Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0433(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0285

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 591kWORD 136k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0892),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0002/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0216/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2010)0266.
(2) ΕΕ C 311 της 12.9.2014, σ. 73.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας κανονισμού (EE) 2015/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς [Τροπολογία 1. Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αυτής, δηλαδή η αλλαγή από οδηγία σε κανονισμό αφορά στο σύνολο του κειμένου.]
P8_TC1-COD(2013)0433

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1) Κατά την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης και λαμβανομένης υπόψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και προστασίας των καταναλωτών, καθώς και υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα η αρχή της προφύλαξης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3). [Τροπολογία 2]

(1)  Η κλωνοποίηση ζώων δεν συνάδει με την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου(4), η οποία θεσπίζει γενικά ελάχιστα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς. Η εν λόγω οδηγία 98/58/ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την πρόκληση περιττού πόνου, ταλαιπωρίας ή βλάβης στα εκτρεφόμενα ζώα, και πιο συγκεκριμένα, αναφέρει στο σημείο 20 του παραρτήματός της ότι «δεν πρέπει να εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές μέθοδοι εκτροφής οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία ή βλάβη σε οποιοδήποτε ζώο». Εάν η κλωνοποίηση προκαλεί περιττό πόνο, ταλαιπωρία ή τραυματισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου. Οι διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την κλωνοποίηση των ζώων ή τη χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποίηση των ζώων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην αγορά. Επομένως, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι ίδιες προϋποθέσεις σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη διανομή ζώντων ζώων και προϊόντων που προέρχονται από ζώα σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 3]

(2)  Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) με την γνωμοδότησή της του 2008(5) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει δυσμενής επίδραση στην υγεία και την ευεξία σημαντικού ποσοστού κλώνων, με συχνά σοβαρές και θανατηφόρες συνέπειες. Συγκεκριμένα, η EFSA επιβεβαίωσε ότι οι παρένθετες μητέρες που χρησιμοποιούνται στην κλωνοποίηση υποφέρουν ιδιαίτερα από δυσλειτουργίες του πλακούντα, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των αποβολών(6), με σοβαρές ενδεχομένως επιπτώσεις στην υγεία τους. Αυτό, μεταξύ άλλων, συνηγορεί υπέρ της χαμηλής αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης τεχνικής (6-15 % για τα βοοειδή και 6 % για τα χοιροειδή) και της ανάγκης να εμφυτεύονται κλωνοποιημένα έμβρυα σε περισσότερες μητέρες προκειμένου να ληφθεί ένας κλώνος. Επιπλέον, οι ανωμαλίες που εμφανίζουν οι κλώνοι και οι ασυνήθιστα μεγάλοι γόνοι έχουν ως αποτέλεσμα δύσκολους τοκετούς και θανάτους νεογνών. Η τεχνική της κλωνοποίησης χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης(7). [Τροπολογία 4]

(2α)  Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, η EFSA τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι είναι περιορισμένη η βάση δεδομένων και, στη γνωμοδότησή της του 2008 σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων, καταλήγει ότι αβεβαιότητες στην αξιολόγηση κινδύνου ανακύπτουν διότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των μελετών που υφίστανται, διότι είναι μικρά τα μεγέθη των δειγμάτων που έχουν διερευνηθεί και διότι απουσιάζει εν γένει εκείνη η ομοιόμορφη προσέγγιση που θα επέτρεπε την ικανοποιητική επεξεργασία όλων των ζητημάτων που ενδιαφέρουν την παρούσα γνωμοδότηση. Για παράδειγμα, η EFSA έχει δηλώσει ότι υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανοσολογική ικανότητα των κλώνων και προτείνει στην προαναφερθείσα γνωμοδότησή της ότι, εφόσον προκύψουν στοιχεία που παραπέμπουν σε μειωμένη ανοσολογική ικανότητα των κλώνων, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο, και εάν ναι σε ποιο βαθμό, είναι δυνατόν η κατανάλωση κρέατος και γάλακτος που προέρχονται από κλώνους ή από απογόνους αυτών να γίνει αιτία για μεγαλύτερη έκθεση του ανθρώπου σε μεταδοτικούς παράγοντες. [Τροπολογία 5]

(2β)  Όσον αφορά ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, η EFSA έχει διατυπώσει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα και, όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη γενετική ποικιλομορφία, εφιστά την προσοχή στο ενδεχόμενο εμμέσων συνεπειών λόγω υπερβολικής χρήσης ενός περιορισμένου αριθμού ζώων στα προγράμματα αναπαραγωγής, καθώς και στο ότι η αυξημένη ομοιογένεια ενός γενοτύπου στους κόλπους ενός ζωικού πληθυσμού μπορεί να αυξήσει την ευπάθεια του εν λόγω πληθυσμού σε λοιμώξεις και άλλους κινδύνους. [Τροπολογία 6]

(2γ)  Η Ευρωπαϊκή ομάδα για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών εξέφρασε στην ειδική έκθεσή της για την κλωνοποίηση του 2008(8) αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η κλωνοποίηση των ζώων για την παραγωγή τροφίμων μπορεί να δικαιολογηθεί, δεδομένης της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τον πόνο και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι παρένθετες μητέρες και τα κλωνοποιημένα ζώα. [Τροπολογία 7]

(2δ)  Ένας από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου και με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής. Ο στόχος αυτός έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της παραγωγής και όσον αφορά την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, συνεπάγεται τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των παραγόντων της παραγωγής, ήτοι της κατάλληλης παραγωγής για σκοπούς εμπορικής προώθησης που λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών. [Τροπολογία 8]

(2ε)  Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), το άρθρο 43 ΣΛΕΕ συνιστά την κατάλληλη νομική βάση για κάθε νομοθετική ρύθμιση περί της παραγωγής ή της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ΣΛΕΕ, που συμβάλλει στην πραγματοποίηση ενός ή περισσότερων από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ. Ακόμη και στην περίπτωση που παρόμοια νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε στόχους διαφορετικούς από εκείνους της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίοι, ελλείψει συγκεκριμένων διατάξεων, θα επιδιώκονταν βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕ, είναι δυνατό να ενέχει την εναρμόνιση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό χωρίς να είναι απαραίτητη η εφαρμογή του άρθρου 114. Επιπλέον, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής μπορεί να επηρεάζουν και την εισαγωγή των σχετικών προϊόντων. [Τροπολογία 9]

(2στ)  Όπως προκύπτει με σαφήνεια και κατ’ εξακολούθηση από καταναλωτικές έρευνες, οι πολίτες της Ένωσης στην πλειοψηφία τους δεν εγκρίνουν την κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς λόγω των ανησυχιών τους, μεταξύ άλλων, σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και γενικότερων ηθικών προβληματισμών(10). Η κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την είσοδο κλωνοποιημένων ζώων ή απογόνων τους στην τροφική αλυσίδα. Οι καταναλωτές τάσσονται αναφανδόν κατά της κατανάλωσης τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα ή από τους απογόνους τους. [Τροπολογία 10]

(2ζ)  Η κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην υγεία των καταναλωτών, σε αυστηρούς κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και στη χρήση θεμιτών από περιβαλλοντική άποψη μεθόδων. [Τροπολογία 11]

(3)  Με βάση τους στόχους της ενωσιακής κοινής γεωργικής πολιτικής, τα αποτελέσματα των πρόσφατων επιστημονικών αξιολογήσεων της EFSA και βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών μελετών, τις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση (μεταχείριση) των ζώων που ορίζονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΣΛΕΕ και τις ανησυχίες των πολιτών, είναι συνετό να απαγορευθεί προσωρινά η χρήση ενδεδειγμένη η απαγόρευση της κλωνοποίησης σε συγκεκριμένα είδη ζώων με στόχο τη ζωική παραγωγή για γεωργικούς σκοπούς και της διάθεσης στην αγορά ζώων και προϊόντων που προέρχονται από τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης. [Τροπολογία 12]

(3α)  Οι κλώνοι ζώων παράγονται όχι για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κρέατος ή γάλακτος αλλά μάλλον για να χρησιμοποιηθεί το αναπαραγωγικό υλικό τους για σκοπούς αναπαραγωγής. Οι απόγονοι κλώνων ζώων που είναι αποτέλεσμα εγγενούς αναπαραγωγής είναι τα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Μολονότι οι ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων δεν είναι ενδεχομένως αυτονόητες στην περίπτωση απογόνων κλωνοποιημένων ζώων εφόσον αυτοί γεννιούνται μέσω συμβατικής εγγενούς αναπαραγωγής, εντούτοις και μόνο η ύπαρξη απογόνου προϋποθέτει την ύπαρξη κλωνοποιημένου ζώου προγόνου, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων αλλά και προβληματισμούς ηθικής φύσης. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής οποιωνδήποτε μέτρων επιδιώκουν να δώσουν απάντηση στις ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων και στις αντιλήψεις των καταναλωτών περί κλωνοποίησης οφείλει να καλύπτει αναπαραγωγικό υλικό κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων κλωνοποιημένων ζώων και προϊόντα προερχόμενα από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. [Τροπολογία 13]

(4)  Επί του παρόντος, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και ιπποειδή είναι πιθανόν να υποστούν κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζεται στη χρήση της κλωνοποίησης για γεωργικούς σκοπούς στα εν λόγω πέντε είδη. [Τροπολογία 14]

(4α)  Σε ό,τι αφορά την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, δεδομένης της απαγόρευσης χρήσης της κλωνοποίησης και με στόχο να υπάρξει ανταπόκριση στους προβληματισμούς των καταναλωτών που σχετίζονται ιδίως με την ευημερία των ζώων, την έλλειψη επαρκών επιστημονικών μελετών και τις γενικές ηθικές ανησυχίες, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους δεν εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Η λήψη λιγότερο περιοριστικών μέτρων, όπως η σήμανση των τροφίμων, δεν θα απαντούσε πλήρως στις ανησυχίες των πολιτών, διότι θα εξακολουθούσε να επιτρέπεται η εμπορία τροφίμων παραγόμενων με μια τεχνική που προκαλεί πόνους στα ζώα. [Τροπολογία 15]

(4β)  Η χρήση κλωνοποίησης στη ζωική παραγωγή για γεωργικούς σκοπούς ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε ορισμένες τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες για διάθεση στην αγορά εντός της Ένωσης πρέπει να πληρούν τις συναφείς προδιαγραφές της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται από την Ένωση τουλάχιστον ως ισοδύναμες με τις εν λόγω προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται το ενδεχόμενο εισαγωγής στην Ένωση από τρίτες χώρες τροφίμων προερχόμενων από κλώνους ζώων ή από τους απογόνους των ζώων αυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώσει ή να προτείνει τροποποίηση της σχετικής ζωοτεχνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής που συνοδεύουν τα ζώα, το αναπαραγωγικό υλικό, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω ζώα ούτε είναι, ούτε έχουν παραχθεί από κλωνοποιημένα ζώα ή από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. [Τροπολογία 16]

(4γ)  Κλωνοποιημένα ζώα, κλωνοποιημένα έμβρυα, απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικό υλικό κλωνοποιημένων ζώων και απογόνων αυτών, καθώς και τρόφιμα και ζωοτροφές που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών δεν μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα ζώων, εμβρύων, αναπαραγωγικού υλικού, τροφίμων και ζωοτροφών που δεν προέρχονται από χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ.4 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT). Επιπλέον, η απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων, της διάθεσης στην αγορά και της εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων και κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους καθώς και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους συνιστά μέτρο που είναι αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ηθικής και της υγείας των ζώων κατά την έννοια του άρθρου XX της GATT. [Τροπολογία 17]

(4δ)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, δεν θα ευνοήσουν την έγκριση πρακτικών που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία των καταναλωτών, των αγροτών, του περιβάλλοντος ή την καλή διαβίωση των ζώων. [Τροπολογία 18]

(4ε)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορεί να υπονομευθεί εάν είναι αδύνατο να εντοπιστούν τα τρόφιμα που έχουν παραχθεί από κλώνους ζώων ή από τους απογόνους των ζώων αυτών. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και προκειμένου να επιβληθούν οι απαγορεύσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι απαραίτητο να καθιερωθούν, σε διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συστήματα ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο Ένωσης. Τέτοια συστήματα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε αρμόδιες αρχές και οικονομικούς παράγοντες να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τους κλώνους ζώων, τους απογόνους κλώνων και το αναπαραγωγικό υλικό κλώνων ζώων και των απογόνων αυτών, καθώς και σχετικά με τρόφιμα που παράγονται από κλώνους ζώων ή από τους απογόνους αυτών. Η Επιτροπή οφείλει επομένως να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αποσπάσει σχετικές δεσμεύσεις από τους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης στην επικράτεια των οποίων διενεργείται κλωνοποίηση για γεωργικούς σκοπούς, στο πλαίσιο των εν εξελίξει και των μελλοντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. [Τροπολογία 19]

(4στ)  Με την έκθεσή της του 2010 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή δηλώνει ότι είναι ενδεδειγμένη η λήψη μέτρων για τη καθιέρωση της ιχνηλασιμότητας των εισαγωγών σπέρματος και εμβρύων προκειμένου να συσταθούν τράπεζες δεδομένων για τους απογόνους στην Ένωση. Η Επιτροπή οφείλει συνεπώς να ενεργήσει αναλόγως. [Τροπολογία 20]

(4ζ)  Σε συνάρτηση με την εφαρμογή της απαγόρευσης της κλωνοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν από την Επιτροπή στοχοθετημένα μέτρα προώθησης του εμπορίου για την στήριξη της παραγωγής κρέατος και της ζωοτεχνίας υψηλής ποιότητας στην Ένωση. [Τροπολογία 21]

(5)  Αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλωνοποίησης στην καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής. Η τεχνική της κλωνοποίησης είναι πιθανόν να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, η απαγόρευση έχει μόνο προσωρινή ισχύ. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με βάση την πείρα που θα έχει αποκτηθεί από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της του, την πρόοδο που θα έχει συντελεστεί σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, την εξέλιξη των αντιλήψεων των καταναλωτών καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις, ιδίως δε τις ροές εμπορικών συναλλαγών και τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης. [Τροπολογία 22]

(5α)  Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η πλειοψηφία των ευρωπαίων δεν θεωρούν ότι η κλωνοποίηση ζώων στην παραγωγή τροφίμων είναι ασφαλής για την υγεία τη δική τους και της οικογένειάς του. Επιπλέον, όσον αφορά την κλωνοποίηση ζώων, οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν μάλλον εκφράσει σαφή προτίμηση υπέρ της λήψης αποφάσεων με κατεξοχήν ηθικά και δεοντολογικά κριτήρια παρά βάσει επιστημονικών αποδείξεων. Ως εκ τούτου και πριν την επανεξέταση αυτής της νομοθεσίας, η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει επίσημη έρευνα της ΕΕ προκειμένου να ληφθούν εκ νέου υπόψη οι αντιλήψεις των καταναλωτών. [Τροπολογία 23]

(5β)  Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για συστήματα ιχνηλασιμότητας των κλώνων ζώων, των απογόνων τους και αναπαραγωγικού υλικού των κλώνων και των απογόνων τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 24]

(6)  Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως συγκεκριμένα την επιχειρηματική ελευθερία και την ελευθερία της επιστήμης. Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές. [Τροπολογία 25]

(6α)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού, [Τροπολογία 26]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα εξής:

α)  την κλωνοποίηση ζώων στην Ένωση·

β)  τη διάθεση κλωνοποιημένων εμβρύων και κλωνοποιημένων ζώων στην αγορά και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων αυτών, και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. [Τροπολογία 27]

Εφαρμόζεται σε βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και ιπποειδή («τα ζώα») σε όλα τα είδη ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς. [Τροπολογία 28]

Άρθρο 1α

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες που αφορούν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και οι αντιλήψεις και ηθικοί προβληματισμοί των καταναλωτών όσον αφορά την τεχνική της κλωνοποίησης. [Τροπολογία 29]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «ζώα που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς» («τα ζώα»): ζώα που εκτρέφονται και αναπαράγονται για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, μαλλιού, δέρματος ή γούνας ή για άλλους γεωργικούς σκοπούς. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα ζώα που εκτρέφονται και αναπαράγονται αποκλειστικά για άλλους σκοπούς, όπως η έρευνα, η παραγωγή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών συσκευών, και η διατήρηση σπάνιων φυλών ή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και σπάνιων φυλών που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν δεν υφίστανται εναλλακτικές μέθοδοι· [Τροπολογία 30]

β)  «κλωνοποίηση»: η αγενής αναπαραγωγή ζώων με βάση τεχνική με σκοπό να δημιουργηθούν, μέσω της χρήσης, μεταξύ άλλων, τεχνικής στο πλαίσιο της οποίας ο πυρήνας του κυττάρου ενός μεμονωμένου ζώου μεταφέρεται σε ωάριο από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας, με σκοπό να δημιουργηθούν γενετικώς πανομοιότυπα μεμονωμένα έμβρυα («κλωνοποιημένα έμβρυα»), τα οποία, στη συνέχεια, μπορούν να εμφυτεύονται σε παρένθετες μητέρες, προκειμένου να παραχθούν πληθυσμοί γενετικώς πανομοιότυπων ζώων («κλωνοποιημένα ζώα»)· [Τροπολογία 31]

βα)  «απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων»: ζώα, πλην κλωνοποιημένων ζώων, των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς είναι κλωνοποιημένο ζώο· [Τροπολογία 32]

ββ)  «αναπαραγωγικό υλικό»: το σπέρμα, τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα που συλλέγονται ή παράγονται από τα ζώα με σκοπό την αναπαραγωγή· [Τροπολογία 33]

βγ)  «ιχνηλασιμότητα»: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους· [Τροπολογία 34]

γ)  «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση ζώου ή προϊόντος στην εσωτερική αγορά για πρώτη φορά·

γα)  «τρόφιμα»: τα τρόφιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 3

Προσωρινή Απαγόρευση [Τροπολογία 36]

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν προσωρινά Ισχύει απαγόρευση για: [Τροπολογία 37]

α)  την κλωνοποίηση ζώων·

β)  τη διάθεση κλωνοποιημένων ζώων και κλωνοποιημένων εμβρύων στην αγορά και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων αυτών, και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. [Τροπολογία 38]

Άρθρο 3α

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων από τρίτες χώρες εκτός εάν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που τα συνοδεύουν καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για κλωνοποιημένα ζώα ή για απογόνους κλωνοποιημένων ζώων.

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή αναπαραγωγικού υλικού και τροφίμων και ζωοτροφών ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες εκτός εάν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που τα συνοδεύουν δείχνουν ότι δεν προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα πιστοποιητικά εισαγωγής που συνοδεύουν ζώα, αναπαραγωγικό υλικό, τρόφιμα και ζωοτροφές ζωικής προέλευσης αποδεικνύουν ότι τούτα είναι ή προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή από απογόνους τους, η Επιτροπή εγκρίνει συγκεκριμένους όρους εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 48 ή το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) μέχρι τις ...(12) και υποχρεούται, εφόσον είναι σκόπιμο, να καταθέσει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας στο πεδίο της υγείας των ζώων ή στο πεδίο των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών όρων για το εμπόριο και τις εισαγωγές. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 3β

Ιχνηλασιμότητα

Προκειμένου να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στους οικονομικούς παράγοντες οι πληροφορίες που χρειάζονται για την εφαρμογή του άρθρου 3 στοιχείο β), θεσπίζονται συστήματα ιχνηλασιμότητας για:

α)  τα κλωνοποιημένα ζώα·

β)  τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων·

γ)  το αναπαραγωγικό υλικό κλωνοποιημένων ζώων και τους απογόνους των ζώων αυτών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 4α για να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την αναγραφή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) στα πιστοποιητικά που προβλέπονται στη νομοθεσία περί υγείας των ζώων και ζωοτεχνίας ή στα πιστοποιητικά που συντάσσονται από την Επιτροπή για τους σκοπούς αυτούς. Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση εκδίδονται έως τις …(13). [Τροπολογία 40]

Άρθρο 4

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, και αποτρεπτικές και εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις [ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], έως τις ...(14) και κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει αυτών. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 4α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3α αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …(15). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερα εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3α εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3α τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 5

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Έως τις [ημερομηνία = 5 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] ...(16), τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πείρα που έχουν αποκτήσει κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 43]

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

α)  τις εκθέσεις που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β)  την όλη τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της κλωνοποίησης που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων ιχνηλασιμότητας για τους κλώνους και τους απογόνους κλώνων· [Τροπολογία 44]

βα)  την εξέλιξη των αντιλήψεων των καταναλωτών περί κλωνοποίησης· [Τροπολογία 45]

γ)  τις διεθνείς εξελίξεις·

γα)  ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τη δημόσια υγεία και καλή διαβίωση των ζώων· [Τροπολογία 46]

γβ)  ηθικά ζητήματα που συνδέονται με την κλωνοποίηση των ζώων. [Τροπολογία 47]

2α.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. [Τροπολογία 48]

2β.  Η Επιτροπή ξεκινά, μέσω επίσημης έρευνας της ΕΕ, δημόσια διαβούλευση με σκοπό να αξιολογήσει οποιεσδήποτε νέες τάσεις ως προς τις αντιλήψεις των καταναλωτών περί τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα. [Τροπολογία 49]

Άρθρο 6

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις [ημερομηνία = 12 μήνες μετά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 50]

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις ...(17). [Τροπολογία 52]

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 53]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. [Τροπολογία 54]

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 311 της 12.9.2014, σ. 73.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(4) Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23).
(5) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf.
(6) Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα ζώα που είναι προϊόν κλωνοποίησης μέσω της τεχνικής μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων (SCNT), καθώς και από τους γόνους τους και τα προϊόντα που προέρχονται από τα ζώα αυτά http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf.
(8) Δεοντολογικές πτυχές της κλωνοποίησης ζώων με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, 16 Ιανουαρίου 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf.
(9) Απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Φεβρουαρίου 1988, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-68/86, EU:C:1988:85, Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Νοεμβρίου 1989, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-11/88, EU:C:1989:310, Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Νοεμβρίου 1989, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C-131/87, EU:C:1989:581.
(10) Βλ. π.χ. εκθέσεις της σειράς Ευρωβαρόμετρο του 2008 και 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf και http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (EE L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(12) 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(13) 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(14) 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(15) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16) 6 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(17) 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου