Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2756(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0689/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 17.1
CRE 09/07/2015 - 17.1

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 18.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0277

Antagna texter
PDF 166kWORD 298k
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg
Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar
P8_TA(2015)0277RC-B8-0689/2015

Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar (2015/2756(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kambodja,

–  med beaktande av uttalandet av den 22 juni 2015 från FN:s särskilda rapportör om rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och till föreningsfrihet,

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 27 april 2015 från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna om den andra återkommande rapporten om Kambodja,

–  med beaktande av FN:s särskilda rapportörs rapport av den 15 augusti 2014 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja,

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) olika konventioner, i synnerhet nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av samarbetsavtalet från 1997 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Kambodja,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det dynamiska civila samhället i Kambodja – i synnerhet aktivister som arbetar med markrättighetsfrågor, fackföreningsmedlemmar, journalister och medlemmar av oppositionspartierna – har haft en viktig korrigerande roll.

B.  Den 5 juni 2015 antog Kambodjas regering förslaget till lagen om föreningar och icke-statliga organisationer. Lagförslaget översändes till Kambodjas nationalförsamling för översyn den 16 juni 2015.

C.  EU är Kambodjas största partner i fråga om utvecklingsbistånd med ett nytt anslag på 410 miljoner euro för perioden 2014–2020. EU stöder en rad initiativ på människorättsområdet som utförs av kambodjanska icke-statliga organisationer och andra organisationer i det civila samhället, och unionen har även övervakat val på nationell och kommunal nivå och stöttat valprocessen. Kambodja är mycket beroende av utvecklingsbistånd.

D.  FN:s särskilda rapportör för rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster och till föreningsfrihet har konstaterat att det civila samhället i Kambodja har uteslutits från lagstiftningsprocessen i samband med utarbetandet av lagen om föreningar och icke-statliga organisationer.

E.  Åtskilliga erkända icke-statliga organisationer har påpekat att lagen om föreningar och icke-statliga organisationer är resultatet av tidigare försök att anta en lag som skulle innebära obefogade restriktioner för förenings- och yttrandefriheten och skapa rättsliga grunder för att godtyckligt kunna stänga ner eller förhindra att icke-statliga organisationer som inte är politiskt önskvärda, bland annat de som anlitar människorättsförsvarare, registrerar sig, men dessa försök har senare dragits tillbaka efter påtryckningar från den inhemska och internationella oppositionen.

F.  I Kambodjas konstitution garanteras yttrandefriheten i artikel 41 och rätten till politiskt deltagande i artikel 35.

G.  Rätten att delta i fredliga sammankomster garanteras i Kambodjas konstitution, i artikel 20 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i artikel 21 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

H.  I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter garanteras rätten att delta i utövandet av offentliga uppdrag i artikel 25 och rätten till föreningsfrihet, som garanteras av artikel 22 i denna konvention, utgör ett oumbärligt komplement och är ofta en inkörsport till sådant deltagande. Transparens och ansvar utgör centrala delar i en fungerande demokrati.

I.  Landet förväntas förlora 600–700 miljoner US-dollar per år i utvecklingsprojekt när lagen väl har antagits. Lagen om föreningar och icke-statliga organisationer skulle innebära budgetbegränsningar som skulle utgöra ett hot mot internationella icke-statliga organisationers möjlighet att genomföra kostnadseffektiva projekt.

J.  Förslaget till lagen om fackföreningar skulle kränka organisationsrätten och allvarligt begränsa rättigheterna för oberoende fackföreningar, inklusive de fackföreningar som redan finns. Lagförslaget innehåller ett oskäligt högt tröskelvärde för hur stor andel av arbetstagarna som måste gå med i fackföreningen innan en fackförening kan grundas (20 %). I lagförslaget ges tjänstemän från arbetsmarknadsdepartementet omfattande befogenheter i fråga om att godkänna strejker och återkalla fackföreningsregistreringar på ohållbara grunder och utan någon rättsligt korrekt process. Lagförslaget utesluter hushållsanställda från rätten att ansluta sig till fackföreningar och ställer krav på läskunnighet för fackföreningsledare, vilket diskriminerar kvinnor och utlänningar, det förbjuder kontakter med icke-statliga organisationer och fastställer ineffektiva låga böter för arbetsgivare som bryter mot arbetslagstiftningen.

K.  Sedan samrådet i maj 2014, då lokala grupper för arbetstagares rättigheter bjöds in att delta, har de kambodjanska myndigheterna inte hållit något offentligt samråd om efterföljande utkast till detta lagförslag. I regeringstjänstemäns återkommande uttalanden i medierna har det meddelats att fackföreningslagen kommer att antas 2015.

L.  Ungefär 5 000 icke-statliga organisationer finns registrerade i Kambodja och de tillhandahåller stöd på områden som t.ex. mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvård, det civila samhället och jordbruk.

M.  Den 16 juni 2015 meddelade premiärminister Hun Sen vid ett möte med EU:s ambassadör i Kambodja, Jean-François Cautain, att nationalförsamlingen avsåg att hålla ett samråd om förslaget till lagen om icke-statliga organisationer, och uttalade sin önskan om att involvera det civila samhället och utvecklingspartner i detta samråd.

1.  Europaparlamentet vädjar till Kambodjas regering att dra tillbaka förslaget till lagen om föreningar och icke-statliga organisationer.

2.  Europaparlamentet vädjar till den kambodjanska regeringen att erkänna den legitima och nyttiga roll som spelas av det civila samhället, fackföreningarna och den politiska oppositionen för att bidra till Kambodjas allmänna ekonomiska och politiska utveckling. Parlamentet påminner om att det civila samhället är en av huvudpelarna i ett lands utveckling. Parlamentet betonar att lagen om föreningar och icke-statliga organisationer bör garantera en positiv miljö för det civila samhället som bidrar till Kambodjas utveckling.

3.  Europaparlamentet uppmanar Kambodjas regering att dra tillbaka förslaget till lagen om fackföreningar, att offentligt redogöra för det nuvarande förslaget och att rådfråga sakkunniga och fackföreningsmedlemmar för att se över det, i enlighet med internationell rätt och ILO:s konventioner, i synnerhet nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, innan förslaget läggs fram på nytt.

4.  Europaparlamentet stöder FN:s särskilda rapportörs uttalande om att sådan lagstiftning endast får antas genom ett heltäckande, deltagande förfarande som är tillräckligt inkluderande för att garantera att alla aktörer är engagerade i dess innehåll.

5.  Europaparlamentet begär att det civila samhället och den kambodjanska befolkningen ska ges tillräckligt med tid för en översyn och ett samråd om all lagstiftning så att de kan lägga fram synpunkter för sina folkvalda representanter innan man röstar om lagstiftningen.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft att alla lagstiftningsförslag bör respektera de internationellt erkända rättigheterna till yttrande-, förenings- och mötesfrihet, vilka Kambodja har åtagit sig att respektera genom att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och att de inte bör införa onödiga begränsningar för det civila samhällets förmåga att arbeta på ett effektivt och fritt sätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar Kambodjas regering att fortsatt stärka demokratin, rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet yttrande- och mötesfriheten.

8.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att stödja uppmaningen att dra tillbaka förslaget till lagstiftning om föreningar och icke-statliga organisationer och förslaget till lagstiftning om fackföreningar samt att utan dröjsmål ta upp denna fråga med Kambodjas regering.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, sekretariatet för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), FN:s råd för mänskliga rättigheter samt regeringen och nationalförsamlingen i Konungariket Kambodja.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy