúrneho a kreatívneho odvetvia ťaží z flexibility pravidiel pre oblasť autorského práva, aby nielen produkovala, financovala a šírila kultúrne a tvorivé diela, ale aj rozvíjala inovatívne riešenia, ktoré umožňujú užívateľom získať online prístup k tvorivým dielam, ktoré sú prispôsobené preferenciám a zvláštnostiam miestnych trhov;

42.  so záujmom berie na vedomie rozvoj nových foriem využívania diel na digitálnych sieťach, najmä transformatívneho využívania, a zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať riešenia zlaďujúce účinnú ochranu, ktorá tvorcom zabezpečuje riadnu odmenu a spravodlivé odškodnenie, s verejným záujmom v oblasti prístupu ku kultúrnym statkom a znalostiam;

43.  zdôrazňuje, že tam, kde sa výnimky či obmedzenia už uplatňujú, nové využívanie obsahu, ktoré umožňuje technologický pokrok alebo nové využívanie technológií, by malo pokiaľ možno čo najviac prebiehať v súlade s existujúcimi výnimkami alebo obmedzeniami, ak je nové využívanie rovnaké ako využívanie súčasné, s cieľom zvýšiť právnu istotu – to by podliehalo trojkrokovému testu; uznáva, že takáto flexibilita vo výklade výnimiek a obmedzení môže umožniť prispôsobenie príslušných výnimiek a obmedzení rôznym vnútroštátnym podmienkam a sociálnym potrebám;

44.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť technologickú neutralitu a budúcu zlučiteľnosť výnimiek a obmedzení tým, že sa náležite zohľadnia účinky konvergencie médií, pričom treba vyhovieť verejnému záujmu posilnením stimulov k tvorbe, financovaniu a šíreniu nových diel a sprístupniť tieto diela verejnosti novými, inovatívnymi a zaujímavými spôsobmi;

45.  navrhuje preskúmanie zodpovednosti poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov v záujme objasnenia ich právneho postavenia a zodpovednosti, pokiaľ ide o autorské práva, s cieľom zaručiť uplatňovanie náležitej starostlivosti v celom tvorivom procese a dodávateľskom reťazci a zabezpečiť primerané odmeňovanie tvorcov a držiteľov práv v celej Únii;

46.  trvá na tom, že rozvoj digitálneho trhu je nemožný, ak sa súčasne nerozvíja kreatívne a kultúrne odvetvie;

47.  zdôrazňuje význam výnimky v prípade karikatúry, paródie a parafrázy ako faktora, pokiaľ ide o vitalitu demokratickej diskusie; je presvedčený, že výnimky by mali zabezpečiť rovnováhu medzi záujmami a právami tvorcov a pôvodnými postavami a slobodou prejavu užívateľa chráneného diela, ktorý sa spolieha na výnimku pre karikatúru, paródiu alebo parafrázu;

48.  zdôrazňuje potrebu riadne vyhodnotiť využívanie automatických analytických techník pre texty a údaje (napr. „analýza textu a údajov“ alebo „analýza obsahu“) na výskumné účely za predpokladu, že bolo získané povolenie na prečítanie diela;

49.  trvá na tom, že rozvoj digitálneho trhu je úzko spojený a musí ísť ruka v ruke s tvorivými a kultúrnymi odvetviami, čo je jediný spôsob ako dosiahnuť trvalú prosperitu;

50.  konštatuje, že právo na súkromné vlastníctvo patrí k základným prvkom modernej spoločnosti; konštatuje tiež, že uľahčenie prístupu k vzdelávacím materiálom a kultúrnym statkom má mimoriadny význam pre rozvoj znalostnej spoločnosti a že túto skutočnosť by zákonodarcovia mali zohľadňovať;

51.  požaduje výnimku na účely výskumu a vzdelávania, ktorá by sa mala vzťahovať nielen na vzdelávacie zariadenia, ale aj na akreditované vzdelávacie a výskumné činnosti vrátane online činností a cezhraničných činností spojených so vzdelávacím zariadením alebo inštitúciou uznanou príslušnými orgánmi alebo v právnych predpisoch alebo v rámci rozsahu pôsobnosti vzdelávacieho programu;

52.  zdôrazňuje, že akékoľvek nové výnimky alebo obmedzenia začlenené do právneho systému EÚ v oblasti autorského práva musia byť riadne odôvodnené spoľahlivou a objektívnou ekonomickou a právnou analýzou;

53.  uznáva význam knižníc pre prístup k znalostiam a vyzýva Komisiu, aby posúdila prijatie výnimky umožňujúcej verejným a výskumným knižniciam legálne požičiavať verejnosti na obmedzenú dobu diela v digitálnych formátoch na osobné použitie prostredníctvom internetu alebo knižničných sietí, aby mohli účinne a moderným spôsobom plniť svoju úlohu šírenia znalostí vo verejnom záujme; odporúča, aby autori boli riadne odškodnení za elektronické výpožičky v rovnakej miere ako pri požičiavaní fyzických kníh v súlade s vnútroštátnym územnými obmedzeniami;

54.  vyzýva Komisiu, aby posúdila prijatie výnimky, ktorá umožní knižniciam digitalizovať obsah na účely konzultácie, katalogizácie a archivácie;

55.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zohľadnili závery početných experimentov, ktoré uskutočňuje knižný priemysel s cieľom vytvoriť spravodlivé, vyvážené a životaschopné obchodné modely;

56.  konštatuje, že v niektorých členských štátoch sa zaviedli zákonné licencie zamerané na systémy odškodnenia; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby postupy, ktoré sú povolené v rámci určitej výnimky, mohli byť povolené aj naďalej; pripomína, že odškodnenie za uplatňovanie výnimiek a obmedzení by sa malo zvážiť len v prípadoch, keď postupy spadajúce pod výnimku poškodzujú držiteľa práv; ďalej vyzýva Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, aby vykonalo riadne vedecké hodnotenie týchto opatrení členských štátov a ich účinku na každú zúčastnenú stranu;

57.  pripomína význam výnimky pre súkromné kopírovanie, ktorá nesmie byť technicky obmedzená a môže byť viazaná na riadne odškodnenie tvorcov; vyzýva Komisiu, aby na základe vedeckých dôkazov preskúmala uznesenie Európskeho parlamentu z 27. februára 2014 o poplatkoch za súkromné kopírovanie(18) a výsledky posledného mediačného procesu, ktorý uskutočnila Komisia(19), životaschopnosť existujúcich opatrení na spravodlivé odškodnenie držiteľov práv, pokiaľ ide o reprodukcie uskutočnené fyzickými osobami na súkromné použitie, a to najmä v súvislosti s opatrenia týkajúcimi sa transparentnosti;

58.  poznamenáva, že poplatky za súkromné kopírovanie musia byť upravené tak, aby boli občania informovaní o skutočnej výške, účele a spôsoboch použitia tohto poplatku;

59.  zdôrazňuje, že poplatky v digitálnej oblasti by mali byť transparentnejšie a optimalizované s cieľom chrániť práva držiteľov práv a spotrebiteľov, pričom by sa mala zohľadniť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu;

60.  zdôrazňuje, že pre užívateľov autorských práv je dôležité spresniť a objasniť režim autorských práv, najmä pokiaľ ide o obsah vytváraný užívateľom a poplatky za autorské práva, s cieľom podporovať tvorivosť, ďalší rozvoj online platforiem, a zabezpečiť náležitú odmenu pre držiteľov autorských práv;

61.  berie na vedomie význam článku 6 ods. 4 smernice 2001/29/ES a zdôrazňuje, že účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení a prístup k obsahu, ktorý nie je predmetom autorského práva alebo súvisiacich práv, by nemali byť obmedzované zmluvou alebo zmluvnými podmienkami;

62.  vyzýva distribútorov, aby zverejnili všetky dostupné informácie o technologických opatreniach potrebných na zabezpečenie interoperability obsahu;

63.  zdôrazňuje, že je potrebné podporiť väčšiu interoperabilitu, najmä pokiaľ ide o softvér a terminály, pretože nedostatočná interoperabilita bráni inováciám, obmedzuje hospodársku súťaž a poškodzuje spotrebiteľa; je presvedčený, že nedostatok interoperability vedie k dominancii jedného konkrétneho produktu alebo služby na trhu, čo narúša hospodársku súťaž a obmedzuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v EÚ;

64.  poukazuje na skutočnosť, že rýchly technologický rozvoj na digitálnom trhu si vyžaduje technologicky neutrálny legislatívny rámec pre autorské právo;

65.  uznáva úlohu primeraného a účinného presadzovania práva, pokiaľ ide o podporu tvorcov, držiteľov práv a spotrebiteľov;

66.  vyzýva Komisiu a zákonodarcu EÚ, aby vypracovali riešenia pre prenos hodnôt z obsahu na služby; zdôrazňuje, že je potrebné upraviť vymedzenie postavenia sprostredkovateľa v súčasnom digitálnom prostredí;

67.  zdôrazňuje, že spotrebitelia sa často stretajú s rôznymi obmedzeniami a že pojem spotrebiteľských práv v rámci autorských práv veľmi často chýba; vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť platných právnych predpisov o autorskom práve z hľadiska spotrebiteľov a aby vypracovala súbor jasných a komplexných spotrebiteľských práv;

o
o   o

68.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1)Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.
(2)Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72.
(3)Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1.
(4)Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5.
(5) Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12.
(6)Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15.
(8) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.
(9) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28.
(10) Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61.
(11) Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 32.
(12) Prijaté texty, P7_TA(2014)0179.
(13) Prijaté texty, P7_TA(2013)0368.
(14) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 64.
(15) Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 48.
(16) Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 49.
(17) Európska komisia, GR MARKT, správa o odpovediach na verejnú konzultáciu o revízii autorských práv v EÚ, júl 2014.
(18) Prijaté texty, P7_TA(2014)0179.
(19) Odporúčania Antónia Vitorina z 31. januára 2013 vyplývajúce z najnovšieho mediačného procesu, ktorý uskutočnila Komisia v súvislosti s poplatkami za súkromné kopírovanie a reprografiu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia