Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2766(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0707/2015

Forhandlinger :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0280

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 67k
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg
Situationen for to kristne præster i Sudan
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om situationen for to kristne præster i Sudan (2015/2766(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan,

–  der henviser til menneskerettighedseksperternes rapport af 19. maj 2014, der blev udarbejdet som led i FN's Menneskerettighedsråds særlige procedurer,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948 og FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til Cotonou-aftalen fra 2000,

–  der henviser til EU's retningslinjer for religions- og trosfrihed fra 2013,

–  der henviser til Sudans nationale menneskerettighedsplan, der blev vedtaget i 2013 og er baseret på universalprincippet og princippet om, at alle mennesker er lige,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner, navnlig resolution 62/149 af 18. december 2007, 63/168 af 18. december 2008, 65/206 af 21. december 2010, 67/176 af 20. december 2012 og 3/69 af 18. december 2014, om spørgsmålet om moratorium for anvendelse af dødsstraf, hvori Generalforsamlingen opfordrede de medlemsstater, hvor der stadig eksisterede dødsstraf, til at indføre et moratorium for henrettelser med henblik på afskaffelse af dødsstraffen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at pastor Michael Yat fra Sydsudans presbyterianske evangeliske kirke blev tilbageholdt af den nationale sudanesiske efterretningstjeneste (NISS) efter at have hold en prædiken i Nordkirken i Khartoum, som er en del af Sudans presbyterianske evangeliske kirke, under et besøg i Sudan den 21. december 2014; der henviser til, at pastor Yat Michael blev arresteret umiddelbart efter en prædiken, hvori han angiveligt fordømte det kontroversielle salg af kirkelig jord og ejendom og behandlingen af kristne i Sudan;

B.  der henviser til, at pastor Peter Yen Reith blev arresteret den 11. januar 2015 efter at have afleveret et brev til kontoret for religiøse anliggender i Sudan, hvori han spurgte efter pastor Michael og ønskede at få mere at vide om hans tilbageholdelse;

C.  der henviser til, at begge mænd blev holdt i isolation indtil den 1. marts 2015, og at den 4. maj 2015 begge blev anklaget for talrige lovovertrædelser i henhold til Sudans straffelov fra 1991, bl.a. kollektive strafbare handlinger (artikel 21), undergravning af forfatningssystemet (artikel 51), krigsførelse mod staten (artikel 50), spionage (artikel 53), ulovlig erhvervelse eller offentliggørelse af officielle dokumenter (artikel 55), hadefuld agitation (64), forstyrrelse af ro og orden (artikel 69) og blasfemi (artikel 125);

D.  der henviser til, at de anklager, der er baseret på artikel 50 og 53 i Sudans straffelov, medfører dødsstraf i tilfælde af, at den anklagede findes skyldig;

E.  der henviser til, at de sudanesiske myndigheder den 1. juli 2015 kom for at ødelægge en del af den evangeliske Bahri-menigheds kompleks; der henviser til, at menighedens advokat, Mohamed Mustafa, som også er advokat for de to tilbageholdte præster, og pastor Hafez fra den evangeliske Bahri-menighed, klagede over, at den statsansatte ødelagde den forkerte del af komplekset; der henviser til, at de begge blev arresteret for at forhindre en offentlig embedsmand i at udøve sin pligt; der henviser til, at den statsansatte fortsatte med at ødelægge den forkerte del af komplekset;

F.  der henviser til, at trusler mod kirkeledere, intimidering af kristne samfund og ødelæggelse af kirkelig ejendom er fortsat i et øget tempo i Sudan siden Sydsudans løsrivelse i 2011;

G.  der henviser til, at 12 unge kristne piger fra Nuba-bjergene blev arresteret den 25. juni 2015, da de forlod en baptistkirke, og blev anklaget for at være uanstændig klædt; der henviser til, at to af pigerne blev løsladt uden anklage næste dag, og de andre ti blev løsladt mod kaution;

H.  der henviser til, at de kristne piger skal møde op i retten tiltalt i henhold til artikel 152 i den sudanesiske straffelov, der har følgende ordlyd: "Den, der på offentligt sted, begår en uanstændig handling eller en handling, der er i strid med den offentlige moral eller bærer en beklædning, der er utugtig eller i strid med den offentlige moral eller krænker den offentlige sædelighed, straffes med piskning, som ikke må overstige 40 piskeslag, eller med bøde eller med begge dele";

I.  der henviser til, at det afrikanske charter om menneskerettigheder og folks rettigheder, som Sudan har ratificeret, omfatter retten til livet samt forbud mod tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende straf og behandling, men der henviser til, at såvel dødsstraf som amputering, piskning og anden korporlig afstraffelse stadig anvendes som straf i landet for en række strafbare handlinger;

J.  der henviser til, at indførelse af et universelt moratorium for dødsstraf med henblik på total afskaffelse heraf fortsat må være et af det internationale samfunds vigtigste mål, sådan det blev gentaget på FN's Generalforsamling den 18. december 2014;

1.  opfordrer de sudanesiske myndigheder til at frafalde alle anklager mod pastor Michael Yat og pastor Peter Yen Reith og opfordrer til, at de løslades omgående og uden betingelser; opfordrer i mellemtiden regeringen i Sudan til at sikre, at de to præster ikke udsættes for tortur eller anden form for mishandling, medens de venter på deres løsladelse, og at deres fysiske og mentale integritet respekteres på behørig vis;

2.  anmoder EU's delegation for Sudan om at overvåge retssagerne og yde bistand til de to præster; opfordrer EU til at gå i spidsen med hensyn til at påpege og fordømme de alvorlige og udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den internationale folkeret i Sudan;

3.  minder de sudanesiske myndigheder om deres forpligtelser på nationalt og internationalt plan til at beskytte religions- og trosfrihed; bekræfter igen, at religions-, tanke- og trosfrihed er en universel menneskeret, som skal beskyttes overalt og for alle; fordømmer på det kraftigste alle former for vold og intimidering, der hæmmer retten til at have eller ikke at have eller til at antage en religion efter eget valg, herunder anvendelse af trusler, fysisk tvang eller strafferetlige sanktioner for at tvinge troende eller ikke-troende til at give afkald på deres religion eller til at konvertere;

4.  fordømmer arrestationen af de 12 kristne piger; opfordrer regeringen i Sudan til at indstille retssagen mod de ti piger, der bør frikendes for at have gjort noget forkert;

5.  opfordrer regeringen i Sudan til at ophæve al lovgivning, der forskelsbehandler på grund af religion og til at beskytte mindretalsgruppers, herunder alle trosretningers, identitet;

6.  fordømmer chikanen af kristne og indblandingen i kirkelige anliggender; opfordrer indtrængende den sudanesiske regering til at afstå fra sådanne aktiviteter; opfordrer Sudan til at ophæve lovene om trosfrafald og til at holde op med at lukke kirker og andre steder af religiøs betydning;

7.  opfordrer Sudans regering til at reformere landets retsvæsen i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder for at beskytte grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder og sikre beskyttelse af det enkelte individs menneskerettigheder, navnlig for så vidt angår forskelsbehandling af kvinder, religiøse mindretal og ugunstigt stillede grupper;

8.  gentager sin fordømmelse af dødsstraf under alle omstændigheder og gentager, at det er nødvendigt at indføre et verdensomspændende moratorium med henblik på afskaffelse af dødsstraffen; opfordrer som følge heraf Sudans regering til at afskaffe dødsstraf såvel samt den stadig gældende praksis med piskning og til at konvertere eksisterende dødsstraffe;

9.  er dybt bekymret over den voksende undertrykkelse af medlemmer af oppositionen; fordømmer kraftigt den afgørelse, som retten i Oumdourman træf den 6. juli 2015 om med øjeblikkelig virkning at idømme Mastour Ahmed Mohamed, næstformand for partikongressen, og to af dens andre ledere, Assem Omar og Ibrahim Mohamed, 20 piskeslag; udtrykker sin støtte til den indsats, der gøres af især FN, EU, Den Afrikanske Union og trojkaen (Norge, Det Forenede Kongerige og USA) for at nå frem til en forhandlingsløsning på situationen i Sudan og støtte civilsamfundets og oppositionspartiernes bestræbelser på at fremme en inklusiv fredsproces.

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikkens Sudans regering, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, FN's Generalforsamling, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik