Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0028(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0186/2015

Ingivna texter :

A8-0186/2015

Debatter :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0284

Antagna texter
PDF 242kWORD 64k
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
Handel med sälprodukter ***I
P8_TA(2015)0284A8-0186/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 september 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0045),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0037/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 maj 2015(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0186/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 september 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 737/2010
P8_TC1-COD(2015)0028

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/1775.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy