Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2766(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0707/2015

Keskustelut :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0280

Hyväksytyt tekstit
PDF 165kWORD 67k
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. heinäkuuta 2015 kahden kristityn papin tilanteesta Sudanissa (2015/2766(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sudanista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyiden mukaisesti 19. toukokuuta 2014 annetun ihmisoikeusasiantuntijoiden raportin,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 2000 tehdyn Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta,

–  ottaa huomioon vuonna 2013 hyväksytyn Sudanin kansallisen ihmisoikeussuunnitelman, joka perustuu yleismaailmallisuuden ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteisiin,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat ja erityisesti 18. joulukuuta 2007 annetun päätöslauselman 62/149, 18. joulukuuta 2008 annetun päätöslauselman 63/168, 21. joulukuuta 2010 annetun päätöslauselman 65/206, 20. joulukuuta 2012 annetun päätöslauselman 67/176 ja 18. joulukuuta 2014 annetun päätöslauselman 3/69 kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevasta moratoriosta, jossa se kehotti maita, joissa kuolemanrangaistus on vielä voimassa, keskeyttämään teloitukset ja poistamaan kuolemanrangaistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Sudanin kansallinen tiedustelupalvelu (NISS) vangitsi Sudanissa 21. joulukuuta 2014 vierailulla olleen Etelä-Sudanin presbyteerisen evankelisen kirkon pastorin Michael Yatin hänen saarnattuaan saman kirkon haaraan kuuluvassa kirkossa Khartumin pohjoisosassa; ottaa huomioon, että hänet pidätettiin välittömästi saarnan jälkeen, jossa hän oli tuominnut kiistaa herättäneen kirkon maiden myymisen ja kristittyjen kohtelun Sudanissa;

B.  ottaa huomioon, että pastori Peter Yen Reith pidätettiin 11. tammikuuta 2015 hänen toimitettuaan Sudanin uskonnollisten asioiden virastoon kirjeen, jossa hän pyysi tietoja pastori Michaelista ja lisätietoja tämän pidätyksestä;

C.  ottaa huomioon, että molemmat pastorit pidettiin eristyksissä 1. maaliskuuta 2015 asti ja 4. toukokuuta 2015 heitä vastaan nostettiin useita syytteitä Sudanin vuodelta 1991 olevan rikoslain ja erityisesti sen seuraavien pykälien nojalla: yhteiset rikokset (21 §), valtiosäännön horjuttaminen (51 §), valtion vastainen toiminta (50 §), vakoilu (53 §), virallisten asiakirjojen hankkiminen tai hallussapito laittomasti (55 §), vihan lietsominen (64 §), rauhan häirintä (69 §) ja jumalanpilkka (125 §);

D.  ottaa huomioon, että Sudanin rikoslain 50 pykälän ja 53 pykälän nojalla syylliseksi tuomittu voi saada kuolemanrangaistuksen;

E.  ottaa huomioon, että 1. heinäkuuta 2015 Sudanin viranomaiset saapuivat tuhoamaan osan Bahrin evankelisen kirkon rakennuksista; ottaa huomioon, että kirkkoa edustava asianajaja Mohamed Mustafa, joka on myös kahden vangitun papin asianajaja, sekä Bahrin evankelisen kirkon pastori Hafez valittivat, että valtion palveluksessa ollut työntekijä tuhosi rakennuksesta väärän osan; toteaa, että heidät molemmat pidätettiin sillä verukkeella, että he olivat estäneet julkisen vallan edustajaa täyttämästä velvoitteitaan; ottaa huomioon, että valtion palveluksessa ollut työntekijä jatkoi rakennuksen väärän osan tuhoamista;

F.  ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin irtaantumisen jälkeen vuonna 2011 kirkollisiin johtajiin kohdistuneet uhkailut, kristillisten yhteisöjen pelottelu ja kirkon omaisuuden tuhoaminen ovat jatkuneet Sudanissa kiihtyvään tahtiin;

G.  ottaa huomioon, että kaksitoista Nuba-vuorten alueelta kotoisin olevaa kristittyä tyttöä pidätettiin 25. kesäkuuta 2015 heidän poistuessaan baptistikirkosta ja heitä syytettiin siveettömästä pukeutumisesta; toteaa, että kaksi tytöistä vapautettiin seuraavana päivänä syytteitä nostamatta ja loput kymmenen takuita vastaan;

H.  ottaa huomioon, että kristityt tytöt on haastettu oikeuteen Sudanin rikoslain 152 pykälän mukaan, joka kuuluu seuraavasti: ”Siveettömästi julkisella paikalla käyttäytyvä tai vastoin yleistä moraalia toimiva henkilö tai siveettömästi tai vastoin yleistä moraalia pukeutuva tai yleistä mielipidettä häiritsevä henkilö tuomitaan enintään neljäänkymmeneen ruoskaniskuun tai sakkorangaistukseen taikka molempiin.”;

I.  ottaa huomioon, että Sudan on ratifioinut ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan, johon sisältyy oikeus elämään sekä kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai alentavan rangaistuksen tai kohtelun kieltäminen, mutta toteaa, että maassa tuomitaan siitä huolimatta usein ihmisiä kuolemaan, amputoitaviksi, ruoskittaviksi tai muulla tavoin ruumiilliseen rangaistukseen erilaisista rikoksista;

J.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallista keskeyttämistä ja kuolemanrangaistuksen täydellistä lakkauttamista on pidettävä yhtenä kansainvälisen yhteisön päätavoitteista, kuten YK:n yleiskokouksessa 18. joulukuuta 2014 muistutettiin;

1.  vaatii Sudanin viranomaisia hylkäämään kaikki syytteet pastori Michael Yatia ja pastori Peter Yen Reithiä vastaan ja vaatii vapauttamaan heidät välittömästi ja ehdoitta; kehottaa lisäksi Sudanin hallitusta varmistamaan, että ennen vapautumistaan näitä kahta pastoria ei kiduteta tai kohdella muulla tavalla huonosti ja että heidän ruumiillista ja henkistä koskemattomuuttaan kunnioitetaan asianmukaisesti;

2.  pyytää EU:n edustustoa Sudanissa valvomaan oikeudenkäyntejä ja avustamaan pastoreita; kehottaa EU:ta toimimaan edelläkävijänä tuodessaan päivänvaloon ja tuomitessaan vakavat ja laajalle levinneet ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset maassa;

3.  muistuttaa Sudanin viranomaisille heidän kansallisista ja kansainvälisistä velvoitteistaan suojella uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; muistuttaa jälleen, että uskonnon-, omantunnon- ja vakaumuksenvapaus kuuluu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, joita on suojeltava kaikkialla ja jokaisen ihmisen kohdalla; tuomitsee jyrkästi kaikenlaiset väkivaltaisuudet ja pelottelun, jotka heikentävät oikeutta harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa taikka valita uskonto vapaasti, ja tuomitsee kaikentyyppisen uhkailun, fyysisen voimankäytön tai rikosoikeudelliset rangaistukset, joilla uskovia tai vakaumuksettomia pyritään saamaan luopumaan uskonnostaan tai kääntymään uskontoon;

4.  tuomitsee kahdentoista kristityn tytön pidättämisen; kehottaa Sudanin hallitusta keskeyttämään oikeudenkäynnit kymmentä tyttöä vastaan ja korjaamaan heitä kohdanneen vääryyden;

5.  kehottaa Sudanin hallitusta kumoamaan kaikki lait, jotka edistävät sukupuoleen tai uskontoon perustuvaa syrjintää, ja suojelemaan vähemmistöryhmien uskonnollista identiteettiä, myös kaikkien uskontojen edustajien osalta;

6.  tuomitsee kristittyihin kohdistuvan vainoamisen ja sekaantumisen kirkon asioihin; vaatii Sudanin hallitusta pidättymään tällaisista toimista; kehottaa Sudania kumoamaan uskosta luopumista koskevat lait ja lopettamaan kirkkojen ja muiden uskonnollisten kohteiden sulkemisen;

7.  kehottaa Sudanin hallitusta uudistamaan maan oikeusjärjestelmää ottaen siinä huomioon myös kansainväliset ihmisoikeusnormit suojellakseen ihmisten perusoikeuksia ja ‑vapauksia, varmistaakseen jokaisen ihmisen ihmisoikeuksien suojelun ja puuttuakseen erityisesti naisten, uskonnollisten vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien ryhmien syrjintään;

8.  toistaa tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen kaikissa olosuhteissa ja pitää tarpeellisena maailmanlaajuisen moratorion käyttöönottamista kuolemanrangaistuksen poistamiseksi; kehottaa Sudanin hallitusta näin ollen lakkauttamaan kuolemanrangaistuksen sekä edelleen voimassa olevan ruoskimiskäytännön ja lieventämään nykyisiä kuolemantuomioita;

9.  on erittäin huolestunut opposition jäseniin kohdistuvasta sorrosta, tuomitsee ankarasti Oumdourmanin tuomioistuimen 6. heinäkuuta 2015 antaman tuomion, jolla tuomittiin 20:een välittömästi täytäntöönpantavaan raipaniskuun kongressipuolueen varapuheenjohtaja Mastour Ahmed Mohamed ja kaksi muuta kyseisen puolueen johtajaa: Assem Omar ja Ibrahim Mohamed; ilmaisee tukensa erityisesti YK:n, EU:n, Afrikan unionin ja troikan (Norja, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) ponnisteluille neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi Sudanin tilanteeseen ja tukee kansalaisjärjestöjen ja oppositiopuolueiden pyrkimyksiä edistää osallistavaa rauhanprosessia;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Sudanin tasavallan hallitukselle, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö