Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2102(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0229/2015

Ingivna texter :

A8-0229/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0282

Antagna texter
PDF 159kWORD 62k
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Europaparlamentets beslut av den 8 september 2015 om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2102(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet som översändes den 13 mars 2015 av den allmänne åklagaren i Republiken Polen i samband med ett rättsligt förfarande som inletts av den kommunala polischefen i Piotrków Trybunalski, daterat den 9 mars 2015 (med ärendenummer SM.O.4151‑F.2454/16769/2014) och som tillkännagavs i kammaren den 15 april 2015,

–  efter att ha hört Janusz Korwin-Mikke i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 105.2 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 jämförda med artikel 10b i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövande av mandatet som ledamot av sejmen och senaten,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0229/2015), och av följande skäl:

A.  Republiken Polens allmänne åklagare har översänt en begäran från den kommunala polischefen i Piotrków Trybunalski om tillstånd att ställa ledamoten i Europaparlamentet Janusz Korwin-Mikke inför rätta beträffande en förseelse enligt artikel 92a i lagen av den 20 maj 1971 om förseelser jämförd med artikel 20.1 i lagen av den 20 juni 1997 (vägtrafiklagstiftningen). Den påstådda förseelsen gäller överskridande av hastighetsbegränsningen i ett tätbebyggt område.

B.  Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

C.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  Enligt artikel 105.2 i Republiken Polens författning får en ledamot av senaten eller sejmen inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan sejmens medgivande.

E.  Det är parlamentet som ensamt ska besluta om huruvida immuniteten ska upphävas eller inte i ett enskilt fall. Parlamentet kan rimligen beakta ledamotens ståndpunkt när det beslutar om huruvida ledamotens immunitet ska upphävas eller inte(2).

F.  Den påstådda förseelsen har inget direkt eller uppenbart samband med Janusz Korwin‑Mikkes utövande av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet och utgör inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.  Parlamentet har inte i detta fall funnit bevis för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts i avsikt att orsaka den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Janusz Korwin-Mikkes immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Janusz Korwin-Mikke.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964 i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, ECLI:EU:C:1964:28. Domstolens dom av den 10 juli 1986 i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., ECLI:EU:C:1986:310. Förstainstansrättens dom av den 15 oktober 2008 i mål T-345/05, Mote mot parlamentet, ECLI:EU:T:2008:440. Domstolens dom av den 21 oktober 2008 i målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, ECLI:EU:C:2008:579. Förstainstansrättens dom av den 19 mars 2010 i mål T-42/06, Gollnisch mot parlamentet, ECLI:EU:T:2010:102. Domstolens dom av den 6 september 2011 i mål C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543. Förstainstansrättens dom av den 17 januari 2013 i målen T-346/11 och T-347/11, Gollnisch motparlamentet, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Dom i mål T-345/05, Mote mot parlamentet (citerad ovan), punkt 28.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy