Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0689/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 18.1

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0277

Přijaté texty
PDF 334kWORD 77k
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk
Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015 o kambodžských návrzích zákonů týkajících se nevládních organizací a odborů (2015/2756(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN o právech na svobodu pokojného shromažďování a sdružování ze dne 22. června 2015,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Rady OSN pro lidská práva ze dne 27. dubna 2015 o druhé pravidelné zprávě z Kambodže,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži ze dne 15. srpna 2014,

–  s ohledem na různé úmluvy Mezinárodní organizace práce, zejména na Úmluvu č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Úmluvu č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kambodžská aktivní občanská společnost – zejména aktivisté zabývajících se otázkami pozemkových práv, odboráři, novináři a členové opoziční strany – hraje důležitou korigující úlohu;

B.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda dne 5. června 2015 schválila návrh zákona o sdruženích a nevládních organizacích (LANGO – Law on Associations and Non-Governmental Organisations); vzhledem k tomu, že dne 16. června 2015 byl návrh zákona postoupen k projednání kambodžskému Národnímu shromáždění;

C.  vzhledem k tomu, že EU je největším partnerem Kambodže z hlediska rozvojové pomoci s ohledem na nově přidělené finanční prostředky na období 2014 – 2020 ve výši 410 milionů EUR; vzhledem k tomu, že EU podporuje širokou škálu iniciativ v oblasti lidských práv prováděných kambodžskými nevládními organizacemi a dalšími organizacemi občanské společnosti, že sledovala průběh vnitrostátních a místních voleb a zároveň podpořila volební proces; vzhledem k tomu, že Kambodža je na rozvojové pomoci silně závislá;

D.  vzhledem k tomu, zvláštní zpravodaj OSN o právech na svobodu pokojného shromažďování a sdružování uvedl, že kambodžská občanská společnost byla vyloučena z přípravy zákona o sdruženích a nevládních organizacích;

E.  vzhledem k tomu, že několik uznávaných nevládních organizací zdůraznilo, že tento návrh zákona navazuje na předchozí snahy – od kterých bylo upuštěno v důsledku odporu na vnitrostátní a mezinárodní úrovni – přijmout zákon, který by neoprávněným způsobem omezoval práva na svobodu sdružování a svobodu projevu, a položil právní základy pro svévolné rušení nebo odmítnutí registrace nevládních organizací, jež se netěší politické přízni, včetně těch, které zaměstnávají obránce lidských práv;

F.  vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu je stanoveno článkem 41 kambodžské ústavy a právo na účast na politickém životě článkem 35 ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že právo na svobodu pokojného shromažďování je zakotveno v kambodžské ústavě, v článku 20 Všeobecné deklarace lidských práv a v článku 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

H.  vzhledem k tomu, že právo podílet se na vedení veřejných záležitostí je zakotveno v článku 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že právo na svobodu sdružování, které je chráněno článkem 22 tohoto paktu, je nezbytným doplňkem a často výchozím bodem této účasti; vzhledem k tomu, že transparentnost a odpovědnost jsou základními prvky fungující demokracie;

I.  vzhledem k tomu, že se očekává, že bude-li zákon přijat, země přijde ročně o 600 až 700 milionů USD určených na rozvojové projekty; vzhledem k tomu, že zákon o sdruženích a nevládních organizacích by vedl k rozpočtovým omezením, která by ohrozila schopnost mezinárodních nevládních organizací realizovat nákladově efektivní projekty;

J.  vzhledem k tomu, že návrh zákona o odborech by porušoval právo organizovat se a vážně by omezil práva na nezávislé odbory včetně existujících odborů; vzhledem k tomu, že návrh zákona stanoví nepřiměřeně vysoký minimální počet pracovníků, kteří se musí stát členy, aby mohly být odbory vytvořeny (20 %); vzhledem k tomu, že návrh zákona dává rozsáhlé pravomoci úředníkům ministerstva práce, pokud jde o povolování stávek a pozastavení registrace odborů na základě chabých důvodů a bez uplatnění řádného postupu; vzhledem k tomu, že návrh zákona odpírá domácím pracovníkům právo vstupovat do odborových organizací, vyžaduje od představitelů odborových organizací schopnost číst a psát, čímž jsou diskriminovány ženy a cizinci, zakazuje kontakty s nevládními organizacemi a stanoví nízké a zcela neúčinné pokuty pro zaměstnavatele, kteří porušují pracovní právo;

K.  vzhledem k tomu, že od konzultace v květnu 2014, které se na pozvání zúčastnily místní skupiny zabývající se pracovními právy, kambodžské úřady neuspořádaly žádné veřejné konzultace o dalších návrzích zákona; vzhledem k tomu, že pravidelná sdělení vládních úředníků ve sdělovacích prostředcích naznačují, že zákon o odborových organizacích bude přijat v roce 2015;

L.  vzhledem k tomu, že v Kambodži je registrováno přibližně 5 000 NO, které poskytují pomoc v oblastech, jako jsou lidská práva, zdravotní péče, občanská společnost a zemědělství;

M.  vzhledem k tomu, že premiér Hun Sen na setkání s velvyslancem EU v Kambodži Jeanem-Françoisem Cautainem dne 16. června 2015 uvedl, že Národní shromáždění hodlá uspořádat konzultaci o návrhu zákona o NO, a vyjádřil přání, aby se do konzultace zapojila občanská společnost a partneři v oblasti rozvoje;

1.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby stáhla návrh LANGO;

2.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby uznala legitimní a užitečnou úlohu občanské společnosti, odborů a politické opozici, která přispívá k celkovému hospodářskému a politickému rozvoji země; připomíná, že občanská společnost je jedním z hlavních pilířů pro rozvoj každé země; zdůrazňuje, že zákon o sdruženích a nevládních organizacích by měl vytvořit příznivé podmínky pro občanskou společnost a umožnit, aby mohla i nadále přispívat k rozvoji země;

3.  vyzývá kambodžskou vládu, aby stáhla návrh zákona o odborových organizacích, aby současný návrh zveřejnila a aby konzultovala s odborníky a zástupci odborových organizací jeho revizi v souladu s mezinárodními právními předpisy a úmluvami MOP, zejména s Úmluvou č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Úmluvou č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, předtím, než jej předloží k opětovnému projednání;

4.  podporuje prohlášení zvláštního zpravodaje OSN, že „takový právní předpis by se měl přijímat pouze v rámci komplexního participativního procesu, který bude natolik všezahrnující, aby zajistil, že se všechny zúčastněné strany shodnou na podstatě předpisu“;

5.  žádá, aby občanská společnost a kambodžský lid měli dostatek času na projednání a konzultaci každého právního předpisu a aby tak mohli předložit svým voleným zástupcům připomínky předtím, než se o právních předpisech hlasuje;

6.  důrazně připomíná, že každý právní předpis by měl dodržovat mezinárodně uznávané svobody projevu, sdružování a shromažďování, které se Kambodža zavázala dodržovat ratifikací Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a nikoli neoprávněně omezovat schopnost občanské společnosti účinně a svobodně pracovat;

7.  vyzývá kambodžskou vládu, aby i nadále posilovala demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, zejména svobody projevu a shromažďování;

8.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podpořila výzvu ke stažení návrhu LANGO a návrhu zákona o odborových organizacích a aby tuto otázku neprodleně projednala s kambodžskou vládou;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, sekretariátu Sdružení národů jihovýchodní Asie, Výboru OSN pro lidská práva a vládě a Národního shromáždění Kambodžského království.

Právní upozornění - Ochrana soukromí