Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0186/2015

Внесени текстове :

A8-0186/2015

Разисквания :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0284

Приети текстове
PDF 540kWORD 65k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург
Търговията с тюленови продукти ***I
P8_TA(2015)0284A8-0186/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0045),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0037/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 май 2015 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0186/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 септември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията
P8_TC1-COD(2015)0028

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) №  2015/1775.)

Правна информация - Политика за поверителност