Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2756(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0689/2015

Forhandlinger :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 18.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0277

Vedtagne tekster
PDF 164kWORD 66k
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger (2015/2756(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja,

–  der henviser til erklæringen af 22. juni 2015 fra FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed,

–  der henviser til FN's menneskerettighedskomités konkluderende observationer af 27. april 2015 om den anden periodiske rapport om Cambodja,

–  der henviser til rapporten af 15. august 2014 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forskellige konventioner, navnlig konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87) og konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (nr. 98),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja fra 1997,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Cambodjas livlige civilsamfund – især aktivister, der arbejder med spørgsmål vedrørende jordrettigheder, fagforeningsmedlemmer, journalister og medlemmer af oppositionspartier – har spillet en vigtig korrigerende rolle;

B.  der henviser til, at Cambodjas regering den 5. juni 2015 godkendte forslag til lov om foreninger og ikkestatslige organisationer; der henviser til, at lovforslaget blev sendt til Cambodjas nationalforsamling til behandling den 16. juni 2015;

C.  der henviser til, at EU er Cambodjas største partner målt i udviklingshjælp med en ny bevilling for perioden 2014-2020 på 410 mio. EUR; der henviser til, at EU støtter en bred vifte af menneskerettighedsinitiativer, der gennemføres af cambodjanske ikkestatslige organisationer (NGO'er) og andre civilsamfundsorganisationer, og at EU også har observeret valg på nationalt og kommunalt plan og samtidig har ydet støtte til valgprocessen; der henviser til, at Cambodja er stærkt afhængig af udviklingshjælp;

D.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed har erklæret, at civilsamfundet i Cambodja er blevet udelukket fra arbejdet med at udarbejde loven om foreninger og NGO'er;

E.  der henviser til, at en række kendte NGO'er har påpeget, at denne lov følger efter tidligere forsøg, der senere er blevet opgivet som reaktion på national og international modstand, på at vedtage en lov, som ville indføre uberettigede begrænsninger af retten til foreningsfrihed og ytringsfrihed og skabe hjemmel for tilfældig lukning af eller tilfældig nægtelse af registrering af politisk uglesete NGO'er, herunder sådanne, der beskæftiger menneskerettighedsforkæmpere;

F.  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er nedfældet i artikel 41, og retten til deltagelse i politik i artikel 35 i Cambodjas forfatning;

G.  der henviser til, at retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger er nedfældet i Cambodjas forfatning, i artikel 20 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og i artikel 21 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

H.  der henviser til, at retten til at deltage i det offentlige liv er nedfældet i artikel 25 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og til, at retten til forsamlingsfrihed, som er beskyttet af artikel 22 i denne konvention, er et uundværligt supplement til og ofte en døråbner for en sådan deltagelse; der henviser til, at gennemsigtighed og ansvarliggørelse spiller en afgørende rolle for, at et demokrati kan fungere;

I.  der henviser til, at det forventes, at landet vil miste 600-700 mio. USD i udviklingsprojekter om året, når loven er blevet vedtaget; der henviser til, at loven om foreninger og NGO'er vil lægge begrænsninger på budgettet, som vil udgøre en trussel mod internationale NGO'ers evne til at gennemføre omkostningseffektive projekter;

J.  der henviser til, at lovforslaget om fagforeninger vil være i strid med retten til organisationsfrihed og vil lægge alvorlige begrænsninger på uafhængige fagforeningers, herunder eksisterende fagforeningers, rettigheder; der henviser til, at lovforslaget fastsætter en urimeligt høj minimumstærskel for det antal arbejdstagere, som skal tilslutte sig en fagforening, før den kan dannes (20 %); der henviser til, at lovforslaget tillægger omfattende beføjelser til arbejdsministeriets embedsmænd for så vidt angår godkendelse af strejker og suspension af en fagforenings registrering på et spinkelt grundlag og uden en behørig procedure; der henviser til, at lovforslaget udelukker hjemmearbejdende fra retten til at være medlem af en fagforening, stiller krav til fagforeningsledere om at kunne læse, hvilket er diskriminerende mod kvinder og udlændinge, forbyder kontakt med NGO'er og indfører nyttesløst lave bøder for arbejdsgivere, som overtræder arbejdsretten;

K.  der henviser til, at de cambodjanske myndigheder siden høringen i maj 2014, som lokale arbejdsrettighedsgrupper var indbudt til at deltage i, ikke har afholdt nogen offentlige høringer om de efterfølgende forslag til loven; der henviser til, at det i periodiske erklæringer fra regeringsembedsmænd i medierne er blevet antydet, at fagforeningsloven vil blive vedtaget i 2015;

L.  der henviser til, at der er registreret omkring 5 000 NGO'er i Cambodja, som yder hjælp på områder som menneskerettigheder, sundhedsydelser, civilsamfundet og landbruget;

M.  der henviser til, at premierminister Hun Sen den 16. juni 2015 på et møde med EU's ambassadør til Cambodja, Jean-François Cautain, erklærede, at nationalforsamlingen var ved at planlægge at afholde en høring om forslaget til NGO-loven, og gav udtryk for sit ønske om at lade civilsamfundet og udviklingspartnere deltage i denne høring;

1.  opfordrer indtrængende Cambodjas regering til at trække lovforslaget om foreninger og NGO'er tilbage;

2.  opfordrer indtrængende Cambodjas regering til at anerkende den legitime og nyttige rolle, som civilsamfundet, fagforeninger og den politiske opposition spiller ved at bidrage til Cambodjas generelle økonomiske og politiske udvikling; minder om, at civilsamfundet er en af hovedsøjlerne i udviklingen af et land; understreger, at loven om foreninger og NGO'er bør skabe et gunstigt klima for, at civilsamfundet kan fortsætte med at bidrage til udviklingen af Cambodja;

3.  opfordrer Cambodjas regering til at trække forslaget til loven om fagforeninger tilbage, til at offentliggøre det nuværende lovforslag og til at rådføre sig med eksperter og fagforeningsmedlemmer med henblik på at revidere det under overholdelse af folkeretten og ILO's konventioner, navnlig konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87) og konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (nr. 98), før den genfremsætter lovforslaget til behandling;

4.  støtter erklæringen fra FN's særlige rapportør om, at en sådan lovgivning kun bør vedtages gennem en omfattende participatorisk proces, som er inkluderende nok til at sikre, at alle aktører går ind for indholdet i den;

5.  anmoder om, at civilsamfundet og det cambodjanske folk altid får tilstrækkelig tid til at gennemgå og afholde høringer om lovforslag, således at de kan indgive kommentarer til deres valgte repræsentanter, før der stemmes om lovforslaget;

6.  opfordrer indtrængende til, at alle lovforslag overholder de internationalt anerkendte frihedsrettigheder ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, som Cambodja har forpligtet sig til at overholde gennem landets ratifikation af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og til, at de ikke indfører unødige begrænsninger af civilsamfundets evne til at agere effektivt og frit;

7.  tilskynder Cambodjas regering til at fortsætte med at styrke demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, især ytrings- og forsamlingsfriheden;

8.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at støtte opfordringen til at trække lovforslaget om foreninger og NGO'er og lovforslaget om fagforeninger tilbage og til omgående at tage dette emne op med Cambodjas regering;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, sekretariatet for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, FN's Menneskerettighedsråd og Kongeriget Cambodjas regering og nationalforsamling.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik