Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0216/2015

Ingivna texter :

A8-0216/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0285

Antagna texter
PDF 429kWORD 116k
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I
P8_TA(2015)0285A8-0216/2015
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 september 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0892),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0002/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 7 juli 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 april 2014(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0216/2015),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2010)0266.
(2) EUT C 311, 12.9.2014, s. 73.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 september 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv förordning (EU) 2015/… om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion [Ändr. 1. Den första delen av detta ändringsförslag, dvs. ändringen från direktiv till förordning, berör hela texten.]
P8_TC1-COD(2013)0433

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av förslaget till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(-1) Vid genomförandet av unionspolitiken, och med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bör en hög folkhälso- och konsumentskyddsnivå, liksom en hög nivå av djurhälsa och miljöskydd, garanteras. Försiktighetsprincipen, såsom den fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(3), bör genomgående tillämpas. [Ändr. 2]

(1)  IKloning av djur strider mot rådets direktiv 98/58/EG(4), där det fastställs allmänna miniminormer för välbefinnandet hos de djur som föds upp eller hålls för animalieproduktion. I direktivet direktiv 98/58/EG uppmanas medlemsstaterna att se till att husdjur inte utsätts för onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada och närmare bestämt står det i punkt 20 i bilagan till det direktivet att ”naturliga eller konstgjorda avelsförfaranden som . Om kloning orsakar onödig smärta, onödigt eller kan orsaka lidande eller onödig skada för något av de berörda djuren inte får tillämpas” måste medlemsstaterna agera på nationell nivå för att förhindra detta. Olika nationella strategier när det gäller kloning av djur eller användningen av produkter från kloning skulle kunna leda till snedvridning av marknaden. Det är därför nödvändigt att säkerställa att lika villkor gäller för alla som är verksamma inom produktion och distribution av levande djur och produkter som härrör från djur i hela unionen. [Ändr. 3]

(2)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) drog i sitt yttrande från 2008 över kloning av djur(5) den slutsatsen, att man kunnat konstatera en negativ påverkan på hälsan och välbefinnandet hos en avsevärd andel av klonerna och att denna påverkan ofta varit allvarlig och lett till döden. Närmare bestämt har Efsa bekräftat att de surrogatmoderdjur som används vid kloning framför allt drabbas av placentadysfunktion som bidrar till ett ökat antal missfall(6) med en potentiell negativ påverkan på deras hälsa som följd. Detta är en av orsakerna till teknikens låga effektivitet, 6–15 % för nötkreatur och 6 % för svin, och till att embryokloner måste implanteras i flera moderdjur för att man ska få fram en klon. Dessutom resulterar avvikelser hos klonen och ovanligt stora avkommor i svåra födslar och neonatala dödsfall. En hög dödlighet på alla utvecklingsstadier är utmärkande för kloningstekniken(7). [Ändr. 4]

(2a)  I fråga om livsmedelssäkerhet betonar Efsa vikten av att man inser att databasen är begränsad, och i sitt yttrande från 2008 över kloning av djur drog Efsa följande slutsats: ”Riskbedömningen är förenad med osäkerhetsmoment på grund av att antalet studier är begränsat och de undersökta stickproven små samt, generellt, på grund av att det saknas ett enhetligt tillvägagångssätt som skulle möjliggöra en mera tillfredsställande behandling av alla de frågor som är av relevans för detta yttrande.” Efsa har exempelvis konstaterat att man endast i begränsad utsträckning känner till vilken immunkompetens som finns hos kloner och rekommenderade i yttrandet att man, ifall man får belägg för nedsatt immunkompetens hos kloner, bör undersöka ”huruvida och i så fall i vilken utsträckning, förtäring av kött och mjölk från kloner eller deras avkomma kan leda till att människor blir mer utsatta för smittämnen”. [Ändr. 5]

(2b)  I fråga om eventuell miljöpåverkan har Efsa konstaterat att de tillgängliga uppgifterna är begränsade och när det gäller eventuell påverkan av den genetiska mångfalden har Efsa uppmärksammat att en indirekt påverkan kan tänkas uppstå eftersom ett begränsat antal djur överanvänds i avelsprogrammen och att ett alltmer ensartat genetiskt material inom en djurpopulation kan öka infektionsmottagligheten inom populationen samt leda till andra risker. [Ändr. 6]

(2c)  I den särskilda rapporten om kloning från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik från 2008(8) uttrycktes tvivel om huruvida det är möjligt att motivera kloning av djur för livsmedelsproduktion, mot bakgrund av det lidande och de hälsoproblem som surrogatmoderdjur och djurkloner utsätts för i dagsläget. [Ändr. 7]

(2d)  Ett av målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är att ”höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen”. Det handlar alltså bland annat om att förbättra produktionen och, när det gäller en rationell utveckling av jordbruksproduktionen, om att ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna utgör en förutsättning för att produktionen ska lämpa sig för en sådan saluföring där det också tas hänsyn till konsumenternas intressen. [Ändr. 8]

(2e)  Enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis(9) lämpar sig artikel 43 i EUF-fördraget som rättslig grund för all lagstiftning som gäller produktion och saluföring av jordbruksprodukter förtecknade i bilaga I till EUF-fördraget och som bidrar till uppnåendet av ett eller flera av de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken vilka fastställs i artikel 39 i EUF-fördraget. Lagstiftningen kan visserligen ha andra mål än målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och, om inte annat föreskrivs, eftersträvas i så fall dess mål på grundval av artikel 114 i EUF-fördraget, men den kan innefatta en harmonisering av nationella rättsföreskrifter inom detta område utan att artikel 114 behöver åberopas. Åtgärder som vidtas inom den gemensamma jordbrukspolitiken kan dessutom påverka importen av de produkter som de berör. [Ändr. 9]

(2f)  Såsom det klart och konsekvent framgått av konsumentforskningen motsätter sig majoriteten av unionens invånare kloning för animalieproduktion, bl. a. av omsorg om djurens välbefinnande och av allmänna etiska skäl(10). Kloning för animalieproduktion kan leda till att djurkloner eller avkomma av djurkloner kommer in i livsmedelskedjan. Konsumenterna motsätter sig starkt förtäring av livsmedel från djurkloner eller deras avkomma. [Ändr. 10]

(2g)  Kloning av djur i livsmedelssyfte äventyrar själva kärnan i den europeiska jordbruksmodellen, som grundar sig på produktkvalitet, livsmedelssäkerhet, konsumenthälsa, strikta regler för djurens välbefinnande och användning av miljöriktiga metoder. [Ändr. 11]

(3)  Med beaktande av målen för unionens gemensamma jordbrukspolitik, resultaten av Efsas senaste vetenskapliga bedömningar, grundade på tillgängliga vetenskapliga studier, och kravet avseende djurs välbefinnande i artikel 13 i fördraget, bör användningen av EUF-fördraget samt oron från medborgarhåll, är det lämpligt att förbjuda kloning för produktion av vissa arter av djur för animalieproduktion tillfälligt förbjudas samt utsläppande på marknaden av djur och produkter som härrör från kloningsteknik. [Ändr. 12]

(3a)  Djurkloner framställs inte för att användas vid kött- eller mjölkproduktion, utan för att deras avelsmaterial ska användas för avelsändamål. Det är djurklonernas avkomma, som tillkommit genom sexuell reproduktion, som blir livsmedelsproducerande djur. Avkomma av klonade djur föranleder kanske inte uppenbara farhågor för djurens välbefinnande, eftersom de tillkommer genom sedvanlig sexuell reproduktion, men sådan avkomma förutsätter ju ett klonat djur såsom förälder, vilket i sin tur skapar avsevärda farhågor ur synvinkel av djurens välbefinnande och ur etisk synvinkel. Åtgärder mot farhågor om djurens välbefinnande och konsumenternas uppfattningar om kloningsteknik bör därför också utsträcka sig till att omfatta avelsmaterial från djurkloner, djurkloners avkomma och produkter från djurkloners avkomma. [Ändr. 13]

(4)  För närvarande är det nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som kan komma i fråga för kloning för animalieproduktion. Tillämpningsområdet för detta direktiv bör därför begränsas till användningen av kloning av dessa fem arter för animalieproduktion. [Ändr. 14]

(4a)  Med hänsyn till saluföringen av jordbruksprodukter mot bakgrund av kloningsförbudet och för att beakta konsumenternas åsikter om kloning, vilka berör bl.a. djurens välbefinnande, bristen på tillräcklig vetenskaplig forskning och allmänna etiska skäl, måste det ses till att livsmedel från djurkloner och deras avkomma inte kommer in i livsmedelskedjan. Mindre restriktiva åtgärder, t.ex. märkning av livsmedel, skulle inte helt och hållet bemöta medborgarnas farhågor eftersom det fortfarande skulle vara tillåtet att saluföra livsmedel som framställts med en teknik som medför att djur utsätts för lidande. [Ändr. 15]

(4b)  Kloning av djur för animalieproduktion förekommer redan i vissa tredjeländer. Enligt förordning (EG) nr 178/2002 förutsätts livsmedel som importeras till unionen från tredjeländer för att släppas ut på marknaden i unionen uppfylla relevanta krav i unionens livsmedelslagstiftning eller villkor som unionen anser vara minst likvärdiga med dessa krav. Därför bör åtgärder vidtas för att förhindra import från tredjeländer till unionen av djurkloner och deras avkomma samt av produkter från djurkloner och deras avkomma. Kommissionen bör komplettera eller föreslå de ändringar i avelsteknisk lagstiftning och veterinärlagstiftning som behövs för att tillförsäkra att det anges på de importcertifikat som åtföljer djur och avelsmaterial samt livsmedel och foder av animaliskt ursprung huruvida de består av eller härrör från djurkloner eller deras avkomma. [Ändr. 16]

(4c)  Djurkloner, embryokloner, avkomma av djurkloner, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma samt livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma kan inte likställas med djur, embryon, avelsmaterial samt livsmedel och foder som inte härrör från användning av kloningsteknik, i den mening som avses i artikel III.4 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt). Ett förbud mot kloning av djur, mot utsläppande på marknaden av djurkloner, embryokloner, djurkloners avkomma, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma samt mot utsläppande på marknaden och import av livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma är dessutom en nödvändig åtgärd för att skydda allmän moral och djurs hälsa i den mening som avses i artikel XX i Gatt. [Ändr. 17]

(4d)  Åtgärder bör vidtas för att de handelsavtal som det för närvarande förhandlas om inte ska uppmuntra till godkännande av sådan praxis som kan bli till skada för konsumenthälsan, jordbrukarnas hälsa, miljön eller djurens välbefinnande. [Ändr. 18]

(4e)  Tillämpningen av denna förordning kan äventyras om det inte går att spåra livsmedel från djurkloner och deras avkomma. Enligt försiktighetsprincipen och för att genomdriva de förbud som fastställs i denna förordning måste därför spårbarhetssystem införas på unionsnivå, i samråd med relevanta berörda parter. Med hjälp av dessa system skulle berörda myndigheter och ekonomiska aktörer kunna samla in uppgifter om djurkloner, djurkloners avkomma och avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma samt om livsmedel från djurkloner och deras avkomma. Kommissionen bör sträva efter att utverka åtaganden i detta hänseende från de av unionens handelspartner som klonar djur för animalieproduktion, inom ramen för pågående och framtida handelsförhandlingar, på både bilateral och multilateral nivå. [Ändr. 19]

(4f)  I sin rapport 2010 till Europaparlamentet och rådet konstaterade kommissionen att det var lämpligt med upprättande av ett spårbarhetssystem för sperma och embryon som importeras så att det kan upprättas databanker för avkommor i EU. Kommissionen bör därför agera i enlighet med detta. [Ändr. 20]

(4g)  I överensstämmelse med kloningsförbudet i denna förordning bör också målinriktade säljfrämjande åtgärder från kommissionens sida genomföras, till stöd för köttproduktion och djurhållning av god kvalitet inom unionen. [Ändr. 21]

(5)  Kunskapen om effekterna av kloningstekniken på välbefinnandet hos de djur som används förväntas öka. Kloningstekniken kommer troligen att förbättras med tiden. Förbuden bör därför endast vara tillfälliga. Detta direktiv Denna förordning bör därför ses över inom en rimlig tid, med beaktande av medlemsstaternas erfarenheter av direktivets förordningens genomförande, de vetenskapliga och tekniska framstegen och förändringar avseende konsumenternas uppfattningar och den internationella utvecklingen, särskilt handelsflöden och unionens handelsförbindelser. [Ändr. 22]

(5a)  Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen anser flertalet européer att kloning för livsmedelsändamål inte är en trygg metod med tanke på deras och deras familjers hälsa. När det gäller kloning av djur anser dessutom flera länder i Europa klart och tydligt att besluten primärt bör fattas utgående från moraliska och etiska ståndpunkter, snarare än på basis av vetenskapliga rön. Innan denna lagstiftning ses över bör kommissionen därför göra en officiell EU-undersökning för att bedöma konsumenternas uppfattningar på nytt. [Ändr. 23]

(5b)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av bestämmelser för spårbarhetssystem för djurkloner, djurkloners avkomma och avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet samt att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 24]

(6)  Detta direktiv Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet näringsfriheten och friheten för vetenskapen. Detta direktiv Förordningen måste genomföras tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer. [Ändr. 25]

(6a)  Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av sin omfattning och sina verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. [Ändr. 26]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta direktiv denna förordning fastställs bestämmelser om

a)  kloning av djur i unionen,

b)  utsläppande på marknaden och import av djurkloner, embryokloner, djurkloners avkomma, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma och livsmedel och foder från djurkloner och deras avkomma och djurkloner på marknaden. [Ändr. 27]

Direktivet Förordningen ska tillämpas på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur (nedan kallade djuren) alla djurarter som hålls och reproduceras för animalieproduktion. [Ändr. 28

Artikel 1a

Syfte

Syftet med denna förordning är att åtgärda farhågor som gäller djurens hälsa och välbefinnande och konsumenternas uppfattningar och etiska överväganden när det gäller kloningsteknik. [Ändr. 29]

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv denna förordning gäller följande definitioner:

a)  djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (nedan kallade djur): djur som som hålls och reproduceras för produktion av livsmedel, foder, ull, skinn eller pälsar eller för annan typ av animalieproduktion; definitionen ska inte omfatta djur som hålls och reproduceras uteslutande för andra ändamål, såsom forskning, framställning av läkemedel och medicintekniska produkter, samt, om inga alternativa metoder finns att tillgå, för bevarande av sällsynta raser eller utrotningshotade arter, sportevenemang och kulturella evenemang och av raser som av medlemsstaternas behöriga myndigheter identifierats som sällsynta. [Ändr. 30]

b)  kloning: asexuell reproduktion av djur med hjälp av bland annat en teknik som innebär att en cellkärna från ett enskilt djur överförs till en oocyt, ur vilken kärnan tagits bort, för att skapa genetiskt identiska enskilda embryon (nedan kallade embryokloner) som sedan kan implanteras i surrogatmoderdjur för att producera populationer av genetiskt identiska djur (nedan kallade djurkloner). [Ändr. 31]

ba)  djurkloners avkomma: andra djur än djurkloner, om minst en av progenitorerna är en djurklon. [Ändr. 32]

bb)  avelsmaterial: sperma, oocyter och embryon som samlas in från eller produceras av avelsdjur för reproduktionsändamål. [Ändr. 33]

bc)  spårbarhet: möjlighet att genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan spåra och följa livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur eller ämnen som är avsedda att eller kan förväntas ingå i ett livsmedel eller ett foder. [Ändr. 34]

c)  utsläppande på marknaden: första gången ett djur eller en produkt tillhandahålls på den inre marknaden.

ca)  livsmedel: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002. [Ändr. 35]

Artikel 3

Tillfälligt fFörbud [Ändr. 36]

Medlemsstaterna ska tillfälligt förbjudaFörbud ska råda mot [Ändr. 37]

a)  kloning av djur,

b)  utsläppande på marknaden och import av djurkloner, embryokloner, djurkloners avkomma, avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma och livsmedel och foder från djurkloner och deras avkommaoch djurkloner på marknaden. [Ändr. 38]

Artikel 3a

Importvilllkor

Djur får inte importeras från tredjeländer om det inte framgår av de importcertifikat som åtföljer djuren att de inte är djurkloner eller djurkloners avkomma.

Avelsmaterial och livsmedel och foder av animaliskt ursprung får inte importeras från tredjeländer om inte det framgår av de åtföljande importcertifikaten att de inte härstammar från djurkloner eller djurkloners avkomma.

För att det säkert ska framgå av de importcertifikat som åtföljer djur, avelsmaterial och livsmedel och foder av animaliskt ursprung huruvida de är eller härstammar från djurkloner eller djurkloners avkomma ska kommissionen senast den ...(11) anta särskilda importvillkor enligt artikel 48 eller 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004(12) och, vid behov, lägga fram ett förslag om ändring av annan lagstiftning om djurhälsa eller om avelstekniska och genealogiska importvillkor. [Ändr. 39]

Artikel 3b

Spårbarhet

För att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer ska få den information de behöver för att kunna tillämpa artikel 3 b ska ett spårbarhetssystem inrättas för

a)  djurkloner,

b)  djurkloners avkomma,

c)  avelsmaterial från djurkloner och deras avkomma.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 4a för att fastställa närmare bestämmelser för hur de uppgifter som avses i första stycket a–c ska tas med i de certifikat som föreskrivs i djurhälsolagstiftningen och den avelstekniska lagstiftningen eller i de certifikat som kommissionen utarbetar för dessa ändamål. Dessa delegerade akter ska antas senast den …(13). [Ändr. 40]

Artikel 4

Påföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och garantera lika villkor. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den [date for transposition of the Directive] (14), och alla senare ändringar som gäller av dem så snart som möjligt. [Ändr. 41]

Artikel 4a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …(15). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 42]

Artikel 5

Rapportering och översyn

1.  Senast den [date = 5 years after the date of transposition of this Directive] (16) ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av detta direktiv denna förordning. [Ändr. 43]

2.  Kommissionen ska lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv denna förordning med hänsyn till

a)  de rapporter som medlemsstaterna har lämnat in i enlighet med punkt 1,

b)  de alla tillgängliga belägg för vetenskapliga och tekniska framstegen framsteg, särskilt när det gäller de aspekter på kloning som rör djurs välbefinnande och livsmedelssäkerhet, samt de framsteg som gjorts med att skapa tillförlitliga system för spårning av djurkloner och deras avkomma, [Ändr. 44]

ba)  utvecklingen av konsumenternas uppfattningar om kloning, [Ändr. 45]

c)  den internationella utvecklingen.

ca)  konsumenternas farhågor för folkhälsan och djurens välbefinnande, [Ändr. 46]

cb)  de etiska frågeställningar som kloning av djur aktualiserar. [Ändr. 47]

2a.  Kommissionen ska göra den rapport som avses i punkt 2 tillgänglig för allmänheten. [Ändr. 48]

2b.  Kommissionen ska, med hjälp av en officiell EU-undersökning, inleda ett offentligt samråd för att bedöma eventuella nya trender i fråga om konsumenternas uppfattningar om livsmedel från klonade djur. [Ändr. 49]

Artikel 6

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [date = 12 month after the date of transposition of this Directive]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. [Ändr. 50]

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta direktiv Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den ...(17). [Ändr. 52]

Artikel 8

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. [Ändr. 53]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. [Ändr. 54]

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 311, 12.9.2014, s. 73.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 8 september 2015.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
(4)Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).
(5) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/sc_op_ej767_animal_cloning_en.pdf
(6)Scientific Opinion of the Scientific Committee, ”Food Safety, Animal Health and Welfare and Environmental Impact of Animals derived from Cloning by Somatic Cell Nucleus Transfer (SCNT) and their Offspring and Products Obtained from those Animals”, sehttp://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01
(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf
(8) Ethhical aspects of animal cloning for food supply, 16 januari 2008, se http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf
(9) Domstolens dom av den 23 februari 1988, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland/Europeiska gemenskapernas råd, C-68/86, EU:C:1988:85, domstolens dom av den 16 november 1989. Europeiska gemenskapernas kommission/Europeiska unionens råd, C-131/87, EU:C:1989:581, domstolens dom av den 16 november 1989, Europeiska gemenskapernas kommission/Europeiska unionens råd, C-11/88, EU:C:1989:583.
(10) Se t.ex. Eurobarometers rapporter från 2008 och 2010 på adresserna http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf och http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
(11) EUT: var vänlig inför datum: sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).
(13) EUT: var vänlig inför datum: sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(14) EUT: var vänlig inför datum: ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(15) EUT: var vänlig inför dagen för denna förordnings ikraftträdande.
(16) EUT: var vänlig inför datum: sex år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(17) EUT: var vänlig inför datum: ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy