Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2102(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0282

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 411kWORD 70k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στις 13 Μαρτίου 2015 σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ποινική διαδικασία που κινήθηκε από τον αρχηγό της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski στις 9 Μαρτίου 2015 (υπόθεση αριθ. SM.0.4151-F.2454/16769/2014) και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 15 Απριλίου 2015,

–  έχοντας ακούσει τον κ. Korwin-Mikke, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 7γ παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 10β του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0229/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε αίτηση του αρχηγού της δημοτικής αστυνομίας του Piotrków Trybunalski για τη χορήγηση άδειας προκειμένου ο τελευταίος να ενεργήσει κατά του Janusz Korwin-Mikke, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράβαση του άρθρου 92α του νόμου της 20ής Μαΐου 1971 για τη θέσπιση Κώδικα περί πταισμάτων, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997· λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο βουλευτής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια της Δίαιτας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με άρση της ασυλίας σε μία συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποκλειστικά το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο της απόφασής του να άρει ή μη την ασυλία του βουλευτή, να λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του βουλευτή(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Korwin-Mikke υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη fumus persecutionis, ήτοι μιας αρκούντως σοβαρής και βάσιμης υπόνοιας ότι η διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να θιγεί η πολιτική δράση του συγκεκριμένου βουλευτή,

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Janusz Korwin-Mikke·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Janusz Korwin-Mikke.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου (βλέπε ανωτέρω), σκέψη 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου