Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2756(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0689/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.1

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0277

Prijaté texty
PDF 265kWORD 75k
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg
Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o kambodžských návrhoch zákonov o mimovládnych organizáciách a odborových zväzoch (2015/2756(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN o právach na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, z 22. júna 2015,

–  so zreteľom na záverečné postrehy Výboru OSN pre ľudské práva o druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 15. augusta 2014,

–  so zreteľom na rozličné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), najmä na Dohovor o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa (č. 87) a Dohovor o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kambodžská energická občianska spoločnosť – najmä aktivisti pracujúcich na témach súvisiacich s vlastníctvom pôdy, členovia odborových zväzov a členovia opozičných strán - mali dôležitú korekčnú úlohu;

B.  keďže vláda Kambodže 5. júna 2015 schválila návrh zákona o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO - Law on Associations and Non-Governmental Organisations); keďže 16. júna 2015 sa návrh zákona poslal Národnému zhromaždeniu Kambodže na preskúmanie;

C.  keďže EÚ predstavuje pre Kambodžu najväčšieho partnera z hľadiska rozvojovej pomoci, na ktorú sa na obdobie rokov 2014 – 2020 vyčlenilo 410 miliónov EUR; keďže EÚ podporuje veľké množstvo iniciatív zameraných na dodržiavanie ľudských práv, ktoré realizujú kambodžské mimovládne organizácie a ďalšie organizácie občianskej spoločnosť, pričom vyslala pozorovateľov na celoštátne a komunálne voľby a poskytovala pomoc volebnému procesu; keďže Kambodža je veľmi závislá od rozvojovej pomoci;

D.  keďže osobitný spravodajca OSN o právach na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania uviedol, že občianska spoločnosť v Kambodži bola vylúčená z procesu prípravy zákona LANGO;

E.  keďže niekoľko známych mimovládnych organizácií poukázalo na to, že zákon LANGO nasleduje po predchádzajúcich pokusoch o schválenie zákona, ktorým by sa bezdôvodne obmedzili práva na slobodu združovania a prejavu a ktorým by sa vytvorili právne dôvody na svojvoľné zatváranie alebo na odmietnutie registrovania mimovládnych organizácií, ktoré sú v politickej nemilosti, vrátane organizácií zamestnávajúcich obhajcov ľudských práv, pričom tieto pokusy na základe domácej a medzinárodnej opozície boli stiahnuté;

F.  keďže právo na slobodu prejavu je zakotvené v článku 41 kambodžskej ústavy a právo na politickú účasť v jej článku 35;

G.  keďže právo na pokojné zhromažďovanie je zakotvené v kambodžskej ústave, v článku 20 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 21 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach;

H.  keďže právo podieľať sa na riadení verejných vecí je zakotvené v článku 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a keďže právo na slobodu združovania, chránené článkom 22 tohto paktu, je veľmi dôležitým doplnkom a často aj vstupnou bránou na túto účasť; keďže transparentnosť a zodpovednosť sú podstatnými prvkami fungujúcej demokracie;

I.  keďže sa očakáva, že krajina by schválením zákona mohla stratiť 600 - 700 miliónov USD ročne v rozvojových projektoch; keďže zákon LANGO by kládol obmedzenia na rozpočet, čo by ohrozilo schopnosť medzinárodných mimovládnych organizácií, aby riadili nákladovo efektívne projekty;

J.  keďže návrh zákona, ktorým sa upravuje postavenie odborových zväzov, by porušoval právo organizovať sa a vážne by obmedzil práva nezávislých odborových zväzov, ako aj práva existujúcich zväzov; keďže návrh zákona stanovuje nezmyselne vysokú minimálnu hranicu počtu pracovníkov, ktorí sa musia stať členmi ešte pred vytvorením odborovej organizácie (20 %); keďže návrh zákona poskytuje úradníkom ministerstva práce rozsiahle právomoci, čo sa týka schvaľovania štrajkov a pozastavenia registrácie odborového zväzu zo chabých dôvodov a bez riadneho procesu; keďže návrh zákona vylučuje domácich pracovníkov z práva vstupovať do odborov, na vodcov odborových zväzov kladie požiadavky na gramotnosť, ktoré diskriminujú ženy alebo cudzincov, zakazuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a určuje neúčinne nízke pokuty pre zamestnávateľov, ktorí porušujú pracovné právo;

K.  keďže od konzultácie v máji roku 2014, na ktorú neboli prizvané skupiny aktívne v oblasti pracovných práv, kambodžské orgány nezorganizovali nijaké verejné konzultácie o ďalších návrhoch zákona; keďže pravidelné mediálne vyhlásenia vládnych predstaviteľov naznačovali, že zákon odborových zväzoch sa prijme v roku 2015;

L.  keďže v Kambodži je registrovaných približne 5 000 mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú pomoc v oblastiach, ako sú dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť, občianska spoločnosť a poľnohospodárstvo;

M.  keďže premiér Hun Sen na stretnutí s veľvyslancom EÚ v Kambodži Jeanom-Françoisom Cautainom 16. júna 2015 uviedol, že Národné zhromaždenie plánuje uskutočniť konzultácie o návrhu zákona o mimovládnych organizáciách, a vyjadril želanie, aby sa do konzultácií zapojili zástupcovia občianskej spoločnosti a rozvojoví partneri;

1.  naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby stiahla návrh zákona LANGO;

2.  naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby uznala legitímnu a užitočnú úlohu občianskej spoločnosti, odborových zväzov a politickej opozície a ich príspevok do celkového hospodárskeho a politického rozvoja Kambodže; pripomína, že občianska spoločnosť je jedným z hlavných pilierov rozvoja každej krajiny; zdôrazňuje, že zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách by mal vytvoriť priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť, aby mohla ďalej prispievať do rozvoja Kambodže;

3.  vyzýva vládu Kambodže, aby stiahla návrh zákona upravujúceho činnosť odborových zväzov, aby zverejnila súčasný návrh a konzultovala s odborníkmi a členmi odborových zväzov o jeho revízii, a to v súlade s medzinárodným právom a dohovormi MOP, najmä o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa (č. 87) a o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98), skôr ako znovu predloží návrh na posúdenie;

4.  podporuje vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN, že takýto zákon by sa mal prijať iba v rámci komplexného participatívneho procesu, ktorý je dostatočne inkluzívny na to, aby sa zabezpečilo, že všetky zainteresované subjekty sú presvedčené o jeho správnosti;

5.  žiada, aby boli občianska spoločnosť a kambodžský ľud dostali dostatok času na preskúmanie a konzultácie o všetkých právnych predpisov, aby mohli predkladať pripomienky svojim voleným zástupcom pred hlasovaním o právnych predpisoch;

6.  naliehavo vyzýva, aby všetky návrhy právnych predpisov dodržiavali medzinárodne uznávané slobody prejavu, združovania a zhromažďovania, ktoré sa Kambodža zaviazala dodržiavať ratifikáciou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a nemali by ukladať zbytočné obmedzenia na schopnosť občianskej spoločnosti pracovať efektívne a slobodne;

7.  nabáda vládu Kambodže, aby ďalej posilňovala demokraciu, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, najmä slobody prejavu a zhromažďovania;

8.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podporila požiadavku na stiahnutie návrhu zákona LANGO a návrhu zákona upravujúceho činnosť odborových zväzov a aby túto otázku bezodkladne prerokovala s vládou Kambodže;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, sekretariátu Združenia národov juhovýchodnej Ázie, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodžského kráľovstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia