Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2756(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0689/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 18.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0277

Pieņemtie teksti
PDF 324kWORD 75k
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra
Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcija par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām (2015/2756(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu,

–  ņemot vērā ANO īpašās referentes jautājumā par miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību 2015. gada 22. jūnija paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas 2015. gada 27. aprīļa noslēguma apsvērumus par otro periodisko ziņojumu par Kambodžu,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta 2014. gada 15. augusta ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Kambodžā,

–  ņemot vērā dažādās Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) konvencijas, jo īpaši Konvenciju par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību (Nr. 87) un Konvenciju par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus (Nr. 98),

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1997. gadā noslēgto sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas Karalisti,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Kambodžas aktīvajai pilsoniskajai sabiedrībai, jo īpaši aktīvistiem zemes tiesību jautājumos, arodbiedrību biedriem, žurnālistiem un opozīcijas partiju biedriem, ir bijusi svarīga korektīva loma;

B.  tā kā 2015. gada 5. jūnijā Kambodžas valdība apstiprināja likumprojektu par biedrībām un nevalstiskajām organizācijām (LANGO); tā kā 2015. gada 16. jūnijā likumprojekts tika nosūtīts izskatīšanai Kambodžas Nacionālajā asamblejā;

C.  tā kā ES ir Kambodžas lielākais partneris attīstības palīdzības ziņā un 2014.–2020. gada laikposmam veikts jauns piešķīrums EUR 410 miljonu apmērā; tā kā ES atbalsta daudzas cilvēktiesību iniciatīvas, ko īsteno Kambodžas nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī piedalījusies valsts un pašvaldību vēlēšanu novērošanā, vienlaikus sniedzot atbalstu vēlēšanu procesam; tā kā Kambodža ir ļoti atkarīga no attīstības palīdzības;

D.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referente jautājumā par miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību ir norādījusi, ka pilsoniskā sabiedrība Kambodžā nav varējusi piedalīties LANGO izstrādē;

E.  tā kā vairākas ietekmīgas NVO ir norādījušas, ka ar LANGO tiek turpināti iepriekšējie un iekšzemes un starptautiskās opozīcijas dēļ vēlāk atsauktie mēģinājumi pieņemt tiesību aktu, kas uzliktu nepamatotus ierobežojumus tiesībām uz biedrošanās brīvību un vārda brīvību un radītu juridisku pamatu politiski nevēlamu NVO patvaļīgai slēgšanai vai liegumam tās reģistrēt, tostarp tādu NVO, kurās darbojas cilvēktiesību aizstāvji;

F.  tā kā tiesības uz vārda brīvību ir noteiktas Kambodžas konstitūcijas 41. pantā, savukārt 35. pants garantē tiesības uz politisko līdzdalību;

G.   tā kā miermīlīgas pulcēšanās tiesības paredzētas gan Kambodžas konstitūcijā, gan Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas 20. pantā un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pantā;

H.  tā kā tiesības piedalīties valsts lietu kārtošanā ir nostiprinātas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pantā un tā kā tiesības uz biedrošanās brīvību, ko aizsargā šī pakta 22. pants, ir būtisks papildinājums un nereti iespēja šādai līdzdalībai; tā kā pārredzamība un atbildība ir būtiski darbotiesspējīgas demokrātijas elementi;

I.  tā kā ir sagaidāms, ka pēc šāda likuma pieņemšanas valstī ik gadu nevarēs īstenot USD 600–700 miljonu vērtus attīstības projektus; tā kā LANGO radītu ierobežojumus budžetiem, kas apdraudētu starptautisko NVO spēju īstenot izmaksu ziņā lietderīgus projektus;

J.  tā kā likumprojekts par arodbiedrību darbības regulējumu pārkāptu tiesības organizēties un varētu ievērojami ierobežot neatkarīgo arodbiedrību, tajā skaitā jau pastāvošo arodbiedrību, tiesības; tā kā likumprojektā paredzētas nepamatoti augstas minimālās prasības attiecībā uz to darba ņēmēju skaitu, kuriem jāapliecina pievienošanās arodbiedrībai, vēl pirms tā var tikt dibināta (20 %); tā kā likumprojektā paredzētas visaptverošas pilnvaras Darba ministrijas amatpersonām attiecībā uz streiku apstiprināšanu un arodbiedrības reģistrācijas apturēšanu, aizbildinoties ar patvaļīgiem iemesliem un neievērojot pienācīgas procesuālās prasības; tā kā likumprojektā paredzēts, ka mājsaimniecībā nodarbinātām personām nav tiesību apvienoties arodbiedrībās, ka arodbiedrību vadītājiem jāpakļaujas izglītības prasībām, kas diskriminē sievietes un nepilsoņus, ka ir aizliegti kontakti ar NVO, turklāt likumprojektā noteiktas neiedarbīgi zemas soda naudas tiem darba devējiem, kuri pārkāpj darba tiesības;

K.  tā kā kopš 2014. gada maija apspriešanās, kurā aicināja piedalīties vietējās darba tiesību grupas, Kambodžas iestādes vairs nav rīkojušas nevienu sabiedrisko apspriešanos par turpmākajiem likumprojekta variantiem; tā kā valdības amatpersonu periodiski paziņojumi plašsaziņas līdzekļos liecina par to, ka arodbiedrību likums tiks pieņemts 2015. gadā;

L.  tā kā Kambodžā reģistrētas apmēram 5000 NVO, kuras sniedz palīdzību tādās jomās kā cilvēktiesības, veselības aprūpe, pilsoniskā sabiedrība un lauksaimniecība;

M.  tā kā 2015. gada 16. jūnijā ministru prezidents Hun Sen tikšanās laikā ar ES vēstnieku Kambodžā Jean-François Cautain norādīja, ka Nacionālā asambleja plāno rīkot NVO likumprojekta apspriešanu un izteica vēlmi tajā iesaistīt pilsonisko sabiedrību un attīstības partnerus,

1.  mudina Kambodžas valdību atsaukt LANGO likumprojektu;

2.  mudina Kambodžas valdību atzīt likumīgo un lietderīgo lomu, kāda ir pilsoniskajai sabiedrībai, arodbiedrībām un politiskajai opozīcijai, veicinot Kambodžas vispārējo ekonomisko un politisko attīstību; atgādina, ka pilsoniskā sabiedrība ir viens no galvenajiem balstiem jebkuras valsts attīstībā; uzsver, ka likumam par biedrībām un nevalstiskajām organizācijām vajadzētu radīt labvēlīgu vidi pilsoniskajai sabiedrībai, lai tā turpinātu sniegt ieguldījumu Kambodžas attīstībā;

3.  aicina Kambodžas valdību atsaukt likumprojektu par arodbiedrību darbības regulējumu, publiskot pašreizējo projektu un vēl pirms projekta atkārtotas iesniegšanas izskatīšanai apspriesties ar ekspertiem un arodbiedrību biedriem, lai to pārstrādātu, nodrošinot atbilstību starptautiskajām tiesībām un SDO konvencijām, jo īpaši Konvencijai par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību (Nr. 87) un Konvencijai par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus (Nr. 98);

4.  pievienojas ANO īpašās referentes viedoklim, ka šādi tiesību akti būtu jāpieņem tikai visaptverošā līdzdalības procesā, kas ir pietiekami iesaistošs, lai nodrošinātu visu ieinteresēto personu ieguldījumu tā saturā;

5.  prasa, lai pilsoniskajai sabiedrībai un Kambodžas iedzīvotājiem tiktu dots pietiekami daudz laika pārskatīt un apspriest ikvienu tiesību aktu, un lai tie varētu iesniegt komentārus saviem ievēlētajiem pārstāvjiem vēl pirms par tiesību aktiem tiek balsots;

6.  aicina, lai ikvienā tiesību akta projektā tiktu ievēroti starptautiski atzītie vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības principi, kurus Kambodža ir apņēmušies ievērot, ratificējot Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, un šie akti nedrīkstētu radīt pārmērīgus ierobežojumus pilsoniskās sabiedrības spējai darboties efektīvi un brīvi;

7.  mudina Kambodžas valdību turpināt stiprināt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību, jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvības, ievērošanu;

8.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos atbalstīt aicinājumu atsaukt LANGO likumprojektu un likumprojektu par arodbiedrību darbības regulējumu un nekavējoties apspriest šo jautājumu ar Kambodžas valdību;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas sekretariātam, ANO Cilvēktiesību padomei un Kambodžas Karalistes valdībai un Nacionālajai asamblejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika