Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0177/2015

Predkladané texty :

A8-0177/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0274

Prijaté texty
PDF 533kWORD 111k
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg
Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED)
P8_TA(2015)0274A8-0177/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia (2014/2231(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 6, 8 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného založenia Európskej nadácie pre demokraciu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu demokratizácie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ(3),

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013, ktorú prijala Rada 23. júna 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete(6),

–  so zreteľom na závery Rady z 18. mája 2009 o podpore demokratickej správy vecí verejných: na ceste k posilnenému rámcu EÚ(7),

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. novembra 2009 o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ(8),

–  so zreteľom na závery Rady z 13. decembra 2010, ktoré obsahujú správu o pokroku za rok 2010 a zoznam navrhovaných pilotných krajín(9),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2011 o európskej susedskej politike(10),

–  so zreteľom na závery Rady z 1. decembra 2011 o Európskej nadácii na podporu demokracie(11),

–  so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2012 o ľudských právach a demokracii(12) a na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktorý Rada takisto prijala 25. júna 2012(13),

–  so zreteľom na závery Rady z 31. januára 2013 o podpore EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie(14),

–  so zreteľom na spoločný konzultačný dokument vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie zo 4. marca 2015 s názvom Na ceste k novej európskej susedskej politike (JOIN(2015)0006),

–  so zreteľom na správu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z roku 2013(15),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo: preskúmanie európskej susedskej politiky (COM(2011)0303),

–  so zreteľom na list o podpore založenia Európskej nadácie na podporu demokracie adresovaný vtedajšiemu predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzekovi a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 25. novembra 2011,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady guvernérov Európskej nadácie na podporu demokracie z 3. decembra 2014 zrušiť pôvodné geografické obmedzenia nadácie,

–  so zreteľom na článok 52 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0177/2015),

A.  keďže presadzovanie a podpora demokracie a právneho štátu a rešpektovanie všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd patria medzi hlavné ciele zahraničnej politiky EÚ, ako sa stanovuje v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv EÚ;

B.  keďže EÚ sa domnieva, že zásada vlastníctva v procese budovania demokracie je rozhodujúca pre podporu skutočnej demokratickej kultúry;

C.  keďže mnoho členských štátov v posledných desaťročiach úspešne ukončilo proces demokratickej transformácie spoločnosti a nahromadilo bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktoré by mohli byť významné pre aktivity Európskej nadácie na podporu demokracie a ktoré sa môžu a mali by sa využívať pri práci tejto nadácie na odbornej a politickej úrovni;

D.  keďže udalosti Arabskej jari a dianie vo východnom susedstve vyvolali pretváranie politických nástrojov EÚ na ochranu ľudských práv a podporu demokracie;

E.  keďže v mnohých krajinách, kde nadácia pôsobí, sa priestor na legitímnu činnosť občianskej spoločnosti a externé financovanie organizácií občianskej spoločnosti zmenšuje a autoritatívne režimy používajú čoraz dômyselnejšie prostriedky vrátane právnych predpisov na obmedzovanie práce mimovládnych organizácií a prodemokratických aktérov, a to aj príjemcov nadácie;

F.  keďže krajiny v susedstve EÚ čelili počas posledných rokov značnému počtu politických, bezpečnostných a hospodárskych problémov, ktoré vystavili úsilie o demokratizáciu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd silnému tlaku;

G.  keďže existuje potreba podporovať poskytovanie objektívnych a nezávislých informácií a posilniť mediálne prostredie vrátane internetu a sociálnych médií v krajinách, kde nadácia pôsobí, a to ochranou slobody médií a slobody prejavu a bojom proti všetkým formám sociálnej a politickej cenzúry; keďže v týchto krajinách treba podporovať aj úsilie o demokratizáciu vrátane konsolidácie právneho štátu a boja proti korupcii;

H.  keďže založenie Európskej nadácie na podporu demokracie dopĺňa spolu s ďalšími programami EÚ, ako je európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) a nástroj na podporu občianskej spoločnosti v susedstve, tradičný prístup zameraný na štát o veľmi potrebnú, vyváženejšiu, dlhodobú a na spoločnosť orientovanú perspektívu s dôrazom na priame zapojenie miestnych a regionálnych hnutí radových občanov a demokratických politických aktérov;

I.  keďže posúdenie vplyvu činností na podporu demokracie, ako sú napríklad činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie, ostáva vo svojej podstate náročnou úlohou, najmä vzhľadom na nelineárny a dlhodobý charakter politickej transformácie v príslušných krajinách a často dôverný charakter vykonávaných činností;

J.  keďže nové informačné technológie a sociálne médiá sa stali dôležitým nástrojom v boji za demokraciu a malo by im preto patriť popredné miesto v európskom programe na podporu demokracie;

K.  keďže k 30. júnu 2015 Európska nadácia na podporu demokracie financovala 186 iniciatív, pričom celková suma predstavovala viac ako 5,2 milióna EUR v južnom susedstve a viac ako 5,3 milióna EUR vo východnom susedstve a za jeho hranicami;

L.  keďže Európska nadácia na podporu demokracie využíva ojedinelú formu spolufinancovania, v rámci ktorej jej administratívny rozpočet zabezpečuje Komisia, zatiaľ čo činnosti na mieste sú financované z príspevkov členských štátov a tretích krajín;

Všeobecné hodnotenie

1.  víta doterajšie zaznamenané výsledky Európskej nadácie na podporu demokracie so zreteľom na súčasné náročné medzinárodné prostredie a domnieva sa, že nadácia plní svoj hlavný cieľ podporovať a povzbudzovať demokratizáciu a pevnú a udržateľnú demokraciu v krajinách v procese politickej transformácie a v spoločnostiach, ktoré bojujú za demokratizáciu(16), vrátane podpory nepodporovaných, a to bojom proti korupcii, podporou dialógu v rozmanitosti a nepoužívania násilia, podnecovaním sociálnej a politickej účasti a ochranou aktivistov a novinárov, ktorí na miestnej úrovni robia, čo je v ich silách, na zaistenie a urýchlenie začatia demokratického procesu a sprístupnenie súdnictva;

2.  s uspokojením konštatuje, že aj napriek krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným finančným zdrojom, ako i problémom spojeným s posudzovaním vplyvu činností na podporu demokracie Európska nadácia na podporu demokracie realizuje odporúčania Európskeho parlamentu a prináša pridanú hodnotu pre existujúcu podporu demokracie v EÚ prostredníctvom rýchleho, flexibilného financovania zdola nahor založeného na dopyte, ktoré sa poskytuje priamo príjemcom finančne efektívnym spôsobom a ktoré dopĺňa ďalšie prostriedky EÚ, a to vďaka nízkemu administratívnemu zaťaženiu a jednoduchým postupom, ktoré pre nadáciu stanovila jej rada guvernérov;

3.  zastáva názor, že Európska nadácia na podporu demokracie ako forma podpory demokracie pomáha znižovať politické i osobné riziko;

4.  zdôrazňuje svoju plnú a nepretržitú podporu viacrozmernému úsiliu EÚ o podporu organizácií občianskej spoločnosti, sociálnych hnutí a aktivistov na celom svete; pripomína, že je dôležité vyhnúť sa zdvojovaniu a naďalej zabezpečovať komplementárnosť činností Európskej nadácie na podporu demokracie a existujúcich nástrojov EÚ na vonkajšie financovanie, najmä EIDHR a nástroja európskeho susedstva (ENI), pretože ich cieľom je podporovať demokratické zásady a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v blízkosti EÚ;

5.  víta trvalú angažovanosť Európskej nadácie na podporu demokracie v prospech slobody prejavu a združovania, slobody médií, budovania a posilňovania právneho štátu, boja proti korupcii a sociálneho a politického pluralizmu, pričom táto angažovanosť je zameraná na podporu rozvoja demokratických režimov v rámci východného a južného susedstva;

6.  zastáva názor, že iniciatívy Európskej nadácie na podporu demokracie preukázali svoju jedinečnú schopnosť preklenovať rozdiely a vypĺňať medzery v prípadoch, keď bolo nemožné získať finančné prostriedky z členských štátov EÚ alebo krajín mimo EÚ;

7.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli komplexný prístup k podpore politického prechodu a demokratizácie v tretích krajinách, ktorý bude zahŕňať dodržiavanie ľudských práv, presadzovanie spravodlivosti, transparentnosti, zodpovednosti, zmierenia a právneho štátu a posilňovanie demokratických inštitúcií vrátane legislatívnych orgánov;

Financovanie

8.  vyzýva zakladajúce strany Európskej nadácie na podporu demokracie, a najmä všetky členské štáty a Komisiu, aby v súlade s prijatými záväzkami prispievali či posilnili svoje prispievanie do nadácie;

9.  pripomína, že k 26. aprílu 2015 sa zaviazali prispievať a prispeli do nadácie tieto krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ čo zvyšných 12 členských štátov tak ešte neurobilo;

10.  zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na podporu demokracie je rozhodujúce zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné, transparentné a predvídateľné financovanie;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, aby posúdili pridanú hodnotu Európskej nadácie na podporu demokracie v priebehu nedávno začatej revízie európskej susedskej politiky a aby uvažovali o spôsoboch poskytovania udržateľného financovania pre túto nadáciu;

12.  vyzýva Belgicko, aby prinajmenšom posúdilo možnosť vrátenia časti alebo všetkých príjmov z daní prijatých od Európskej nadácie na podporu demokracie a jej zamestnancov v podobe financovania projektov nadácie; pripomína, že nadácia funguje ako súkromná nadácia podľa belgického práva;

13.  víta finančné príspevky zo severoeurópskych, stredoeurópskych a niektorých juhoeurópskych členských štátov; vyzýva zvyšné juhoeurópske členské štáty, z ktorých niektoré majú obzvlášť úzke historické, hospodárske a kultúrne väzby s južným susedstvom, aby vyvinuli osobitné úsilie s cieľom prispieť do nadácie buď prostredníctvom financovania alebo dočasného pridelenia pracovníkov;

14.  víta finančné príspevky, ktoré Európska nadácia na podporu demokracie získala od partnerov EÚ, ako je Švajčiarsko a Kanada; nabáda ostatné štáty, predovšetkým krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, aby nadáciu podporili;

15.  vyzýva všetkých darcov Európskej nadácie na podporu demokracie, aby zabezpečili úplnú nezávislosť výkonného výboru nadácie pri výbere príjemcov na základe pracovného plánu schváleného radou guvernérov, a požaduje ukončenie vyčleňovania finančných prostriedkov pre určité krajiny alebo projekty zo strany darcov;

Kapacita ľudských zdrojov

16.  vyzýva na posilnenie kapacity sekretariátu Európskej nadácie na podporu demokracie, čo by sa malo odraziť v dostatočných ľudských zdrojoch, ktoré by jej umožnili zvládať jej nové úlohy;

17.  nabáda členské štáty, aby prijali kroky v nadväznosti na záujem, ktorý vyjadrili v súvislosti s vyslaním národných expertov do sekretariátu nadácie;

Rozšírenie geografickej pôsobnosti mandátu Európskej nadácie na podporu demokracie a rovnováha medzi východom a juhom

18.  víta zrušenie pôvodného geografického obmedzenia Európskej nadácie na podporu demokracie, ako bolo prijaté na zasadnutí Rady guvernérov 3. decembra 2014;

19.  vyjadruje Európskej nadácii na podporu demokracie uznanie za udržanie geografickej rovnováhy medzi východným a južným susedstvom pri financovaní projektov;

Granty a príjemcovia

20.  považuje za veľmi dôležité v dlhodobom horizonte zabezpečiť udržateľné financovanie pre príjemcov Európskej nadácie na podporu demokracie posilňovaním komplementárnosti prepojení s ostatnými bilaterálnymi darcami a európskymi nástrojmi vonkajšieho financovania, najmä EIDHR, ktoré by v prípade potreby mohli prevziať strednodobú finančnú podporu „vyspelých“ príjemcov nadácie, a na tento účel:

   a) vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie a Komisiu, aby zriadili kontaktnú skupinu s cieľom stanoviť pre príjemcov nadácie najlepší spôsob prechodu k finančnej podpore EIDHR; a
   b) vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby predložili konkrétne návrhy týkajúce sa mechanizmov na programovanie prepojenia a spolupráce s nadáciou s cieľom zabezpečiť dlhodobejšiu súdržnosť a udržateľnosť;

21.  vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby sa ďalej aktívne angažovala v krajinách, v ktorých je priestor na externú podporu občianskej spoločnosti výrazne narušený alebo kde je štátne financovanie diskriminačné a prideľované len niektorým organizáciám alebo občianskym spoločnostiam; podporuje úsilie nadácie preskúmať inovačné prostriedky na podporu činiteľov zmien v mimoriadne chúlostivom politickom prostredí;

22.  dôrazne nalieha na radu guvernérov, aby naďalej pokračovala v podpore demokratických politických aktivistov a poskytovala finančné prostriedky na inkluzívne politické procesy; domnieva sa, že Európska nadácia na podporu demokracie by sa mala angažovať v súvislosti so vznikom a konsolidáciou politických strán a podporovať ich s jasným odhodlaním dodržiavať demokratické zásady, pokiaľ možno v spolupráci s existujúcimi politickými nadáciami;

23.  víta usmernenia Európskej nadácie na podporu demokracie k monitorovaniu a hodnoteniu; zdôrazňuje však, že tieto vykonávacie usmernenia by mali byť primerané veľkosti nadácie a kapacite jej ľudských zdrojov;

24.  nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby naďalej reagovala na nové technológie integráciou technologickej podpory do svojich grantov;

25.  víta granty Európskej nadácie na podporu demokracie ponúkané ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým príkladom rýchlej podpory politických a občianskych aktivistov, ktorí sa potom stanú demokraticky zvolenými zástupcami; víta podporu nadácie ponúkanú všetkým aktivistom zasadzujúcim sa o demokraciu v rámci východného susedstva EÚ, ktorej cieľom je udržiavať rozvoj konsolidovaných demokratických režimov;

26.  víta granty Európskej nadácie na podporu demokracie ponúkané aktivistom v niektorých krajinách južného susedstva, lebo preukazujú pridanú hodnotu prodemokratickej práce nadácie v mimoriadne nepriateľskom prostredí;

27.  dôrazne nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby kládla väčší dôraz na skupiny, ktoré trpia sociálnym vylúčením či politickou marginalizáciou, a to tým, že bude podporovať okrem iného ženské hnutia zamerané na podporu práv žien a zvýšenie ich účasti na verejnom dianí, etnické a jazykové menšiny, aktivistov za ľudské práva LGBTI, prenasledované náboženské menšiny a občianskych aktivistov spojených s náboženskými spoločenstvami, a to spolu s hnutiami radových občanov, zraniteľnými alebo vznikajúcimi politickými hnutiami, odbormi, blogermi a aktivistami nových médií;

28.  vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby v prípade potreby rozvíjala spoluprácu so skupinami občianskych aktivistov spojenými s náboženskými spoločenstvami vrátane prenasledovaných náboženských menšín; pripomína, že cirkev zohrala kľúčovú úlohu v rámci odporu proti komunistickým režimom a v procesoch demokratickej transformácie v strednej a východnej Európe;

29.   nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby zintenzívnila podporu nových mladých lídrov a novozvolených žien, zástupcov mládeže alebo menšín v krajinách, v ktorých prebieha politická transformácia;

30.  vyzýva členské štáty, aby naďalej poskytovali finančnú pomoc ruskej občianskej spoločnosti a médiám prostredníctvom Európskej nadácie na podporu demokracie; zdôrazňuje, že nedávny vývoj, ako napríklad obmedzenia uvalené na organizácie občianskej spoločnosti, potláčanie politickej opozície a agresívne cielené dezinformačné kampane zo strany štátnych médií, zrejme slúži na zámerné vytváranie živnej pôdy pre extrémne nacionalistickú politickú klímu charakterizovanú protidemokratickou rétorikou, represiami a nenávistnými prejavmi;

Spolupráca Európskeho parlamentu a Európskej nadácie na podporu demokracie

31.  víta predloženie prvej výročnej správy Európskej nadácie na podporu demokracie vo Výbore pre zahraničné veci v súlade s článkom 8 ods. 4 stanov nadácie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa takáto správa vypracúvala každý rok, a že ide o vhodnú príležitosť zhodnotiť situáciu a rozvíjať nové synergie;

32.  vyzýva na účinné prepojenie medzi Európskou nadáciou na podporu demokracie, skupinou na podporu demokracie a koordináciu volieb a príslušnými parlamentnými výbormi a stálymi delegáciami; nabáda svojich poslancov, aby podporovali Európsku nadáciu na podporu demokracie a upozorňovali na jej prácu pri relevantných vystúpeniach a počas návštev delegácií Európskeho parlamentu v tretích krajinách vrátane stretnutí s príjemcami;

33.  vyzýva na rozvoj ďalšej spolupráce medzi Európskou nadáciou na podporu demokracie, jej príjemcami a sieťou laureátov Sacharovovej ceny;

34.  vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby ďalej rozvíjala spoluprácu s Fórom Európskeho parlamentu pre mladých lídrov;

Súdržnosť a koordinácia politík

35.  nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zabezpečili skutočnú vnútornú a vonkajšiu súdržnosť v súvislosti so snahami o demokraciu, a uznali v tejto súvislosti úlohu Európskej nadácie na podporu demokracie;

36.  nabáda delegácie EÚ a diplomatické misie členských štátov v krajinách, v ktorých pôsobí Európska nadácia na podporu demokracie, aby upozorňovali nadáciu na potenciálnych príjemcov a aby týchto príjemcov informovali o nadácii; nabáda tiež zamestnancov nadácie, aby úzko spolupracovali s príslušným diplomatickým personálom EÚ a členských štátov v súvislosti s potenciálnymi príjemcami, ktorých nadácia nemôže podporovať, pričom budú navzájom rešpektovať citlivosť informácií a bezpečnosť všetkých strán;

37.  naliehavo žiada delegácie EÚ a diplomatické zastúpenia členských štátov, aby spolupracovali štruktúrovaným spôsobom s cieľom uľahčiť postup vybavovania žiadostí o víza pre príjemcov grantov Európskej nadácie na podporu demokracie, ktorí sú pozvaní do Európskej únie;

38.  víta úsilie ESVČ a Komisie šíriť informácie o Európskej nadácii na podporu demokracie medzi ich zamestnancami, najmä v delegáciách EÚ;

39.  požaduje, aby sa každé tri roky konalo zasadnutie rady guvernérov Európskej nadácie na podporu demokracie na ministerskej úrovni s cieľom zvážiť politiku EÚ na podporu demokracie a budúce strategické priority nadácie;

Spolupráca s ďalšími aktérmi podporujúcimi demokraciu

40.  vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby pokračovala v spolupráci s európskymi organizáciami, ako je Rada Európy, Medzinárodný inštitút pre demokraciu a volebnú podporu a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, v súlade so stanovami nadácie;

41.  vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby podporovala spoluprácu s hlavnými aktérmi a medzinárodnými, regionálnymi a národnými organizáciami činnými v oblasti podpory demokracie, ktoré majú sídlo buď v EÚ, alebo pracujú v krajinách, kde pôsobí táto nadácia;

42.  nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby stanovila možné spôsoby spolupráce s medzinárodnými organizáciami občianskej spoločnosti vrátane fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Nadácie Anny Lindhovej;

Ďalšie odporúčania

43.  vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby naďalej vyvíjala nové inovatívne prostriedky a nástroje na podporu demokracie, a to aj pre politických aktérov alebo aktivistov, a podelila sa o najlepšie postupy s cieľom prispôsobiť sa situácii, keď v mnohých krajinách s autoritatívnymi režimami narastajú reštrikcie, pričom sa v týchto krajinách zameria predovšetkým na nové médiá a iniciatívy radových občanov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam rozvoja stratégií pre jednotlivé krajiny;

44.  žiada v mene svojho demokratického ducha o záruku, že v rade guvernérov Európskej nadácie na podporu demokracie budú zastúpené politické skupiny na základe d 'Hondtovho systému;

45.  víta doterajšie informovanie verejnosti o úspechoch Európskej nadácie na podporu demokracie a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie a širokou a pravidelnou komunikáciou o tejto téme by sa zvýšila schopnosť nadácie získavať finančné prostriedky;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Európskej nadácii na podporu demokracie.

(1) Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
(2) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0076.
(5) Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 95.
(6) Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 85.
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%209908%202009%20INIT
(8) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
(9) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf.
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf.
(15) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_sk.pdf
(16) Článok 2 stanov Európskej nadácie na podporu demokracie – k dispozícii na stránke: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia