Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2231(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0177/2015

Předložené texty :

A8-0177/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0274

Přijaté texty
PDF 605kWORD 110k
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk Konečné znění
Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED)
P8_TA(2015)0274A8-0177/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení (2014/2231(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 6, 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 29. března 2012 o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii (EED)(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu demokracie(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(3),

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 přijatou Radou dne 23. června 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě(6),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2009 na téma „Podpora demokratické státní správy: směrem k posílenému rámci EU“(7),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. listopadu 2009 o podpoře demokracie v oblasti vnějších vztahů EU(8),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. prosince 2010, které obsahují zprávu o pokroku za rok 2010 a seznam pilotních zemí(9),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2011 o evropské politice sousedství(10),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 o Evropské nadaci pro demokracii(11),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 25. června 2012 o lidských právech a demokracii(12) a na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii, které byly rovněž přijaty dne 25. června 2012 na zasedání Rady(13),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 31. ledna 2013 ohledně podpory EU určené na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace(14),

–  s ohledem na společný konzultační dokument vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze dne 4. března 2015 nazvaný „Na cestě k nové evropské politice sousedství“ (JOIN(2015)0006),

–  s ohledem na zprávu o Evropské službě pro vnější činnost z roku 2013(15),

–  s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze dne 25. května 2011 nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303),

–  s ohledem na dopis podporující vytvoření EED, který byl dne 25. listopadu 2011 zaslán tehdejšímu předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzekovi a tehdejší místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové,

–  s ohledem na rozhodnutí členů správní rady EED ze dne 3. prosince 2014 zrušit původní zeměpisná omezení činnosti EED,

–  s ohledem na článek 52 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0177/2015),

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a podpora demokracie, právního státu a dodržování univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod patří mezi klíčové cíle zahraniční politiky EU, jak ji vymezuje článek 21 Smlouvy o Evropské unii a Listina základních práv Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že EU má za to, že zásada vlastní odpovědnosti za rozvoj procesů demokratizace je klíčovým předpokladem pro utváření skutečně demokratické kultury;

C.  vzhledem k tomu, že mnoho členských států EU v posledních desetiletích úspěšně dokončilo proces demokratické transformace společnosti a nashromáždilo v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, které by mohly být relevantní pro aktivity EED a které lze a je zapotřebí využít na odborné a politické úrovni pro práci EED;

D.  vzhledem k tomu, že události, k nimž došlo v průběhu arabského jara a ve východním sousedství, podnítily změnu nástrojů politiky EU v oblasti prosazování lidských práv a podpory demokracie;

E.  vzhledem k tomu, že v řadě zemí, v nichž je EED činná, se zmenšuje prostor pro legitimní působení občanské společnosti a externí financování organizací občanské společnosti se snižuje, neboť autoritářské režimy používají čím dál tím propracovanější prostředky na omezení činnosti nevládních organizací a aktérů bojujících za demokracii, včetně příjemců prostředků EED;

F.  vzhledem k tomu, že země v sousedství EU byly v posledních letech vystaveny celé řadě politických, bezpečnostních a hospodářských problémů, které vytvářejí značný tlak na úsilí o demokratizaci a dodržování lidských práv a základních svobod;

G.  vzhledem k tomu, že je třeba podporovat objektivní a nezávislé poskytování informací a posílit mediální prostředí, včetně internetu a sociálních médií, v zemích spadajících do zeměpisného mandátu EED prostřednictvím ochrany svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu a boje proti všem podobám sociální a politické cenzury; vzhledem k tomu, že v těchto zemích je rovněž zapotřebí podporovat úsilí o demokratizaci, včetně upevnění zásad právního státu a boje proti korupci;

H.  vzhledem k tomu, že zavedení EED přispívá společně s dalšími programy EU, jako je například evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a nástroj EPS na podporu občanské společnosti, k tolik potřebnému posunu od tradičního přístupu EU založeného na státech směrem k vyrovnanější perspektivě zaměřené na dlouhodobější výhled a na společnost, která se také více orientuje na přímé zapojení místních a regionálních hnutí řadových občanů a demokratických politických aktérů;

I.  vzhledem k tomu, že hodnocení dopadu činností na podporu demokracie, které jsou prováděny např. EED, je velmi obtížným úkolem, zejména kvůli komplikovanému a dlouhodobému charakteru procesů politické transformace v dotčených zemích a často i vzhledem k důvěrné povaze činností, jichž se týká;

J.  vzhledem k tomu, že nové informační technologie a sociální média se staly významným nástrojem boje o demokracii, a proto by měly mít výsadní postavení v rámci evropského programu na podporu demokracie;

K.  vzhledem k tomu, že ke dni 30. června 2015 financovala nadace EED 186 iniciativ, přičemž celková částka představovala více než 5,2 milionu EUR v jižním sousedství a více než 5,3 milionu EUR ve východním sousedství a okolních oblastech;

L.  vzhledem k tomu, že EED využívá ojedinělý způsob spolufinancování, v jehož rámci je správní rozpočet EED hrazen Komisí a místní činnosti financují příspěvky členských států a třetích zemí;

Obecné hodnocení

1.  vzhledem ke stávajícímu náročnému mezinárodnímu prostředí vítá výsledky, jichž EED prozatím dosáhla, a je přesvědčen, že plní svůj hlavní úkol, jímž je „podporovat a podněcovat demokratizaci a hlubokou a udržitelnou demokracii v zemích, v nichž probíhá politický přechod, a ve společnostech bojujících za demokratizaci“(16), a to i „podporou nepodporovaných“ a prostřednictvím boje proti korupci, podporou dialogu o rozmanitosti a boji proti násilí, podporou sociální a politické účasti a ochranou aktivistů a novinářů, kteří se na místní úrovni zasazují ze všech sil o zajištění a urychlení demokratického procesu, jakož i zlepšením přístupu ke spravedlnosti;

2.  s potěšením konstatuje, že navzdory krátké době činnosti, omezeným finančním zdrojům a problémům spojeným s vyhodnocováním dopadů činnosti na podporu demokracie plní EED doporučení Parlamentu a přináší přidanou hodnotu vůči stávající podpoře demokracie ze strany EU díky rychlému a flexibilnímu financování směřovanému zdola nahoru a řízenému poptávkou, které je poskytováno příjemcům přímo, přičemž se finanční prostředky využívají účinně díky nízké administrativní zátěži a jednoduchým postupům, které pro EED stanovila její správní rada;

3.  domnívá se, že EED jakožto mechanismus na podporu demokracie napomáhá omezování jak politického, tak i osobního rizika;

4.  zdůrazňuje, že i nadále plně podporuje vícerozměrný přístup EU v oblasti podpory organizací občanské společnosti, společenských hnutí a aktivistů na celém světě; opět zdůrazňuje, že je důležité vyhnout se zdvojování činností a pokračovat v zajišťování toho, že aktivity EED doplňují stávající vnější finanční nástroje EU, zejména evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a evropský nástroj sousedství (ENS), neboť všechny tyto nástroje usilují o podporu demokratických zásad a dodržování lidských práv a základních svobod v blízkosti EU;

5.  vítá trvalé zasazování se EED o svobodu projevu a sdružování, svobodu sdělovacích prostředků, rozvoj a posilování zásad právního státu, boj proti korupci a prosazování sociálního a politického pluralismu, neboť účelem tohoto úsilí je podpořit rozvoj demokratických režimů ve východním i jižním sousedství EU;

6.  domnívá se, že iniciativy podniknuté EED se ukázaly jedinečnými, pokud se jedná o jejich schopnost překonávat hluboké rozdíly a „budovat mosty“ v případech, kdy nebylo možné získat financování členských států EU ani zemí mimo EU;

7.  vyzývá EU a členské státy, aby vypracovaly komplexní přístup, který by podporoval politickou transformaci a demokratizaci ve třetích zemích a zahrnoval dodržování lidských práv, podporu spravedlnosti, transparentnosti, zodpovědnosti, usmíření, zásad právního státu a posilování demokratických institucí, včetně legislativních orgánů;

Financování

8.  vyzývá zakládající strany EED, zejména všechny členské státy a Komisi, aby EED přispěly či své příspěvky v její prospěch navýšily v souladu se závazky, které přijaly;

9.  připomíná, že ke dni 26. dubna 2015 se zavázaly, že přispějí, a poskytly prostředky EED tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko, přičemž zbývajících 12 států tak doposud neučinilo;

10.  zdůrazňuje, že má-li být udržena a dále rozvíjena účinnost EED, je klíčové zaručit dlouhodobé, dostatečné, stabilní, transparentnípředvídatelné financování;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro evropskou politiku sousedství a rozšíření, aby v průběhu nedávno zahájeného přezkumu evropské politiky sousedství zohlednili přidanou hodnotu EED a aby zvážili, jakým způsobem by bylo možné poskytnout EED udržitelné financování;

12.  vyzývá Belgii, aby alespoň přezkoumala možnost vracet část daňových příjmů získaných od EED a jejích zaměstnanců nebo celé tyto příjmy v podobě financování projektů EED; připomíná, že EED funguje jako soukromá nadace podle belgického práva;

13.  vítá finanční příspěvky členských států severní a střední Evropy a některých členských států z jižní Evropy; vyzývá zbývající členské státy na jihu EU, z nichž některé udržují obzvláště těsné historické, hospodářské nebo kulturní vazby se zeměmi jižního sousedství, aby vystupňovaly své úsilí a poskytly příspěvky ve prospěch EED, a to buď v podobě financování, nebo vyslání národních odborníků;

14.  vítá finanční příspěvky, jež EED obdržela od partnerů EU, jako jsou Švýcarsko a Kanada; vybízí ostatní státy, obzvláště země Evropského sdružení volného obchodu, aby podporovaly EED;

15.  vyzývá všechny dárce EED, aby zajistili plnou nezávislost výkonného výboru EED při výběru příjemců podle pracovního plánu, který potvrzuje správní rada, a vyzývá k ukončení postupu umožňujícího, aby dárci vyčleňovali finanční prostředky na určité země nebo projekty;

Kapacita v oblasti lidských zdrojů

16.  vyzývá k tomu, aby byla posílena kapacita sekretariátu EED, čemuž by měly odpovídat lidské zdroje, které EED umožní plnit její nové úkoly;

17.  vybízí členské státy, aby přijaly praktické kroky odpovídající zájmu, který vyjádřily již dříve ohledně vyslání národních odborníků do sekretariátu EED;

Rozšíření zeměpisného mandátu EED a rovnováha východ-jih

18.  vítá zrušení původního zeměpisného omezení působnosti EED, které přijala správní rada na svém zasedání dne 3. prosince 2014;

19.  blahopřeje EED k zachovávání zeměpisné rovnováhy mezi východním a jižním sousedstvím při financování projektů;

Granty a příjemci

20.  považuje za klíčové, aby byla zaručena dlouhodobá udržitelnost financování pro příjemce prostředků z EED díky posílení doplňkových vazeb s dalšími bilaterálními dárci a nástroji evropské vnější pomoci, zejména s evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva, které by ve vhodných případech mohly převzít střednědobou finanční podporu „rozvinutých“ příjemců EED, a za tímto účelem:

   a) vyzývá EED a Komisi, aby zřídily kontaktní skupinu s cílem vymezit, jak nejlépe dosáhnout přechodu příjemců EED k finanční podpoře poskytované nástrojem pro demokracii a lidská práva; a
   b) vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby předložily konkrétní návrhy týkající se mechanismů pro plánování styčných bodů a spolupráce s EED s cílem zajistit soudržnost a udržitelnost v dlouhodobém horizontu;

21.  vyzývá EED, aby i nadále aktivně působila v zemích, v nichž je výrazně omezen prostor pro vnější podporu občanské společnosti nebo v nichž je státní finanční podpora přidělována diskriminačně a výlučně ve prospěch jen některých organizací nebo subjektů občanské společnosti; podporuje snahy EED o využívání inovativních způsobů podpory pro aktéry vyvolávající změny, a to zejména v komplikovaném politickém prostředí;

22.  důrazně vyzývá správní radu, aby zvážila poskytnutí podpory demokratických politickým aktivistům a financování politických procesů podporujících začlenění; má za to, že by EED měla, kdykoli je to možné společně se stávajícími politickými nadacemi, navazovat spolupráci s nově vznikajícími a rozvíjejícími se politickými stranami, které jednoznačně podporují demokratické zásady, a tyto strany podporovat;

23.  vítá obecné pokyny EED pro monitorování a vyhodnocování; zdůrazňuje však, že tyto prováděcí pokyny by měly odpovídat rozsahu a lidským zdrojům EED;

24.  vybízí EED, aby i nadále držela krok s novými technologiemi tím, že začlení technologickou podporu do svých grantů;

25.  vítá granty EED nabízené ukrajinským aktérům, neboť tito aktéři představují dobrý příklad rychlé podpory politickým a občanským aktivistům, kteří se následně stanou demokraticky zvolenými zástupci lidu; vítá podporu EED, kterou nabízí všem aktivistům zasazujícím se o demokracii v rámci sousedství EU, čímž usiluje o rozvoj a upevňování demokratických režimů;

26.  vítá granty EED, které jsou nabízeny aktivistům v některých zemích jižního sousedství, protože prokazují přidanou hodnotu práce EED ve prospěch demokracie v obzvláště nepřátelském prostředí;

27.  důrazně vybízí EED, aby více upřednostňovala skupiny, které jsou vystaveny sociálnímu vyloučení nebo politické marginalizaci, a to tím, že bude mj. podporovat hnutí zaměřená na posilování práv žen a jejich širší veřejnou účast, etnické a jazykové menšiny, lidskoprávní aktivisty z řad lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů, pronásledované náboženské menšiny a občanské aktivisty spojené s náboženskými komunitami a také hnutí z řad široké veřejnosti, zranitelná nebo vznikající politická hnutí, odbory, bloggery a mediální aktivisty;

28.  vyzývá EED, aby rozvíjela, je-li to vhodné a ve vhodnou dobu, spolupráci se skupinami občanských aktivistů spojenými s náboženskými komunitami, včetně pronásledovaných náboženských menšin; připomíná, že církev hrála klíčovou úlohu v rámci odporu proti komunistickým režimům a v demokratizačních procesech přechodu ve střední a východní Evropě;

29.  vybízí EED, aby posílila svou podporu novým vůdčím osobnostem z řad mladých lidí, nově zvoleným ženám a představitelům mladých lidí či menšin v zemích, které procházejí politickou transformací;

30.  vyzývá členské státy, aby prostřednictvím EED i nadále poskytovaly finanční podporu občanské společnosti a sdělovacích prostředkům v Rusku; poukazuje na to, že nedávná opatření, například omezení zaváděná v souvislosti s činností organizací občanské společnosti, represivní zásahy vůči politické opozici a agresivní a cílené dezinformační kampaně státních sdělovacích prostředků, mají zřejmě sloužit jedinému účelu, a to cílenému vytváření živné půdy pro vznik extrémně nacionalistického politického prostředí, které se vyznačuje protidemokratickou a nenávistnou rétorikou a represemi;

Spolupráce mezi Parlamentem a EED

31.  vítá prezentaci první výroční zprávy EED ve Výboru pro zahraniční věci v souladu s čl. 8 odst. 4 statutu EED; zdůrazňuje, že je důležité, aby takové prezentace probíhaly každoročně, a vyzdvihuje, že se jedná o užitečnou příležitost přezkoumat stávající situaci a rozvíjet další součinnost;

32.  vyzývá k zavedení účinných vazeb mezi EED, Skupinou pro podporu demokracie a koordinaci voleb (DEG) a příslušnými parlamentními výbory a stálými delegacemi; vybízí své poslance, aby podporovali EED a zdůrazňovali její práci při relevantních vystoupeních a v průběhu návštěv delegací Evropského parlamentu ve třetích zemích, včetně setkání s příjemci;

33.  vyzývá k dalšímu rozvoji spolupráce mezi EED, jejími příjemci a sítí Sacharovovy ceny;

34.  vybízí EED, aby dále rozvíjela svou spolupráci s Fórem Evropského parlamentu pro mladé vůdčí osobnosti;

Soudržnost a koordinace politik

35.  vybízí členské státy a orgány EU, aby zajistily skutečnou vnitřní a vnější soudržnost, pokud se jedná o demokratizační snahy, a aby uznaly související úlohu EED;

36.  vybízí delegace EU a diplomatické mise členských států v zemích, v nichž je EED činná, aby EED upozorňovaly na potenciální příjemce a informovaly tyto aktéry o EED; zároveň vybízí personál EED k úzké spolupráci s příslušným diplomatickým personálem EU a členských států ve vztahu k možným příjemcům, které nelze podpořit prostřednictvím EED, přičemž obě strany této spolupráce budou respektovat citlivost informací a bezpečnost všech zúčastněných stran;

37.  naléhavě vybízí delegace EU a diplomatická zastoupení členských států, aby spolu strukturovaným způsobem spolupracovaly s cílem usnadnit postup udělování víz pro osoby, které obdržely granty EED a jsou pozvány do Evropské unie;

38.  vítá úsilí ESVČ a Komise o šíření informací ohledně EED mezi jejich pracovníky, zejména v delegacích EU;

39.  vyzývá k uspořádání zasedání správní rady EED na úrovni ministrů, které by mělo být organizováno každé tři roky a na němž by byly posuzovány otázky týkající se politiky EU na podporu demokracie a budoucích strategických priorit EED;

Spolupráce s dalšími aktéry podporujícími demokracii

40.  vyzývá EED, aby v souladu se svým statutem i nadále spolupracovala s organizacemi sídlícími v Evropě, jako je např. Rada Evropy, Mezinárodní institut pro demokracii a volební podporu (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA) a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE);

41.  vyzývá EED, aby posílila spolupráci s klíčovými aktéry a mezinárodními, regionálními a celostátními organizacemi činnými na poli podpory demokracie, které sídlí v Evropské unii nebo pracují v zemích, v nichž je EED činná;

42.  vybízí EED, aby vymezila možné způsoby spolupráce s mezinárodními organizacemi občanské společnosti, mj. s fórem občanské společnosti v rámci Východního partnerství a nadací Anny Lindhové;

Další doporučení

43.  vyzývá EED, aby i nadále rozvíjela nové inovativní prostředky a nástroje na podporu demokracie, včetně podpory politických aktérů či aktivistů, a sdílela osvědčené postupy s cílem přizpůsobit se prostředí, v němž v mnoha zemích s autoritářskými režimy narůstá počet omezení, přičemž je zapotřebí zaměřit se v těchto zemích obzvláště na nová média a podněty vycházející z hnutí řadových občanů; zdůrazňuje význam, který má v této souvislosti vypracovávání strategií pro jednotlivé země;

44.  jménem jejího demokratického ducha vyzývá k tomu, aby složení správní rady EED odráželo politické skupiny, a to na základě D’Hondtova systému;

45.  vítá veřejný obrázek o dosavadních úspěších EED a je přesvědčen, že další zdůrazňování jedinečnosti a přidané hodnoty této nadace a široká a pravidelná komunikace ohledně tohoto tématu by zvýšily její schopnost získávat finanční prostředky;

o
o   o

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a Evropské nadaci pro demokracii.

(1) Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
(2) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0076.
(5) Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95.
(6) Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 85.
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209908%202009%20INIT
(8) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
(9) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf
(16) Článek 2 statutu EED: viz https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

Právní upozornění - Ochrana soukromí