Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0433(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0216/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0216/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Szavazatok :

PV 08/09/2015 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0285

Elfogadott szövegek
PDF 510kWORD 141k
2015. szeptember 8., Kedd - Strasbourg
A mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozása ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0892),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0002/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az új élelmiszerekről, az 1331/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló első olvasatbeli tanácsi álláspontról szóló, 2010. július 7-i jogalkotási állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 30-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az eljárási szabályzat 55. cikke alapján a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8‑0216/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0266.
(2) HL C 311., 2014.9.12., 73. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. szeptember 8-án került elfogadásra a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék állatok klónozásáról szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1 E módosítás első része, azaz az irányelv rendeletre történő megváltoztatása a szövegben mindenütt alkalmazandó.]
P8_TC1-COD(2013)0433

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(-1) Az uniós politika végrehajtása során és az Európai Unió működéséről szóló szerződés tiszteletben tartása révén biztosítani kell az emberi egészség és a fogyasztók magas szintű védelmét, valamint a magas szintű állatjólétet és környezetvédelmet is. Mindenkor alkalmazni kell a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(3) meghatározott elővigyázatossági elvet. [Mód. 2]

(1)  Az állatok klónozása nem áll összhangban a 98/58/EK tanácsi irányelv irányelvvel(4), amely jóléti minimumkövetelményeket határoz meg a mezőgazdasági céllal tartott vagy tenyésztett állatokra vonatkozóan. A 98/58/EK irányelv felszólítja a tagállamokat, hogy szükségtelenül ne okozzanak fájdalmat, szenvedést vagy sérülést a tenyésztett állatoknak, és mellékletének 20. pontjában kifejezetten előírja, . Ha a klónozás szükségtelen fájdalommal, szenvedéssel vagy sérüléssel jár, a tagállamoknak nemzeti szinten kell cselekedniük, hogy „tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák vagy okozhatják”ezt elkerüljék. Az állatklónozásra vagy a klónozott állatok feldolgozásából származó termékek felhasználására vonatkozó különböző nemzeti megközelítések a piac torzulásához vezethetnek. Ezért biztosítani kell, hogy az egész Unióban az élő állatok tenyésztésében és forgalmazásában, valamint az állatok feldolgozásából származó termékek előállításában és forgalmazásában részt vevő valamennyi szereplőre az Unióban mindenütt ugyanazok a feltételek vonatkozzanak. [Mód. 3]

(2)  Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Az EFSA az állatok klónozásáról szóló 2008. évi véleményében(5) kifejezetten megerősítette, hogy a klónozáshoz igénybe vett recipiens anyaállatokat anyaállatok különösen a méhlepény működési zavarai érintik zavaraitól szenvednek, amelyek hozzájárulnak a vetélések számának megnövekedéséhez(6), ami káros hatással lehet az egészségükre. Többek között ennek is szerepe van a technika alacsony hatékonyságában (a szarvasmarhafélék esetében 6‒15 %, a házisertés-fajták esetében 6 %), így és hogy több anyaállat testébe kell embriót beültetni ahhoz, hogy egyetlen klónt kapjunk. Ezenkívül a klónok rendellenességei és az utód szokatlanul nagy mérete nehezebb ellést és az újszülött állat elhullását eredményezik. A klónozási technikára a fejlődés minden szakaszában magas halálozási arányok jellemzők(7)15a [Mód. 4]

(2a)  Az élelmezésbiztonság tekintetében az EFSA hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az adatbázis korlátozott jellegét el kell ismerni, és az állatok klónozásáról szóló 2008-as véleményében arra a következtetésre jutott, hogy „a kockázatértékelés során bizonytalanságok keletkeznek a rendelkezésre álló tanulmányok korlátozott száma, a vizsgált minták szűk keresztmetszete és általában véve az olyan egységes megközelítés hiánya miatt, amely lehetővé tenné az e vélemény tárgyát képező valamennyi érdemleges vonatkozás kielégítő vizsgálatát”. Az EFSA például megállapította, hogy a klónok immunológiai kompetenciája tekintetében a rendelkezésre álló információk korlátozottak, és véleményében azt ajánlotta, hogy amennyiben bizonyítottá válik a klónok csökkent immunológiai kompetenciája, úgy meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy „a klónozott állatok és utódaik húsának és tejének fogyasztása növelheti-e az emberek fertőző kórokozóknak való kitettségét, és ha igen, akkor milyen mértékben”. [Mód. 5]

(2b)  A környezetre gyakorolt lehetséges hatások tekintetében az EFSA megállapította, hogy adatok csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, a genetikai sokféleségre gyakorolt lehetséges hatások tekintetében pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a tenyésztési programokba csupán korlátozott számban bevont állatok túlzottan intenzív használatából fakadóan közvetlen hatás keletkezhet, és hogy egy állatállományban valamely genotípus erőteljesebb homogenitása fokozza annak esélyét, hogy nő a szóban forgó állomány fertőzéseknek és más kockázatoknak való kitettsége. [Mód. 6]

(2c)  A tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport klónozásról szóló 2008-as különjelentése(8) kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az állatok élelmiszer-termelési célú klónozása „a kihordó anyaállatok és a klónozott állatok szenvedésének és egészségügyi problémáinak jelenlegi mértékét tekintve” indokolt lehet-e. [Mód. 7]

(2d)  Az Unió közös agrárpolitikájának az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkében rögzített egyik célja „a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés előmozdítása, valamint a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésének biztosítása révén”. E célkitűzés többek között a termelés növelésére irányul, és a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésére tekintettel maga után vonja a termelési tényezők lehető legjobb hasznosítását, nevezetesen a forgalmazási szempontból megfelelő termelést, amely figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit. [Mód. 8]

(2e)  Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával(9) összhangban az EUMSZ 43. cikke a megfelelő jogalap az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek termelésére és fogalomba hozatalára vonatkozó bármely jogszabály esetében, amely hozzájárul a közös agrárpolitikára vonatkozóan az EUMSZ 39. cikkében rögzített célok eléréséhez. Még ha előfordulhat is, hogy az ilyen jogszabály a közös agrárpolitika céljaitól eltérő célokra is alkalmazható – amelyek egyedi rendelkezések hiányában egyébként az EUMSZ 114. cikkének jogalapja alá tartoznának –, e téren a nemzeti jog rendelkezéseinek harmonizálásához nem szükségszerű a 114. cikk igénybe vétele. Ezen kívül, a közös agrárpolitika keretében hozott intézkedések befolyással lehetnek az érintett termékek behozatalára is. [Mód. 9]

(2f)  Miként azt a fogyasztók körében végzett kutatások világosan és következetesen kimutatták, az Unió polgárainak többsége többek között állatjóléti megfontolásokból és általános etikai aggályok miatt ellenzi a mezőgazdasági célú klónozás(10). A mezőgazdasági célú klónozás következményeként állati klónok vagy azok utódai bekerülhetnek az élelmiszerláncba. A fogyasztók határozottan elzárkóznak az állati klónokból vagy azok utódaiból származó élelmiszerek fogyasztásától. [Mód. 10]

(2g)  Az állatok élelmiszer-ipari célú klónozása veszélybe sodorja az európai mezőgazdasági modell lényegét, amely a termékek minőségén, az élelmezésbiztonságon, a fogyasztók egészségén, szigorú állatjóléti szabályokon és környezetbarát módszerek alkalmazásán alapul. [Mód. 11]

(3)  tekintettel az Unió mezőgazdasági szakpolitikájának célkitűzéseit közös agrárpolitikájának célkitűzéseire, az EFSA legújabb által a rendelkezésre álló tudományos tanulmányok alapján végzett értékeléseinek eredményeit és a Szerződés eredményeire, az EUMSZ 13. cikkének állatjóléti követelményeit figyelembe véve követelményeire és a polgárok aggályaira, a helyes intézkedés a tenyésztés céljából tartott állatok bizonyos fajtái esetében ésszerű a klónozás alkalmazásának ideiglenes klónozásának, valamint a klónozási technika alkalmazásával létrejött állatok és a belőlük készített termékek piaci forgalmazásának betiltása. [Mód. 12]

(3a)  A klónozott állatokat nem közvetlenül hús- vagy tejtermelés céljából, hanem inkább a belőlük származó szaporítóanyag-termékek tenyésztési célokra történő felhasználása érdekében hozzák létre. A klónozott állatok szexuális úton szaporított utódai azok, amelyeket élelmiszer-termelési célra szánnak. Noha lehetséges, hogy a klónozott állatok utódai esetében az állatok jólétével kapcsolatos aggodalmak nem nyilvánvalóak, hiszen a hagyományos szexuális reprodukciós módszerekkel jöttek a világra, azonban ilyen utódok csak akkor jöhetnek létre, ha valamelyik szülőjük klónozott állat, ami állatjóléti és etikai szempontból komoly aggodalmakra ad okot. Ezért az állatjóléttel kapcsolatos aggályokra és a klónozási technikára vonatkozó fogyasztói felfogásra választ adó intézkedések hatályát ki kell terjeszteni az állati klónokból származó szaporítóanyag-termékekre, az állati klónok utódaira és az állati klónok utódaiból származó termékekre is. [Mód. 13]

(4)  Jelenleg valószínűsíthetően szarvasmarhaféléket, házisertés-fajtákat, juh- és kecskeféléket, valamint lóféléket klónozhatnak mezőgazdasági céllal. Az irányelv hatáskörét ezért ezen öt csoport mezőgazdasági célú klónozására indokolt korlátozni. [Mód. 14]

(4a)  A mezőgazdasági termékek forgalmazása tekintetében a klónozás alkalmazásának betiltása következtében, valamint a fogyasztók klónozásra vonatkozó, többek között az állatok jólétével, az elegendő tudományos vizsgálat hiányával és általános etikai aggályokkal összefüggő nézeteinek figyelembevétele érdekében biztosítani kell, hogy állati klónokból vagy azok utódaiból származó élelmiszerek ne kerüljenek be az élelmiszerláncba. Kevésbé megszorító –például az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos – intézkedések nem oszlatnák el teljes mértékben az állampolgárok aggályait, mivel az állatok szenvedését előidéző technikával előállított élelmiszerek forgalmazása továbbra is megengedett maradna. [Mód. 15]

(4b)  Bizonyos harmadik országokban a mezőgazdasági célú állattenyésztésben a klónozást már alkalmazzák. A 178/2002/EK rendelete értelmében az Unió területére az Unió piacán történő forgalomba hozatal céljából behozott élelmiszereknek meg kell felelniük az uniós élelmiszerjog követelményeinek, illetve olyan feltételeknek, amelyeket az Unió e jog követelményeivel legalább egyenértékűnek ismer el. Ezért intézkedéseket kell hozni annak elkerülése érdekében, hogy állati klónok és azok utódai, valamint állati klónokból és azok utódaiból előállított termékek harmadik országokból behozatalra kerüljenek az Unióba. A Bizottságnak ki kell egészítenie a vonatkozó tenyésztéstechnikai és állat-egészségügyi jogszabályokat vagy azok módosítására javaslatot kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy az állati termékeket, a szaporítóanyag-termékeket, valamint az állatokból készített élelmiszereket és takarmányokat kísérő importigazolások feltüntessék, hogy állati klónokról vagy utódaikról, illetve állati klónokból vagy utódaikból előállított termékekről van-e szó. [Mód. 16]

(4c)  Állati klónok, embrióklónok, állati klónok utódai, állati klónokból és azok utódaiból származó szaporítóanyag-termékek, valamint állati klónokból és azok utódaiból származó élelmiszerek és takarmányok nem tekinthetők az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) III. cikkének 4. pontja értelmében vett, klónozási technika alkalmazása nélkül létrehozott állatoknak és állati termékeknek, embrióknak, szaporítóanyag-termékeknek, élelmiszereknek és takarmányoknak. Ezen kívül, az állatok klónozásának, továbbá állati klónok, embrióklónok, állati klónok és utódaik, állati klónokból és utódaikból származó szaporítóanyagok, valamint állati klónokból és utódaikból származó élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának és behozatalának betiltása a közerkölcs és a GATT XX. cikke értelmében vett állati egészség védelme érdekében szükséges intézkedés. [Mód. 17]

(4d)  Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jelenleg tárgyalási szakaszban lévő kereskedelmi megállapodások ne kedvezzenek az olyan gyakorlatok engedélyezésének, amelyek negatív hatással lehetnek a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők egészségére, a környezetre vagy az állatok jólétére. [Mód. 18]

(4e)  E rendelet alkalmazását veszélyeztetheti, ha az állati klónokból és azok utódaiból előállított élelmiszerek nyomon követése lehetetlen. Ezért az elővigyázatosság elvét követve és az e rendeletben előírt tilalmak végrehajtásának biztosítása érdekében az érintett szereplőkkel való konzultáció mellett uniós szintű nyomon követési rendszereket kell létrehozni. Az ilyen rendszerek lehetővé tennék az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők számára az állati klónokra és azok utódaira, az állati klónokból és azok utódaiból származó szaporítóanyagokra, valamint az állati klónokból és azok utódaiból származó élelmiszerekre vonatkozó információk gyűjtését. A Bizottságnak arra kell törekednie, hogy a kétoldalú és többoldalú szinten folyamatban lévő és jövőbeli kereskedelmi tárgyalások keretében az állatok mezőgazdasági céllal történő klónozását gyakorló kereskedelmi partnereitől kötelezettségvállalásokat kapjon e tekintetben. [Mód. 19]

(4f)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács számára készített 2010. évi jelentésében kijelentette, hogy intézkedni kell a spermium- és embrióbehozatal nyomon követhetőségének kialakításáról az Unióban világra jött utódokra vonatkozó adatbázisok létrehozása céljából. A Bizottságnak tehát ennek megfelelően kell cselekednie. [Mód. 20]

(4g)  A klónozás e rendeletben elrendelt tilalmának végrehajtásával következetes összhangban az Európai Bizottság által elfogadott célzott kereskedelemtámogatási intézkedéseket kell alkalmazni a magas színvonalú európai hústermelés és állattenyésztés támogatása érdekében az Unióban. [Mód. 21]

(5)  A klónozási technikának a felhasznált állatok jólétére gyakorolt hatásáról rendelkezésre álló tudásanyag várhatóan bővülni fog. A klónozási technika idővel valószínűleg fejlődni fog. Következésképpen a tiltásokat csak átmenetileg indokolt alkalmazni. Ezért ezt az irányelvet a rendeletet ésszerű időn belül felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tagállamok végrehajtás alkalmazás során szerzett tapasztalatait, a tudományos és technikai haladást, a fogyasztói felfogás alakulásá és a nemzetközi fejleményeket, különösen a kereskedelmi forgalmat és az Unió kereskedelmi kapcsolatait. [Mód. 22]

(5a)  Az Eurobarométer legutóbbi felmérése szerint az európaiak többsége úgy véli, hogy az állati klónozás élelmiszer-termelésben való alkalmazása nem biztonságos technika az ő és családjuk egészségére nézve. Ezen túlmenően, több európai ország egyértelműen kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy az állati klónozás kérdésében mindenekelőtt morális és etikai megfontolások – és kevésbé a tudományos bizonyítékok – alapján kell dönteni. Ezért a Bizottságnak a jogszabály felülvizsgálata előtt uniós léptékű hivatalos közvélemény-kutatást kell lefolytatnia a fogyasztók felfogásának újraértékelése céljából. [Mód. 23]

(5b)  A Bizottságot fel kell ruházni azzal a jogkörrel, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az állati klónok és azok utódai, valamint az állati klónokból és azok utódaiból származó szaporítóanyagok nyomon követését biztosító rendszerekre vonatkozó jogszabályok meghatározása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítése és szövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. [Mód. 24]

(6)  Ez az irányelv a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különös tekintettel és különösen a vállalkozás szabadságára szabadságát és a tudomány szabadságára szabadságát. Ezt az irányelvet az E rendeletet az említett jogokkal és alapelvekkel elvekkel összhangban kell végrehajtani alkalmazni. [Mód. 25]

(6a)  Mivel e rendelet célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket. [Mód. 26]

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez az irányelv rendelet a következőket szabályozza:

a)  állatok klónozása az Unióban

b)  az embrió- és állati klónok, embrióklónok, állati klónok utódai, állati klónoknak és azok utódainak szaporítóanyagai, valamint állati klónokból és azok utódaiból előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatala és behozatala. [Mód. 27]

Az irányelvet A rendeletet a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélékre, házisertés-fajtákra, juh- és kecskefélékre, valamint lófélékre (a továbbiakban: állatok) valamennyi állatfajtára alkalmazni kell alkalmazni. [Mód. 28]

1a. cikk

Cél

E rendelet célja, hogy figyelembe vegye az állatok egészségével és jólétével kapcsolatos aggodalmakat, valamint a fogyasztóknak a klónozási technikával kapcsolatos felfogását és etikai megfontolásait. [Mód. 29]

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)  „mezőgazdasági céllal tartott és szaporított” állatok (a továbbiakban: „az állatok”):: élelmiszer, takarmány, gyapjú, bőr vagy szőrme előállítása, vagy egyéb mezőgazdasági célból tartott és szaporított állatok. A fogalom nem foglalja magában a kizárólag más célból, például kutatási célból, célokra – kutatásra, gyógyszerek és gyógyászati eszközök kifejlesztése, ritka előállítására – használt, valamint a tagállamok hatóságai által ritkának vagy veszélyeztetett fajok megőrzése, sport- és kulturális események céljából tartott és szaporított állatokat veszélyeztetettnek nyilvánított és védelem alá helyezett fajtákat, amennyiben alternatív módszerek is rendelkezésre állnak. [Mód. 30]

b)  „klónozás”: állatok aszexuális reprodukciója többek között olyan technikával, technika alkalmazásával, amelynek során egy állat egy sejtjének magját magtalanított petesejtbe ültetik be genetikailag azonos embriók („embrióklónok”) létrehozása céljából, amelyeket aztán be lehet ültetni a recipiens anyaállatokba azzal a céllal, hogy genetikailag azonos állatpopulációk jöjjenek létre („állati klónok”). [Mód. 31]

ba)  „állati klónok utódai”: az állati klónoktól eltérő olyan állatok, amelyeknek legalább az egyik szülője állati klón. [Mód. 32]

bb)  „szaporítóanyagok”: sperma, petesejtek és embriók, amelyeket állatokból nyertek ki vagy állítottak elő szaporítás céljából. [Mód. 33]

bc)  „nyomon követhetőség”: lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen az olyan állat vagy anyag, amelyből élelmiszert vagy takarmányt kívánnak előállítani, illetve amelyet élelmiszer vagy takarmány előállítása során felhasználásra szánnak vagy ilyen felhasználásuk feltételezhető a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás bármely szakaszában. [Mód. 34]

c)  „forgalomba hozatal”: egy állat vagy termék első megjelenése a belső piacon.

ca)  „élelmiszer”: a 178/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott élelmiszer. [Mód. 35]

3. cikk

Átmeneti Tilalom [Mód. 36]

A tagállamok átmenetileg megtiltják Tilos: [Mód. 37]

a)  az állatok klónozása;

b)  állati klónok, embrióklónok, állati klónok utódai, állati klónoknak és azok utódainak szaporítóanyagai, valamint állati klónokból és azok utódaiból előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatala és behozatala. [Mód. 38]

3a. cikk

Behozatali feltételek

Nem hozhatók be harmadik országokból állatok abban az esetben, ha nem kíséri azokat olyan importigazolás, amely kimutatja, hogy nem állati klónokról vagy állati klónok utódairól van szó.

Nem hozhatók be harmadik országokból szaporítóanyag-termékek, valamint állati eredetű élelmiszerek és takarmányok abban az esetben, ha nem kíséri azokat olyan importigazolás, amely kimutatja, hogy azok nem állati klónokból vagy állati klónok utódaiból származnak.

Annak biztosítása érdekében, hogy az állatokat, a szaporítóanyag-termékeket, valamint az állati eredetű élelmiszereket és takarmányokat kísérő importigazolások feltüntessék, hogy azok állati klónok vagy azok utódai-e, illetve előállításuk állati klónokból vagy azok utódaiból történt-e, a Bizottság legkésőbb ... –ig(11) egyedi behozatali feltételeket fogad el a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(12) 48. vagy 49. cikke szerint, és szükség esetén javaslatot terjeszt elő az állategészségügy terén hatályos egyéb jogszabályok, illetve a behozatalokra vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételek módosítása tekintetében. [Mód. 39]

3b. cikk

Nyomon követhetőség

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők rendelkezésére álljon a 3. cikk b) pontjának alkalmazásához szükséges valamennyi információ, nyomon követési rendszereket kell felállítani az alábbiak tekintetében:

a)  állati klónok;

b)  állati klónok utódai;

c)  állati klónoknak és azok utódainak szaporítóanyagai.

A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 4a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdés a)–c) pontjaiban említett információknak az állategészségügyi vagy tenyésztéstechnikai jogszabályok által előírt, illetve a Bizottság által e célokra készített engedélyekbe való felvételére vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ...(13)-ig kell elfogadni. [Mód. 40]

4. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra büntetésekre vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtása megtesznek azok alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, továbbá egyenlő versenyfeltételeket kell teremteniük. A tagállamok e rendelkezésekről legkésőbb [az irányelv átültetésére előírt határidő], minden későbbi módosításukról pedig haladéktalanul (14)-ig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik azok bármely későbbi módosításáról is. [Mód. 41]

4a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottságot az e cikkben meghatározott feltételek mellett felruházzák felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának jogkörével.

(2)  A Bizottság a …-tól/-től(15) kezdődő ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 3a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3a. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)  A 3a. cikk szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. [Mód. 42]

5. cikk

Jelentéstétel és felülvizsgálat

(1)  A tagállamoknak [dátum = 5 évvel az irányelv átültetése után]-ig ... –ig(16) jelentést kell tenniük a Bizottságnak az irányelv e rendelet alkalmazása során általuk szerzett tapasztalatokról tapasztalataikról. [Mód. 43]

(2)  A Bizottságnak jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv a rendelet alkalmazásáról a következők figyelembevételével:

a)  a tagállamok által az (1) bekezdés értelmében benyújtott jelentések;

b)  minden rendelkezésre álló bizonyított tény a tudományos és technikai előrehaladás tekintetében, különös tekintettel a klónozás állatjóléti vonatkozásaira és az élelmiszerbiztonsági kérdésekre, továbbá a klónokkal és a klónok utódaival kapcsolatos megbízható nyomon követési rendszerek kialakítása terén történt előrehaladás; [Mód. 44]

ba)  a klónozással kapcsolatos fogyasztói felfogás alakulása; [Mód. 45]

c)  nemzetközi fejlemények;

ca)  a fogyasztók közegészséggel és állatjóléttel kapcsolatos aggodalmai; [Mód. 46]

cb)  az állati klónozással kapcsolatos etikai kérdések. [Mód. 47]

(2a)  A Bizottság a (2) bekezdés szerinti jelentést elérhetővé teszi a nyilvánosság számára. [Mód. 48]

(2b)  A Bizottság az egész Unióra kiterjedő hivatalos közvélemény-kutatás révén nyilvános konzultációt kezdeményez annak felmérése céljából, hogy milyen új tendenciák figyelhetők meg a fogyasztók állati klónokból származó élelmiszerekkel kapcsolatos véleménye tekintetében. [Mód. 49]

6. cikk

Átültetés

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek [dátum = az irányelv átültetésének dátuma után 12 hónappal]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. [Mód. 50]

7. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet …-tól/-től(17) kell alkalmazni. [Mód. 52]

8. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. [Mód. 53]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. [Mód. 54]

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 311., 2014.9.12., 73. o.
(2)Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i álláspontja.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
(4)A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23. o.).
(5) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(6)A szomatikus sejtek maganyagának átvitelén (SCNT) alapuló klónozással létrehozott állatok, utódaik és a belőlük származó termékek élelmiszer-biztonsági, állategészségügy és –jóléti, valamint környezeti vonatkozásaival foglalkozó tudományos bizottság tudományos véleménye:http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01.
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(8) Az állatok élelmiszer-ellátási célú klónozásának etikai szempontjai, 2008. január 16.: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(9) A Bíróság 1988. február 23-i ítélete: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Közösségek Tanácsa, C-68/86. sz. ügy, EU:C:1988:85; a Bíróság 1989. november 16-i ítélete: Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Közösségek Tanácsa, C-11/88. sz. ügy, EU:C:1989:310; Bíróság 1989. november 16-i ítélete: Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Közösségek Tanácsa, C-11/88. sz. ügy, EU:C:1989:583.
(10) Lásd például az Eurobarométer 2008. és 2010. évi jelentését: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf és http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11) E rendelet hatálybalépését követő 6 hónap.
(12) Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).
(13) E rendelet hatálybalépését követő 6 hónap.
(14) E rendelet hatálybalépésétől számított egy év.
(15) E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(16) Ezen irányelv hatálybalépésétől számított 6 év.
(17) Ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy év.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat