Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2231(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0177/2015

Pateikti tekstai :

A8-0177/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0274

Priimti tekstai
PDF 586kWORD 107k
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras
Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas
P8_TA(2015)0274A8-0177/2015

2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija „Naujasis ES požiūris į žmogaus teises ir demokratiją. Nuo pat Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo dienos vykdytos veiklos įvertinimas“ (2014/2231(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 6, 8 ir 21 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rekomendaciją Tarybai dėl galimo Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo tvarkos(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos siekiant demokratizacijos(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje(3),

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m., kurią 2014 m. birželio 23 d. priėmė Taryba,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 235/2014, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę(6),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl paramos demokratiniam valdymui siekiant tobulesnės ES sistemos(7),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 17 d. Tarybos išvadas dėl paramos demokratijai Europos Sąjungai plėtojant išorės santykius(8),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadas ir į jas įtrauktą 2010 m. pažangos ataskaitą ir siūlomų bandomųjų šalių sąrašą(9),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl Europos kaimynystės politikos(10),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos išvadas dėl Europos demokratijos fondo(11),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl žmogaus teisių ir demokratijos(12) ir į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriuos Taryba taip pat priėmė 2012 m. birželio 25 d.(13),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 d. Tarybos išvadas dėl ES paramos tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse(14),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 4 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą konsultacijų dokumentą „Naujos Europos kaimynystės politikos link“ (JOIN(2015)0006),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Europos išorės veiksmų tarnybos apžvalgą(15),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę. Europos kaimynystės politikos apžvalga“ (COM(2011)0303),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 25 d. laišką tuometiniam Europos Parlamento Pirmininkui Jerzy Buzekui ir tuometinei Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai Catherine Ashton dėl paramos įsteigiant Europos demokratijos fondą (EDF),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 3 d. EDF valdytojų tarybos sprendimą panaikinti pradinius EDF geografinius apribojimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir 132 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8–0177/2015),

A.  kadangi demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių universalumui ir nedalumui propagavimas ir rėmimas yra vieni iš svarbiausių ES užsienio politikos tikslų, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje;

B.  kadangi ES mano, kad atsakomybės už demokratijos stiprinimo procesus principas yra nepaprastai svarbus puoselėjant tikrąją demokratijos kultūrą;

C.  kadangi per pastaruosius dešimtmečius daug valstybių narių sėkmingai užbaigė visuomenės demokratinių pokyčių procesą ir šioje srityje sukaupė daug patirties, kuri galėtų būti svarbi ir kuri gali ir turėtų būti naudojama ekspertų ir politiniu lygmenimis vykdant EDF veiklą;

D.  kadangi Arabų pavasario ir rytinėse kaimyninėse šalyse vykstantys įvykiai paskatino performuoti ES politikos priemones, kuriomis propaguojamos žmogaus teisės ir parama demokratijai;

E.  kadangi kai kuriose šalyse, kuriose vykdoma EDF veikla, mažėja erdvės teisėtai pilietinės visuomenės veiklai ir skiriama mažiau išorės finansavimo pilietinės visuomenės organizacijoms, nes autoritariniai režimai naudoja vis įmantresnes priemones, be kita ko, teisės aktus, siekdami apriboti NVO ir demokratiją remiančių subjektų, įskaitant EDF paramos gavėjus, darbą;

F.  kadangi per pastaruosius metus ES kaimyninės šalys susidūrė su daugeliu politinių, saugumo ir ekonominių iššūkių, dėl kurių daromas didelis spaudimas demokratizacijos pastangoms ir siekiui užtikrinti žmogaus teises ir pagrindines laisves;

G.  kadangi būtina skatinti objektyvios ir nepriklausomos informacijos teikimą ir stiprinti žiniasklaidos aplinką, įskaitant internetą ir socialinę žiniasklaidą, šalyse, kuriose vykdoma EDF veikla, apsaugant spaudos ir žodžio laisvę ir kovojant su visų formų socialine ir politine cenzūra; kadangi šiose šalyse taip pat būtina remti demokratizacijos pastangas, be kita ko, teisinės valstybės konsolidavimą ir kovą su korupcija;

H.  kadangi įsteigus EDF ir kartu įgyvendinant kitas ES programas, pvz., Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) ir Europos kaimynystės politikos (EKP) pilietinės visuomenės priemonę, papildomas tradicinis į valstybę orientuotas metodas taikant labai reikalingą, labiau subalansuotą, ilgalaikį ir į visuomenę orientuotą požiūrį, kai daug dėmesio skiriama tiesioginiam bendradarbiavimui su vietos ir regioniniais visuomeniniais judėjimais bei demokratiniais politiniais veikėjais;

I.  kadangi paramos demokratijai veiklos, pvz., kurią vykdo EDF, poveikio vertinimas ir toliau yra iš esmės sudėtinga užduotis, visų pirma dėl to, kad susijusių šalių politinė pertvarka yra nelijininė ir ilgai trunkanti, o vykdoma veika – dažnai konfidenciali;

J.  kadangi naujos informacinės technologijos ir socialinė žiniasklaida tapo svarbiomis priemonėmis kovojant už demokratiją ir todėl Europos pagalbos demokratijai darbotvarkėje joms turi būti skiriamas didelis dėmesys;

K.  kadangi iki 2015 m. birželio 30 d. iš EDF buvo finansuotos 186 iniciatyvos: pietinėms kaimyninėms šalims iš viso buvo skirta daugiau nei 5,2 mln. EUR, o rytinėms kaimyninėms ir kitoms šalims – daugiau nei 5,3 mln. EUR;

L.  kadangi EDF bendro finansavimo forma yra išskirtinė, pagal kurią administracinį EDF biudžetą suteikia Komisija, o vietoje vykdoma veikla yra finansuojama valstybių narių ir trečiųjų šalių įnašais;

Bendras įvertinimas

1.  atsižvelgiant į dabartinę probleminę tarptautinę aplinką palankiai vertina iki šios dienos sukauptą su EDF veikla susijusią patirtį ir mano, kad yra įgyvendinamas pagrindinis šio fondo tikslas – „šalyse, kuriose vyksta politiniai pokyčiai, ir demokratizacijos siekiančių šalių visuomenėse skatinti ir stiprinti demokratizaciją ir tvirtą bei tvarią demokratiją“(16), įskaitant „neremiamų subjektų rėmimą“, ir tai daryti kovojant su korupcija, propaguojant įvairius subjektus apimantį nesmurtinį dialogą, skatinant socialinį ir politinį dalyvavimą ir apsaugant aktyvistus ir žurnalistus, kurie vietoje deda visas įmanomas pastangas, kad užtikrintų ir paspartintų demokratinį procesą, ir taip sudaryti daugiau galimybių siekti teisingumo;

2.  su malonumu konstatuoja, kad, nepaisant neilgą laiką vykdytos veiklos ir ribotų lėšų, taip pat sunkumų, kurie būdingi siekiant įvertinti paramos demokratijai veiklos poveikį, EDF įgyvendina Parlamento rekomendacijas ir kuria esamos ES paramos demokratijai pridėtinę vertę, skirdamas greitą, lankstų, principu „iš apačios į viršų“ pagrįstą ir į paklausą orientuotą finansavimą, teikiamą tiesiogiai paramos gavėjams ekonomišku būdu, kuris papildo kitas ES priemones, nes EDF valdyba nustatė paprastas procedūras, kuriomis nesukuriama daug administracinės naštos;

3.  laikosi nuomonės, kad EDF, kaip vienas paramos demokratijai būdų, padeda mažinti politinę ir asmeninę riziką;

4.  pabrėžia, kad visapusiškai ir nuolat remia įvairiapuses ES pastangas remti pilietinės visuomenės organizacijas, socialinius judėjimus ir aktyvistus visame pasaulyje; pakartoja, kad svarbu išvengti dubliavimosi ir toliau užtikrinti EDF veiklos ir esamų ES išorės finansinių priemonių, ypač EDŽTRP ir Europos kaimynystės priemonės (EKP), papildomumą, nes jomis visomis siekiama propaguoti demokratijos principus ir užtikrinti žmogaus teises bei pagrindines laisves ES kaimyninėse šalyse;

5.  palankiai vertina tai, kad EDF veikla nuolat siekiama užtikrinti žodžio, asociacijų ir žiniasklaidos laisves, kurti ir stiprinti teisinę valstybę, kovoti su korupcija, užtikrinti socialinį ir politinį pliuralizmą – tai įsipareigojimas, kuriuo siekiama padėti plėtoti demokratinius režimus tiek rytinėse, tiek pietinėse ES kaimyninėse šalyse;

6.  laikosi nuomonės, kad iniciatyvos, kurių ėmėsi EDF, pademonstravo jo unikalų gebėjimą mažinti skirtumus ir užpildyti spragas tais atvejais, kai nebūdavo galima gauti ES valstybių narių ar ES nepriklausančių šalių finansavimo;

7.  ragina ES ir jos valstybes nares nustatyti holistinį požiūrį siekiant remti politines permainas ir demokratizaciją trečiosiose šalyse, kuris apimtų pagarbą žmogaus teisėms, teisingumo, skaidrumo, atskaitomybės, susitaikymo ir teisinės valstybės propagavimą ir demokratinių institucijų, įskaitant teisėkūros institucijas, stiprinimą;

Finansavimas

8.  ragina EDF šalis steigėjas, ypač visas valstybes nares ir Komisiją, mokėti įnašus EDF ar juos padidinti, laikantis jų prisiimtų įsipareigojimų;

9.  primena, kad iki 2015 m. balandžio 26 d. šios šalys įsipareigojo ir sumokėjo įnašą EDF: Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija, o likusios 12 valstybių narių to dar nebuvo padariusios;

10.  pabrėžia, kad, siekiant išlaikyti EDF veiksmingumo lygį ir jį dar padidinti, nepaprastai svarbu užtikrinti ilgalaikį, pakankamą, stabilų, skaidrų ir prognozuojamą finansavimą;

11.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingą Komisijos narį neseniai pradėtos vykdyti EKP peržiūros metu apsvarstyti pridėtinę EDF vertę ir tvaraus EDF finansavimo teikimo būdus;

12.  ragina Belgiją bent įvertinti galimybę grąžinti tam tikrą dalį ar visas iš EDF ir jo darbuotojų gautas mokestines pajamas finansuojant EDF projektus; primena, kad pagal Belgijos teisę EDF veikia kaip privatus fondas;

13.  džiaugiasi Šiaurės, Vidurio ir kai kurių Pietų Europos valstybių narių finansiniais įnašais; ragina likusias pietines valstybes nares (kai kurios iš jų turi ypač glaudžius istorinius, ekonominius ar kultūrinius ryšius su pietinėmis kaimyninėmis šalimis) dėti dideles pastangas ir prisidėti prie EDF lėšomis arba delegavimu;

14.  palankiai vertina tokių ES partnerių, kaip Šveicarija ir Kanada, EDF skirtus finansinius įnašus; ragina kitas valstybes, ypač Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis, paremti EDF;

15.  ragina visus EDF paramos teikėjus užtikrinti visapusišką EDF vykdomojo komiteto nepriklausomumą atrenkant paramos gavėjus remiantis valdytojų tarybos patvirtintu darbo planu ir ragina nutraukti paramos teikėjų lėšų skyrimo tam tikroms šalims ar projektams praktiką;

Žmogiškųjų išteklių pajėgumai

16.  ragina sustiprinti EDF sekretoriato pajėgumus numatant pakankamai žmogiškųjų išteklių, leidžiančių jam vykdyti jo naujas užduotis;

17.  ragina valstybes nares imtis tolesnių veiksmų pagal savo pareikštą norą ir deleguoti nacionalinius ekspertus į EDF sekretoriatą;

EDF geografinių įgaliojimų išplėtimas ir Rytų ir Pietų pusiausvyra

18.  palankiai vertina pradinių EDF geografinių apribojimų panaikinimą, kaip buvo patvirtinta 2014 m. gruodžio 3 d. valdytojų tarybos posėdyje;

19.  palankiai vertina EDF gebėjimą finansuojant projektus išlaikyti geografinę Rytų ir Pietų kaimynystės šalių pusiausvyrą;

Dotacijos ir paramos gavėjai

20.  mano, jog itin svarbu užtikrinti tvarų EDF paramos gavėjų finansavimą ilguoju laikotarpiu gerinant papildomumo sąsajas su kitais dvišaliais paramos teikėjais ir Europos išorės finansinėmis priemonėmis, ypač EDŽTRP, kurias taikant prireikus būtų galima perimti vidutinės trukmės finansinės paramos vadinamiesiems brandiems EDF paramos gavėjams teikimą, ir šiuo tikslu:

   a) ragina EDF ir Komisiją įsteigti kontaktinę grupę, kurios tikslas būtų nustatyti geriausią būdą, kaip EDF paramos gavėjai galėtų pereiti prie EDŽTRP finansinės paramos ir
   b) ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) pateikti konkrečių pasiūlymų dėl programų sąsajos ir bendradarbiavimo su EDF mechanizmų, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir tvarumas ilgesniu laikotarpiu;

21.  ragina EDF toliau aktyviai vykdyti veiklą tose šalyse, kuriose labai kliudoma teikti išorės paramą pilietinei visuomenei arba kuriose valstybės finansavimas yra diskriminacinis ir teikiamas tik tam tikroms organizacijoms arba pilietinėms visuomenėms; remia EDF pastangas ieškoti novatoriškų būdų paremti pokyčius skatinančius subjektus, veikiančius ypač sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis;

22.  primygtinai ragina valdytojų tarybą ir toliau teikti paramą už demokratiją kovojantiems politiniams aktyvistams ir skirti lėšų įtraukiems politiniams procesams; laikosi nuomonės, kad EDF turėtų prisidėti prie politinių partijų, aiškiai įsipareigojusių laikytis demokratinių principų, formavimosi ir konsolidavimo ir remti šiuos procesus bendradarbiaujant, jei tik galima, su esamais politiniais fondais;

23.  palankiai vertina EDF stebėsenos ir vertinimo gaires; vis dėlto pabrėžia, kad šios įgyvendinimo gairės turėtų būti proporcingos atsižvelgiant į EDF dydį ir žmogiškųjų išteklių pajėgumus;

24.  ragina EDF toliau taikyti naujas technologijas ir integruoti technologijų paramą į savo dotacijų procesą;

25.  palankiai vertina tai, kad EDF skyrė dotacijas Ukrainos subjektams ir taip parodė gerą skubios paramos teikimo politiniams ir pilietiniams aktyvistams, kurie vėliau tapo demokratiškai išrinktais atstovais, pavyzdį; palankiai vertina EDF paramą, teikiamą visiems demokratiją propaguojantiems aktyvistams, veikiantiems ES kaimyninėse šalyse, kuria siekiama paremti konsoliduotų demokratinių režimų plėtojimą;

26.  palankiai vertina tai, kad EDF skyrė dotacijas kai kurių Pietų kaimynystės šalių aktyvistams, nes tokios dotacijos demonstruoja darbo, kurį atlieka EDF skatindamas demokratiją ypač priešiškoje aplinkoje, pridėtinę vertę;

27.  ryžtingai ragina vykdant EDF veiklą daugiau dėmesio skirti grupėms, kurios socialiai atskirtos ar politiškai marginalizuotos, remiant, be kita ko, moterų judėjimus, kurie propaguoja moterų teises ir didina jų dalyvavimą visuomenės veikloje, etnines ir kalbines mažumas, LGBTI žmogaus teisių aktyvistus, persekiojamas religines mažumas ir su religinėmis bendruomenėmis susijusius pilietinius aktyvistus, taip pat visuomeninius judėjimus, pažeidžiamus arba besiformuojančius politinius judėjimus, profesines sąjungas, tinklaraštininkus ir naujos žiniasklaidos aktyvistus;

28.  ragina EDF, jei ir kai reikia, plėtoti bendradarbiavimą su pilietinių aktyvistų grupėmis, susijusiomis su religinėmis bendruomenėmis, įskaitant persekiojamas religines mažumas; primena, kad Centrinėje ir Rytų Europoje bažnyčia atliko itin svarbų vaidmenį dalyvaudama pasipriešinimo komunistų režimui ir demokratinių pokyčių procesuose;

29.  ragina EDF teikti daugiau paramos kylantiems jauniems lyderiams ir naujai išrinktoms moterims, jaunimo ar mažumų atstovams šalyse, kuriose vyksta politinės permainos;

30.  ragina valstybes nares pasinaudojant EDF ir toliau teikti finansinę paramą Rusijos pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai; atkreipia dėmesį į tai, kad pastarųjų įvykių, pvz., pilietinės visuomenės organizacijoms nustatytų apribojimų, prieš politinę opoziciją nukreiptų represijų ir valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos priemonių vykdomų agresyvių tikslinių dezinformavimo kampanijų, tikslas, atrodo, yra sąmoningai sukurti ekstremaliai nacionalistinei politinei aplinkai palankią terpę, kurios ženklai yra prieš demokratiją nukreipta retorika, represijos ir neapykantą kurstanti kalba;

Parlamento ir EDF bendradarbiavimas

31.  teigiamai vertina pirmosios EDF metinės ataskaitos pristatymą Užsienio reikalų komitete, kuris surengtas laikantis EDF įstatų 8 straipsnio 4 dalies nuostatų; pabrėžia, kad svarbu tokį pristatymą surengti kasmet ir kad jis yra gera galimybė siekiant apžvelgti padėtį ir kurti naujas sąsajas;

32.  ragina EDF, Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupę ir atitinkamus Parlamento komitetus bei nuolatines delegacijas palaikyti veiksmingus tarpusavio ryšius; ragina Parlamento narius remti EDF ir atkreipti dėmesį į jo veiklą vykdant atitinkamas intervencijas ir Europos Parlamento delegacijoms vykstant su vizitu į trečiąsias šalis, įskaitant susitikimus su paramos gavėjais;

33.  ragina plėtoti EDF, jo paramos gavėjų ir Sacharovo premijos tinklo tolesnį bendradarbiavimą;

34.  ragina EDF toliau plėtoti bendradarbiavimą su Parlamento jaunųjų lyderių forumu;

Politikos nuoseklumas ir koordinavimas

35.  ragina valstybes nares ir ES institucijas užtikrinti tikrą demokratijos skatinimo vidaus ir išorės veiksmų nuoseklumą ir šiuo požiūriu pripažinti EDF vaidmenį;

36.  ragina tose šalyse, kuriose veikia EDF, įsteigtas ES delegacijas ir valstybių narių diplomatines misijas atkreipti EDF dėmesį į potencialius paramos gavėjus ir informuoti potencialius paramos gavėjus apie EDF; kita vertus, ragina EDF darbuotojus glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamų ES ir valstybių narių diplomatinių misijų darbuotojais galimų paramos gavėjų, kurie negali būti remiami EDF lėšomis, klausimu ir parodyti tarpusavio pagarbą informacijos slaptumo ir visų susijusių šalių saugumo klausimais;

37.  ragina ES delegacijas ir valstybių narių diplomatines atstovybes struktūriškai bendradarbiauti siekiant supaprastinti EDF dotacijų gavėjų, pakviestų atvykti į Europos Sąjungą, prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procesą;

38.  teigiamai vertina EIVT ir Komisijos pastangas informuoti savo darbuotojus, visų pirma ES delegacijose, apie EDF;

39.  ragina kas trejus metus ministrų lygmeniu rengti EDF valdytojų tarybos posėdį, per kurį būtų svarstoma ES paramos demokratijai politika ir būsimi EDF strateginiai prioritetai;

Bendradarbiavimas su kitais paramos demokratijai veikėjais

40.  ragina EDF, laikantis EDF įstatų, toliau bendradarbiauti su tokiomis Europoje įsteigtomis organizacijomis, kaip antai Europos Taryba, Tarptautinis paramos demokratijai ir rinkimams institutas (angl. IDEA) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija;

41.  ragina EDF plėtoti bendradarbiavimą su paramos demokratijai srityje veikiančiais pagrindiniais subjektais ir tarptautinėmis, regioninėmis bei nacionalinėmis organizacijomis, kurie yra arba įsisteigę ES, arba veikia šalyse, kuriose veiklą vykdo EDF;

42.  ragina EDF nustatyti galimus bendradarbiavimo su tarptautinėmis pilietinės visuomenės organizacijomis, be kita ko, Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumu ir Annos Lindh fondu, būdus;

Kitos rekomendacijos

43.  ragina EDF toliau kurti naujas novatoriškas paramos demokratijai, įskaitant politinius veikėjus ar aktyvistus, priemones ir dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais siekiant prisitaikyti prie daugelyje autoritarinio režimo šalių nustatomų vis didesnių apribojimų, ypač didelį dėmesį skiriant naujai žiniasklaidai ir visuomeninėms iniciatyvoms šiose šalyse; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu parengti konkrečiai šaliai skirtas strategijas;

44.  atsižvelgdamas į savo demokratinę dvasią, ragina užtikrinti, kad EDF valdytojų taryboje pagal D'Hondto sistemą būtų atstovaujama frakcijoms;

45.  palankiai vertina ligi šiol vykdomą visuomenės informavimo apie EDF laimėjimus veiklą ir mano, kad jei ir toliau bus atkreipiamas dėmesys į EDF unikalumą bei pridėtinę vertę ir plačiu mastu reguliariai teikiama informacija šia tema, EDF galimybės rinkti lėšas išaugs;

o
o   o

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos demokratijos fondui.

(1) OL C 257 E, 2013 9 6, p. 13.
(2) OL C 33 E, 2013 2 5, p. 165.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0076.
(5) OL L 77, 2014 3 15, p. 95.
(6) OL L 77, 2014 3 15, p. 85.
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%209908%202009%20INIT
(8) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
(9) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_lt.pdf
(16) EDF įstatų 2 straipsnis, su kuriuo galima susipažinti šioje interneto svetainėje: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

Teisinė informacija - Privatumo politika