Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2766(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0707/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Antagna texter :

P8_TA(2015)0280

Antagna texter
PDF 166kWORD 298k
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg
Situationen för två kristna pastorer i Sudan
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om situationen för två kristna pastorer i SudanEuropaparlamentet (2015/2766(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–  med beaktande av rapporten av den 19 maj 2014 från experterna på mänskliga rättigheter, utfärdad enligt de särskilda förfarandena via FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Cotonouavtalet från 2000,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om religions- och trosfrihet från 2013,

–  med beaktande av Sudans nationella plan för mänskliga rättigheter som antogs 2013 och grundar sig på universalitetsprincipen och principen om alla människors lika värde,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner, särskilt resolutionerna nr 62/149 av den 18 december 2007, 63/168 av den 18 december 2008, 65/206 av den 21 december 2010, 67/176 av den 20 december 2012 och 3/69 av den 18 december 2014, om ett moratorium för tillämpningen av dödsstraffet, där de länder som har kvar dödsstraffet uppmanades införa ett moratorium på avrättningar, för att dödsstraffet skulle avskaffas,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Pastor Michael Yat från South Sudan Presbyterian Evangelical Church togs i förvar av Sudans nationella underrättelsetjänst (NISS) efter att han under ett besök i Sudan den 21 december 2014 predikat i Khartoum North Church, som ingår i Sudan Presbyterian Evangelical Church. Han greps omedelbart efter en predikan där han lär ha fördömt den omstridda försäljningen av mark och annan egendom som tillhör kyrkan, liksom också behandlingen av kristna i Sudan.

B.  Pastor Peter Yen Reith greps den 11 januari 2015 efter att han lämnat in en skrivelse till Sudans ämbetsverk för religiösa frågor och frågat efter pastor Michael och velat få veta mer om gripandet av honom.

C.  Bäggedera hölls utan kontakt med omvärlden till och med den 1 mars 2015 och den 4 maj 2015 åtalades de bägge för ett flertal brott enligt Sudans strafflag från 1991, bland dem samfällt begångna straffbara handlingar (artikel 21), undergrävande av landets författningsordning (artikel 51), krigföring mot staten (artikel 50), spionage (artikel 53), obehörigt utverkande eller röjande av officiella handlingar (artikel 55), uppvigling till hat (artikel 64), fredsstörande (artikel 69) och hädelse (artikel 125).

D.  De åtalspunkter som omfattas av artiklarna 50 och 53 är belagda med dödsstraff om de leder till fällande dom.

E.  Den 1 juli 2015 kom de sudanesiska myndigheterna för att förstöra en del av den fastighet där Bahri Evangelical Church verkar. Kyrkan advokat Mohamed Mustafa som också är de två gripna pastorernas advokat och pastor Hafez från Bahri Evangelical Church klagade på att statstjänstemannen förstörde orätt del av fastigheten. Bäggedera greps för hindrande av offentlig tjänsteman i ämbetsutövningen. Statstjänstemannen fortsatte att förstöra orätt del av fastigheten.

F.  Sedan södra Sudan utträdde ur Sudan 2011 har hotelserna mot kyrkoledare, skrämseltaktiken mot kristna befolkningsgrupper och förstörelsen av kyrkans egendom fortgått i allt snabbare takt i Sudan.

G.  12 unga kristna flickor från Nubabergen greps den 25 juni 2015 när de kom ut från en baptistkyrka och anklagades för att gå oanständigt klädda. Två av flickorna släpptes nästa dag utan att ha åtalats för något och de övriga 10 frigavs mot borgen.

H.  De kristna flickorna kommer att få stå inför rätta, åtalade enligt artikel 152 i Sudans strafflag där det står följande: ”Den som på offentlig plats begår en osedlig handling eller en handling som strider mot allmän moral eller som bär en klädedräkt som är osedlig eller strider mot allmän moral eller väcker allmän förargelse straffas med spöslitning med högst fyrtio rapp eller med böter eller med bäggedera.”

I.  Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, som Sudan har ratificerat, inkluderar rätten till liv och förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, men dödsstraff, amputering, spöstraff och andra kroppsliga bestraffningar tillämpas fortfarande i Sudan för flera brott.

J.  Det internationella samfundet måste ha kvar som ett av sina huvudsakliga mål att det införs ett universellt moratorium för dödsstraffet för att det helt och hållet ska avskaffas, såsom FN:s generalförsamling upprepade den 18 december 2014.

1.  Europaparlamentet uppmanar Sudans myndigheter att lägga ned alla åtal mot pastor Michael Yat och pastor Peter Yen Reith och yrkar på att de omedelbart och villkorlöst ska friges. Parlamentet uppmanar Sudans regering att under tiden se till att de bägge pastorerna, fram till dess att de friges, inte torteras eller misshandlas på annat sätt och att deras fysiska och psykiska okränkbarhet vederbörligen respekteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation i Sudan att övervaka rättegångsförfarandena och hjälpa pastorerna. Parlamentet uppmanar EU att gå i ledningen för att belysa och fördöma de allvarliga och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som förekommer i landet.

3.  Europaparlamentet påminner Sudans myndigheter om deras nationella och internationella skyldighet att skydda religions- och trosfriheten och bekräftar att religions-, samvets- och trosfrihet är en universell mänsklig rättighet som måste skyddas överallt och för alla. Parlamentet fördömer kraftfullt alla former av våld och trakasserier som hindrar rätten att ha eller inte ha eller anta en religion, som man själv vill, inklusive hot, fysiskt tvång eller straffpåföljder för att tvinga troende eller icke-troende att avsäga sig sin religion eller omvända sig.

4.  Europaparlamentet fördömer att de 12 kristna flickorna gripits och uppmanar Sudans regering att inställa förfarandena mot de tio flickor som ännu inte frikänts från anklagelserna

5.  Europaparlamentet uppmanar Sudans regering att upphäva all lagstiftning som diskriminerar på grundval av kön eller religion och att skydda minoritetsgruppernas religiösa identitet.

6.  Europaparlamentet fördömer trakasserierna mot kristna och inblandningen i kyrkornas angelägenheter och uppmanar med kraft Sudans regering att avhålla sig från allt sådant. Parlamentet uppmanar Sudan att upphäva lagarna mot avfall från religion och sluta stänga kyrkor och andra platser för religionsutövning.

7.  Europaparlamentet uppmanar Sudans regering att reformera landets rättssystem i enlighet med internationella standarder för mänskliga rättigheter för att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna och garantera skydd av de mänskliga rättigheterna för varje enskild person, särskilt när det gäller diskriminering av kvinnor, minoritetsgrupper och missgynnade grupper.

8.  Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av dödsstraffet under alla omständigheter och behovet av att det införs ett världsomfattande moratorium för att dödsstraffet ska avskaffas. Parlamentet uppmanar följaktligen Sudans regering att avskaffa dödsstraffet, liksom också spöstraffet, som fortfarande tillämpas, och att omvandla de dödsdomar som avkunnats.

9.  Europaparlamentet är djupt oroat över det växande förtrycket av politiska motståndare och fördömer med eftertryck beslutet av domstolen i Oumdourman av den 6 juli 2015 om att med omedelbar verkan utdöma 20 piskrapp mot Mastour Ahmed Mohamed, vice ordförande i kongresspartiet, och två andra av dess ledare, Assem Omar och Ibrahim Mohamed; Europaparlamentet uttalar sitt stöd för de insatser som görs, framför allt av FN, EU, Afrikanska unionen och trojkan (Förenta staterna, Norge och Storbritannien) för att uppnå en förhandlingslösning på situationen i Sudan och stöder det civila samhällets och oppositionspartiernas arbete för en fredsprocess med plats för alla.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Republiken Sudans regering, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU och det panafrikanska parlamentet (PAP).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy