Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2102(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0229/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0229/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0282

Hyväksytyt tekstit
PDF 160kWORD 64k
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Pyyntö Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämiseksi
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Euroopan parlamentin päätös 8. syyskuuta 2015 Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2102(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Puolan tasavallan yleisen syyttäjän 13. maaliskuuta 2015 välittämän, 9. maaliskuuta 2015 päivätyn pyynnön, joka liittyy Piotrków Trybunalskin kunnallisen poliisin päällikön vireille panemaan oikeudelliseen menettelyyn (asia nro SM.O.4151-F.2454/16769/2014) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 15. huhtikuuta 2015,

–  on kuullut Janusz Korwin-Mikkeä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan 2 kohdan ja Puolan parlamentin alahuoneen tai senaatin jäsenen tehtävien hoitamisesta 9. toukokuuta 1996 annetun lain 7b artiklan 1 kohdan ja 7c artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0229/2015),

A.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan yleinen syyttäjä on välittänyt Piotrków Trybunalskin kunnallisen poliisin päällikön pyynnön saada panna vireille oikeudellinen menettely Euroopan parlamentin jäsentä Janusz Korwin-Mikkeä vastaan rikosoikeudellisista rikkomuksista 20. toukokuuta 1971 annetun lain 92 a pykälässä tarkoitetusta rikkomuksesta, joka liittyy 20. kesäkuuta 1997 annetun tieliikennelain 20 pykälän 1 momenttiin; ottaa huomioon, että rikkomuksessa on kyse suurimman sallitun nopeuden ylittämisestä taajama-alueella;

B.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa olevan 8 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

C.  toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  toteaa, että Puolan tasavallan perustuslain 105 artiklan 2 kohdan mukaan parlamentin jäsen ei voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ilman Puolan parlamentin alahuoneen suostumusta;

E.  toteaa, että kysymys koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä tietyssä tapauksessa on yksin Euroopan parlamentin päätettävissä; huomauttaa, että parlamentti voi kohtuudella ottaa huomioon jäsenen aseman tehdessään päätöksen koskemattomuuden pidättämisestä tai säilyttämisestä(2);

F.  toteaa, että väitetty rikkomus ei liity suoraan tai selvästi Korwin-Mikken edustajantoimen hoitamiseen eikä siinä ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetusta Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoidettaessa ilmaistusta mielipiteestä tai äänestyksestä;

G.  toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole löytänyt todisteita fumus persecutionis tilanteesta eli riittävän vakavia ja täsmällisiä epäilyjä siitä, että syyte on nostettu jäsenen poliittisen toiminnan vahingoittamiseksi;

1.  päättää pidättää Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Puolan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Janusz Korwin-Mikkelle.

(1)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)Asia T-345/05, Mote v. parlamentti (mainittu edellä), tuomion 28 kohta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö