Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2102(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0229/2015

Esitatud tekstid :

A8-0229/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/09/2015 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0282

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 64k
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg
Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta otsus Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2102(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 13. märtsil 2015. aastal Poola Vabariigi peaprokurör seoses kohtumenetlusega, mille algatas 9. märtsil 2015. aastal Piotrków Trybunalski munitsipaalpolitsei juht (kohtuasi nr SM.O.4151-F.2454/16769/2014) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 15. aprillil 2015. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 hr Korwin-Mikke ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõiget 2 ning artikli 7b lõiget 1 ja artikli 7c lõiget 1 koostoimes Seimi ja Senati liikmete mandaadi täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikliga 10b,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0229/2015),

A.  arvestades, et Poola Vabariigi peaprokurör on edastanud Piotrków Trybunalski munitsipaalpolitsei juhi taotluse lubada võtta õiguslikke meetmeid Euroopa Parlamendi liikme Janusz Korwin-Mikke vastu seoses rikkumisega vastavalt 20. mai 1971. aasta seaduse (millega kehtestatakse väärtegude koodeks) artiklile 92a koosmõjus 20. juuni 1997. aasta liiklusseaduse artikli 20 lõikega 1; arvestades, et väidetav rikkumine seisneb asulas lubatud sõidukiiruse ületamises;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõikes 2 on sätestatud, et Seimi liiget ei tohi võtta vastutusele ilma Seimi nõusolekuta;

E.  arvestades, et kõnealusel juhul on see ainult Euroopa Parlamendi otsustada, kas puutumatus ära võtta või mitte; arvestades, et Euroopa Parlament võib puutumatuse äravõtmise küsimuses otsuse tegemisel põhjendatult arvesse võtta ka Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmist(2);

F.  arvestades, et väidetaval rikkumisel ei ole otsest ega ilmset seost Janusz Korwin-Mikke kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega ning see ei kujuta endast tema poolt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikli 8 tähenduses arvamuse avaldamist või hääle andmist Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel;

G.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et juhtumi eesmärk on tekitada poliitilist kahju parlamendiliikmele;

1.  otsustab Janusz Korwin-Mikke puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Janusz Korwin-Mikkele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)
(2) Kohtuasi T-345/05:Mote vs. parlament (eespool viidatud), punkt 28.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika