Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0433(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0216/2015

Předložené texty :

A8-0216/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0285

Přijaté texty
PDF 221kWORD 143k
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk Konečné znění
Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0892),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0002/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 7. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. 1331/2008 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. dubna 2014(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0216/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0266.
(2) Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 73.


Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 8. září 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely [pozm. návrh 1. První část tohoto pozměňovacího návrhu, tj. změna směrnice na nařízení, se vztahuje na celý text.]
P8_TC1-COD(2013)0433

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(-1) Při provádění politiky Unie a s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a ochrany spotřebitele a také vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí. Vždy musí být dodržována také zásada předběžné opatrnosti, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(3). [pozm. návrh 2]

(1)  Směrnice Klonování zvířat je v rozporu se směrnicí Rady 98/58/ES(4), která stanoví obecné minimální normy pro dobré životní podmínky zvířat chovaných pro hospodářské účely. Směrnice Rady 98/58/ES vyzývá členské státy k tomu, aby zamezily zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození hospodářských zvířat, a konkrétně v bodě 20 přílohy stanovuje, že „se nesmějí používat způsoby přirozeného nebo umělého chovu, které způsobují nebo mohou způsobit utrpení nebo poškození dotčeným zvířatům“. Pokud klonování způsobuje zbytečnou bolest, utrpení nebo poškození, musí členské státy přijmout opatření na vnitrostátní úrovni, aby tomu zamezily. Odlišné vnitrostátní přístupy ke klonování zvířat nebo k používání produktů pocházejících z klonování by mohly vést k narušení trhu. Proto je nutné zajistit, aby se na všechny subjekty zapojené do produkce a distribuce živých zvířat a produktů pocházejících ze zvířat v celé Unii použily tytéž podmínky. [pozm. návrh 3]

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku ke klonování zvířat(5) z roku 2008 dospěl k závěru, že „zdraví a dobré životní podmínky značné části klonů byly nepříznivě ovlivněny a často byly provázeny těžkými a smrtelnými následky pro zvířata“. Konkrétně tento úřad potvrdil, že náhradní matky používané pro účely klonování trpí zejména dysfunkcemi placenty, které přispívají ke zvýšené míře potratů(6) a mohou mít negativní účinky na jejich zdraví. To mimo jiné přispívá k nízké účinnosti této techniky (6 až 15 % v případě skotu a 6 % u prasat) a aby bylo možné získat jeden klon, je nutné implantovat embrya klonů do několika náhradních matek. Kromě toho způsobují abnormality klonů a neobvykle velcí potomci obtížné porody a úmrtí novorozenců. Vysoká úmrtnost ve všech vývojových stádiích je pro techniku klonování charakteristická(7). [pozm. návrh. 4]

(2a)  Co se týče bezpečnosti potravin, úřad EFSA zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, že databáze je omezená, a ve svém stanovisku ke klonování zvířat z roku 2008 uvádí: „Nejistoty v hodnocení rizik jsou způsobeny omezeným počtem dostupných studií, malou velikostí zkoumaných vzorků a obecně absencí jednotného přístupu, který by umožňoval uspokojivějším způsobem zkoumat otázky, které jsou pro toto stanovisko relevantní.“ Jako příklad tento úřad uvádí, že informace se týkají pouze imunologické kompetence klonů a doporučuje, aby pokud by se objevily důkazy o snížené imunokompetenci klonů, byla zkoumána otázka „zda, a pokud ano, tak do jaké míry může konzumace masa a mléka pocházejícího z klonů nebo jejich potomků vést ke zvýšenému vystavení člověka přenosným agens.“ [pozm. návrh. 5]

(2b)  Pokud jde o možné dopady na životní prostředí, EFSA uvádí, že k dispozici jsou pouze omezené údaje, a s ohledem na možný dopad v oblasti genetické rozmanitosti upozorňuje na to, že nadměrné využívání omezeného počtu zvířat ve šlechtitelských programech by mohlo mít nepřímé důsledky a že zvyšující se homogenita genotypu v rámci zvířecí populace by mohla zvýšit náchylnost této populace k infekcím a dalším rizikům. [pozm. návrh. 6]

(2c)  Ve své zvláštní zprávě o klonování z roku 2008(8) vyjádřila Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích pochybnosti o tom, že klonování zvířat pro účely produkce potravin lze „s ohledem na stávající míru utrpení a zdravotních problémů příjemkyň a zvířecích klonů“ ospravedlnit. [pozm. návrh. 7]

(2d)  Jedním z cílů společné zemědělské politiky Unie dle článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva fungování EU“) je „zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním racionálního rozvoje zemědělské výroby“. Tento cíl usiluje mimo jiné o zlepšování produkce, a pokud jde o racionální rozvoj zemědělské výroby, vyplývá z něj nutnost zajistit optimální využití výrobních činitelů, totiž přiměřenou produkci pro potřeby trhu s ohledem na zájmy spotřebitelů. [pozm. návrh. 8]

(2e)  Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie(9) je článek 43 Smlouvy o fungování EU vhodným právním základem pro všechny právní předpisy týkající se produkce zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, které přispívají k dosažení jednoho nebo několika cílů společné zemědělské politiky podle článku 39 Smlouvy o fungování EU, a jejich uvádění na trh. I v případech, kdy tyto předpisy sledují jiné cíle, než jsou cíle společné zemědělské politiky, které by v případě neexistence zvláštních ustanovení byly plněny na základě článku 114 Smlouvy o fungování EU, může být nezbytné provést harmonizaci ustanovení právních předpisů členských států v této oblasti bez použití článku 114. Opatření přijatá v rámci společné zemědělské politiky mohou mít vliv také na dovoz daných produktů. [pozm. návrh. 9]

(2f)  Jak neustále jasně ukazuje výzkum týkající se spotřebitelů, většina občanů Unie s klonováním pro hospodářské účely nesouhlasí, mimo jiné z důvodů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a z obecných etických důvodů(10). Klonování pro hospodářské účely by mohlo vést k tomu, že se zvířecí klony nebo jejich potomci dostanou do potravinového řetězce. Spotřebitelé jsou rozhodně proti konzumaci potravin ze zvířecích klonů nebo jejich potomků. [pozm. návrh. 10]

(2g)  Klonování zvířat pro hospodářské účely ohrožuje samotnou podstatu evropského modelu zemědělství, který je založen na kvalitě produktů, bezpečnosti potravin, zdraví spotřebitelů, přísných pravidlech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a na šetrnosti k životnímu prostředí. [pozm. návrh. 11]

(3)  S přihlédnutím k cílům společné zemědělské politiky Unie, k výsledkům nedávných vědeckých hodnocení EFSA a, která vycházejí z dostupných studií, k požadavku na dobré životní podmínky zvířat stanovenému v článku 13 Smlouvy SFEU a k obavám občanů je vhodné rozumné prozatímně zakázat používání klonování určitých druhů v živočišné produkci pro hospodářské zemědělské účely a uvádění zvířat a produktů získaných na základě klonování na trh. [pozm. návrh. 12]

(3a)  Zvířecí klony nejsou vytvářeny pro účely výroby masa či mléka, nýbrž pro využívání jejich zárodečných produktů k reprodukčním účelům. Zvířaty určenými k produkci potravin se stávají potomci zvířecích klonů počatí pohlavním rozmnožováním. Důvody obav týkajících se dobrých životních podmínek zvířat nemusejí být v případě potomků zvířecích klonů zjevné, protože ti jsou počati konvenčním pohlavním rozmnožováním. Jelikož se však jedná o potomky, musí zde být předek, který je zvířecím klonem, což vyvolává vážné obavy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat a etické otázky. Do působnosti opatření zaměřených na dobré životní podmínky zvířat a na to, jak spotřebitelé vnímají techniku klonování, by proto měly spadat také zárodečné produkty ze zvířecích klonů, potomci zvířecích klonů a produkty z potomků zvířecích klonů. [pozm. návrh. 13]

(4)  V současnosti by se pro hospodářské účely nejspíše klonovala zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých. Oblast působnosti této směrnice by se proto měla omezit na používání klonování pro hospodářské účely u těchto pěti druhů. [pozm. návrh. 14]

(4a)  Co se týče uvádění zemědělských produktů na trh, v souvislosti se zákazem využívání klonování a s cílem zohlednit názory spotřebitelů na klonování, kteří poukazují mimo jiné na dobré životní podmínky zvířat, na nedostatečný vědecký výzkum a na obecné etické výhrady, je nezbytné zajistit, aby se potraviny ze zvířecích klonů a jejich potomků nedostávaly do potravinového řetězce. Méně restriktivní opatření, jako je označování potravin, by v úplnosti neřešila obavy občanů, jelikož uvádění potravin vyráběných způsobem, který způsobuje zvířatům utrpení, na trh by bylo stále povoleno. [pozm. návrh. 15]

(4b)  V některých třetích zemích již dochází ke klonování v rámci živočišné výroby pro hospodářské účely. Podle nařízení (ES) č. 178/2002 musejí potraviny dovážené ze třetích zemí za účelem uvedení na trh Unie splňovat odpovídající požadavky potravinového práva Unie nebo podmínky, které Unie považuje přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům. Proto by měla být přijata opatření, kterými by se zamezilo dovozu zvířecích klonů a jejich potomků a potravin získaných ze zvířecích klonů a jejich potomků ze třetích zemí do Unie. Komise by měla doplnit příslušné zootechnické předpisy a předpisy týkající se zdraví zvířat nebo předložit návrhy na jejich změnu, aby zajistila, aby bylo na dovozních osvědčeních vztahujících se na zvířata a zárodečné produkty a na potraviny a krmiva živočišného původu uvedeno, zda jsou zvířecími klony či jejich potomky nebo zda z nich pocházejí. [pozm. návrh. 16]

(4c)  Zvířecí klony, embrya klonů, potomky zvířecích klonů, zárodečné produkty zvířecích klonů nebo jejich potomků, potraviny nebo krmiva ze zvířecích klonů a jejich potomků nelze považovat za produkty, které jsou totožné se zvířaty, embryi, zárodečnými produkty, potravinami a krmivy, které nevznikají na základě klonování ve smyslu článku III.4 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Zákaz klonování zvířat, uvádění zvířecích klonů, klonů embryí, potomků zvířecích klonů, zárodečných produktů ze zvířecích klonů a potomků zvířecích klonů, a potravin a krmiv ze zvířecích klonů a jejich potomků na trh a jejich dovoz je navíc opatřením, které je nutné v zájmu ochrany veřejných mravů a zdraví zvířat ve smyslu článku XX dohody GATT. [pozm. návrh 17]

(4d)  Je třeba zaručit, aby obchodní smlouvy, které jsou v současné době ve fázi vyjednávání, nepodporovaly povolování postupů, které mohou mít negativní dopad na zdraví spotřebitelů či zemědělce, na životní prostředí nebo na dobré životní podmínky zvířat. [pozm. návrh. 18]

(4e)  Uplatňování tohoto nařízení by mohlo být ohroženo, pokud by nebylo možné sledovat potraviny získané ze zvířecích klonů a jejich potomků. V souladu se zásadou předběžné opatrnosti a v zájmu uplatňování zákazů stanovených tímto nařízením je proto nezbytné, aby byly po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami zřízeny systémy jejich sledování na úrovni Unie. Tyto systémy by příslušným orgánům a hospodářským subjektům umožnily shromažďovat údaje o zvířecích klonech, potomcích zvířecích klonů, o zárodečných produktech ze zvířecích klonů a jejich potomků a o potravinách pocházejících ze zvířecích klonů a jejich potomků. Komise by se měla snažit získat v rámci probíhajících a budoucích dvoustranných a vícestranných obchodních jednání od obchodních partnerů z Unie, v nichž probíhá klonování zvířat pro zemědělské účely, odpovídající závazky. [pozm. návrh. 19]

(4f)  Ve své zprávě určené Evropskému parlamentu a Radě z roku 2010 Komise uvedla, že opatření k zavedení systému sledovatelnosti dovozu spermatu a embryí za účelem zřízení databank potomků v Unii jsou přiměřená. Komise by tudíž měla učinit odpovídající kroky. [pozm. návrh. 20]

(4g)  V souladu s uplatňováním zákazu klonování stanoveného tímto nařízením by se měly používat cílená opatření Komise zaměřená na propagaci obchodu, s cílem podpořit v Unii kvalitní produkci masa a chov zemědělských zvířat. [pozm. návrh. 21]

(5)  Toto nařízení by mělo být po uplynutí přiměřené doby podrobena podrobeno přezkumu s přihlédnutím ke zkušenostem, které získají členské státy při jejím provádění jeho uplatňování, k vědeckotechnickémupokroku, změnám v názorech spotřebitelů a mezinárodnímu vývoji, zejména k obchodním tokům a obchodním vztahům Unie. [pozm. návrh. 22]

(5a)  Podle posledního průzkumu Eurobarometru se většina Evropanů nedomnívá, že by klonování zvířat pro účely produkce potravin bylo bezpečné pro jejich zdraví a zdraví jejich rodiny. Pokud jde o klonování, je v Evropě kromě toho několik zemí, které zjevně dávají přednost tomu, aby se rozhodovalo především s ohledem na morální a etické otázky, spíše než na základě vědeckých důkazů. Proto by před revizí tohoto právního předpisu měla Komise provést oficiální průzkum, v jehož rámci by se postoje spotřebitelů posoudily znovu. [pozm. návrh. 23]

(5b)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o stanovení pravidel pro systémy sledování zvířecích klonů, potomků zvířecích klonů a zárodečných produktů ze zvířecích klonů a jejich potomků. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh. 24]

(6)  Tato směrnice Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, zejména svobodu podnikání a svobodu věd. Tato směrnice Toto nařízení musí být provedena uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami. [pozm. návrh. 25]

(6a)  Jelikož cíle tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. [pozm. návrh. 26]

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)  klonování zvířat v Unii;

b)  uvádění embryí klonů a zvířecích klonů, embryí klonů, potomků zvířecích klonů, zárodečných produktů ze zvířecích klonů a jejich potomků, a potravin a krmiva ze zvířecích klonů a jejich potomkůna trh a jejich dovoz. [pozm. návrh. 27]

Použije se na zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých (dále jen „zvířata“) chovaná všechny druhy zvířat chovaných a rozmnožovaná rozmnožovaných pro hospodářské účely. [pozm. návrh. 28]

Článek 1a

Cíl

Cílem tohoto nařízení je zabývat se obavami týkajícími se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a tím, jak spotřebitelé vnímají klonování a jaké jsou jeho etické aspekty. [pozm. návrh. 29]

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)  „zvířaty chovanými a rozmnožovanými pro hospodářské účely“ (dále jen „zvířata“) se rozumí veškerá zvířata chovaná a rozmnožovaná pro účely produkce potravin, krmiv, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské účely. Tato definice nezahrnuje zvířata chovaná a rozmnožovaná výlučně pro jiné účely, jako je výzkum, výroba léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a zachování ohrožených druhů nebo vzácných plemen nebo vyhynulých sportovní a kulturní akce které takto označily příslušné orgány členských států, a to v případě, že nejsou k dispozici alternativní metody; [pozm. návrh. 30]

b)  „klonováním“ se rozumí nepohlavní reprodukce zvířat mj. technikou, při níž je jádro buňky individuálního zvířete přeneseno do oocytu, z nějž bylo jádro odstraněno, za účelem vytvoření geneticky totožných individuálních embryí (dále jen „embrya klonů“), jež mohou být následně implantována do náhradních matek za účelem produkce populací geneticky identických zvířat (dále jen „zvířecí klony“); [pozm. návrh. 31]

ba)  „potomky zvířecích klonů“ se rozumějí zvířata, která nejsou zvířecími klony, u nichž však byl alespoň jeden z předků zvířecím klonem; [pozm. návrh. 32]

bb)  „zárodečnými produkty“ se rozumějí sperma, oocyty a embrya odebrané nebo pocházející od zvířat za účelem reprodukce; [pozm. návrh. 33]

bc)  „sledovatelností“ se rozumí možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvíře určené k výrobě potravin nebo látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že k nim bude přimísena; [pozm. návrh. 34]

c)  „uváděním na trh“ se rozumí první dodání zvířete nebo produktu na vnitřní trh.

ca)  „potravinami“ se rozumějí potraviny podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002. [pozm. návrh. 35]

Článek 3

Prozatímní Zákaz klonování [pozm. návrh. 36]

Členské státy prozatímně zakáží: Je zakázáno: [pozm. návrh. 37]

a)  klonování zvířat;

b)  uvádění zvířecích uvádět zvířecí klony, embrya klonů, a potomky embryí zvířecích klonů, zárodečné produkty ze zvířecích klonů a jejich potomků a potraviny a krmiva ze zvířecích klonů a jejich potomkůna trh a dovážet je. [pozm. návrh. 38]

Článek 3a

Podmínky dovozu

Nesmějí se dovážet zvířata ze třetích zemí, pokud přiložené dovozní osvědčení nedokládá, že se nejedná o zvířecí klony nebo o potomky zvířecích klonů.

Nesmějí se dovážet zárodečné produkty a potraviny a krmiva živočišného původu ze třetích zemí, pokud přiložené dovozní osvědčení nedokládá, že nepocházejí ze zvířecích klonů nebo z potomků zvířecích klonů.

Aby bylo zajištěno, že dovozní osvědčení přiložená ke zvířatům, zárodečným produktům, potravinám a krmivům živočišného původu dokládají, zda jsou zvířecími klony nebo potomky zvířecích klonů nebo zda z nich pocházejí, přijme Komise do ...(11) zvláštní dovozní podmínky podle článku 48 nebo 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004(12) a v případě nutnosti předloží návrh na změnu právních předpisů v oblasti zdraví zvířat a zootechnických a genealogických podmínek dovozu. [pozm. návrh. 39]

Článek 3b

Vysledovatelnost

Aby příslušné orgány a hospodářské subjekty měly informace, které potřebují k uplatňování čl. 3 písm. b), vytvoří se systémy zpětného dohledání:

a)  zvířecích klonů,

b)  potomků zvířecích klonů,

c)  zárodečných produktů ze zvířecích klonů a jejich potomků.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, pokud jde o stanovení podrobných pravidel pro uvádění informací uvedených v písmenech a) až c) prvním pododstavci v osvědčeních požadovaných veterinárními a zootechnickými předpisy nebo v osvědčeních vypracovaných Komisí pro tyto účely. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou do ...(13). [pozm. návrh. 40]

Článek 4

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí zajistit rovné podmínky. Členské státy uvědomí o takových předpisech Komisi do [date for transposition of the Directive] ...(14)  a neprodleně ji informují také o jakýchkoliv pozdějších změnách těchto předpisů. [pozm. návrh. 41]

Článek 4a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku v článku 3a je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne …(15). Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v článku 3a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm, návrh. 42]

Článek 5

Podávání zpráv a přezkum

1.  Členské státy předloží Komisi do [date = 5 years after the date of transposition of this Directive] ...(16) zprávu o zkušenostech získaných během uplatňování této směrnice tohoto nařízení. [pozm. návrh. 43]

2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím k:

a)  zprávám předloženým členskými státy v souladu s odstavcem 1;

b)  vědeckému a technickému veškerým dostupným vědeckotechnickým důkazům o pokroku, zejména v souvislosti s aspekty klonování týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat a s problematikou bezpečnosti potravin, a k pokroku dosaženému v oblasti vytváření spolehlivých systémů zpětného dohledávání klonů a jejich potomků; [pozm. návrh. 44]

ba)  vývoji názorů spotřebitelů na klonování; [pozm. návrh. 45]

c)  mezinárodnímu vývoji;

ca)  obavám spotřebitelů souvisejícím s veřejným zdravím a s dobrými životními podmínkami zvířat; [pozm. návrh. 46]

cb)  etickým otázkám souvisejícím s klonováním zvířat. [pozm. návrh. 47]

2a.  Komise zprávu uvedenou v odstavci 2 zveřejní. [pozm. návrh. 48]

2b.  Prostřednictvím oficiálního průzkumu EU zahájí Komise veřejnou konzultaci za účelem posouzení nových trendů v oblasti toho, jak spotřebitelé vnímají potraviny ze zvířecích klonů. [pozm. návrh. 49]

Článek 6

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. [pozm. návrh. 50]

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne …(17). [pozm. návrh. 52]

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům. [pozm. návrh. 53]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. [pozm. návrh. 54]

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 73.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovují postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
(4)Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23).
(5) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(6) Vědecké stanovisko vědeckého výboru o dopadu zvířat získaných klonováním metodou přenosu jader somatických buněk (SCNT), jejich potomků a z nich získaných produktů na bezpečnost potravin, zdraví zvířat a životní prostředí http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(8) Etické aspekty klonování zvířat pro zajištění potravin („Ethical aspects of animal cloning for food supply“), 16. ledna 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(9) Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. února 1988 ve věci Spojené království Velké Británie a Severního Irska vs. Rada Evropských společenství, C-68/86 EU:C:1988:85; Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. listopadu 1989 ve věci Komise Evropských společenství vs. Rada Evropských společenství, C-131/87, EU:C:1989:581; Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. listopadu 1989 ve věci Komise Evropských společenství vs. Rada Evropských společenství, C-11/88, EU:C:1989:583.
(10) Viz např. zprávy Eurobarometru z let 2008 a 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11) 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
(12) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).
(13) 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
(14) 1 rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(15) Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(16) 6 let po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(17) 1 rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí