Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2766(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0707/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0280

Priimti tekstai
PDF 253kWORD 76k
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras
Dviejų krikščionių pastorių padėtis Sudane
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų krikščionių pastorių padėties Sudane (2015/2766(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sudano,

–  atsižvelgdamas į žmogaus teisių ekspertų 2014 m. gegužės 19 d. ataskaitą, parengtą vadovaujantis JT žmogaus teisių tarybos specialiosiomis procedūromis,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir į JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. ES religijos ir tikėjimo laisvės gaires,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. priimtą Sudano nacionalinį žmogaus teisių planą, pagrįstą universalumo ir visų žmonių lygybės principais,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, t. y. į 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 62/149, 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 63/168, 2010 m. gruodžio 21 d. rezoliuciją Nr. 65/206, 2012 m. gruodžio 20 d. rezoliuciją Nr. 67/176 ir 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 3/69 mirties bausmės taikymo moratoriumo klausimu, kuriose ji ragino šalis, kur tebevykdoma mirties bausmė, įvesti egzekucijų moratoriumą, siekiant ją panaikinti,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Sudano nacionalinė žvalgybos tarnyba (NISS) suėmė Pietų Sudano Evangelikų presbiterionų bažnyčios pastorių Michaelą Yatą po pamokslo, kurį lankydamasis Sudane 2014 m. gruodžio 21 d. jis skaitė Chartumo Šiaurės bažnyčioje (tai Sudano Evangelikų presbiterionų bažnyčios atšaka); kadangi jis buvo suimtas iš karto po to, kai baigė skaityti pamokslą, kuriame, kaip teigiama, pasmerkė prieštaringą bažnyčios žemės ir nuosavybės pardavimą bei elgesį su krikščionimis Sudane;

B.  kadangi 2015 m. sausio 11 d. buvo suimtas pastorius Peter Yen Reith – tai įvyko jam įteikus laišką Sudano religinių reikalų biurui, kuriame jis teiravosi apie pastorių Michaelą ir prašė suteikti daugiau informacijos apie jo suėmimą;

C.  kadangi abu vyrai iki 2015 m. kovo 1 d. buvo kalinami be teisės susirašinėti, o 2015 m. gegužės 4 d. abu buvo apkaltinti įvairiais nusikaltimais pagal 1991 m. Sudano baudžiamąjį kodeksą, įskaitant: bendrus nusikalstamus veiksmus (21 straipsnis), grėsmės konstitucinei tvarkai kėlimą (51 straipsnis), karą prieš valstybę (50 straipsnis), šnipinėjimą (53 straipsnis), neteisėtą oficialių dokumentų gavimą ar atskleidimą (55 straipsnis), neapykantos kurstymą (64 straipsnis), taikos trikdymą (69 straipsnis) ir piktžodžiavimą (125 straipsnis);

D.  kadangi pripažinus asmenį kaltu pagal Sudano baudžiamojo kodekso 50 ir 53 straipsnius jam įvykdoma mirties bausmė;

E.  kadangi 2015 m. liepos 1 d. Sudano valdžios institucijų atstovai atvyko nugriauti dalies Bahri Evangelikų bažnyčios komplekso; kadangi bažnyčios advokatas Mohamed Mustafa – jis yra ir abiejų suimtų pastorių advokatas – ir Bahri Evangelikų bažnyčios pastorius Hafez pasiskundė, kad vyriausybės atstovas griovė ne tą komplekso dalį; kadangi jie abu buvo suimti už trukdymą valstybės tarnautojui vykdyti savo pareigą; kadangi vyriausybės pareigūnas toliau griovė ne tą komplekso dalį;

F.  kadangi nuo 2011 m., kai atsiskyrė Pietų Sudanas, Sudane nuolat dažnėjo grasinimai bažnyčios vadovams, krikščionių bendruomenių bauginimas ir bažnyčios turto griovimas;

G.  kadangi 12 jaunų krikščionių mergaičių iš Nubos kalnų 2015 m. birželio 25 d. buvo suimtos joms išeinant iš baptistų bažnyčios ir apkaltintos tuo, kad buvo nepadoriai apsirengusios; kadangi kitą dieną dvi iš jų buvo išlaisvintos nepateikus kaltinimų, o likusios 10 buvo paleistos už užstatą;

H.  kadangi krikščionės mergaitės turės stori prieš teismą jas apkaltinus pagal Sudano baudžiamojo kodekso 152 straipsnį, kuriame teigiama, kad asmuo, kuris viešoje vietoje elgiasi nepadoriai arba kurio veiksmai prieštarauja visuomenės moralės principams arba kuris vilkti nepadorius ar visuomenės moralės principams prieštaraujančius drabužius arba įžeidžia visuomenės jausmus, baudžiamas nuplakant, tačiau neviršijant keturiasdešimties kirčių, arba jam skiriama bauda arba abi bausmės;

I.  kadangi Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija, kurią yra ratifikavęs Sudanas, apima teisę į gyvybę, taip pat draudimą kankinti ir žiaurių, nežmoniškų ar žeminamų bausmių ir elgesio draudimą, tačiau, kadangi šioje šalyje už ne vieną nusikalstamą veiką tebetaikoma mirties bausmė, taip pat galūnių nukirsdinimas, plakimas ir kitos fizinės bausmės;

J.  kadangi visuotinio mirties bausmės moratoriumo paskelbimas siekiant visiškai ją panaikinti turi likti vienu iš pagrindinių tarptautinės bendruomenės tikslų – tai pakartota JT Generalinės Asamblėjos 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliucijoje;

1.  ragina Sudano valdžios institucijas panaikinti visus kaltinimus pastoriams Michaelui Yatui ir Peteriui Yenui Reithui ir ragina juos nedelsiant besąlygiškai išlaisvinti; tuo pačiu ragina Sudano vyriausybę užtikrinti, kad laukdami išlaisvinimo abu pastoriai nebūtų kankinami ar kad su jais nebūtų dar kaip nors netinkamai elgiamasi ir kad būtų tinkamai užtikrinamas jų fizinis ir protinis neliečiamumas;

2.  ragina ES delegaciją Sudane stebėti teismo procesą ir teikti pagalbą pastoriams; ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens atkreipiant dėmesį į sunkius ir paplitusius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus šalyje ir juos pasmerkiant;

3.  primena Sudano valdžios institucijoms jų įsipareigojimus saugoti religijos ir tikėjimo laisvę, prisiimtus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; pakartoja, kad religijos, sąžinės ir tikėjimo laisvė – visuotinė žmogaus teisė, kuri turi būti saugoma visur ir užtikrinama visiems; griežtai smerkia visų formų smurtą ir bauginimą, dėl kurio varžoma teisė savo nuožiūra priimti ar išpažinti pasirinktą religiją arba tokios neišpažinti, įskaitant grasinimų, fizinės jėgos ar baudžiamųjų sankcijų taikymą, siekiant priversti tikinčiuosius atsisakyti savo religijos, o netikinčiuosius atsiversti;

4.  smerkia 12 krikščionių mergaičių suėmimą; ragina Sudano vyriausybę nutraukti bylą prieš 10 mergaičių, kurios tebeturi būti išteisintos dėl nusikaltimo;

5.  ragina Sudano vyriausybę panaikinti visus teisės aktus, kuriais diskriminuojama dėl religijos, ir apsaugoti mažumų grupių, įskaitant visus tikėjimus išpažįstančias mažumas, tapatybę;

6.  smerkia krikščionių persekiojimą ir kišimąsi į bažnyčios reikalus; ragina Sudano vyriausybę liautis vykdžius tokią veiklą; ragina Sudaną panaikinti įstatymus dėl atsimetimo ir neuždarinėti bažnyčių ir kitų religinių vietų;

7.  ragina Sudano vyriausybę reformuoti šalies teisinę sistemą atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių standartus, siekiant apsaugoti pagrindines žmogaus teises ir laisves bei užtikrinti kiekvieno asmens žmogaus teisių apsaugą, ypač moterų, religinių mažumų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atveju;

8.  pakartoja, kad visais atvejais smerkia mirties bausmę ir kad visame pasaulyje būtina paskelbti moratoriumą siekiant ją panaikinti; taigi ragina Sudano vyriausybę panaikinti mirties bausmę, taip pat iki šiol taikomą bausmę nuplakant ir sušvelninti mirties nuosprendžius;

9.  ypač susirūpinęs dėl didėjančių represijų, nukreiptų prieš opozijos narius; griežtai smerkia Oumdourmano teismo 2015 m. liepos 6 d. sprendimą skirti nedelsiant taikytiną nuplakimo 20 kirčių bausmę Kongreso partijos pirmininko pavaduotojui Mastourui Ahmedui Mohamedui ir kitiems dviems partijos vadovams Assemui Omarui ir Ibrahimui Mohamedui; reiškia paramą už pastangas, ypač pastangas, kurias įdėjo JT, ES, Afrikos Sąjunga ir trejetas (Norvegija, JK ir JAV), siekdamos derybomis pasiekti sprendimą dėl padėties Sudane ir paremti pilietinės visuomenės ir opozicijos šalių veiksmus įtraukiam taikos procesui paskatinti;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Sudano Respublikos vyriausybei, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Panafrikos Parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika