Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2756(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0689/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0277

Vastuvõetud tekstid
PDF 252kWORD 72k
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg
Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioon vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevate seaduseelnõude kohta Kambodžas (2015/2756(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kambodža kohta,

–  võttes arvesse rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigusega tegeleva ÜRO eriraportööri 22. juuni 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. aprilli 2015. aasta lõppmärkusi Kambodža teise korrapärase aruande kohta,

–  võttes arvesse Kambodža inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 15. augusti 2014. aasta aruannet,

–  võttes arvesse mitmesuguseid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, eelkõige konventsiooni nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta ning konventsiooni nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste kohta,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1997. aasta koostöölepingut Euroopa Ühenduse ja Kambodža Kuningriigi vahel,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Kambodža aktiivne kodanikuühiskond, eelkõige maaga seotud õigustega tegelevad aktivistid, ametiühingute liikmed, ajakirjanikud ja opositsioonierakondade liikmed on täitnud olulist paranduslikku rolli;

B.  arvestades, et 5. juunil 2015. aastal kiitis Kambodža valitsus heaks ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduse eelnõu; arvestades, et seaduseelnõu esitati Kambodža Rahvuskogule läbivaatamiseks 16. juunil 2015. aastal;

C.  arvestades, et EL on arenguabi valdkonnas Kambodža olulisim partner ja uueks perioodiks 2014–2020 on arenguabiks ette nähtud 410 miljonit eurot; arvestades, et EL toetab mitmesuguseid inimõigustealaseid algatusi, mida viivad läbi Kambodža vabaühendused ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning on lisaks vaadelnud üleriigilisi ja kohalikke valimisi, toetades ka valimisprotsessi; arvestades, et Kambodža sõltub tugevalt arenguabist;

D.  arvestades, et rahumeelse kogunemise ja ühinemisvabaduse õigusega tegelev ÜRO eriraportöör on märkinud, et Kambodža kodanikuühiskond jäeti ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduse eelnõu koostamisest kõrvale;

E.  arvestades, et mitmed tunnustatud vabaühendused on osutanud, et ühinguid ja vabaühendusi käsitlev seaduseelnõu järgib oma eelkäijaid, mis hiljem siseriikliku ja rahvusvahelise vastuseisu tõttu tagasi võeti, ja sellega püütakse võtta vastu seadust, millega kehtestataks põhjendamatud piirangud ühinemis- ja sõnavabaduse õigustele ning loodaks õiguslik alus poliitiliselt ebasoosingus olevate vabaühenduste, sealhulgas inimõiguste kaitsjatele tööd andvate vabaühenduste meelevaldseks sulgemiseks või nende registreerimisest keeldumiseks;

F.  arvestades, et sõnavabaduse õigus on sätestatud Kambodža põhiseaduse artiklis 41 ja poliitikas osalemise õigus põhiseaduse artiklis 35;

G.  arvestades, et õigus rahumeelselt koguneda on sätestatud Kambodža põhiseaduses, inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 20 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 21;

H.  arvestades, et õigus osaleda avalikus elus on sätestatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 25 ning arvestades, et selle pakti artikliga 22 kaitstud ühinemisvabaduse õigus on sellise osalemise juurde kuuluv ja annab sageli võimaluse avalikus elus osalemiseks; arvestades, et läbipaistvus ja aruandekohuslus on toimiva demokraatia olulised osad;

I.  arvestades, et juhul, kui see seadus vastu võetakse, kaotab Kambodža eelduste kohaselt arenguprojektide valdkonnas 600–700 miljonit USA dollarit aastas; arvestades, et ühinguid ja vabaühendusi käsitlev seadus kehtestaks piirangud eelarvetele, mis ohustaks rahvusvaheliste vabaühenduste võimet projekte kulutõhusalt rakendada;

J.  arvestades, et ametiühinguid käsitlev seaduseelnõu rikuks organiseerumisõigust ja piiraks tõsiselt sõltumatute ametiühingute, sealhulgas olemasolevate ametiühingute õigusi; arvestades, et seaduseelnõus sätestatakse ametiühingu moodustamiseks põhjendamatult kõrge ühinenud töötajate miinimummäär (20%); arvestades, et seaduseelnõuga antakse tööministeeriumi ametnikele ulatuslikud volitused streigiloa andmise ja ametiühingu registreeringu peatamise valdkonnas ning seda ebamäärastel alustel ja ilma nõuetekohase menetluseta; arvestades, et seaduseelnõuga jäetakse koduabilised ilma õigusest ametiühinguid moodustada, kehtestatakse ametiühingu juhtidele kirjaoskuse nõuded, mis diskrimineerivad naisi ja võõrtöötajaid, keelatakse kontaktid vabaühendustega ja sätestatakse ebatõhusalt väiksed trahvid tööseadust rikkuvatele töötajatele;

K.  arvestades, et pärast 2014. aasta mais toimunud konsultatsiooni, milles kutsuti osalema kohalikud töötajate õigustega tegelevad rühmitused, ei ole Kambodža ametivõimud seaduseelnõu koostamise käigus enam avalikke konsultatsioone korraldanud; arvestades, et valitsusametnike poolt meedias korrapäraselt tehtud avalduste kohaselt võetakse ametiühinguid käsitlev seadus vastu 2015. aastal;

L.  arvestades, et Kambodžas on registreeritud ligikaudu 5000 vabaühendust, mis annavad abi sellistes valdkondades nagu inimõigused, tervishoid, kodanikuühiskond ja põllumajandus;

M.  arvestades, et 16. juunil 2015. aastal teatas peaminister Hun Sen kohtumisel ELi saadikuga Kambodžas Jean-François Cautainiga, et Kambodža Rahvuskogu kavandab konsultatsiooni vabaühendusi käsitleva seaduseelnõu osas ning väljendas soovi kaasata konsultatsiooni ka kodanikuühiskond ja arengupartnerid;

1.  nõuab, et Kambodža valitsus ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduseelnõu tagasi võtaks;

2.  nõuab, et Kambodža valitsus tunnustaks kodanikuühiskonna, ametiühingute ja poliitilise opositsiooni õiguspärast ja kasulikku rolli, mis aitab kaasa Kambodža üldisele majanduslikule ja poliitilisele arengule; tuletab meelde, et kodanikuühiskond on üks riikide arengu alustalasid; rõhutab, et ühinguid ja vabaühendusi käsitlev seadus peaks looma võimestava keskkonna, nii et kodanikuühiskond saaks jätkuvalt kaasa aidata Kambodža arengule;

3.  kutsub Kambodža valitsust üles ametiühinguid käsitlevat seaduseelnõu tagasi võtma, praegust eelnõu avalikustama ning konsulteerima ekspertide ja ametiühinguliikmetega, et vaadata eelnõu läbi kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja ILO konventsioonidega, eelkõige konventsiooniga nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta ning konventsiooniga nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste kohta, enne kui see uuesti kaalumiseks esitatakse;

4.  toetab ÜRO eriraportööri avaldust, mille kohaselt tuleks selline seadus vastu võtta ainult laiaulatusliku osalusprotsessi abil, mis on piisavalt kaasav ja tagab, et kõik sidusrühmad saavad selles sisuliselt osaleda;

5.  palub anda kodanikuühiskonnale ja Kambodža rahvale piisavalt aega mis tahes õigusakti eelnõude läbivaatamiseks ja konsulteerimiseks, nii et nad saavad esitada märkusi oma valitud esindajatele enne, kui õigusakt hääletusele pannakse;

6.  nõuab, et mis tahes õigusakti eelnõu järgiks rahvusvaheliselt tunnustatud sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadust, mida Kambodža on kohustunud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ratifitseerijana järgima, ning ei piiraks põhjendamatult kodanikuühiskonna võimet tõhusalt ja vabalt tegutseda;

7.  ergutab Kambodža valitsust jätkama demokraatia, õigusriigi ning inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige sõna- ja kogunemisvabaduse järgimise tugevdamist;

8.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles toetama ühinguid ja vabaühendusi käsitleva seaduseelnõu ja ametiühinguid käsitleva seaduseelnõu tagasivõtmise nõuet ning tõstatama seda küsimust viivitamatult suhtluses Kambodža valitsusega;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni sekretariaadile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Kambodža Kuningriigi valitsusele ja Rahvuskogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika