Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2102(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0229/2015

Indgivne tekster :

A8-0229/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0282

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 63k
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 8. september 2015 om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2102(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 13. marts 2015 om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet, som er fremsendt af Republikken Polens øverste offentlige anklager i forbindelse med en retssag indledt af politimesteren for det kommunale politi i Piotrków Trybunalski den 9. marts 2015 (sag nr. SM.O.4151-F.2454/16769/2014), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 15. april 2015,

–  der har hørt Janusz Korwin-Mikke, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning og artikel 7b, stk. 1, og artikel 7c, stk. 1, sammenholdt med artikel 10b i lov af 9. maj 1996 om udøvelse af mandatet som medlem af det polske parlament eller senat,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0229/2015),

A.  der henviser til, at Republikken Polens øverste offentlige anklager har fremsendt en anmodning fra politimesteren for det kommunale politi i Piotrków Trybunalski om tilladelse til at træffe foranstaltninger mod et medlem af Europa-Parlamentet, Janusz Korwin-Mikke, for overtrædelse af artikel 92a i loven af 20. maj 1971 om indførelse af en kodeks for mindre lovovertrædelser, sammenholdt med artikel 20, stk. 1, i færdselsloven af 20. juni 1997; der henviser til, at den påståede forseelse består i overskridelse af hastighedsgrænsen i et bebygget område;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at et parlamentsmedlem i henhold til artikel 105, stk. 2, i Republikken Polens forfatning ikke kan strafforfølges uden Sejms samtykke;

E.  der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om immuniteten skal ophæves eller ikke skal ophæves i en given sag; der henviser til, at Parlamentet med rimelighed kan tage hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet skal ophæves eller ikke skal ophæves(2);

F.  der henviser til, at den påståede forseelse ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Janusz Korwin-Mikkes udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og heller ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed;

1.  vedtager at ophæve Janusz Korwin-Mikkes immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Polens kompetente myndigheder og Janusz Korwin-Mikke.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23).
(2) Sag T-345/05 Mote mod Parlamentet (se ovenfor), præmis 28.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik