Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0177/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0177/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0274

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 667kWORD 117k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο
Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED)
P8_TA(2015)0274A8-0177/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) από τη στιγμή της σύστασής του (2014/2231(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία («ΕΤΔ»)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με θέμα «Στήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης: προς ένα ενισχυμένο πλαίσιο ΕΕ»(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2010 που περιέχουν την έκθεση προόδου 2010 και τον κατάλογο προτεινόμενων πιλοτικών χωρών(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011 σχετικά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία(12) και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε επίσης από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών σε μεταβατικές κοινωνίες(14),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης «Προς μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας», το οποίο εκδόθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 2015 (JOIN(2015)0006),

–  έχοντας υπόψη την ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 2013(15),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει: επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την από 25 Νοεμβρίου 2011 επιστολή στήριξης υπέρ της θέσπισης του ΕΤΔ που απεστάλη στον τότε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek, και την τότε Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΠ), Catherine Ashton,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Διοικητών της 3ης Δεκεμβρίου 2014 για την άρση των αρχικών γεωγραφικών περιορισμών του ΕΤΔ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0177/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού στο καθολικό και αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωταρχικών στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η αρχή της ιδίας ευθύνης στις διαδικασίες οικοδόμησης της δημοκρατίας είναι ύψιστης σημασίας για την προώθηση μιας γνήσιας δημοκρατικής αντίληψης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες μια διαδικασία δημοκρατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας και απέκτησαν εκτενή πείρα στον εν λόγω τομέα, ο οποίος σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΤΔ, πείρα η οποία μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και πολιτικών για τη δράση του ΕΤΔ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης και τα γεγονότα στις χώρες της ανατολικής γειτονίας έδωσαν το έναυσμα για την αναμόρφωση των μέσων της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη της δημοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες του κόσμου στις οποίες αναπτύσσει τη δράση του το ΕΤΔ, συρρικνώνεται το πεδίο θεμιτής δράσης της κοινωνίας των πολιτών και η εξωτερική χρηματοδότηση των οργανώσεών της εξαιτίας αυταρχικών καθεστώτων που χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένα μέσα, όπως η νομοθεσία, για να περιορίσουν το έργο των ΜΚΟ και των φιλοδημοκρατικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων του ΕΤΔ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια γειτονικές χώρες της ΕΕ αντιμετώπισαν μεγάλο αριθμό προκλήσεων στον τομέα της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας, οι οποίες άσκησαν σοβαρή πίεση στις προσπάθειες εκδημοκρατισμού και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της αντικειμενικής και ανεξάρτητης πληροφόρησης και της ενίσχυσης του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις χώρες που εμπίπτουν στη γεωγραφική εντολή του ΕΤΔ, με τη διαφύλαξη της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας γνώμης και την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικής και πολιτικής λογοκρισίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές τις χώρες χρειάζεται επίσης να στηριχθούν οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση του ΕΤΔ συμπληρώνει, παράλληλα με άλλα προγράμματα της ΕΕ όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR) και η κοινωνία των πολιτών της ΕΠΓ, την παραδοσιακή προσέγγιση που εστίαζε στα κράτη με μια αναγκαία και πιο ισορροπημένη, μακροπρόθεσμη και εστιαζόμενη στην κοινωνία προοπτική, και με επίκεντρο τον άμεσο συγχρωτισμό με τα τοπικά και περιφερειακά κινήματα λαϊκής βάσης και δημοκρατικούς πολιτικούς φορείς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση του αντίκτυπου από τις δραστηριότητες βοήθειας στη δημοκρατία, όπως αυτές που διεξάγει το ΕΤΔ, παραμένει εκ φύσεως δύσκολο έργο, συγκεκριμένα λόγω της μη γραμμικής και μακρόπνοης φύσεως των πολιτικών μετασχηματισμών στις χώρες στόχους και του συχνά εμπιστευτικού χαρακτήρα των σχετικών δραστηριοτήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και τα κοινωνικά μέσα έχουν καταστεί σημαντικά μέσα στον αγώνα για δημοκρατία και πρέπει επομένως να έχουν εξέχουσα θέση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας βοήθειας στη δημοκρατία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 30 Ιουνίου 2015, το ΕΤΔ είχε χρηματοδοτήσει 186 πρωτοβουλίες, συνολικού ύψους άνω των 5,2 εκατομμυρίων EUR για τη νότια γειτονία και πολύ πιο πάνω από 5,3 εκατομμύρια EUR για την ανατολική γειτονία··

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΔ τυγχάνει μιας μοναδικής μορφής συγχρηματοδότησης βάσει της οποίας οι πόροι του διοικητικού προϋπολογισμού του ΕΤΔ προέρχονται από την Επιτροπή, ενώ οι επί τόπου δραστηριότητες χρηματοδοτούνται μέσα από συνεισφορές από τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες·

Γενική αξιολόγηση

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το μέχρι στιγμής ιστορικό του ΕΤΔ, δεδομένων των σημερινών προκλήσεων του διεθνούς περιβάλλοντος, και θεωρεί ότι το ΕΤΔ εκπληρώνει τον βασικό του στόχο που είναι η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της οικοδόμησης βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας στις χώρες που διανύουν μεταβατική περίοδο και στις κοινωνίες που αγωνίζονται για τον εκδημοκρατισμό, (16), μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης όσων δεν τυγχάνουν στήριξης, μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προαγωγής του διαλόγου εντός ποικιλομορφίας και χωρίς βία, της ενθάρρυνσης της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, της προστασίας των ακτιβιστών και δημοσιογράφων που αγωνίζονται από τον τόπο τους για να διασφαλίσουν και να επιταχύνουν τον εκδημοκρατισμό, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

2.  αναγνωρίζει με ικανοποίηση ότι, παρά το μικρό χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του και τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει, το ΕΤΔ εφαρμόζει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και παρέχει πρόσθετη αξία στην υφιστάμενη ενωσιακή διαδικασία για τη στήριξη της δημοκρατίας μέσω ταχείας, ευέλικτης χρηματοδότησης από τη βάση προς την κορυφή, με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία παρέχεται απευθείας στους δικαιούχους με οικονομικά συμφέροντα τρόπο χάρις στο χαμηλό διοικητικό φόρτο και τις απλές διαδικασίες που έχει θεσπίσει το συμβούλιό του ΕΤΔ·

3.  θεωρεί ότι το ΕΤΔ, ως μέσο για τη στήριξη της δημοκρατίας, έχει που συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων τόσο σε πολιτικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο·

4.  τονίζει την πλήρη και διαρκή στήριξή του στις πολυσχιδείς προσπάθειες της ΕΕ να στηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικά κινήματα και ακτιβιστές ανά τον κόσμο· επαναλαμβάνει πως είναι σημαντικό να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και συνεχίσει να εξασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων του ΕΤΔ και των υφιστάμενων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΝΙ), καθώς αυτά αποσκοπούν στην προαγωγή των δημοκρατικών αρχών και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη γειτονία της ΕΕ·

5.  χαιρετίζει τη συνεπή δέσμευση του ΕΤΔ υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας των ΜΜΕ, της οικοδόμησης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της καταπολέμησης της διαφθοράς, του κοινωνικού και πολιτικού πλουραλισμού, μια δέσμευση με σκοπό την ανάπτυξη δημοκρατικών καθεστώτων τόσο στην ανατολική όσο και στη νότια γειτονία της ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες του ΕΤΔ απέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να γεφυρώνει και να καλύπτει τα κενά στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν μία ολιστική προσέγγιση για να στηρίξουν την πολιτική μετάβαση και τον εκδημοκρατισμό στις τρίτες χώρες, η οποία θα περιλαμβάνει σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προαγωγή της δικαιοσύνης, διαφάνεια, λογοδοσία, συνδιαλλαγή, κράτος δικαίου και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών φορέων·

Χρηματοδότηση

8.  καλεί τα ιδρυτικά μέρη του ΕΤΔ, και ειδικότερα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή, να συνεισφέρουν ή να ενισχύσουν την εισφορά τους στο ΕΤΔ, τηρώντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει·

9.  υπενθυμίζει ότι, στις 26 Απριλίου 2015, οι ακόλουθες χώρες δεσμεύθηκαν να συνεισφέρουν στο ΕΤΔ και το έπραξαν: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχική Δημοκρατία, ενώ τα υπόλοιπα 12 κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμα.

10.  τονίζει ότι προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του ΕΤΔ, είναι άκρως σημαντικό το να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη, επαρκής, σταθερή, διαφανής και προβλέψιμη χρηματοδότησή του·

11.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας καθώς και τον αρμόδιο για θέματα ευρωπαϊκής γειτονίας και διαπραγματεύσεων διεύρυνσης Επίτροπο να λάβουν υπόψη την προστιθέμενη αξία του ΕΤΔ στο πλαίσιο της νεοδρομολογηθείσας διαδικασίας αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και να μελετήσουν τρόπους για τη διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης προς το ΕΤΔ·

12.  καλεί το Βέλγιο να αξιολογήσει τουλάχιστον το ενδεχόμενο επιστροφής των φορολογικών εσόδων που προέρχονται από το ΕΤΔ, ή μέρους αυτών, και τους υπαλλήλους του υπό μορφή χρηματοδότησης προς τα έργα του ΕΤΔ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΔ λειτουργεί ως ιδιωτικό ίδρυμα βάσει του βελγικού δικαίου·

13.  επιδοκιμάζει τις χρηματοδοτικές εισφορές από τα κράτη μέλη της Βόρειας, της Κεντρικής Ευρώπης και κάποια νότια κράτη μέλη· καλεί τα υπόλοιπα νότια κράτη μέλη, μερικά από τα οποία διατηρούν στενούς ιστορικούς, οικονομικούς ή πολιτισμικούς δεσμούς με τις περιοχές της νότιας γειτονίας, να κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να συνεισφέρουν στο ΕΤΔ μέσω χρηματοδότησης ή συμπαράστασης·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές προς το ΕΤΔ εκ μέρους των εταίρων της ΕΕ, όπως η Ελβετία και ο Καναδάς· ενθαρρύνει και άλλα κράτη, και ιδίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, να στηρίξουν το ΕΤΔ·

15.  καλεί όλους τους χορηγούς του ΕΤΔ να διασφαλίσουν την πλήρη αυτονομία της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΤΔ ως προς την επιλογή δικαιούχων με βάση τον προγραμματισμό που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Διοικητών και ζητεί να σταματήσουν να ορίζουν οι χορηγοί σε ποιες συγκεκριμένες χώρες ή έργα θα διατεθούν τα κεφάλαια·

Δυναμικό ανθρώπινων πόρων

16.  ζητεί να ενισχυθεί το δυναμικό της γραμματείας του ΕΤΔ, ώστε αυτή να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων της·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων τους στη γραμματεία του ΕΤΔ·

Επέκταση της γεωγραφικής εντολής του ΕΤΔ και διασφάλιση της ισορροπίας στην ανατολική και νότια γειτονία

18.  επικροτεί την άρση του αρχικού γεωγραφικού περιορισμού του ΕΤΔ, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών της 3ης Δεκεμβρίου 2014·

19.  συγχαίρει το ΕΤΔ για τη διατήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων στις περιοχές της ανατολικής και της νότιας γειτονίας·

Επιχορηγήσεις και δικαιούχοι

20.  θεωρεί ζωτικής σημασίας το να εξασφαλισθεί βιώσιμη χρηματοδότηση για τους αποδέκτες του ΕΤΔ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω της ενίσχυσης των δεσμών συμπληρωματικότητας με άλλους διμερείς χορηγούς και τα άλλα ευρωπαϊκά εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, και συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), τα οποία θα μπορούσαν, κατά περίπτωση, να αναλάβουν τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη των «ώριμων» δικαιούχων του ΕΤΔ, και προς τούτο:

   α) καλεί το ΕΤΔ και την Επιτροπή να συγκροτήσουν μια ομάδα επαφής με σκοπό να προσδιοριστούν οι καλύτεροι τρόποι για τη μετάβαση της χρηματοδοτικής στήριξης δικαιούχων του ΕΤΔ στο EIDHR· και
   β) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγκρότηση μηχανισμών για προγραμματιστική διεπαφή και συνεργασία με το ΕΤΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακρόπνοη συνοχή και βιωσιμότητα·

21.  καλεί το ΕΤΔ να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στις χώρες όπου οι δυνατότητες εξωτερικής στήριξης της κοινωνίας των πολιτών παρεμποδίζονται σημαντικά, ή η χρηματοδότηση παρέχεται μεροληπτικά μόνο σε συγκεκριμένες οργανώσεις και κοινωνίες των πολιτών· στηρίζει τις προσπάθειες του ΕΤΔ να διερευνήσει καινοτόμα μέσα για τη στήριξη παραγόντων αλλαγής, ιδίως σε δύσκολα πολιτικά περιβάλλοντα·

22.  προτρέπει επίσης μετ’ επιτάσεως το συμβούλιο του ΕΤΠ να συνεχίσει να στηρίζει τους δημοκρατικούς πολιτικούς ακτιβιστές και να παρέχει χρηματοδότηση σε πολιτικές διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς· πιστεύει ότι το ΕΤΔ πρέπει να στραφεί στη στήριξη της ανάδυσης και εδραίωσης πολιτικών κομμάτων με σαφή δέσμευση στις δημοκρατικές αρχές, σε συνεργασία, όπου είναι δυνατόν, με υπάρχοντα πολιτικά ιδρύματα·

23.  συγχαίρει για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΤΔ αναφορικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· τονίζει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι ανάλογες προς το μέγεθος και το δυναμικό των ανθρώπινων πόρων του ΕΤΔ·

24.  ενθαρρύνει το ΕΤΔ να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες τεχνολογίες μέσω της παροχής τεχνολογικής στήριξης στις επιχορηγήσεις του·

25.  εκφράζει ικανοποίηση για τις επιχορηγήσεις του ΕΤΔ που παρασχέθηκαν σε παράγοντες της Ουκρανίας, πράγμα που αποτελεί καλό παράδειγμα άμεσης στήριξης των πολιτικών ακτιβιστών και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που στη συνέχεια καθίστανται δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι· χαιρετίζει τη στήριξη που προσφέρει το ΕΤΔ σε όλους τους δημοκρατικούς ακτιβιστές που έχουν δραστηριοποιηθεί στη γειτονία της ΕΕ, σκοπός της οποίας είναι η διατήρηση της ανάπτυξης σταθεροποιημένων δημοκρατικών καθεστώτων·

26.  επικροτεί την παροχή επιχορηγήσεων από το ΕΤΔ σε ακτιβιστές ορισμένων χωρών της νότιας γειτονίας, καθώς αναδεικνύουν την προστιθεμένη αξία του έργου του ΕΤΔ υπέρ της δημοκρατίας σε ιδιαίτερα εχθρικά περιβάλλοντα·

27.  ενθαρρύνει ένθερμα το ΕΤΔ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε ομάδες που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό ή πολιτική περιθωριοποίηση, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα κοινά, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, τις υπό δίωξη θρησκευτικές μειονότητες και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται υπέρ θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και κινήματα λαϊκής βάσης, ευάλωτα ή ανερχόμενα πολιτικά κινήματα, συνδικάτα, ιστολόγους και ακτιβιστές των μέσων ενημέρωσης·

28.  καλεί το ΕΤΔ να αναπτύξει, κατά περίπτωση, συνεργασία με ομάδες ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται με θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και των διωκόμενων θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει το γεγονός ότι η εκκλησία έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο κατά των κομμουνιστικών καθεστώτων καθώς και στις διαδικασίες δημοκρατικού μετασχηματισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη·

29.  ενθαρρύνει το ΕΤΔ να εντείνει τη στήριξή του σε ανερχόμενους νέους ηγέτες και νεοεκλεγείσες γυναίκες, εκπροσώπους νέων ή μειονοτήτων σε χώρες υπό πολιτικό μετασχηματισμό·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και ΜΜΕ μέσω του ΕΤΔ· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις όπως οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η καταπίεση της αντιπολίτευσης και οι επιθετικές εκστρατείες παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ που ελέγχονται από το κράτος φαίνεται να εξυπηρετούν τον στόχο της εσκεμμένης δημιουργίας ακραίου εθνικιστικού πολιτικού κλίματος που χαρακτηρίζεται από αντιδημοκρατική ρητορική, καταστολή και άρθρωση μίσους·

Συνεργασία Κοινοβουλίου και ΕΤΔ

31.  χαιρετίζει την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης του ΕΤΔ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του καταστατικού του ΕΤΔ· τονίζει πως είναι σημαντικό η έκθεση αυτή να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, και υπογραμμίζει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η διενέργεια απολογισμού και η ανάπτυξη νέων συνεργειών·

32.  ζητεί την καθιέρωση αποτελεσματικών συνδέσμων μεταξύ του ΕΤΔ, της ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού (ΟΣΔΕΣ) και των σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών και μόνιμων αντιπροσωπειών· ενθαρρύνει τα μέλη του να στηρίζουν και να προωθούν το έργο του ΕΤΔ στις σχετικές παρεμβάσεις τους καθώς και στις επισκέψεις των αντιπροσωπειών του ΕΚ σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και στις συναντήσεις με δικαιούχους·

33.  ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΔ, των δικαιούχων του ΕΤΔ και του δικτύου του βραβείου Ζαχάρωφ·

34.  καλεί το ΕΤΔ να εμβαθύνει τη συνεργασία του με το Φόρουμ Νέων Ηγετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Συνοχή και συντονισμός πολιτικής

35.  παροτρύνει τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την ουσιαστική εσωτερική και εξωτερική συνοχή όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται υπέρ της δημοκρατίας και να αναγνωρίσουν τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΔ εν προκειμένω·

36.  ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών στις χώρες όπου το ΕΤΔ αναπτύσσει δράση να επισύρουν την προσοχή του ΕΤΔ σε δυνητικούς δικαιούχους και να ενημερώνουν τους εν λόγω δικαιούχους σχετικά με το ΕΤΔ· ως εκ τούτου ενθαρρύνει το προσωπικό του ΕΤΔ να συνδέεται στενά με το αρμόδιο διπλωματικό προσωπικό της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τυχόν δικαιούχους που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη από το ΕΤΔ, δείχνοντας αμοιβαίο σεβασμό για το ευαίσθητο των πληροφοριών και την ασφάλεια όλων των μερών·

37.  παροτρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών να αναπτύξουν δομημένη συνεργασία προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης για τους δικαιούχους του ΕΤΔ που καλούνται να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

38.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να διαδώσουν στο προσωπικό τους πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΔ, και συγκεκριμένα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

39.  ζητεί τη διεξαγωγή τριμερούς συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΤΔ σε επίπεδο υπουργών, για να αναπτυχθεί προβληματισμός σχετικά με την ενωσιακή πολιτική στήριξης της δημοκρατίας και σχετικά με μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΤΔ·

Συνεργασία με άλλους παράγοντες στήριξης της δημοκρατίας

40.  καλεί το ΕΤΔ να συνεχίσει να συνεργάζεται με οργανισμούς που εδρεύουν στην Ευρώπη, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Διεθνές Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Εκλογικής Βοήθειας (IDEA) και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΤΔ·

41.  καλεί το ΕΤΔ να ενισχύσει τη συνεργασία του με βασικούς παράγοντες και διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημοκρατικής βοήθειας, που είτε έχουν τη βάση τους στο εσωτερικό της ΕΕ είτε δραστηριοποιούνται στις χώρες όπου λειτουργεί το ΕΤΔ·

42.  ενθαρρύνει το ΕΤΔ να προσδιορίσει τις δυνατότητες συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και του Ιδρύματος Anna Lindh·

Περαιτέρω συστάσεις

43.  καλεί το ΕΤΔ να συνεχίσει να αναπτύσσει νέα καινοτόμα μέσα και τρόπους δημοκρατικής συνδρομής, ακόμα και για πολιτικούς παράγοντες ή ακτιβιστές, και να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων περιορισμών που επιβάλλουν αρκετές χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα, ιδίως όσον αφορά τα νέα μέσα ενημέρωσης και τις πρωτοβουλίες βάσης στις εν λόγω χώρες· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών σχεδιασμένων ιδιαιτέρως για κάθε χώρα·

44.  ζητεί να εξασφαλισθεί στη σύνθεση του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΤΔ, στο όνομα του δημοκρατικού πνεύματος, η εκπροσώπηση πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του συστήματος D' Hondt·

45.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα του ΕΤΔ έχουν καταστεί γνωστά στο κοινό, και θεωρεί ότι, εάν δοθεί περαιτέρω έμφαση στη μοναδικότητα και την προστιθεμένη αξία του ΕΤΔ και εάν προβάλλεται το θέμα αυτό σε τακτική βάση, θα ενισχυθεί η ικανότητά του ΕΣΤΔ ως προς τη συγκέντρωση πόρων·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία.

(1) ΕΕ C 257 Ε της 6.9.2013, σ. 13.
(2) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.
(5) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95.
(6) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209908%202009%20INIT
(8) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
(9) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf
(16) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του ΕΤΔ, το οποίο διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου