Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2231(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2015

Ingivna texter :

A8-0177/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0274

Antagna texter
PDF 438kWORD 93k
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg
Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati
P8_TA(2015)0274A8-0177/2015

Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande (2014/2231(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 6, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 29 mars 2012 till rådet om närmare bestämmelser för ett eventuellt inrättande av ett europeiskt initiativ för demokrati (EDD)(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2011 om EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik(3),

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013, som antogs av rådet den 23 juni 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2014 av den 11 mars 2014 om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 235/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen(6),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 maj 2009 om stöd till demokratisk samhällsstyrning – Mot förbättrade EU-ramar(7),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 november 2009 om demokratistöd i EU:s yttre förbindelser(8),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 13 december 2010 som innehåller en lägesrapport för 2010 och en förteckning över föreslagna pilotländer(9),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2011 om den europeiska grannskapspolitiken(10),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 1 december 2011 om det europeiska initiativet för demokrati(11),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 25 juni 2012 om mänskliga rättigheter och demokrati(12) och av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som också antogs av rådet den 25 juni 2012(13),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 31 januari 2013 om EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen​(14),

–  med beaktande av det gemensamma samrådsdokumentet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionen av den 4 mars 2015 Mot en ny europeisk grannskapspolitik (JOIN(2015)0006),

–  med beaktande av Europeiska utrikestjänstens översyn 2013(15),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionen av den 25 maj 2011 Ny respons på ett grannskap i förändring: En översyn av den europeiska grannskapspolitiken (COM(2011)0303),

–  med beaktande av den skrivelse av den 25 november 2011 som sändes till Europaparlamentets talman Jerzy Buzek och den dåvarande vice ordföranden för kommissionen/höga representanten Catherine Ashton till stöd för inrättandet av det europeiska initiativet för demokrati,

–  med beaktande av beslutet i styrelsen för det europeiska initiativet för demokrati av den 3 december 2014 att häva de första geografiska begränsningarna för det europeiska initiativet för demokrati,

–  med beaktande av artiklarna 52 och 132.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0177/2015),

A.  Att främja och stödja demokrati, rättsstatliga principer och respekt för den universella och odelbara karaktären hos mänskliga rättigheter och grundläggande friheter hör till de centrala målen för EU:s utrikespolitik, vilket fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.  EU anser att principen om egenansvar för demokratibyggande processer är av största vikt för att främja en verklig demokratisk kultur.

C.  Många medlemsstater har med framgång slutfört en samhällelig demokratiseringsprocess under de senaste årtiondena och har inom detta område samlat omfattande erfarenhet som skulle kunna vara relevant för det europeiska initiativet för demokrati och som kan och bör användas på expertnivå och politisk nivå till förmån för initiativets arbete.

D.  Händelserna under den arabiska våren och i det östliga grannskapet har utlöst en omläggning av EU:s politiska instrument för främjande av mänskliga rättigheter och demokratistöd.

E.  I ett antal länder där det europeiska initiativet för demokrati är verksamt krymper utrymmet för legitimt handlande från civilsamhällets sida och extern finansiering av det civila samhällets organisationer på grund av att auktoritära regimer använder alltmer raffinerade medel, inklusive lagstiftning, för att begränsa det arbete som utförs av icke-statliga organisationer och demokratiförsvarare, även initiativets stödmottagare.

F.  Länderna i EU:s grannskap har under de senaste åren konfronterats med åtskilliga politiska, säkerhetsrelaterade och ekonomiska utmaningar som satt svår press på både demokratiseringssträvandena och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

G.  Det finns ett behov av att främja tillhandahållandet av objektiv och oberoende information och att stärka mediemiljön, inklusive internet och sociala medier, i de länder där initiativet är verksamt genom att skydda mediefriheten och yttrandefriheten och bekämpa alla former av social och politisk censur. Likaså finns det i dessa länder ett behov av att stödja demokratiseringssträvandena, inklusive befästandet av rättsstatsprincipen och korruptionsbekämpningen.

H.  Inrättandet av det europeiska initiativet för demokrati bidrar, tillsammans med andra EU-program såsom det europeiska instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) och den europeiska grannskapspolitikens facilitet för det civila samhället, till att den traditionella statscentrerade inställningen kompletteras med ett välbehövligt, mer balanserat, långsiktigt och samhällscentrerat perspektiv, med inriktning på direkta kontakter med lokala och regionala gräsrotsrörelser och demokratiska politiska aktörer.

I.  Det ligger i sakens natur att det är fortsatt svårt att bedöma verkan av demokratistödet, till exempel det stöd som ges av initiativet, framför allt eftersom den politiska övergången i de berörda länderna tar sin tid och inte förlöper rätlinjigt, och eftersom den verksamhet det handlar om ofta är konfidentiell.

J.  Den nya informationstekniken och de sociala medierna har blivit viktiga redskap i kampen för demokrati och bör därför inta en framträdande plats på agendan för europeiskt demokratistöd.

K.  Den 30 juni 2015 hade det europeiska initiativet för demokrati finansierat 186 initiativ på sammanlagt över 5,2 miljoner euro i det södra grannskapet och över 5,3 miljoner euro i det östra grannskapet och utanför det.

L.  Det europeiska initiativet för demokrati drar nytta av en unik form av samfinansiering som innebär att initiativets administrativa budget tillhandahålls av kommissionen, medan verksamheten på fältet finansieras av bidrag från medlemsstaterna och tredjeländer.

Allmän bedömning

1.  Europaparlamentet välkomnar initiativets hittillsvarande resultat med tanke på den utmanande miljö som för tillfället råder i världen, och anser att det uppfyller sitt huvudsakliga mål att ”främja och uppmuntra demokratisering och fördjupad och hållbar demokrati i länder i politisk förändring och i samhällen som kämpar för demokratisering”, bland annat genom att ”stödja dem som saknar stöd”(16) genom att bekämpa korruptionen, främja dialogen om mångfald och icke-våld, uppmuntra deltagande i samhällslivet och politiken och skydda aktivister och journalister som på det lokala planet gör sitt yttersta för att få i gång en demokratiseringsprocess och påskynda den, samt genom att förbättra tillgången till rättslig prövning.

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att initiativet trots den korta verksamhetstiden och de begränsade medlen och utmaningarna med att bedöma konsekvenserna av demokratistödjande åtgärder följer parlamentets rekommendationer och tillför mervärde till befintligt demokratistöd från EU genom snabb, flexibel, bottom-up- och efterfrågestyrd finansiering, som ges direkt till stödmottagarna på ett ekonomiskt effektivt sätt som kompletterar andra EU-åtgärder, tack vare den obetydliga administrativa börda och de enkla rutiner som av styrelsen fastställts för initiativet.

3.  Europaparlamentet anser att det europeiska initiativet för demokrati som en demokratistödjande modalitet har bidragit till att minska både politiska och personliga risker.

4.  Europaparlamentet betonar sitt fullständiga och fortsatta stöd till EU:s mångsidiga insatser för att stödja civilsamhällets organisationer, folkrörelser och aktivister runtom i världen. Parlamentet framhåller på nytt hur viktigt det att undvika dubbelarbete och fortsätta att säkerställa komplementariteten i initiativets verksamhet med de befintliga externa finansieringsinstrumenten från EU, särskilt EIDMR och det europeiska grannskapsinstrumentet, eftersom bägge syftar till att främja demokratiska principer och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i EU:s närmaste omgivning.

5.  Europaparlamentet välkomnar att initiativet konsekvent gått in för yttrandefrihet, föreningsfrihet och mediefrihet samt för att bygga upp och stärka rättsstaten, bekämpa korruptionen och främja social och politisk pluralism. Syftet med detta engagemang är att stödja utvecklingen av ett demokratiskt styre både i EU:s östra och södra grannskap.

6.  Europaparlamentet anser att de initiativ som tas av det europeiska initiativet för demokrati har visat sig ha en unik kapacitet att överbrygga och fylla luckor i fall där det varit omöjligt att få finansiering från EU:s medlemsstater eller länder utanför EU.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att anlägga ett helhetsperspektiv på stödet till politisk övergång och demokratisering i tredjeländer, där det ska ingå att man respekterar mänskliga rättigheter och främjar rättvisa, insyn, ansvarsskyldighet, försoning, rättsstatsprincipen och stärkandet av demokratiska institutioner, även lagstiftande organ.

Finansiering

8.  Europaparlamentet uppmanar de parter som grundade det europeiska initiativet för demokrati, i synnerhet alla medlemsstater och kommissionen, att bidra till eller öka sina bidrag till det, i överensstämmelse med de åtaganden som de gjort.

9.  Europaparlamentet påminner om att följande länder hade förbundit sig och bidragit till initiativet den 26 april 2015: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Schweiz. De resterande 12 medlemsstaterna har däremot ännu inte gjort det.

10.  Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla och vidareutveckla initiativets effektivitet genom att säkerställa långsiktig, tillräcklig, stabil, transparent och förutsägbar finansiering.

11.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar att ta hänsyn till initiativets mervärde i den nyligen inledda översynen av den europeiska grannskapspolitiken, och att fundera över olika sätt att tillhandahålla initiativet hållbar finansiering.

12.  Europaparlamentet uppmanar Belgien att åtminstone se över möjligheten att återbetala en del av eller alla de skatteintäkter som landet har fått in från initiativet och dess anställda i form av finansiering av initiativets projekt. Parlamentet påminner om att det europeiska initiativet för demokrati fungerar som en privat stiftelse enligt belgisk lag.

13.  Europaparlamentet välkomnar de ekonomiska bidragen från medlemsstater i norra och centrala Europa och från några medlemsstater i södra Europa. Parlamentet uppmanar de återstående södra medlemsstaterna – av vilka en del har särskilt starka historiska, ekonomiska eller kulturella band med det södra grannskapet – att göra en särskild insats för att bidra till initiativet genom antingen finansiering eller utstationering.

14.  Europaparlamentet välkomnar de ekonomiska bidrag som initiativet har tagit emot från EU-partner som t.ex. Schweiz och Kanada. Parlamentet uppmuntrar andra länder, särskilt länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), att stödja det europeiska initiativet för demokrati.

15.  Europaparlamentet uppmanar alla finansiärer av initiativet att låta initiativets verkställande kommitté arbeta helt självständigt vid valet av stödmottagare, utgående från den arbetsplan som stadfästs av styrelsen och vill få ett slut på att medel från olika finansiärer öronmärks för vissa länder eller projekt.

Personalkapacitet

16.  Europaparlamentet efterlyser ökad kapacitet till initiativets sekretariat, vilket ska återspeglas i adekvata personalresurser som gör att sekretariatet klarar av att utföra sina nya arbetsuppgifter.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att följa upp det intresse de uttryckt för utstationerade nationella experter till initiativets sekretariat.

Utvidgning av initiativets geografiska mandat och balansen mellan öst och syd

18.  Europaparlamentet välkomnar det upphävande av initiativets ursprungliga geografiska begränsning som antogs vid styrelsens möte den 3 december 2014.

19.  Europaparlamentet lovordar det europeiska initiativet för demokrati för att det upprätthåller den geografiska balansen mellan det östra och södra grannskapet till EU i sin projektfinansiering.

Bidrag och mottagare

20.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att säkerställa en hållbar finansiering för initiativets mottagare i ett långsiktigt perspektiv genom att förstärka komplementära förbindelser med andra bilaterala finansiärer samt med de europeiska instrumenten för finansiering av externa åtgärder, framför allt EIDMR, som, vid behov, skulle kunna ta över det ekonomiska stödet på medellång sikt till initiativets ”mogna” stödmottagare. Mot denna bakgrund uppmanas

   a) initiativet och kommissionen att inrätta en kontaktgrupp som ska ta reda på hur initiativets stödmottagare bäst kan övergå till att få ekonomiskt stöd genom EIDMR, och samtidigt uppmanas
   b) kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att lägga fram särskilda förslag till mekanismer för gränssnitt för program och samarbete med initiativet för att säkerställa konsekvens och hållbarhet på lång sikt.

21.  Europaparlamentet uppmanar initiativet att mer aktivt engagera sig i länder där utrymmet för externt stöd till civilsamhället är ytterst begränsat eller där den statliga finansieringen är diskriminerande och ges endast till vissa organisationer eller civilsamhällen. Parlamentet stöder initiativets arbete för att undersöka innovativa sätt att stödja nydanare i särskilt svåra politiska miljöer.

22.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen styrelsen att fortsätta att stödja demokratiska politiska aktivister och anslå medel till politiska processer som är öppna för alla. Initiativet bör ta kontakt med politiska partier som klart föresatt sig att följa demokratiska principer och stödja partiernas uppkomst och befästande, något som alltid när så är möjligt bör ske i partnerskap med befintliga politiska stiftelser.

23.  Europaparlamentet välkomnar initiativets riktlinjer för övervakning och utvärdering. Parlamentet betonar dock att dessa riktlinjer bör stå i proportion till initiativets omfattning och personalkapacitet.

24.  Europaparlamentet uppmuntrar det europeiska initiativet för demokrati att fortsätta tillägna sig ny teknik genom att integrera teknisk support i sina bidrag.

25.  Europaparlamentet välkomnar de bidrag som initiativet erbjuder ukrainska aktörer, eftersom de utgör ett gott exempel på snabbt stöd till politiska och civila aktivister som sedan blir folkvalda representanter. Parlamentet välkomnar initiativets stöd till alla aktivister som arbetar för demokrati i EU:s grannskap och på det sättet söker stödja utvecklingen av ett konsoliderat demokratiskt styre.

26.  Europaparlamentet välkomnar de bidrag som initiativet erbjuder aktivister i vissa av de södra grannländerna, eftersom de visar på mervärdet av initiativets arbete för att främja demokratin i särskilt fientliga miljöer.

27.  Europaparlamentet uppmanar det europeiska initiativet till demokrati att lägga större tonvikt på grupper som drabbats av social utestängning eller politisk marginalisering genom att bland annat stödja kvinnorörelser som har som mål att verka för kvinnors rättigheter och öka kvinnors deltagande i det offentliga livet, etniska och språkliga minoriteter, hbti-människorättsaktivister, förföljda religiösa minoriteter och medborgarrättsaktivister kopplade till religiösa grupper samt gräsrotsrörelser, utsatta eller framväxande politiska rörelser, fackföreningar, bloggare och aktivister i de nya medierna.

28.  Europaparlamentet uppmanar det europeiska initiativet för demokrati att, om och när det är relevant, utveckla ett samarbete med grupper i det civila samhället som är förbundna med religiösa samfund, inklusive förföljda religiösa minoriteter. Parlamentet påminner om att kyrkan har spelat en avgörande roll när det gäller att motarbeta kommunistregimer och främja demokratiseringsprocesserna i Central- och Östeuropa.

29.   Europaparlamentet uppmanar initiativet att öka stödet till framväxande unga ledare och till nyvalda kvinnor och nyvalda representanter för ungdomar eller minoriteter i de länder som befinner sig i politisk övergång.

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att ge ekonomiskt stöd till civilsamhället och medierna i Ryssland via det europeiska initiativet för demokrati. Parlamentet påpekar att utvecklingen på senare tid, t.ex. restriktioner som införts för civilsamhällesorganisationer, förtrycket mot den politiska oppositionen och aggressiva, riktade vilseledande kampanjer i statligt kontrollerade medier, förefaller att tjäna ett syfte: att avsiktligt skapa en grogrund för ett extremnationalistiskt politiskt klimat som kännetecknas av antidemokratisk retorik, förtryck och hatpropaganda.

Samarbete mellan parlamentet och det europeiska initiativet för demokrati

31.  Europaparlamentet välkomnar presentationen av initiativets första årsrapport till utskottet för utrikesfrågor, i enlighet med artikel 8.4 i initiativets stadga, och betonar vikten av att detta sker på årsbasis eftersom det är ett bra tillfälle att få insikt i verksamheten och utveckla nya synergier.

32.  Europaparlamentet efterlyser en effektiv koppling mellan det europeiska initiativet för demokrati och gruppen för demokratistöd och valsamordning samt de berörda parlamentsutskotten och ständiga delegationerna. Parlamentet uppmuntrar sina ledamöter att stödja det europeiska initiativet för demokrati och att belysa initiativets arbete i relevanta interventioner och under parlamentets delegationers besök till tredjeländer, däribland möten med mottagarna.

33.  Europaparlamentet efterlyser ett större samarbete mellan det europeiska initiativet för demokrati, dess mottagare och nätverket för Sacharovpriset.

34.  Europaparlamentet uppmanar det europeiska initiativet för demokrati att vidareutveckla sitt samarbete med parlamentets forum för unga ledare.

Konsekvent politik och samordning

35.  Europaparlamentet uppmuntrar såväl medlemsstaterna som EU-institutionerna att säkerställa en genuin inre och yttre samstämdhet när det gäller främjande av demokrati och att erkänna den roll som initiativet har i detta hänseende.

36.  Europaparlamentet uppmuntrar EU-delegationerna och medlemsstaternas diplomatiska beskickningar i de länder där initiativet är aktivt att uppmärksamma initiativet på potentiella stödmottagare och informera dem om initiativet. Parlamentet uppmuntrar också initiativets personal till nära kontakter med relevant diplomatisk personal från EU och medlemsstaterna i frågor som berör potentiella stödmottagare som inte kan stödjas via initiativet, och samtidigt respektera informationens känsliga karaktär och alla parters säkerhet.

37.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU-delegationerna och medlemsstaternas diplomatiska representationer att samarbeta på ett strukturerat sätt för att underlätta ansökningsförfarandet för viseringar till initiativets stödmottagare som bjuds in till Europeiska unionen.

38.  Europaparlamentet välkomnar utrikestjänstens och kommissionens ansträngningar att sprida information om det europeiska initiativet för demokrati bland sin personal, framför allt inom EU:s delegationer.

39.  Europaparlamentet vill att initiativets styrelse ska mötas på ministernivå med tre års mellanrum för att dryfta EU:s politik för demokratistöd samt initiativets strategiska prioriteringar i framtiden.

Samarbete med andra demokratistödjande aktörer

40.  Europaparlamentet uppmanar det europeiska initiativet för demokrati att fortsätta att samarbeta med Europabaserade organisationer såsom Europarådet, IDEA (Internationella institutet för demokrati och fria val) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, i enlighet med initiativets stadgar.

41.  Europaparlamentet uppmanar initiativet att främja samarbete med viktiga aktörer samt internationella, regionala och nationella organisationer som är verksamma inom området för demokratistöd, vare sig dessa är baserade i EU eller arbetar i de länder där initiativet är verksamt.

42.  Europaparlamentet uppmuntrar initiativet att hitta möjliga vägar till samarbete med internationella civilsamhällsorganisationer, bland annat det östliga partnerskapets forum för det civila samhället och Anna Lindhs minnesfond.

Ytterligare rekommendationer

43.  Europaparlamentet uppmanar initiativet att fortsätta utveckla nya innovativa metoder och instrument för demokratistöd, bland annat för politiska aktörer eller aktivister, och att dela med sig av bästa praxis för att anpassa sig till det ökande antalet restriktioner i ett antal länder med auktoritära regimer, med särskild uppmärksamhet inriktad på nya medier och gräsrotsinitiativ i dessa länder. Parlamentet understryker här vikten av att det utvecklas landsspecifika strategier.

44.  Europaparlamentet begär, inom ramen för sin demokratiska anda, att det ska finnas garantier för att sammansättningen av initiativets styrelse företräder politiska grupper inom Europaparlamentet, utgående från d'Hondts system.

45.  Europaparlamentet välkomnar informationen till allmänheten om initiativets hittillsvarande resultat och anser att initiativets möjligheter att få finansiering skulle öka om man ytterligare framhävde initiativets unika egenskaper och mervärde och regelbundet gick ut på bred bas med information om det.

o
o   o

46.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt det europeiska initiativet för demokrati.

(1) EUT C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
(2) EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0470.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0076.
(5) EUT L 77, 15.3.2014, s. 95.
(6) EUT L 77, 15.3.2014, s. 85.
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SV&f=ST%209908%202009%20INIT
(8) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
(9) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
(13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/SV/foraff/135130.pdf
(15) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_sv.pdf
(16) Artikel 2 i stadgan för det europeiska initiativet för demokrati – finns på: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy