Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0410(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0234/2015

Ingivna texter :

A8-0234/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0283

Antagna texter
PDF 241kWORD 60k
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II
P8_TA(2015)0283A8-0234/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 september 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (08257/3/2015 – C8‑0159/2015),

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 februari 2014(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0796),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0234/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 94, 31.3.2014, s. 1.
(2) Antagna texter från sammanträdet 15.4.2014, P7_TA(2014)0344.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy