Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0433(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0216/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0216/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0285

Hyväksytyt tekstit
PDF 407kWORD 111k
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. syyskuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0892),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0002/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämän yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0216/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0266.
(2)EUVL C 311, 12.9.2014, s. 73.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. syyskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten eläinten kloonaamisesta [tark. 1. Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.]
P8_TC1-COD(2013)0433

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun ehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2)

sekä katsovat seuraavaa:

(-1) Pantaessa täytäntöön unionin politiikkaa ja ottaen huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen olisi varmistettava ihmisten terveyden ja kuluttajien korkeatasoinen suojelu sekä eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun korkea taso. Ennalta varautumisen periaatetta, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(3), olisi sovellettava. [tark. 2]

(1)  Eläinten kloonaus on ristiriidassa neuvoston direktiivissä direktiivin 98/58/EY(4) kanssa, sillä direktiivissä vahvistetaan maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettavien tai pidettävien eläinten hyvinvointia koskevat yleiset vähimmäisvaatimukset. Siinä Direktiivissä 98/58/EY kehotetaan jäsenvaltioita välttämään kotieläimille aiheutuvaa tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahinkoa,. Jos kloonaus ja erityisesti sen liitteen 20 kohdan mukaan ”sellaisia luonnonmukaisia tai keinotekoisia kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahinkoa, jäsenvaltioiden on toteutettava sen välttämiseksi toimenpiteitä kansallisella tasolla vammoja kyseisille eläimille, ei saa käyttää”. Erilaiset lähestymistavat eläinten kloonaukseen tai eläinten kloonauksesta peräisin olevien tuotteiden käyttöön eri maissa voisivat vääristää markkinoita. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että kaikkiin elävien eläinten ja eläimistä peräisin olevien tuotteiden tuotantoon ja jakeluun osallistuviin toimijoihin sovelletaan samoja edellytyksiä koko unionissa. [tark. 3]

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) totesi eläinten kloonauksesta vuonna 2008 antamassaan lausunnossa(5), että merkittävällä osalla klooneja terveys ja hyvinvointi ovat kärsineet ja että niillä on usein vakavia ja kuolemaan johtavia vaurioita. EFSA on erityisesti vahvistanut, että sijaisemot kärsivät varsinkin istukan toimintahäiriöistä, mikä on osaltaan lisännyt keskenmenoja(6), joilla saattaa olla haitallinen vaikutus niiden terveyteen. Muun muassa siitä johtuu tekniikan huono tehokkuus (6–15 prosenttia naudoilla ja 6 prosenttia sioilla) ja tarve istuttaa kloonialkioita useisiin emoihin yhden klooniin kloonin tuottamiseksi. Lisäksi kloonien poikkeavuudet ja epätavallisen isokokoiset jälkeläiset johtavat vaikeisiin synnytyksiin ja neonataalikuolemiin. Kloonaustekniikalle on ominaista suuri kuolleisuus kaikissa kehitysvaiheissa(7). [tark. 4]

(2 a)  Elintarviketurvallisuuden osalta EFSA on tähdentänyt, että on pidettävä mielessä tietopohjan rajallisuus, ja sen eläinten kloonauksesta vuonna 2008 antamassa lausunnossa todettiin, että epävarmuustekijät riskinarvioinnissa johtuvat siitä, että tutkimuksia on saatavilla rajallinen määrä, tutkitut otokset ovat pieniä ja yleisesti siitä, ettei ole yhtenäistä lähestymistapaa, joka mahdollistaisi kaikkien lausunnon kannalta merkityksellisten aiheiden perusteellisemman käsittelyn. EFSA on muun muassa todennut, että esimerkiksi kloonien immunokompetenssista on saatavilla rajallisesti tietoa, ja se on suositellut lausunnossaan, että jos saadaan näyttöä kloonien immunokompetenssin vähenemisestä, olisi tutkittava, johtaako – ja jos, missä määrin – kloonien tai niiden jälkeläisten lihan tai maidon kulutus ihmisten lisääntyneeseen altistumiseen tarttuvien tautien aiheuttajille. [tark. 5]

(2 b)  EFSA on todennut, että mahdollisista ympäristövaikutuksista on saatavilla rajallisesti tietoa, ja geneettiseen monimuotoisuuteen mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten osalta EFSA on kiinnittänyt huomiota siihen, että saattaa ilmetä epäsuoria vaikutuksia, jotka johtuvat siitä, että rajallista määrää eläimiä käytetään liikaa jalostusohjelmissa, ja että genotyypin homogeenistyminen eläinpopulaatiossa saattaa lisätä populaation infektioherkkyyttä ja muita riskejä. [tark. 6]

(2 c)  Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä suhtautui vuonna 2008 antamassaan kloonausta käsittelevässä erityisraportissa(8) epäilevästi siihen, että eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten olisi perusteltavissa, kun otetaan huomioon sijaisemojen ja kloonieläinten tämänhetkiset kärsimykset ja terveysongelmat. [tark. 7]

(2 d)  Yksi unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 39 artiklassa, on ”lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, että maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti”. Tällä tavoitteella pyritään muun muassa parantamaan tuotantoa, ja maataloustuotannon järkiperäisen kehittämisen yhteydessä se merkitsee tuotannontekijöiden hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla eli sitä, että tuotanto soveltuu markkinoille saatettavaksi ja siinä otetaan huomioon kuluttajien edut. [tark. 8]

(2 e)  Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön(9) mukaan SEUT 43 artikla on asianmukainen oikeudellinen perusta kaikelle lainsäädännölle, joka koskee SEUT:n liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä ja jolla edistetään yhden tai useamman SEUT 39 artiklassa vahvistetun yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteen toteutumista. Vaikka tällainen lainsäädäntö voi liittyä muihin kuin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin, joihin pyrittäisiin erityisten säännösten puuttuessa SEUT 114 artiklan perusteella, siihen voi kuulua kansallisen lainsäädännön säännösten yhdenmukaistamista kyseisellä alalla, ilman että tarvitsee turvautua 114 artiklaan. Lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä toteutetut toimet voivat vaikuttaa myös asianomaisten tuotteiden tuontiin. [tark. 9]

(2 f)  Kuten kuluttajatutkimukset ovat selkeästi ja johdonmukaisesti osoittaneet, valtaosa unionin kansalaisista ei hyväksy kloonausta maataloustuotantotarkoituksissa muun muassa eläinten hyvinvointiin ja yleisiin eettisiin huolenaiheisiin liittyvistä syistä(10). Kloonaus maataloustuotantotarkoituksissa voisi johtaa siihen, että kloonieläimiä tai kloonieläinten jälkeläisiä pääsee elintarvikeketjuun. Kuluttajat vastustavat voimakkaasti kloonielämistä tai niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden kulutusta. [tark. 10]

(2 g)  Eläinten kloonaus elintarviketuotantotarkoituksissa vaarantaa eurooppalaisen maatalousmallin perusajatuksen, joka nojautuu tuotteiden laatuun, elintarviketurvallisuuteen, kuluttajan terveyteen, eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen sääntöjen noudattamiseen ja ympäristön kannalta suotuisien menetelmien käyttöön. [tark. 11]

(3)  Kun otetaan huomioon unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, EFSAn hiljattain tekemien, saatavilla oleviin tutkimuksiin perustuvien tieteellisten arviointien tulokset, ja perussopimuksen SEUT 13 artiklan mukainen eläinten hyvinvointia koskeva vaatimus ja kansalaisten huolenaiheet, on järkevää aiheellista kieltää väliaikaisesti kloonauksen käyttö tiettyihin lajeihin kuuluvien tuotantoeläinten tuotannossa ja kloonaustekniikkaa käyttäen tuotettujen eläinten ja tuotteiden saattaminen markkinoille. [tark. 12]

(3 a)  Kloonieläimiä ei tuoteta lihan- tai maidontuotantoa varten vaan niiden sukusolujen ja alkioiden käyttämiseksi jalostustarkoituksissa. Suvullisesti lisättävistä kloonieläinten jälkeläisistä sen sijaan tulee elintarviketuotannossa käytettäviä eläimiä. Eläinten hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet eivät välttämättä ole ilmeisiä kloonieläinten jälkeläisten kohdalla, koska nämä ovat syntyneet tavanomaisen suvullisen lisäyksen avulla. Tämä merkitsee sitä, että kloonieläimen jälkeläisen kantavanhempi on kloonieläin, mikä synnyttää huomattavia eläinten hyvinvointiin liittyviä ja eettisiä huolenaiheita. Toimenpiteiden, joilla pyritään puuttumaan eläinten hyvinvointia koskeviin huolenaiheisiin ja kuluttajien suhtautumiseen kloonaustekniikkaan, soveltamisalaan olisi näin ollen kuuluttava kloonieläinten sukusolut ja alkiot, kloonieläinten jälkeläiset sekä kloonattujen eläinten jälkeläisistä peräisin olevat tuotteet. [tark. 13]

(4)  Tuotantotarkoituksiin kloonattavia eläinlajeja ovat tällä hetkellä todennäköisesti naudat, siat, lampaat, vuohet ja hevoset. Sen vuoksi tämän direktiivin soveltamisala olisi rajattava kyseisten viiden lajin kloonaukseen maataloustuotantotarkoituksissa. [tark. 14]

(4 a)  Seurauksena kloonauksen käytön kieltämisestä ja muun muassa eläinten hyvinvointiin ja yleisiin eettisiin huolenaiheisiin liittyvien kuluttajien suhtautumisen huomioon ottamiseksi maataloustuotteiden kaupan pitämisen yhteydessä on varmistettava, että kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita ei pääse elintarvikeketjuun. Vähemmän rajoittavat toimenpiteet, kuten elintarvikkeiden merkitseminen, eivät täysin poistaisi kansalaisten huolenaiheita, koska silloin olisi edelleen sallittua pitää kaupan sellaisella tekniikalla tuotettuja elintarvikkeita, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä. [tark. 15]

(4 b)  Kloonausta käytetään jo tuotantoeläinten tuotannossa tietyissä kolmansissa maissa. Asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaan unioniin sen markkinoille saatettaviksi tuotujen elintarvikkeiden on oltava elintarvikelainsäädännön asiaa koskevien vaatimusten tai unionin vähintään vastaaviksi tunnustamien edellytysten mukaisia. Sen vuoksi olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla estetään kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sekä kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä saatujen tuotteiden tuonti unioniin kolmansista maista. Komission olisi täydennettävä eläinjalostusta ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä tai ehdotettava sen tarkistamista, jotta voidaan varmistaa, että eläinten ja sukusolujen ja alkioiden sekä eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen mukana olevista tuontitodistuksista ilmenee, ovatko ne kloonieläimiä tai niiden jälkeläisiä tai ovatko ne peräisin kloonieläimistä tai niiden jälkeläisistä. [tark. 16]

(4 c)  Kloonieläinten, kloonialkioiden, kloonieläinten jälkeläisten, kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden ja kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen ei voida katsoa olevan vastaavia tuotteita kuin sellaiset eläimet, alkiot, sukusolut ja alkiot, elintarvikkeet ja rehut, joita ei ole tuotettu kloonaustekniikkaa käyttäen tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) III.4 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi eläinten kloonauksen, kloonieläinten, kloonialkioiden, kloonieläinten jälkeläisten, kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden ja kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamisen ja tuonnin kieltäminen on tarpeellinen toimenpide julkisen moraalin ja eläinten terveyden suojelemiseksi GATT-sopimuksen XX artiklassa tarkoitetulla tavalla. [tark. 17]

(4 d)  On tarpeen varmistaa, ettei meneillään olevissa kauppasopimusneuvotteluissa suosita sellaisten menetelmien hyväksymistä, joilla voi olla haitallinen vaikutus kuluttajien ja maanviljelijöiden terveyteen, ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin. [tark. 18]

(4 e)  Tämän asetuksen soveltaminen voi vaarantua, jos kloonieläimistä tai niiden jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita ei pystytä jäljittämään. Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen täytäntöönpanon valvomiseksi on sen vuoksi perustettava, asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen, jäljitettävyysjärjestelmiä unionin tasolla. Tällaisten järjestelmien ansiosta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voisivat kerätä tietoja kloonieläimistä, kloonieläinten jälkeläisistä ja kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusoluista ja alkioista sekä kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevista elintarvikkeista. Komission on pyrittävä saamaan tästä asiasta sitoumuksia eläinten kloonausta maataloustuotantotarkoituksissa harjoittavilta unionin kauppakumppaneilta nykyisissä ja tulevissa, sekä kahden- että monenvälisissä kauppaneuvotteluissa. [tark. 19]

(4 f)  Komissio totesi vuonna 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassaan kertomuksessa, että sukusolujen ja alkioiden tuonnin jäljitettävyyttä koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että unionissa voidaan perustaa tarvittaessa kloonien jälkeläisiä koskevia tietopankkeja, ovat asianmukaisia. Komission olisi näin ollen toimittava tämän mukaisesti. [tark. 20]

(4 g)  Tässä asetuksessa vahvistetun kloonauskiellon täytäntöönpanon ohella myös komission kohdennetut menekinedistämistoimet olisi pantava täytäntöön laadukkaan lihantuotannon ja jalostuseläinten tuottamisen tukemiseksi unionissa. [tark. 21]

(5)  On odotettavissa, että kloonaustekniikan vaikutusta eläinten hyvinvointiin koskeva tietämys lisääntyy. Kloonaustekniikka todennäköisesti parantuu ajan mittaan. Näin ollen kieltoa olisi sovellettava vain väliaikaisesti. Sen vuoksi Tätä direktiiviä asetusta olisi tarkasteltava uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua ottaen huomioon jäsenvaltioissa saadut kokemukset sen täytäntöönpanosta soveltamisesta, tieteen ja tekniikan edistyminen, kuluttajien suhtautumisen muuttuminen ja kansainväliset kehityssuuntaukset, erityisesti kauppavirrat ja unionin kauppasuhteet. [tark. 22]

(5 a)  Viimeisimmän Eurobarometri-tutkimuksen mukaan valtaosa eurooppalaisista ei pidä eläinten kloonausta elintarviketuotannossa turvallisena oman tai perheensä terveyden kannalta. Lisäksi Euroopassa on enemmän sellaisia maita, jotka kannattavat selvästi eläinten kloonauksen osalta päätöksiä, jotka perustuvat tieteellisen näytön sijaan moraalisiin ja eettisiin näkökohtiin. Ennen tämän lainsäädännön tarkistamista komission olisi näin ollen toteutettava virallinen EU:n tutkimus kuluttajien suhtautumisen uudelleenarvioimiseksi. [tark. 23]

(5 b)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sääntöjen vahvistamista kloonieläinten, kloonieläinten jälkeläisten ja kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden jäljitettävyysjärjestelmille. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 24]

(6)  Tässä direktiivissä asetuksessa kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja noudatetaan siinä tunnustettuja periaatteita, erityisesti elinkeinovapautta ja tutkimuksen vapautta. Tämä direktiivi on pantava täytäntöön Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti., [tark. 25]

(6 a)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi, [tark. 26]

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä direktiivissä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

a)  eläinten kloonausta unionissa;

b)  kloonieläinten, kloonialkioiden, ja kloonieläinten jälkeläisten, kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden sekä kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattamista ja tuontia. [tark. 27]

Sitä sovelletaan nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimiin, jäljempänä ’eläimet’ kaikkiin eläinlajeihin, joita pidetään ja lisätään maataloustuotantotarkoituksissa. [tark. 28]

1 a artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on käsitellä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita ja kuluttajien suhtautumista kloonaustekniikkaan sekä eettisiä näkökohtia. [tark. 29]

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä asetuksessa tarkoitetaan

a)  ’maataloustuotantotarkoituksissa pidettävillä ja lisättävillä eläimillä’, jäljempänä ’eläimet’, elintarvikkeiden, rehujen, villan, nahan tai turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa pidettäviä tai lisättäviä eläimiä. Niihin eivät sisälly eläimet, joita pidetään ja lisätään yksinomaan muita tarkoituksia, kuten tutkimusta, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden valmistusta sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten uhanalaisiksi yksilöimien, harvinaisten rotujen ja uhanalaisten lajien ja harvinaisiksi yksilöimien rotujen säilyttämistä sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumia varten, kun vaihtoehtoisia menetelmiä ei ole saatavilla; [tark. 30]

b)  ’kloonauksella’ eläinten suvutonta lisäämistä tekniikalla muun muassa käyttämällä tekniikkaa, jossa yksittäisen eläimen solun tuma siirretään munasoluun, jonka tuma on poistettu, ja jolla tuotetaan geneettisesti identtisiä yksittäisiä alkioita, jäljempänä ’kloonialkiot’, jotka voidaan myöhemmin istutetaan istuttaa sijaisemoihin geneettisesti identtisten eläinpopulaatioiden, jäljempänä ’kloonieläimet’, tuottamiseksi; [tark. 31]

b a)  ’kloonieläinten jälkeläisillä’ eläimiä, lukuun ottamatta kloonieläimiä, joiden kantavanhemmista ainakin toinen on kloonieläin; [tark. 32]

b b)  ’sukusoluilla ja alkioilla’ siemennestettä, munasoluja ja alkioita, jotka on kerätty tai tuotettu eläimistä hedelmöitystä varten; [tark. 33]

b c)  ’jäljitettävyydellä’ mahdollisuutta jäljittää elintarvike, rehu, elintarviketuotantoon käytetty eläin tai valmistusaine, joka on tarkoitettu lisättäväksi tai jota oletetaan lisättävän elintarvikkeeseen tai rehuun, kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa ja seurata kutakin näistä kyseisissä vaiheissa; [tark. 34]

c)  ’markkinoille saattamisella’ eläimen tai tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville sisämarkkinoilla;

c a)  ’elintarvikkeilla’ elintarvikkeita sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa. [tark. 35]

3 artikla

Tilapäinen Kielto [tark. 36]

Jäsenvaltioiden on väliaikaisesti kiellettävä Kielletään [tark. 37]

a)  eläinten kloonaaminen;

b)  kloonieläinten, kloonialkioiden, ja kloonieläinten jälkeläisten, kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden sekä kloonieläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattaminen ja tuonti. [tark. 38]

3 a artikla

Tuontiedellytykset

Eläimiä ei saa tuoda kolmansista maista, ellei niiden mukana olevista tuontitodistuksista ilmene, että ne eivät ole kloonieläimiä tai kloonieläinten jälkeläisiä.

Sukusoluja ja alkioita tai eläinperäisiä elintarvikkeita ja rehuja ei saa tuoda kolmansista maista, ellei niiden mukana olevista tuontitodistuksista ilmene, että ne eivät ole peräisin kloonieläimistä tai kloonieläinten jälkeläisistä.

Jotta voidaan varmistaa, että eläinten ja sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen mukana olevista tuontitodistuksista ilmenee, ovatko ne kloonielämiä tai kloonieläinten jälkeläisiä tai ovatko ne peräisin kloonielämistä tai kloonieläinten jälkeläisistä, komissio hyväksyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004(11) 48 ja 49 artiklan mukaisesti erityiset tuontiedellytykset viimeistään ... päivänä ...kuuta …(12) ja esittää tarvittaessa ehdotuksen eläinten terveyttä koskevan muun lainsäädännön tai tuontia koskevien jalostus- ja polveutumisedellytysten tarkistamiseksi. [tark. 39]

3 b artikla

Jäljitettävyys

Jotta toimivaltaisilla viranomaisilla ja talouden toimijoilla olisi tiedot, joita ne tarvitsevat 3 artiklan b alakohdan soveltamiseksi, perustetaan jäljitettävyysjärjestelmät seuraavia varten:

a)  kloonieläimet

b)  kloonieläinten jälkeläiset

c)  kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolut ja alkiot.

Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamista 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisällyttämiseksi todistuksiin, joista säädetään eläinten terveyttä ja eläinjalostusta koskevassa lainsäädännössä, tai komission näitä tarkoituksia varten laatimiin todistuksiin. Kyseiset delegoidut säädökset annetaan … päivään …kuuta …(13) mennessä. [tark. 40]

4 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten asetuksen rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niillä on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset. Jäsenvaltioiden on annettava ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle tiedoksi nämä säännökset viimeistään ... päivänä päivään ...kuuta ...(14) mennessä, ja niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä säännöksiin [päivä, jona tämä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja kaikki niihin myöhemmin tehtävät muutokset viipymättä tehdyistä muutoksista. [tark. 41]

4 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään 3 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi ... päivästä …kuuta …(15). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä 3 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. [tark. 42]

5 artikla

Kertomukset ja uudelleentarkastelu

1.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus kokemuksistaan tämän direktiivin asetuksen soveltamisesta viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(16) [5 vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä]. [tark. 43]

2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin asetuksen soveltamisesta ottaen huomioon

a)  jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti antamat kertomukset;

b)  kaiken käytettävissä olevan näytön tieteen ja tekniikan edistymisen edistymisestä erityisesti kloonaukseen liittyvien eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien näkökohtien osalta sekä kloonien ja niiden jälkeläisten luotettavien jäljitettävyysjärjestelmien perustamisessa saavutetun edistymisen; [tark. 44]

b a)  kuluttajien suhtautumisen muuttumisen kloonausta kohtaan; [tark. 45]

c)  kansainvälisen kehityksen;

c a)  kansanterveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvät kuluttajien huolenaiheet; [tark. 46]

c b)  eläinten kloonaukseen liittyvät eettiset kysymykset. [tark. 47]

2a.  Komissio asettaa 2 kohdassa tarkoitetun kertomuksen julkisesti saataville. [tark. 48]

2b.  Komissio käynnistää virallisella EU:n tutkimuksella julkisen kuulemisen, jonka tarkoituksena on arvioida kuluttajien suhtautumisen mahdollista muuttumista kloonieläimistä saatavia elintarvikkeita kohtaan. [tark. 49]

6 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. [tark. 50]

7 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta …(17). [tark. 52]

8 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. [tark. 53]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. [tark. 54]

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 311, 12.9.2014, s. 73
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. syyskuuta 2015.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
(4)Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23).
(5)http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(6)Scientific Opinion of the Scientific Committee Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animalshttp://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.
(7)http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(8)Ethical aspects of animal cloning for food supply, 16. tammikuuta 2008: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(9)Unionin tuomioistuimen tuomio 23.2.1988, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto, C-68/86, EU:C:1988:85; unionin tuomioistuimen tuomio 16.11.1989, Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan yhteisöjen neuvosto, C-131/87, EU:C:1989:581; unionin tuomioistuimen tuomio 16.11.1989, Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan yhteisöjen neuvosto, C-11/88, EU:C:1989:310.
(10)Ks.Eurobarometri-tutkimukset vuosilta 2008 ja 2010: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf ja http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
(12)Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(13)Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(14)Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.
(15)Tämän asetuksen voimaantulopäivä.
(16)Kuusi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
(17)Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö