Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2766(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0707/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0280

Vastuvõetud tekstid
PDF 165kWORD 68k
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg
Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioon kahe kristlasest kirikuõpetaja olukorra kohta Sudaanis (2015/2766(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ekspertide 19. mai 2014. aasta aruannet, mis koostati ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluse kohaselt,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni ning ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul või veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 2000. aasta Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse ELi 2013. aasta suuniseid usu- ja veendumusvabaduse kohta,

–  võttes arvesse 2013. aastal vastu võetud Sudaani riiklikku inimõiguste tegevuskava, mis põhineb universaalsuse ja kõigi inimeste võrdõiguslikkuse põhimõtetel,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone, eelkõige 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149, 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 63/168, 21. detsembri 2010. aasta resolutsiooni 65/206, 20. detsembri 2012. aasta resolutsiooni 67/176 ja 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni 3/69 surmanuhtluse kohaldamisele moratooriumi kehtestamise küsimuses, milles ta kutsus riike, kus surmanuhtlus endiselt kehtib, kehtestama hukkamistele moratooriumi eesmärgiga surmanuhtlus kaotada,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 21. detsembril 2014 võttis Sudaani Riiklik Julgeolekuteenistus pärast jutlustamist Põhja-Hartumi kirikus, mis on Sudaani evangeelse presbüteri kiriku haru, vahi alla Sudaani külastanud Lõuna-Sudaani evangeelse presbüteri kiriku pastori Michael Yati; arvestades, et ta vahistati vahetult pärast jutlust, mille käigus ta mõistis teadete kohaselt hukka kiriku maa ja kinnisvara poleemikat tekitanud müügi ning kristlaste kohtlemise Sudaanis;

B.  arvestades, et 11. jaanuaril 2015 vahistati pastor Peter Yen Reith pärast seda, kui ta oli viinud Sudaani usuasjade ametisse kirja, milles ta küsis pastor Michaeli kohta ja tahtis saada tema vahistamise kohta rohkem teavet;

C.  arvestades, et mõlemat meest peeti isoleeritult kinni kuni 1. märtsini 2015 ning 4. mail 2015 esitati mõlemale Sudaani 1991. aasta kriminaalseadustiku alusel süüdistus mitmes süüteos, sh: ühised kuriteod (artikkel 21), põhiseadusliku süsteemi õõnestamine (artikkel 51), riigivastane võitlus (artikkel 50), spionaaž (artikkel 53), ametlike dokumentide õigusvastane omandamine või avalikustamine (artikkel 55), vihkamise õhutamine (artikkel 64), rahu rikkumine (artikkel 69) ja pühaduseteotus (artikkel 125);

D.  arvestades, et Sudaani kriminaalseadustiku artiklite 50 ja 53 kohaste süüdistuste puhul on süüdimõistmise korral ette nähtud surmanuhtlus;

E.  arvestades, et 1. juulil 2015 alustasid Sudaani ametivõimud Bahri evangeelse kiriku kompleksi ühe osa lammutamist; arvestades, et kiriku advokaat Mohamed Mustafa, kes on ka kahe vahistatud pastori advokaat, ja Bahri evangeelse kiriku pastor Hafez kaebasid, et valitsustöötaja purustab kompleksi valet osa; arvestades, et nad mõlemad vahistati riigiteenistuja takistamise eest tema kohustuste täitmisel; arvestades, et valitsusametnik jätkas kompleksi vale osa hävitamist;

F.  arvestades, et alates Lõuna-Sudaani lahkulöömisest 2011. aastal on kirikujuhtide ähvardamine, kristlike koguduste hirmutamine ja kirikuvarade hävitamine Sudaanis jätkunud üha kiiremas tempos;

G.  arvestades, et 25. juunil 2015 vahistati baptistlikust kirikust lahkumisel 12 Nuba mägede piirkonnast pärit kristlasest tütarlast ning neid süüdistati sündsuselult riietumises; arvestades, et kaks tütarlast vabastati järgmisel päeval süüdistust esitamata ning ülejäänud 10 vabastati kautsjoni vastu;

H.  arvestades, et kristlastest tütarlapsed peavad ilmuma kohtu ette süüdistatuna vastavalt Sudaani kriminaalseadustiku artiklile 152, mille tekst on järgmine: „Igaüht, kes paneb avalikus kohas toime vääritu või kõlblusevastase teo või kannab siivutut või kõlblusevastast või üldsuse tundeid häirivat riietust, karistatakse ihunuhtlusega, mis ei või ületada neljakümmet piitsahoopi, või trahviga või mõlemaga”;

I.  arvestades, et inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta, mille Sudaan on ratifitseerinud, sätestab õiguse elule ja keelab piinamise ning julma, ebainimliku või alandava karistuse ja kohtlemise, kuid arvestades, et siiani määratakse selles riigis mitmete kriminaalkuritegude eest karistusena ja viiakse täide surmanuhtlust ning amputatsiooni, piitsutamist ja muid kehalisi karistusi;

J.  arvestades, et nagu ÜRO Peaassambleel 18. detsembril 2014 kinnitati, peab üheks rahvusvahelise üldsuse peamistest eesmärkidest jääma surmanuhtlusele üldise moratooriumi kehtestamine eesmärgiga surmanuhtlus täielikult kaotada;

1.  kutsub Sudaani ametivõime üles loobuma kõigist süüdistustest pastor Michael Yati ja pastor Peter Yen Reithi vastu ning nõuab nende kohest ja tingimusteta vabastamist; kutsub Sudaani valitsust seni üles tagama, et kuni nende kahe pastori vabastamiseni neid ei piinata ega väärkohelda muul viisil ning et nõuetekohaselt austatakse nende õigust füüsilisele ja vaimsele puutumatusele;

2.  palub ELi delegatsioonil Sudaanis kohtumenetlust jälgida ning pastoritele abi osutada; kutsub ELi üles täitma juhtpositsiooni inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste ja levinud rikkumiste esiletõstmisel ja hukkamõistmisel selles riigis;

3.  tuletab Sudaani ametivõimudele meelde nende kohustust kaitsta usu- ja veendumusvabadust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; kinnitab veel kord, et usu-, südametunnistuse- ja veendumusvabadus on üks põhilistest inimõigustest, mida tuleb kaitsta igal pool ja igaühe puhul; mõistab teravalt hukka kõik vägivalla ja hirmutamise vormid, mis piiravad õigust järgida või mitte järgida vabalt valitud usku või sellesse pöörduda, sealhulgas ähvarduste, kehalise vägivalla või kriminaalkaristuste kasutamise, mille eesmärk on sundida usklikke või mitteusklikke oma usust lahti ütlema või teise usku pöörduma;

4.  mõistab hukka 12 kristlasest tütarlapse vahistamise; kutsub Sudaani valitsust üles lõpetama menetlus 10 tütarlapse vastu, keda ei ole veel süüdistusest vabastatud;

5.  kutsub Sudaani valitsust üles tunnistama kehtetuks kõik õigusaktid, mis võimaldavad diskrimineerimist usu alusel, ning kaitsma vähemusrühmade identiteeti olenemata nende usutunnistusest;

6.  mõistab hukka kristlaste ahistamise ja kirikuasjadesse sekkumise; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus sellisest tegevusest loobuks; kutsub Sudaani üles usust taganemist puudutavaid seadusi kehtetuks tunnistama ning lõpetama kirikute ja muude pühapaikade sulgemist;

7.  kutsub Sudaani valitsust üles reformima riigi õigussüsteemi vastavalt rahvusvahelistele inimõigustealastele standarditele, et kaitsta põhilisi inimõigusi ja -vabadusi ning tagada iga üksikisiku inimõiguste kaitse, pidades eelkõige silmas naiste, usuliste vähemuste ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade diskrimineerimist;

8.  kordab oma hukkamõistu surmanuhtlusele mis tahes asjaoludel ja vajadust kehtestada ülemaailmne moratoorium eesmärgiga surmanuhtlus kaotada; kutsub Sudaani valitsust seetõttu üles kaotama surmanuhtlust ning piitsutamise tava, mida endiselt rakendatakse, ning juba määratud surmanuhtlusi ära muutma;

9.  väljendab sügavat muret opositsiooniliikmete vastu suunatud repressioonide üle, mõistab sügavalt hukka Oumdourmani tribunali 6. juuli 2015. aasta otsuse mõista koheselt täitmisele 20 piitsahoopi kongressi partei asepresident Mastour Ahmed Mohamedile ja kahele teisele partei juhile, Assem Omarile ja Ibrahim Mohamedile; väljendab oma toetust eelkõige ÜRO, ELi, Aafrika Liidu ja troika (Norra, Ühendkuningriik ja USA) tehtavatele jõupingutustele olukorrale Sudaanis läbirääkimiste teel lahenduse leidmiseks ning toetust kodanikuühiskonna ja opositsioonierakondade püüdlustele edendada kaasavat rahuprotsessi;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni presidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Sudaani Vabariigi valitsusele, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika