Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2757(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0690/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0278

Vastuvõetud tekstid
PDF 172kWORD 73k
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg
Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega
P8_TA(2015)0278RC-B8-0690/2015

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega (2015/2757(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta, eriti 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni(1), ning AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee vastavateemalist resolutsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis, eriti 21. jaanuari 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis, eriti 11. veebruari 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta, mille nõukogu võttis vastu 22. juunil 2015,

–  võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2015. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute 22. jaanuari 2015. aasta avaldust olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse 12. veebruari 2015. aasta ühist pressiteadet, mille andsid välja Aafrika Liidu eriraportöör inimõiguste kaitsjate küsimuses ning Aafrika Liidu eriraportöör Aafrika vanglate ja kinnipidamistingimuste küsimuses ning mis käsitleb inimõiguste olukorda pärast valimisseaduse muutmisega seotud sündmusi Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse 2000. aasta juunis allkirjastatud Cotonou partnerluslepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid ning ELi inimõigustealaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni (1948) ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (1966),

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Kongo Demokraatlik Vabariik ratifitseeris 1982. aastal,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatliku Vabariigi põhiseadust, eriti selle artikleid 22, 23, 24 ja 25,

–  võttes arvesse Filimbi aktivistide vabastamise üleskutset, mille esitas enam kui 200 inimõiguste rühma 15. juunil 2015,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 19.–21. jaanuaril 2015 lahvatasid üleriigilised protestid valimisseaduse eelnõu vastu, mis oleks lubanud presidendi ametiaega pikendada vastupidiselt põhiseaduse sätetele ning oleks võinud nõuda väga pikaleveniva rahvaloenduse läbiviimist enne üleriigiliste valimiste toimumist;

B.  arvestades, et ametivõimude andmetel sai protestides surma 27 inimest, kuigi teised allikad teatavad 42 hukkunust, ning arvestades, et 350 inimest vahistati ja mõned neist on endiselt vanglas, ilma et nende üle oleks kohut peetud, või sunniviisiliselt kadunuks jäänud;

C.  arvestades, et 2015. aasta jaanuari protestide ajal sulges valitsus interneti- ja mobiilsed tekstisõnumite teenused;

D.  arvestades, et lõpuks ei sisaldanudki parlamendi poolt vastu võetud valimisseadus kõnealust vaieldavat sätet;

E.  arvestades, et kohe kui protestid algasid, hakkasid ametivõimud maha suruma inimõiguslasi ja opositsioonipoliitikuid, kes avaldasid rahumeelselt meelt kõnealuse sätte vastu, teiste hulgas Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko ja Cyrille Dowe, keda peetakse endiselt kinni ilmselt poliitilistel põhjustel;

F.  arvestades, et 15. märtsil 2015 vahistas Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) riiklik luureagentuur ja pidas ilma süüdistuseta kinni rohkem kui 30 inimest demokraatiat pooldava noorteliikumise Filimbi käivitamise ajal, teiste hulgas rahvusvahelised osalejad ja Kongo DV aktivistid, muusikud, äritegelased ja ajakirjanikud;

G.  arvestades, et enamik aktiviste ja toetajaid lasti vabaks ning välismaalased saadeti riigist välja, kuid arvestades, et Yves Makwambalat ja Fred Baumat peetakse ikka veel kinni Makala vanglas Kinshasas ning süüdistatakse selles, et nad kuulusid inimeste ja vara ründamiseks moodustatud ühendusse, tegutsesid konspiratiivselt riigipea vastu ning püüdsid kas hävitada või muuta põhiseaduslikku korda ja kihutada inimesi haarama relvi riigivõimu vastu; arvestades, et ametivõimud süüdistavad Fred Baumat ka rahu rikkumises ja Yves Makwambalat riigipea avalikus solvamises, kuigi nad teostasid oma sõnavabadust ning rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadust;

H.  arvestades, et Filimbi loodi platvormina, mille eesmärk oli ergutada Kongo DV noori täitma oma kodanikukohustusi rahumeelselt ja vastutustundeliselt;

I.  arvestades, et 2015. aasta märtsis ja aprillis vahistasid ametivõimud Gomas (Kongo DV idaosas) ja hiljem vabastasid vähemalt 15 noorteliikumise LUCHA aktivisti, kes avaldasid rahumeelselt meelt, et nõuda Kinshasas kinni peetavate kolleegide vabastamist; arvestades, et nendest aktivistidest neljale on esitatud süüdistus riigivõimule allumatusele kihutamises;

J.  arvestades, et 27. märtsil 2015 moodustas Kongo DV rahvusassamblee parlamentaarse teabemissiooni, et koguda teavet ja anda aru vahistamiste kohta; arvestades, et missioon jõudis oma aruandes järeldusele, et puuduvad tõendid selle kohta, nagu Filimbi juhid ja osalejad oleksid segatud terroristlikesse või muudesse vägivallakuritegudesse või kavandanuksid neid, ning nõudis poliitilist lahendust nende koheseks vabastamiseks;

K.  arvestades, et 15. juunil 2015 nõudsid 14 rahvusvahelist organisatsiooni ja 220 Kongo DV inimõiguste organisatsiooni kahe kõnealuse aktivisti kohest ja tingimusteta vabastamist;

L.  arvestades, et selles kontekstis avastati Kinshasa kesklinnast umbes 80 km kaugusel asuvast Malukust massihaud hinnanguliselt 421 surnukehaga;

M.  arvestades justiitsministri hiljutist tunnistust, et Kongo DV kohtusüsteemis on palju probleeme, sealhulgas klientelism, mõjutamine, kauplemine, korruptsioon, karistamatus ja ebaõiglus kohtuotsustes;

N.  arvestades, et ajakirjanike vastu suunatud ähvardused ja rünnakud piiravad ajakirjandusvabadust ning paljud meediaväljaanded on suletud või on neid ebaseaduslikult tsenseeritud;

O.  arvestades, et järgmised üleriigilised valimised on kavandatud 2016. aasta novembriks ning nende korraldamise ja rahastamise küsimus on keeruline;

P.  arvestades, et kodanikuühiskonnal oli täita tähtis roll Kongo DVs seoses 2003. aasta poliitilise üleminekuga, 2006. ja 2011. aasta valimistega, kaevanduslepingute läbivaatamisega, Kongo DV osalemise peatamisega mäetööstuse läbipaistvuse algatuses 2013. aastal ning 2013. aasta valimisseaduse ja seksuaalvägivallavastaste õigusaktide väljatöötamisega;

Q.  arvestades, et valitsuse reaktsioon kodanikuühiskonna osalusele on püüe kohelda aktiviste ja toetusorganisatsioone nagu poliitilist opositsiooni, et neid kahjustada;

R.  arvestades, et 2014. aasta juunis saatis EL riiki valimistejärgse missiooni, mis juhtis tähelepanu vajadusele ajakohastada valijate nimekirja, luua tingimused võrdseks konkurentsiks kandidaatide vahel ning tugevdada kodanikuvabaduste kaitset, valimistega seotud vaidluste süsteemi ja võitlust karistamatuse vastu;

S.  arvestades, et Kongo DV riiklikus soovituskavas 2014–2020, mida rahastatakse 620 miljoni euroga 11. Euroopa Arengufondist, peetakse esmatähtsaks valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist, sealhulgas kohtusüsteemi, politsei ja sõjaväe reforme;

1.  mõistab hukka inimeste hukkumise ning meelevaldse vägivalla meeleavaldajate vastu ja nende vahistamise 2015. aasta jaanuari protestide ajal, samuti aktivistide ja poliitiliste vastaste mahasurumise, eriti sündmused, mis toimusid Filimbi liikumise käivitamise ajal 2015. aasta märtsis;

2.  kutsub Kongo DV ametivõime üles Yves Makwambalat ja Fred Baumat koheselt ja tingimusteta vabastama ning loobuma kõigist süüdistustest nende ja teiste Filimbi juhtide, samuti teiste aktivistide, meelsusvangide ja poliitiliste vastaste vastu, kes meelevaldselt vahistati ja keda peetakse kinni üksnes nende poliitiliste vaadete või rahumeelses tegevuses osalemise tõttu;

3.  toetab Kongo DV rahvusassamblee nõudmist jõuda kiiresti poliitilise lahenduseni, mis võimaldaks Filimbi ja teiste rahumeelsete kodanikuühiskonna ühenduste liikmetel teostada sõnavabadust ja ühinemisvabadust, kartmata jälitamist või tagakiusamist;

4.  nõuab tungivalt, et ametivõimud tagaksid, et kinnipeetavate suhtes ei ole rakendatud ega rakendata ka praegu mis tahes piinamist või väärkohtlemist, ning tagaksid neile täieliku kaitse ja juurdepääsu oma perekondadele ja advokaatidele;

5.  peab asjaolu, et riiklik luureagentuur on hoidnud kinnipeetavaid ilma süüdistuseta kinni kauem kui 48 tundi, keelanud neile juurdepääsu õigusabile ega ole viinud neid pädeva kohtuasutuse ette, Kongo DV põhiseadusega tagatud õiguste jõhkraks rikkumiseks;

6.  nõuab, et Kongo DV valitsus alustaks täielikku, põhjalikku ja läbipaistvat uurimist koos rahvusvaheliste partneritega 2015. aasta jaanuari ja märtsi sündmuste osas ning selgitaks välja võimalikud ebaseaduslikud meetmed või õiguste või vabaduste andmisest keeldumise; nõuab kindlalt, et iga ametnik, keda kahtlustatakse siseriiklike või rahvusvaheliste tekstidega tagatud õiguste või vabaduste rikkumise eest vastutav olemises, tuleb anda kohtu alla;

7.  on sügavalt mures jätkuvate katsete pärast piirata sõnavabadust ning rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadust ning nende vabaduste sagenevate rikkumiste pärast ametivõimude poolt, kuna õige poliitiline kliima on hädavajalik, kui soovitakse saavutada Kongo DVs järgmisel aastal edukas valimistsükkel;

8.  peab eriti kahetsusväärseks, et kõnealused rikkumised on eelkõige suunatud opositsioonijuhtide ja noorteliikumiste vastu;

9.  kutsub Kongo DV ametivõime üles tagama, et eespool nimetatud vabadusi toetatakse viivitamata ja tingimusteta, eriti valimisperioodil, nagu on tagatud Kongo DV põhiseaduse ja rahvusvahelise inimõigustelase õigusega;

10.  tuletab meelde, et poliitilise mitmekesisuse ja opositsiooni austamine, avatud ja rahumeelne poliitiline arutelu ning põhiseadusega tagatud sõnavabaduse, rahumeelse kogunemise ja ühinemise ning teabevabaduse täielik teostamine on hädalavajalikud, et tagada demokraatlikud valimised, mis on usaldusväärsed, kaasavad, rahumeelsed ja õigeaegsed; rõhutab, et sellised tagatised on väga tähtsad eriti muutlikus Ida-Aafrika järvede piirkonnas ning sõltuvad ka Addis Abeba rahu-, julgeoleku- ja koostöölepingu edukast rakendamisest; toetab sellega seoses Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute jõupingutusi;

11.  ergutab Kongo DV parlamenti, senatit ja president Joseph Kabilat rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et tugevdada demokraatiat ja tagada kõigi Kongo DV rahva tahet väljendavate poliitiliste jõudude, kodanikuühiskonna ja demokraatiat pooldavate liikumiste tõeline osalemine riigi valitsemises, lähtudes põhiseadusest ja õigusnormidest, ning vabadel ja õiglastel valimistel;

12.  ergutab töötama välja selliseid platvorme nagu Filimbi, mis võimaldavad demokraatiat pooldavatel jõududel oma häält kuuldavaks teha, ning pooldab noorte osalemist valimisprotsessis, millest nad on ebaõiglaselt eemale jäetud;

13.  tuletab meelde Kongo DV poolt Cotonou lepingus võetud kohustust austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõnavabadust, meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel; nõuab tungivalt, et Kongo DV valitsus toetaks neid sätteid kooskõlas Cotonou lepingu artikli 11 punktiga b ning artiklitega 96 ja 97, ning – kui ta seda ei tee – palub komisjonil alustada asjaomast menetlust vastavalt Cotonou lepingu artiklitele 8, 9 ja 96;

14.  rõhutab, et ELi edasise toetuse laad ja ulatus Kongo DV valimisprotsessile peab sõltuma edusammudest, mida tehakse 2011. aasta ELi valimisvaatlusmissiooni ja 2014. aasta järelmissiooni soovituste rakendamisel, valimiskalendrist kinnipidamisel ja usaldusväärse eelarve esitamisel;

15.  nõuab tungivalt, et ELi delegatsioon jälgiks olukorra arengut ning kasutaks kõiki asjakohaseid vahendeid, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, et toetada inimõiguste kaitsjaid ja demokraatiat pooldavaid liikumisi;

16.  nõuab tungivalt, et Kongo DV kohtuasutused kinnitaksid oma sõltumatust igasugusest poliitilisest instrumentaliseerimisest ja tagaksid selliste õigusaktidega tunnistatud õiguste kaitse nagu juurdepääs õigusemõistmisele ja õigus õiglasele kohtumenetlusele;

17.  nõuab tungivalt, et Kongo DV ametivõimud lõpetaksid Kinshasa lähedal asuva massihaua tähtsuse minimeerimise, ning kordab ELi ja ÜRO nõudmist korraldada kiire, läbipaistev ja usaldusväärne uurimine, et anda kindlus kadunud inimeste perekondadele ja teha lõpp erinevatele väidetele;

18.  mõistab hukka meedia ebaseadusliku sulgemise ja väärtarvitusliku tsenseerimise ning telekommunikatsioonisüsteemide ajutise sulgemise;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0388.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika