Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0433(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0216/2015

Внесени текстове :

A8-0216/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0285

Приети текстове
PDF 241kWORD 156k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0892),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0002/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 7 юли 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 април 2014 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони съгласно член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по международна търговия (A8‑0216/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0266.
(2) OВ C 311, 12.9.2014 г., стр. 73.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 септември 2015 г. с оглед на приемането на Директива Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели [Изм. 1. Първата част от това изменение, а именно промяната от директива на регламент, се прилага за целия текст.]
P8_TC1-COD(2013)0433

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(-1) При провеждането на политиката на Съюза и с оглед на прилагането на Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и на потребителите, както и високо равнище на хуманно отношение към животните и на опазване на околната среда. По всяко време следва да се прилага принципът на предохранителните мерки, определен в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(3). [Изм. 2]

(1)  В Клонирането на животни не е в съответствие с Директива 98/58/ЕО на Съвета(4), в която се определят общите минимални стандартни за хуманно отношение към животните, отглеждани за селскостопански цели. В нея Директива 98/58/ЕО държавите членки се призовават към избягване на това да се причинява ненужно болка, страдание или нараняване на животните, отглеждани в стопанства, и по-специално в точка 20 от приложението към нея се посочва, че „не трябва да бъдат практикувани естествено или изкуствено развъждане или процедури по развъждане, които предизвикат или за които съществува вероятност да предизвикат страдание или нараняване на което и да е от съответните животни“. Ако клонирането ненужно причинява болка, страдание или нараняване, необходимо е държавите членки да действат на национално равнище, за да се предотврати това. Наличието на различни национални подходи по отношение на клонирането на животни или на използването на продукти, получени от клонирането на животни, би могло да доведе до изкривяване на пазара. Поради това е необходимо да се гарантира, че се прилагат еднакви условия за всички, които са свързани с производството и разпространението на живи животни и продукти, получени от животни, в рамките на Съюза. [Изм. 3]

(2)  Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) ) в своето становище от 2008 г. относно клонирането на животни(5) заключи, че „здравето и доброто състояние на значителна част от клонираните животни са били засегнати сериозно, често пъти тежко и с фатални последици“. По‑конкретно ЕОБХ потвърди, че при сурогатните майки, използвани в процеса на клониране, се забелязва по‑специално нарушена функция на плацентата, което допринася за увеличения брой на спонтанните аборти(6), с възможни отрицателни последствия върху здравето им. Това спомага, наред с другото, за ниската ефективност на техниката — от 6 до 15% за едър рогат добитък и 6% за свине, и за необходимостта от имплантиране на клонирани ембриони в няколко сурогатни майки, за да се получи едно клонирано животно. Освен това аномалиите у клонираните животни и необичайно голямото потомство водят до трудни раждания и смъртни случаи при новородените животни. Високата смъртност във всички фази на развитие е характерна за техниката на клониране(7). [Изм. 4]

(2a)  По отношение на безопасността на храните ЕОБХ подчерта, че е важно да се признае, че базата данни е ограничена, и в становището си от 2008 г. относно клонирането заключи: „несигурността при оценката на риска произтича от ограничения брой налични изследвания, малкия размер на проучените проби и като цяло, от липсата на единен подход, който би позволил всички въпроси, имащи отношение към това становище, да бъдат разгледани по-задоволително“. ЕОБХ например посочи, че информацията за имунната компетентност на клонираните животни е ограничена, и препоръча в становището, в случай че се появят данни за намалена имунокомпетентност на клонираните животни, да се разгледа въпросът „дали — и ако отговорът е положителен — до каква степен консумацията на месо и мляко, произхождащи от клонирани животни или тяхно потомство, може да доведе до повишена изложеност на човека на преносими агенти“. [Изм. 5]

(2б)  По отношение на евентуално въздействие върху околната среда ЕОБХ посочи, че наличните данни са ограничени, а колкото до евентуално въздействие върху генетичното многообразие, ЕОБХ обърна внимание на това, че са възможни непреки последствия поради свръхупотребата в програмите за развъждане на ограничен брой животни и че повишената хомогенност на генотипа в рамките на една животинска популация може да увеличи предразположението на същата към инфекции и други опасности. [Изм. 6]

(2в)  В своя специален доклад от 2008 г. относно клонирането(8) Европейската група по етика в науката и новите технологии изрази съмнения, че клонирането на животни за производство на храни може бъде оправдано „предвид настоящото равнище на заболеваемост и здравословни проблеми сред сурогатните майки и клонираните животни“. [Изм. 7]

(2г)  Една от целите на Съюза в областта на общата селскостопанска политика, залегнали в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е „увеличаване на производителността в селското стопанство чрез насърчаване на техническия прогрес и осигуряване на рационалното развитие на селскостопанското производство“. Тази цел е насочена, наред с другото, към подобряване на производството, и по отношение на рационалното развитие на селскостопанското производство е свързана с оптимално използване на производствените фактори, по-специално подходящо производство за целите на пускането на пазара, при което се отчитат интересите на потребителите. [Изм. 8]

(2д)  В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз(9) член 43 от ДФЕС е подходящото правно основание за всякакви законодателни актове, които се отнасят до производството и пускането на пазара на селскостопанските продукти, посочени в приложение І към ДФЕС, което допринася за постигането на една или повече от целите на общата селскостопанска политика, определени в член 39 от ДФЕС. Дори когато това законодателство може да бъде насочено към цели, различни от тези на общата селскостопанска политика, които при отсъствието на специални разпоредби биха били преследвани въз основа на член 114 от ДФЕС, то може да включва хармонизация на разпоредбите от националното законодателство в тази област без да е необходимо да се прибягва до член 114. Освен това мерките, предприети в контекста на общата селскостопанска политика, могат да повлияят и на вноса на съответните продукти. [Изм. 9]

(2е)  Както ясно и последователно показа изследване сред потребителите, по-голямата част от гражданите на Съюза не одобряват клонирането за селскостопански цели, наред с другото и поради съображения, свързани с хуманното отношение към животните, и съображения от етично естество(10). Клонирането за селскостопански цели може да доведе до това, клонирани животни или потомство на клонирани животни да влязат в хранителната верига. Потребителите се противопоставят твърдо на потреблението на храни от клонирани животни или от тяхното потомство. [Изм. 10]

(2ж)  Клонирането на животни с цел производство на храни застрашава самата същност на европейския селскостопански модел, който се основава на качеството на продуктите, безопасността на храните, здравето на потребителите, строгите правила за хуманно отношение към животните и използването на екологосъобразни методи.  [Изм. 11]

(3)  Като се вземат предвид целите на селскостопанската общата селскостопанска политика на Съюза, резултатите от последните научни научните оценки на ЕОБХ и, основани на наличните изследвания, на изискването за хуманно отношение към животните, предвидени предвидено в член 13 от ДоговораДФЕС, и притесненията на гражданите, е разумно временно целесъобразно да се забрани използването на клонирането за производство на животни за селскостопански цели от някои видовеи пускането на пазара на животни и продукти, получени при използване на техниката на клониране. [Изм. 12]

(3a)  Клонираните животни не се създават, за да служат за производство на месо или мляко, а за да се използват зародишните им продукти за разплод. Именно размноженото по полов път потомство на клонирани животни се използва за производството на храни. Въпреки че съображенията за хуманно отношение към животните може и да не са очевидни при потомството на клонирани животни, тъй като те се родени чрез традиционно размножаване по полов път, самият факт, че има потомство означава, че е имало клонирано животно предшественик, което поражда сериозни тревоги във връзка с хуманното отношение към животните и до такива от етично естество. Следователно мерките, насочени към предприемане на действия във връзка със съображенията за хуманно отношение към животните и с възприятията на потребителите относно техниката на клониране, следва да включват в своя обхват зародишните продукти от клонирани животни, потомството на клонирани животни и продуктите, получени от потомство на клонирани животни. [Изм. 13]

(4)  Понастоящем е вероятно за селскостопански цели да бъдат клонирани животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните. Поради това обхватът на настоящата директива следва да бъде ограничен до използването на клонирането за селскостопански цели при тези пет вида животни. [Изм. 14]

(4a)  По отношение на предлагането на пазара на селскостопански продукти, като последица от забраната за използване на клониране и с цел да се разгледа начинът, по който потребителите възприемат клонирането, във връзка, наред с другото, и със съображения, свързани с хуманното отношение към животните, с липсата на достатъчно научни изследвания и със съображения от общо етично естество, е необходимо да се гарантира, че хранителните стоки, произхождащи от клонирани животни или от тяхно потомство, не навлизат в хранителната верига. По-малко ограничителни мерки, като например етикетирането на храните, не премахват напълно притесненията на гражданите, тъй като търговията с храни, произведени с помощта на техника, която предполага страдание за животните, ще продължи да бъде разрешена. [Изм. 15]

(4б)  Използването на клониране за производство на животни за селскостопански цели вече се прави в някои трети държави. В съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002, храните, които се внасят от трети държави за пускане на пазара в рамките на Съюза трябва да отговарят на съответните изисквания на Съюза в областта на законодателството за храните или на условията, признати от Съюза като най-малкото равностойни на посочените изисквания. Поради това следва да се вземат мерки за избягване на вноса от трети държави в Съюза на клонирани животни и тяхното потомство и на продукти, получени от клонирани животни и тяхното потомство. Комисията следва да допълни или да предложи изменение на съответното законодателство в зоотехническата област и в областта на здравето на животните, за да се гарантира, че сертификатите за внос, съпровождащи животни и зародишни продукти и храни и фуражи от животински произход, посочват дали те са клонирани животни или тяхно потомство или са получени от клонирани животни и тяхното потомство. [Изм. 16]

(4в)  Клонираните животни, клонираните ембриони, потомството на клонирани животни, зародишните продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храните и фуражите от клонирани животни и от тяхното потомство не могат да бъдат считани за продукти на животни, ембриони, зародишни продукти, храни и фуражи, които не са получени при използване на техниката на клониране по смисъла на член ІІІ.4 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ). Освен това, забраната за клонирането на животни и за пускането на пазара и вноса на клонирани животни, клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, зародишни продукти от клонирани животни и от тяхно потомство, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхно потомство е необходима мярка за защита на обществената нравственост и здравето на животните по смисъла на член XX от ГАТТ. [Изм. 17]

(4г)  Следва да се гарантира, че търговските споразумения, които са в процес на преговори, няма да насърчават разрешаването на практики, които биха имали отрицателни последствия върху здравето на потребителите и на земеделските стопани, върху околната среда или за хуманното отношение към животните. [Изм. 18]

(4д)  Прилагането на настоящия регламент може да бъде застрашено, ако не е възможно да се проследяват храните от клонирани животни и тяхното потомство. Поради това, в съответствие с принципа на предпазливост и с цел прилагане на забраните, предвидени в настоящия регламент, е необходимо да се въведат, в консултация със съответните заинтересовани страни, системи за проследяване на равнището на Съюза. Тези системи ще дадат възможност на компетентните органи и на икономическите оператори да събират данни относно клонираните животни, потомството на клонирани животни и зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храните от клонирани животни и от тяхното потомство. Комисията следва да се стреми да постигне ангажименти в това отношение от търговски партньори на Съюза, при които се извършва клониране на животни за селскостопански цели, в рамките на текущите и бъдещите търговски преговори, както на двустранно, така и на многостранно равнище. [Изм. 19]

(4f)  В доклада си от 2010 г. до Европейския парламент и до Съвета Комисията посочва, че мерките за установяване на проследяването на вноса на семенна течност и ембриони с цел създаване на банки с данни за потомствата в Съюза, са били подходящи. Следователно Комисията следва да предприеме целесъобразни действия. [Изм. 20]

(4ж)  В съответствие с изпълнението на забраната на клониране, предвидена в настоящия регламент, следва да се прилагат целенасочени мерки за насърчаване на търговията, приети от Комисията, с цел подкрепа на висококачествено месопроизводство и животновъдство в Съюза. [Изм. 21]

(5)  Очаква се познанията за въздействието на техниката на клониране върху хуманното отношение към използваните животни да се задълбочат. Техниката на клониране вероятно ще се усъвършенства с течение на времето. Следователно забраните следва да се прилагат само временно. Поради това настоящата директиваНастоящият регламент следва да бъде преразгледанапреразгледан след разумен срок, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането ѝ, научно-техническият напредък, промените във възприятията на потребителите и международните тенденции, по-специално търговските потоци и търговските връзки на Съюза. [Изм. 22]

(5a)  Според най-новото проучване на Евробарометър повечето европейци не считат, че храните, произведени от клонирани животни, са безопасни за здравето им и за здравето на тяхното семейство. Освен това по отношение на клонирането на животни в много повече държави в Европа се изразява ясно предпочитание решенията да се вземат преди всичко от нравствено-етична гледна точка, отколкото въз основа на научни доказателства. Следователно, преди законодателството да бъде преразгледано, Комисията следва да проведе ново официално проучване в ЕС, за да се преценят отново възприятията на потребителите. [Изм. 23]

(5б)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с установяването на правила за системи за проследяване на клонирани животни, потомство на клонирани животни и на зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. [Изм. 24]

(6)  Настоящата директива Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално свобода на стопанската инициатива и академичната свобода. Настоящата директива Настоящият регламент трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи. [Изм. 25]

(6a)  Тъй като целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват и въздействие може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. [Изм. 26]

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВАНАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящата директива Настоящият регламент определя разпоредби относно:

a)  клонирането на животни в Съюза;

б)  пускането на пазара и внос на клонирани ембриони на клонирани животни, клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхното потомство. [Изм. 27]

ТяТой се прилага за клонирането на всички видове животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните („животни“), отглеждани и размножавани за селскостопански цели. [Изм. 28]

Член 1а

Цел

Целта на настоящия регламент е да се предприемат действия по съображенията във връзка със здравето на животните и хуманното отношение към тях и с възприятията на потребителите и етичните съображения, свързани с техниката на клониране. [Изм. 29]

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „животни, отглеждани и размножавани за селскостопански цели“ („животни“) означава животни, отглеждани и размножавани за производство на храна, фуражи, вълна, кожа (със или без косми) или за други селскостопански цели. Определението не обхваща животни, отглеждани и размножавани изключително за други цели, например за научноизследователски цели, производство на лекарствени продукти и медицински изделия и, опазване на редки породи или застрашени видове, спортни и културни проявикакто и на редки породи, установени като такива от компетентните органи на държавите членки, когато не са налични алтернативни методи; [Изм. 30]

б)  „клониране“ означава безполово размножаване на животни, наред с другото, посредством използване на техника, при която ядрото на клетка на дадено животно се прехвърля в овоцит, чието ядро е било отстранено, за да се създадат генетично идентични ембриони („клонирани ембриони“), които впоследствие могат да се имплантират в сурогатни майки, с цел да се създаде популация от генетично идентични животни („клонирани животни“); [Изм. 31]

ба)  „потомство на клонирани животни“ означава животни, различни от клонирани животни, когато поне един от родителите е клонирано животно; [Изм. 32]

бб)  „зародишни продукти“ означава семенна течност, овоцити и ембриони, събрани или произведени от животни за целите на репродукцията; [Изм. 33]

бв)  „проследимост“ означава способността за проследяване на дадена храна, фураж, животно, което се отглежда за производство на храни или вещество, което е предназначено за храна или фураж или се очаква да бъде вложено тях, през всички етапи на производство, преработка и разпространение; [Изм. 34]

в)  „пускане на пазара“ означава първия път, когато дадено животно или продукт се предлага на вътрешния пазар.

ва)  „храни“ означава храни съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002. [Изм. 35]

Член 3

Временна Забрана [Изм. 36]

Държавите членки временно забраняватЗабранява се следното: [Изм. 37]

a)  клонирането на животни;

б)  пускането на пазара на клонирани животни и на клонирани ембрионии внос на клонирани животни, клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхното потомство. [Изм. 38]

Член 3а

Условия за внос

Не се внасят животни от трети държави, освен ако съпровождащите ги сертификати за внос показват, че не са клонирани животни или потомство на клонирани животни.

Не се внасят зародишни продукти или храни и фуражи от животински произход от трети държави, освен ако съпровождащите ги сертификати за внос показват, че не са получени от клонирани животни или потомство на клонирани животни.

С цел да се гарантира, че сертификатите за внос, съпровождащи животни и зародишни продукти и храни и фуражи от животински произход посочват дали те са клонирани животни или потомство на клонирани животни или са получени от клонирани животни или от потомство на клонирани животни, Комисията приема специални условия за внос в съответствие с член 48 или член 49 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета(11) до ... (12) и, ако е необходимо, представя предложение за изменение на друго законодателство в областта на здравето на животните или зоотехническите и генеалогичните условия за внос. [Изм. 39]

Член 3б

Проследимост

За да се предостави на компетентните органи и икономическите оператори информацията, която им е необходима за прилагане на член 3, буква б), се създават системи за проследяване за:

а)  клонирани животни;

б)  потомство на клонирани животни;

в)  зародишни продукти от клонирани животни и от тяхното потомство.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4а за създаване на подробни правила за включване на информацията, посочена в алинея първа, букви а), б) и в), в сертификатите, предвидени в областта на здравето на животните и зоотехническото законодателство или в сертификатите, изготвени от Комисията за тези цели. Тези делегирани актове се приемат до …(13). [Изм. 40]

Член 4

Санкции

Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива,настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат са ефективни, пропорционални и възпиращи и гарантират равнопоставеност. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията не по-късно от [датата за транспониране на настоящата директива](14) и нотифицират без забавяне всякакви последващи изменения, които засягат тези разпоредбикъм тях. [Изм. 41]

Член 4a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 3а, за срок от пет години, считано от ...(15). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава мълчаливо за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3а, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за този акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета. [Изм. 42]

Член 5

Докладване и преразглеждане

1.  До [дата = 5 години след датата за транспониране на настоящата директива] ...(16) държавите членки предоставят доклад на Комисията относно опита, придобит от тях при прилагането на настоящата директиванастоящия регламент. [Изм. 43]

2.  Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директиванастоящия регламент, като взема под внимание:

a)  докладите, предадени от държавите членки в съответствие с член 1;

б)  научно-техническия напредъквсички налични научно-технически данни за напредъка, по-специално във връзка с онези аспекти на клонирането, които са свързани с хуманното отношение към животнитеи въпроси за безопасността на храните, както и напредъка, постигнат в създаването на надеждни системи за проследяване на клонирани животни и тяхно потомство; [Изм. 44]

ба)  развитието в начина, по който потребителите възприемат клонирането; [Изм. 45]

в)  международните тенденции.

ва)  съображения на потребителите във връзка с общественото здраве и хуманното отношение към животните; [Изм. 46]

вб)  етичните въпроси, свързани с клонирането на животни. [Изм. 47]

2a.  Комисията оповестява публично доклада, посочен в параграф 2. [Изм. 48]

2б.  Чрез официално проучване в ЕС Комисията предприема обществено допитване с цел да се оценят новите тенденции във възприятията на потребителите за хранителните продукти от клонирани животни. [Изм. 49]

Член 6

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [дата = 12 месеца след датата за транспониране на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. [Изм. 50]

Член 7

Влизане в сила

Настоящата директиваНастоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се, считано от ...(17). [Изм. 52]

Член 8

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки. [Изм. 53]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. [Изм. 54]

Съставено в … на … година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 311, 12.9.2014 г., стр. 73.
(2)Позиция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г.
(3) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(4)Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23).
(5) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(6)Научно становище на научния комитет по безопасност на храните, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и въздействие върху околната среда на животните, получени чрез терапевтично клониране (SCNT) , и на потомството им, както и на продуктите, получени от такива животни http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(8) Етични аспекти относно клонирането на животни с цел производство на храни, 16 януари 2008 г.: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(9) Решение на Съда от 23 февруари 1988 г., Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия с/у Съвета на Европейските общности, C - 68/86, EU:C:1988:85; Решение на Съда от 16 ноември 1989 г., Комисията на Европейските общности с/у Съвета на Европейските общности, C-131/87, EU:C:1989:581; Решение на Съда от 16 ноември 1989 г., Комисията на Европейските общности с/у Съвета на Европейските общности, C-11/88, EU:C:1989:583.
(10) Вж. например докладите на Евробарометър от 2008 и 2010 г.: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).
(12)6 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.
(13) 6 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.
(14) 1 година след влизането в сила на настоящия регламент.
(15) Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(16) 6 години от влизането в сила на настоящия регламент.
(17) 1 година след влизането в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност