Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0433(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0216/2015

Esitatud tekstid :

A8-0216/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Hääletused :

PV 08/09/2015 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 417kWORD 106k
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg
Põllumajandusloomade kloonimine ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0892),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0002/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse oma 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni nõukogu seisukoha kohta esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 30. aprill 2014. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ühisarutelu vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A8-0216/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0266.
(2) ELT C 311, 12.9.2014, lk 73.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 8. septembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv määrus (EL) 2015/..., milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist kloonimise kohta [ME 1. Esimest osa, nimelt direktiivi muutmist määruseks kohaldatakse kogu teksti ulatuses]
P8_TC1-COD(2013)0433

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

pärast õigusakti eelnõu esitamist liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(-1) Liidu poliitika elluviimisel ja Euroopa Liidu toimimise lepingut arvesse võttes tuleks tagada inimeste tervise ja tarbijakaitse, samuti loomade heaolu ja keskkonnakaitse kõrge tase. Alati tuleks kohaldada ettevaatuspõhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/2002(3). [ME 2]

(1)  Loomade kloonimine ei ole kooskõlas nõukogu direktiivis direktiiviga 98/58/EÜ(4) on sätestatud, milles sätestatakse põllumajandusloomade heaolu üldised miinimumnõuded. Selles Direktiivis 98/58/EÜ kutsutakse liikmesriike üles vältima põllumajandusloomadele ebavajaliku valu, kannatuste või vigastuste tekitamist. Kui kloonimine põhjustab ebavajalikku valu ning selle lisa punktis 20 sätestatakse konkreetsemalt, et „sellist looduslikku või kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi, tuleb liikmesriikidel võtta liikmesriigi tasandil meetmeid selle vältimiseks ei tohi kasutada”. Liikmesriikide erinev suhtumine loomade kloonimisse või kloonloomadest saadud toodete kasutamisse võib põhjustada turumoonutusi. Seetõttu on vaja tagada, et samu tingimusi kohaldatakse kõigi suhtes, kes tegelevad elusloomade ja loomadest saadud toodete tootmise ja turustamisega Euroopa Liidus. [ME 3]

(2)  Euroopa Toiduohutusamet jõudis oma 2008. aasta arvamuses(5) loomade kloonimise kohta järeldusele, et märgatava osa kloonide tervis ja heaolu olid kahjustatud, sageli tõsiselt ja surmavalt. Euroopa Toiduohutusamet on konkreetsemalt kinnitanud, et kloonimisel kasutatud asendusemasloomad kannatavad eelkõige platsenta väärtalitluse all, mis suurendab tiinuse katkemise ohtu(6), millel võivad olla kahjulikud tagajärjed nende tervisele. Seetõttu ei ole kõnealune meetod muu hulgas ka kuigi tõhus, veistest tiinestub 6–15 % ja sigadest 6 % ning ühe klooni saamiseks on vaja siirdada kloonembrüo mitmele asendusemasloomale. Lisaks põhjustavad klooni väärarengud ja ebatavaliselt suured järglased sünnitusraskusi ja neonataalset surma. Kloonimistehnikat iseloomustab kõrge suremuse määr kõikides arenguetappides(7). [ME 4]

(2a)  Seoses toiduohutusega on Euroopa Toiduohutusamet rõhutanud, et on oluline mõista andmebaasi piiratust, ning teeb oma 2008. aasta arvamuses loomade kloonimise kohta järelduse, et ebakindlus riskihinnangutes on põhjustatud olemasolevate uuringute väikesest arvust, uuritud valimite väiksusest ja sellest, et üldiselt puudub ühtne käsitus, mis võimaldaks kõiki käesoleva arvamusega seotud küsimusi põhjalikumalt käsitleda. Euroopa Toiduohutusamet on näiteks väitnud, et teave kloonide immunoloogilise vastupanuvõime kohta on piiratud, ja soovitanud nimetatud arvamuses, et kui ilmneb tõendeid kloonide väiksemast immuunsusest, tuleks uurida, kas ja millises ulatuses võib kloonide ja nende järglaste liha ja piima tarbimine suurendada inimeste kokkupuutumist haigustekitajatega. [ME 5]

(2b)  Võimaliku mõju kohta keskkonnale on Euroopa Toiduohutusamet öelnud, et andmeid on piiratud hulgal, ning seoses võimaliku mõjuga geneetilisele mitmekesisusele on Euroopa Toiduohutusamet juhtinud tähelepanu kaudsele mõjule, mida võib põhjustada see, et aretusprogrammides kasutatakse piiratud arvul loomi ning genotüübi suurenenud homogeensus loomapopulatsioonis võib suurendada selle populatsiooni vastupanuvõime vähenemist nakkustele ja muudele ohtudele. [ME 6]

(2c)  Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm väljendas oma 2008. aasta eriaruandes kloonimise kohta(8) kahtlust, kas loomade kloonimine toidu tootmise eesmärgil võiks olla õigustatud, võttes arvesse asendusemasloomade ja kloonloomade kannatuste ja tervisehäirete praegust taset. [ME 7]

(2d)  Üks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärke on tõsta põllumajanduse tootlikkust tehnilise progressi edendamise ning põllumajandusliku tootmise ratsionaalse arengu tagamise teel. Selle eesmärgiga püütakse muu hulgas parandada tootmist ning põllumajandusliku tootmise ratsionaalse arengu osas tähendab see tootmistegurite optimaalset kasutamist, nimelt nõuetekohast tootmist turustamise eesmärgil, mille puhul võetakse arvesse tarbijate huvisid. [ME 8]

(2e)  Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika(9) kohaselt on ELi toimimise lepingu artikkel 43 asjakohane õiguslik alus igasuguste õigusaktide jaoks, mis käsitlevad ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmist ja turustamist ning aitavad kaasa ELi toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud ühe või mitme ühise põllumajanduspoliitika eesmärgi saavutamisele. Isegi kui niisugused õigusaktid on suunatud muude kui ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide täitmisele, mida erisätete puudumise korral püütaks saavutada ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, võib see hõlmata kõnealuse valdkonna riiklike õigusaktide sätete ühtlustamist, ilma et artikli 114 kohaldamine oleks vajalik. Lisaks võivad ühise põllumajanduspoliitika raames võetud meetmed ka mõjutada asjaomaste toodete importi. [ME 9]

(2f)  Tarbijauuringutest on selgelt ja järjepidevalt näha, et enamik liidu kodanikke taunib põllumajandusloomade kloonimist ka loomade heaolu ja eetikaga seotud üldiste probleemide pärast(10). Kloonimine tõuaretuse eesmärgil võib viia selleni, et kloonloomad või nende järglased satuvad toiduahelasse. Tarbijad on kloonloomadest ja nende järglastest saadud toidu tarbimisele kindlalt vastu. [ME 10]

(2g)  Loomade kloonimine toidutootmise eesmärgil seab ohtu Euroopa põllumajandusmudeli põhiolemuse, mille aluseks on toodete kvaliteet, toiduga kindlustatus, tarbijate tervis, loomade heaolu käsitlevad ranged eeskirjad ja keskkonnasõbralike meetodite kasutamine. [ME 11]

(3)  Võttes arvesse liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, olemasolevatel uuringutel põhinevate Euroopa Toiduohutusameti hiljutiste teaduspõhiste hindamiste tulemusi ja Euroopa EL toimimise lepingu artiklis 13 sätestatud loomade heaolu nõudeid ja tarbijate muret, on mõistlik asjakohane ajutiselt keelata teatavatest liikidest põllumajandusloomade kloonimine ning kloonimistehnika kasutamisega saadud loomade ja nendest saadud toodete turuleviimine. [ME 12]

(3a)  Kloonloomi ei kasvatata liha- või piimatootmiseks, vaid nende paljundusmaterjali kasutamiseks aretusotstarbel. Toiduloomad saadakse kloonloomade järglastelt, kes paljunevad suguliselt. Kuigi loomade heaolu probleemid ei pruugi kloonloomade järglaste puhul olla ilmsed, kuna nad sünnivad tavapärase sugulise paljunemise teel, on selleks, et järglast üldse saada, vaja kloonloomast esivanemat, millega kaasnevad olulised loomade heaolu ja eetika probleemid. Loomade heaoluga seotud küsimusi ja tarbijate kloonimistehnoloogiaga seotud ettekujutusi käsitlevate meetmete rakendusala peaks seetõttu hõlmama kloonloomade paljundusmaterjali, kloonloomade järglasi ja kloonloomade järglastelt saadud tooteid. [ME 13]

(4)  Praegu kloonitakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvaid põllumajandusloomi. Seepärast peaks käesoleva direktiivi reguleerimisala piirduma üksnes kõnealusesse viide liiki kuuluvate põllumajandusloomadega. [ME 14]

(4a)  Seoses põllumajandustoodete turustamise ning kloonimise kasutamise keeluga ja pidades silmas tarbijate seisukohti kloonimise kohta, mis muu hulgas on seotud loomade heaolu, piisavate teadusuuringute puudumise ja üldiste eetiliste põhimõtetega, tuleb hoolitseda selle eest, et kloonloomadest või nende järglastest saadud toit ei satuks toiduahelasse. Vähem piiravad meetmed, nagu toidu märgistamine, ei hajutaks elanikkonna kartusi, sest jätkuvalt oleks lubatud kaubelda toiduga, mis on toodetud loomadele kannatusi põhjustaval viisil. [ME 15]

(4b)  Teatavates kolmandates riikides juba kloonitaksegi põllumajandusloomi. Määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaselt peab kolmandatest riikidest liidu turule viimiseks imporditud toit vastama liidu toidualaste õigusnormide asjakohastele nõuetele või liidu poolt tunnustatud tingimustele, mis on nimetatud nõuetega vähemalt võrdväärsed. Seoses sellega tuleb võtta meetmeid, et vältida kloonloomade, nende järglaste ning kloonloomadest või nende järglastest saadud toidu importimine kolmandatest riikidest Euroopa Liitu. Komisjon peaks täiendama asjakohaseid loomade tervishoiu ja zootehnika alaseid õigusakte või esitama ettepaneku nende muutmise kohta, et tagada, et loomade ja paljundusmaterjaliga ning loomset päritolu toidu ja söödaga kaasasolevatest impordisertifikaatidest oleks näha, kas tegemist on kloonloomade või nende järglastega või kloonloomadest või nende järglastest saadud toodetega. [ME 16]

(4c)  Kloonloomi, kloonembrüoid, kloonloomade järglasi, kloonloomade ja nende järglaste paljundusmaterjali ning kloonloomadest ja nende järglastest saadud toitu ja sööta ei saa käsitada üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli III lõike 4 tähenduses samasuguste toodetena kui loomad, embrüod, paljundusmaterjal, loomadest saadud toit ja sööt, mida ei ole saadud kloonimismeetodiga. Loomade kloonimine ning kloonloomade, kloonembrüote, kloonloomade järglaste, kloonloomade ja nende järglaste paljundusmaterjali ning kloonloomadest ja nende järglastest saadud toidu ja sööda turuleviimise ja importimise keeld on ka meede, mida on vaja, et kaitsta üldist moraali ning loomade tervist GATTi artikli XX tähenduses. [ME 17]

(4d)  Tuleb astuda samme tagamaks, et kaubanduslepingud, mille üle praegu peetakse läbirääkimisi, ei soodustaks selliste tavade kasutamise lubamist, millel võib olla negatiivne mõju tarbijate ja põllumajandustootjate tervisele, keskkonnale või loomade heaolule. [ME 18]

(4e)  Käesoleva määruse kohaldamine võib sattuda ohtu, kui kloonloomadest ja nende järglastest saadud toitu ei ole võimalik jälgida. Seepärast tuleb vastavalt ettevaatuspõhimõttele ning käesolevas määruses sätestatud keeldudest kinnipidamise tagamiseks luua asjaomaste huvirühmadega konsulteerides liidu tasandil jälgitavussüsteemid. Niisugused süsteemid võimaldaksid pädevatel asutustel ja ettevõtetel koguda andmeid kloonloomade, nende järglaste, kloonloomade ja nende järglaste paljundusmaterjali ning kloonloomadest ja nende järglastest toodetud toidu kohta. Komisjon peaks püüdma saavutada seda, et liidu kaubanduspartnerid, kelle territooriumil toimub põllumajandusloomade kloonimine, võtaksid käimasolevate ja tulevaste kahe- ja mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste raames sellega seoses kohustusi. [ME 19]

(4f)  Oma 2010. aasta aruandes Euroopa Parlamendile ja nõukogule andis Euroopa Komisjon teada, et asjakohane oleks võtta meetmeid, millega kehtestatakse imporditud sperma ja embrüote jälgitavus, et luua vajaduse korral liidus järglaste andmepangad. Seetõttu peaks komisjon vastavaid meetmeid võtma. [ME 20]

(4g)  Kooskõlas käesolevas määruses sätestatud kloonimiskeelu rakendamisega tuleks rakendada ka Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud sihipäraseid müügiedendusmeetmeid kvaliteetse lihatootmise ja loomakasvatuse toetamiseks liidus. [ME 21]

(5)  Eeldatavasti suurenevad teadmised selle kohta, millist mõju avaldab kloonimine kasutatavate loomade heaolule. Aja jooksul kloonimistehnoloogia tõenäoliselt paraneb. Järelikult Käesolev määrus tuleks keeldu kohaldada üksnes ajutiselt. Seepärast tuleks käesolev direktiiv vaadata läbi mõistliku ajavahemiku jooksul, võttes arvesse liikmesriikide kogemusi selle rakendamisel kohaldamisel, teaduse ja tehnika arengut, muutusi tarbijate hoiakutes ning rahvusvahelist arengut, eelkõige kaubavooge ja liidu kaubandussuhteid. [ME 22]

(5a)  Uusima Eurobaromeetri uuringu kohaselt ei pea enamik eurooplastest loomade kloonimist toidutootmises ohutuks enda ja oma perekonna tervisele. Pealegi on Euroopas selliseid riike rohkem, kus loomade kloonimisega seoses valitseb selge eelistus, et otsuseid tehtaks pigem lähtudes moraalsetest ja eetilistest aspektidest kui teaduslikest tõenditest. Seetõttu peaks komisjon enne käesoleva õigusakti läbivaatamist viima läbi ametliku ELi uuringu, et hinnata uuesti tarbijate arusaamu. [ME 23]

(5b)  Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada jälgitavussüsteemide eeskirjad kloonloomade, kloonloomade järglaste ning kloonloomade ja nende järglaste paljundusmaterjali jaoks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. [ME 24]

(6)  Käesolevas direktiivis määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige ettevõtlusvabadust ja teaduse vabadust. Käesolevat direktiivi määrust tuleb rakendada kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega. [ME 25]

(6a)  Kuna käesoleva määruse eesmärki ei saa liikmesriikide tasandil piisavalt saavutada, küll aga saab seda selle ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib võtta meetmeid liit, järgides Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale, [ME 26]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja reguleerimisala

Käesolevas direktiivis määruses kehtestatakse eeskirjad:

a)  loomade kloonimise kohta liidus;

b)  kloonloomade, kloonembrüote, kloonloomade järglaste, kloonloomade ja kloonloomade nende järglaste paljundusmaterjali ning kloonloomadest ja nende järglastest saadud toidu ja sööda turulelaskmise ja impordi kohta. [ME 27]

Seda kohaldatakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate kõikide põllumajandusloomade (edaspidi „loomad”) liikide suhtes. [ME 28]

Artikkel 1a

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on käsitleda loomade tervise ja heaoluga ning tarbijate arusaamade ja eetiliste kaalutlustega seotud probleeme kloonimistehnika kontekstis. [ME 29]

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  „põllumajandusloom” (edaspidi „loom”) – loom, keda peetakse ja paljundatakse toidu, sööda, villa, naha või karusnaha tootmiseks või muul põllumajanduslikul eesmärgil. See ei hõlma eranditult muudel eesmärkidel, nagu teadusuuringud, ravimite ja meditsiiniseadmete tootmine, ning ohustatud või haruldaste või ohustatud liikide (mille on kindlaks määranud liikmesriigi pädevad asutused) säilitamine, spordi- ja kultuurisündmustel kasutamine, kasvatatavaid loomi, juhul kui puuduvad alternatiivsed meetodid; [ME 30]

b)  „kloonimine” – loomade mittesuguline paljundamise tehnoloogia paljundamine, milleks muu hulgas kasutatakse tehnoloogiat, mille käigus teatava looma keharakust eraldatud rakutuum viiakse munarakku, millest eelnevalt on tuum eraldatud, et luua geneetiliselt identseid embrüoid („kloonembrüo”), mille võib seejärel siirdada asendusemasloomasse, et saada geneetiliselt identsete loomade („kloonloom kloonloomad”) populatsioon; [ME 31]

ba)  „kloonloomade järglased” – muud kui kloonloomad, kui vähemalt üks eellastest on kloonloom; [ME 32]

bb)  „paljundusmaterjal” – loomade sperma, munarakud ja embrüod, mis on kogutud või saadud paljundamise eesmärgil; [ME 33]

bc)  „jälgitavus” – võimalus jälgida sellist toitu, sööta, toidulooma või ainet, mis on mõeldud kasutamiseks toidus või söödas või mille puhul sellist kasutamist eeldatakse, kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel; [ME 34]

c)  „turulelaskmine” – looma või toote esmakordne siseturul kättesaadavaks tegemine;

ca)  „toit” – toit määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud tähenduses. [ME 35]

Artikkel 3

Ajutine Keelustamine [ME 36]

Liikmesriigid keelustavad ajutiselt Keelatud on järgmine tegevus: [ME 37]

a)  loomade kloonimise;

b)  kloonloomade ja, kloonembrüote, kloonloomade järglaste, kloonloomade ja nende järglaste paljundusmaterjali ning kloonloomadest ja nende järglastest saadud toidu ja sööda turulelaskmise ja impordi kohta. [ME 38]

Artikkel 3a

Imporditingimused

Loomi kolmandatest riikidest ei impordita, välja arvatud kui kaasasolevatest impordisertifikaatidest nähtub, et need ei ole kloonloomad ega kloonloomade järglased.

Paljundusmaterjali ning loomse päritoluga toitu ja sööta kolmandatest riikidest ei impordita, välja arvatud kui kaasasolevatest impordisertifikaatidest nähtub, et need ei ole saadud kloonloomadelt ega kloonloomade järglastelt.

Tagamaks, et loomade ja loomset päritolu paljundusmaterjali, toidu ja söödaga kaasasolevad impordisertifikaadid näitaksid, kas tegemist on kloonloomade või nende järglaste või kloonloomadest või nende järglastest saadud toodetega, võtab komisjon ...(11) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004(12) artikliga 48 või artikliga 49 vastu impordi eritingimused ja esitab vajaduse korral ettepaneku muuta teisi loomade tervishoiu ning zootehnikaalaseid ja genealoogilisi imporditingimusi käsitlevaid õigusakte. [ME 39]

Artikkel 3b

Jälgitavus

Andmaks pädevatele asutustele ja ettevõtjatele teavet, mis on vajalik artikli 3 punkti b kohaldamiseks, luuakse jälgitavussüsteemid:

a)  kloonloomade;

b)  kloonloomade järglaste;

c)  kloonloomade ja nende järglaste paljundusmaterjali jaoks.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 4a vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad esimese lõigu punktides a–c osutatud teabe lisamise kohta sertifikaatidesse, mis on ette nähtud loomatervishoiu- ja zootehnikaalaste õigusaktidega, või sertifikaatidesse, mille komisjon on sel otstarbel koostanud. Nimetatud delegeeritud õigusaktid võetakse vastu …(13). [ME 40]

Artikkel 4

Karistused

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, mis käsitlevad karistusi käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike sätete määruse rikkumise eest, ning korral kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste sätete rakendamine nende kohaldamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning tagavad võrdsed tingimused. Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest komisjonile hiljemalt [käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäev], samuti teatavad nad ...(14) ja teavitavad komisjoni viivitamata kõigist neid sätteid mõjutavatest nendesse tehtavatest hilisematest muudatustest. [ME 41]

Artikkel 4a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 3a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …(15). Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt sama pikaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 3a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 42]

Artikkel 5

Aruandmine ja läbivaatamine

1.  Hiljemalt [kuupäev = viis aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva] ...(16) esitavad liikmesriigid komisjonile aruande käesoleva direktiivi määruse kohaldamisel omandatud kogemustest. [ME 43]

2.  Komisjon esitab direktiivi määruse kohaldamise kohta aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule, võttes arvesse:

a)  aruandeid, mille liikmesriigid on esitanud vastavalt artiklile 1;

b)  kõiki olemasolevaid tõendeid teaduse ja tehnoloogia arengut arengu kohta, eelkõige loomade heaolu ja toiduohutuse aspekte seoses kloonimisega, ning kloonloomade ja nende järglaste jälgimiseks sobivate usaldusväärsete süsteemide loomisel tehtud edusamme; [ME 44]

ba)  tarbijate arusaamade muutumist kloonimisest; [ME 45]

c)  rahvusvahelisi arenguid;

ca)  tarbijate muret rahvatervise ja loomade heaolu pärast; [ME 46]

cb)  loomade kloonimisega seotud eetikaküsimusi. [ME 47]

2a.  Komisjon teeb lõikes 2 osutatud aruande avalikult kättesaadavaks. [ME 48]

2b.  Komisjon algatab ametliku ELi uuringu abil avaliku konsulteerimise eesmärgiga hinnata võimalikke uusi suundumusi tarbijate arusaamades kloonloomadest saadud toiduainete kohta. [ME 49]

Artikkel 6

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid [kuupäev – 12 kuud pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise kuupäeva]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti. [ME 50]

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev direktiiv määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates …(17). [ME 52]

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. [ME 53]

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. [ME 54]

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 311, 12.9.2014, lk 73.
(2) Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta seisukoht.
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).
(4)Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset (EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23).
(5) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(6)Teaduskomitee teaduslik arvamus toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning somaatilise raku tuuma siirdamise (SCNT) tulemusel loodud loomade, nende järglaste ja neilt loomadelt saadud toodete keskkonnamõju kohta.http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(8) Loomade toiduks kloonimise eetilised aspektid, 16. jaanuar 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(9) Euroopa Kohtu 23. veebruari 1988. aasta otsus, Suur-Britannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik vs. Euroopa Ühenduste Nõukogu, C-68/86, EU:C:1988:85; Euroopa Kohtu 16. novembri 1989. aasta otsus, Euroopa Ühenduste Komisjon vs. Euroopa Ühenduste Nõukogu, C-131/87, EU:C:1989:581; Euroopa Kohtu 16. novembri 1989. aasta otsus, Euroopa Ühenduste Komisjon vs. Euroopa Ühenduste Nõukogu, C-11/88, EU:C:1989:583.
(10) Vt nt Eurobaromeetri 2008. ja 2010. aasta aruandeid: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11) 6 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
(12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).
(13) 6 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
(14) 1 aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.
(15) Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
(16) 6 aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
(17) 1 aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika