Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2102(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0229/2015

Predkladané texty :

A8-0229/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0282

Prijaté texty
PDF 254kWORD 69k
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho (2015/2102(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho, ktorú 13. marca 2015 podal generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti so súdnym konaním začatým na podnet náčelníka mestskej polície v meste Piotrków Trybunalski z 9. marca 2015 (vec č. SM.O.4151-F.2454/16769/2014) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 15. apríla 2015,

–  so zreteľom na vypočutie Janusza Korwina-Mikkeho v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, zo 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky a na článok 7b ods. 1 a článok 7c ods. 1 v spojitosti s článkom 10b poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0229/2015),

A.  keďže generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil žiadosť náčelníka mestskej polície v meste Piotrków Trybunalski o povolenie začať konanie voči poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu vzhľadom na priestupok podľa článku 92a zákona z 20. mája 1971 o kódexe menších priestupkov v spojitosti s článkom 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997; keďže pri tomto údajnom priestupku ide o prekročenie povolenej rýchlosti v zastavanej oblasti;

B.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú podliehať žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu musia požívať na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu;

D.  keďže podľa článku 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky nemôže byť voči poslancovi vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu Sejmu;

E.  keďže o zbavení alebo nezbavení imunity v danom prípade rozhoduje len Európsky parlament; keďže Európsky parlament môže primerane zohľadniť stanovisko poslanca pri rozhodovaní o tom, či ho zbaví alebo nezbaví imunity(2);

F.  keďže údajný priestupok nemá priamu alebo zjavnú súvislosť s výkonom povinností Janusza Korwina-Mikkeho ako poslanca Európskeho parlamentu a ani nepredstavuje vyjadrený názor alebo hlasovanie pri výkone jeho úloh poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže v tomto prípade Európsky parlament v súvislosti s predloženou vecou nenašiel dôkaz o tom, že by šlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Janusza Korwina-Mikkeho imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.
(2) Vec T-345/05 Mote/Parlament (už citovaný) bod 28.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia