Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2756(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0689/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 18.1

Приети текстове :

P8_TA(2015)0277

Приети текстове
PDF 467kWORD 77k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург
Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно проектозаконите на Камбоджа относно НПО и относно синдикалните организации (2015/2756(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението от 22 юни 2015 г. на специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване,

—  като взе предвид заключителните бележки от 27 април 2015 г. на Комитета на ООН по правата на човека относно втория периодичен доклад относно Камбоджа,

—  като взе предвид доклада от 15 август 2014 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Камбоджа,

—  като взе предвид различните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), и по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране (№ 87) и Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне (№ 98),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че жизненото гражданско общество на Камбоджа — по‑специално активисти, работещи по въпроси, свързани с правата върху земята, профсъюзни членове, журналисти и членове на опозиционната партия — изигра важна корективна роля;

Б.  като има предвид, че на 5 юни 2015 г. правителството на Камбоджа одобри проекта на закон за сдруженията и неправителствените организации (ЗСНПО); като има предвид, че на 16 юни 2015 г. проектозаконът беше изпратен на Националното събрание на Камбоджа за преглед;

В.  като има предвид, че ЕС е най-големият партньор на Камбоджа по отношение на помощта за развитие, като за периода 2014—2020 г. са отпуснати нови средства в размер на 410 милиона евро; като има предвид, че ЕС подкрепя широк набор от инициативи за правата на човека, провеждани от камбоджански неправителствени организации (НПО) и други организации на гражданското общество, и също е наблюдавал национални и местни избори, като същевременно е предоставял помощ за изборния процес; като има предвид, че Камбоджа е силно зависима от помощта за развитие;

Г.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване посочи, че гражданското общество в Камбоджа е било изключени от процеса на изготвянето на ЗСНПО;

Д.  като има предвид, че някои утвърдени НПО изтъкнаха, че ЗСНПО е изготвен след предишни опити, оттеглени впоследствие в резултат на вътрешна и международна опозиция, да се приеме закон, който да наложи необосновани ограничения върху правото на свобода на сдружаване и свобода на словото и да създаде правни основания за произволно затваряне или за отказ на регистрация на НПО, на които се гледа с неодобрение от политическа гледна точка, включително на такива, в които работят защитници на правата на човека;

Е.  като има предвид, че правото на свобода на словото е предвидено в член 41 от Конституцията на Камбоджа, а правото на политическо участие – в член 35 от нея;

Ж.  като има предвид, че правото на свобода на мирни събрания е заложено в Конституцията на Камбоджа, в член 20 от Всеобщата декларация за правата на човека и в член 21 от Международния пакт за граждански и политически права;

З.  като има предвид, че правото на участие в управлението на обществените дела е заложено в член 25 от Международния пакт за граждански и политически права, и като има предвид, че правото на свобода на сдружаване, защитено в член 22 от този пакт, е съществено допълнение и често представлява възможност за такова участие; като има предвид, че прозрачността и отчетността са основни елементи за функционирането на демокрацията;

И.  като има предвид, че се очаква, че страната ще загуби 600—700 милиона щатски долара годишно по проекти за развитие, след като бъде приет законът; като има предвид, че ЗСНПО би поставил ограничения върху бюджетите, което би застрашило капацитета на международните НПО да провеждат рентабилни проекти;

Й.  като има предвид, че законопроектът относно синдикалните организации би нарушил правото на организиране и силно би ограничил правата на независимите синдикални организации, включително на съществуващите синдикални организации; като има предвид, че законопроектът определя неразумно високи минимални прагове за броя на работниците, които трябва да се включат, за да може да бъде учредена синдикална организация (20%); като има предвид, че проектозаконът предоставя много широки правомощия на служители на Министерството на труда по отношение на одобряването на стачки и спирането на регистрация на синдикални организации въз основа на неубедителни мотиви и без провеждане на справедлив съдебен процес; като има предвид, че проектозаконът изключва домашните работници от правото да се организират в синдикални организации, налага на ръководителите на синдикалните организации изисквания за грамотност, които дискриминират жените и лицата с чуждо гражданство, забранява контакти с НПО и определя неефективно ниски глоби за работодатели, които нарушават трудовото законодателство;

К.  като има предвид, че след консултацията от май 2014 г., в която бяха поканени да участват местни групи за трудови права, органите на Камбоджа не са провели обществени консултации относно последващите проекти на закона; като има предвид, че периодичните медийни съобщения от страна на правителствени служители посочват, че законът за синдикалните организации ще бъде приет през 2015 г.;

Л.  като има предвид, че в Камбоджа са регистрирани около 5 000 НПО, които предоставят помощ в области, като правата на човека, здравеопазването, гражданското общество и селското стопанство;

М.  като има предвид, че на 16 юни 2015 г. министър-председателят Хун Сен заяви по време на среща с посланика на ЕС в Камбоджа Жан-Франсоа Котен, че Националното събрание планира да проведе консултация относно проекта за закон за НПО, и изрази своето желание за включване на гражданското общество и партньорите за развитие в тази консултация;

1.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа да оттегли проекта за ЗСНПО;

2.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа да признае законната и полезна роля на гражданското общество, на синдикалните организации и на политическата опозиция за допринасяне към цялостното икономическо и политическо развитие на Камбоджа; припомня, че гражданското общество е един от основните стълбове за развитието на всяка страна; подчертава, че законът за сдруженията и НПО следва да създава благоприятна среда, за да може гражданското общество да продължи да допринася за развитието на Камбоджа;

3.  Призовава правителството на Камбоджа да оттегли проектозакона за синдикалните организации, да оповести публично настоящия проект и да се консултира с експерти и членовете на синдикалните организации с цел той да бъде преработен в съответствие с международното право и конвенциите на МОТ, и по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране (№ 87) и Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне (№ 98), преди да внесе отново проекта за разглеждане;

4.  Подкрепя изявлението на специалния докладчик на ООН, съгласно което „такъв законодателен акт следва да бъде приет само чрез всеобхватен процес на участие, който е достатъчно приобщаващ, за да се гарантира, че всички заинтересовани лица са ангажирани с неговата същност“;

5.  Изисква на гражданското общество и на камбоджанския народ да бъде предоставено достатъчно време за преглед и консултации относно всяко законодателство, така че те да могат да предоставят забележки на избраните от тях представители, преди да се гласува законодателният акт;

6.  Настоятелно призовава за това всеки законопроект да спазва международно признатите свобода на словото и свобода на събранията и сдруженията, които Камбоджа се е ангажирала да спазва чрез ратификацията на Международния пакт за гражданските и политическите права, и да не налага ненужни ограничения върху способността на гражданското общество да работи ефективно и свободно;

7.  Насърчава правителството на Камбоджа да продължава да укрепва демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и на основните свободи, и по-специално свободата на словото и на събранията;

8.  Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията да подкрепи призива за оттеглянето на проекта за ЗСНПО и на проекта на закон за синдикалните организации и да повдигне незабавно този въпрос пред правителството на Камбоджа;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на Съвета, на Комисията, на секретариата на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Съвета на ООН по правата на човека, както и на правителството и на Националното събрание на Кралство Камбоджа.

Правна информация - Политика за поверителност