Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2254(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0230/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0230/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 21
CRE 07/09/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0286

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 731kWORD 387k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)
P8_TA(2015)0286A8-0230/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (2014/2254(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέσσερα έως επτά,

–  έχοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη το άρθρο 2, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 3, και τα άρθρα 6, 7 και 9 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την παράγραφο 7 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 («ο Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1948,

–  έχοντας υπόψη τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τη νομολογία των οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των συνθηκών του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε στην Νέα Υόρκη στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τα παρακάτω Γενικά Σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού: αριθ. 7 (2005) σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική ηλικία, αριθ. 9 (2006) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, αριθ. 10 (2007) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος για ανηλίκους, αριθ. 12 (2009) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού για ακρόαση, αριθ. 13 (2011) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας, αριθ. 14 (2013) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(1) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(2), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Cephas Lumina, Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και άλλες συναφείς διεθνείς χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις των κρατών σχετικά με την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δη των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων (Παράρτημα, Αποστολή στην Ελλάδα, UN A/HRC/25/50/Add.1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2013, με τίτλο «διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ο αντίκτυπός της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014 με το οποίο ζητείται η δημιουργία ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας που θα είναι αρμόδια για «την ανάπτυξη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου με σκοπό τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διεθνικών και άλλων επιχειρήσεων»,

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε το 1996, και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη(4),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη οδηγιών σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα υπεράσπισης στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(6),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τον σεβασμό του κράτους δικαίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(13)·

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0229),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη νομολογία των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων, η οποία παραπέμπει μεταξύ άλλων στον Χάρτη για την ερμηνεία του εθνικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες παρουσίασε ο πρόεδρος Juncker στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (COM(2012)0010),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012–2016) (COM(2012)0286), ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/112/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(14),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΔ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βήματα προόδου στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά» (COM(2013)0454),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(16),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους(17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα προγράμματα κράτησης και ανάκρισης που εφαρμόζει η CIA,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τελευταία το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(19),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη μετανάστευση, και δη το τελευταίο ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(22),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το Πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), τους οργανισμούς παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και την επίπτωσή τους στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ(23), στο οποίο το Κοινοβούλιο ανέθετε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διενεργήσει εκτενή έρευνα για αυτό το θέμα, και το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και στην διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA(25),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 που ζητά την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών(27),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012(28) και της 10ης Οκτωβρίου 2013(29) σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ(30),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑΔ),·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Απριλίου 2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C/594/12 (Digital Rights Ireland και Seitlinger e.a), που ακυρώνει την οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση του Frans Timmermans ενώπιον του Κοινοβουλίου, στις 7 Οκτωβρίου 2014 και την παρουσία του στην συνεδρίασή του στις 11 Φεβρουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου ενώπιον του Κοινοβουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια διάσκεψη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) της 10ης Νοεμβρίου 2014 με θέμα «Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η μετανάστευση στην ΕΕ», και ιδιαίτερα το έγγραφο FRA Focus με τίτλο «Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox» (Νόμιμοι δίαυλοι εισόδου στην ΕΕ για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας: εργαλειοθήκη),

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες, τις ετήσιες εκθέσεις και τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και του FRA, καθώς και τις μεγάλης κλίμακας έρευνες του FRA σχετικά με τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά Εβραίων στα κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών στην ΕΕ και σχετικά με τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση που υφίστανται τα άτομα ΛΟΑΔ,

–   έχοντας υπόψη τη συμβολή των ΜΚΟ που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τις μελέτες μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις σχετικές εκθέσεις που ζήτησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και ιδίως τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Γ σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές που αφορούν το καθεστώς των εθνικών φορέων για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αρχές του Παρισιού), που επισυνάπτονται στο ψήφισμα αριθ. 48/134 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(31),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0573) και τις επιχειρησιακές οδηγίες για τη συνεκτίμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής (SEC(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου (COM(2014)0158) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο «Διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2013 για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2014)0224) και τα σχετικά έγγραφα εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2013 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ – Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (COM(2013)0269),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (COM(2014)0209) και τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0230/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κατασκευάστηκε εν μέρει για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να επαναληφθούν οι δραματικές συνέπειες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, των διώξεων και της καταστολής που άσκησε το ναζιστικό καθεστώς, και για να αποφευχθούν οι οπισθοδρομήσεις και οι υπαναχωρήσεις σε θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου μέσα από την προάσπιση, τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας, των αξιών και των αρχών όπως διατυπώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στα διεθνή μέσα που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου (Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, κ.ά.) αποτελούν δεσμευτικές υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της και πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο τού ευρωπαϊκού οικοδομήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε άτομο που ζει στην επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από κακομεταχείριση και πράξεις βίας από την πλευρά των δημόσιων αρχών, όποιο κι αν είναι το εδαφικό επίπεδο δικαιοδοσίας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αξίες κοινές στα κράτη μέλη και τις οποίες πρέπει να σέβεται η ΕΕ όπως και κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος, σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των Συνθηκών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ, η ΕΕ έχει την ευθύνη να στηρίξει και να επιβάλει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του προσανατολισμού των δράσεών της, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητές της στον σχετικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να πράξουν το ίδιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ είναι αναγκαία για την ενίσχυση της προστασίας της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προοίμιο της ΣΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν επιβεβαιώσει την προσήλωσή τους στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ περιέχει επίσης ρητή αναφορά στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώθηκε πλήρως στις Συνθήκες, και συνεπώς είναι έκτοτε νομικά δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί, να προαχθεί και να ενισχυθεί μια πραγματική «νοοτροπία σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων» εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και εντός των κρατών μελών, ιδίως όταν τα τελευταία εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στις σχέσεις τους με τις τρίτες χώρες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 2 και 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν το δικαίωμα στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει την απαγόρευση οιασδήποτε απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8, 9, 10, 19 και 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας έτσι ότι αυτά τα δικαιώματα και, ειδικότερα τα δικαιώματα του συνδικαλίζεσθαι, της απεργίας, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, πρέπει να προστατεύονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την Ένωση να «σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία», ενώ το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας ή/και ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται την προστασία της οικογένειας σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 37 και 38 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζουν το δικαίωμα της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη των ενωσιακών πολιτικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουν το επίπεδο των εγγυήσεων που παρέχουν τα συντάγματά τους όσον αφορά ορισμένα δικαιώματα με το πρόσχημα ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες πράξεις του δικαίου της ΕΕ παρέχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι οι εθνικές αρχές (δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου και διοικητικές αρχές) αποτελούν βασικούς παράγοντες για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προβλέπεται στον τίτλο V της ΣΛΕΕ, επιτάσσει πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τόσο από την ΕΕ, όσο και από κάθε κράτος μέλος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος, πολίτης ή κάτοικος βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΕ και ότι τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών και κατοίκων από ενδεχόμενες παρεμβάσεις, κακοποιήσεις και πράξεις βίας, αλλά αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πλήρη και αρμονική πραγμάτωση του ανθρώπου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας και μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που απορρέει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις όλων των κρατών μελών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος εφαρμογής του κράτους δικαίου σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των νομικών τους συστημάτων, ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προβλέπεται στον τίτλο V της ΣΛΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ΕΕ, καθώς αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την τήρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και από το διεθνές δίκαιο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν σε μια παγκόσμια διαδικασία προς νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίοι θυμίζουν ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αναφαίρετα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αυτών των αξιών και αρχών πρέπει επίσης να υπόκειται σε αποτελεσματικό έλεγχο όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της κατάρτισης νομοθετικών προτάσεων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διανύει περίοδο σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο αντίκτυπος της οποίας, σε συνδυασμό με ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δραστικών περικοπών στους προϋπολογισμούς, που εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπισή της σε ορισμένα κράτη μέλη, επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ - αυξάνοντας την ανεργία, τα επίπεδα φτώχειας, τις ανισότητες και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και περιορίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών- και κατ' επέκταση την ευημερία των πολιτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές περιστάσεις, η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, τα συστήματα δικαιοσύνης, το δικαίωμα ψήφου και δημοκρατικής συμμετοχής, η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η αναπηρία, τα δικαιώματα των παιδιών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση ή τα γλωσσικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την υγεία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε σχέση με το δικαίωμα στην εργασία, ως άμεση συνέπεια της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αποτελούν συνήθως τους πιο έγκαιρους δείκτες της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί βάσει της παραδοχής και της κοινής πεποίθησης ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στην ΕΣΑΔ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία ή η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικής περιθωριοποίησης έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρόσβαση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, ιδίως τις κοινωνικές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της ΕΕ, ορισμένες πολιτικές και μέτρα κατά της τρομοκρατίας είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να προστατεύσουν τους ευρωπαίους πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας πρέπει να επικρατήσουν σε αυτόν τον τομέα ώστε να μην παραβιάζονται οι ατομικές ελευθερίες από την εφαρμογή δράσεων πολιτικής·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χάνονται χιλιάδες ζωές στη Μεσόγειο με πρωτοφανή τρόπο, γεγονός που γεμίζει με τεράστια ευθύνη την ΕΕ ώστε να αναλάβει δράση για να σώσει ζωές, να σταματήσει τους λαθρέμπορους, να παράσχει νόμιμους διαύλους για τους μετανάστες και να συνδράμει και να προστατεύσει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες·

Λ.  υπενθυμίζει ότι περίπου 3 500 μετανάστες πέθαναν ή φέρονται ως αγνοούμενοι το 2014 στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό νεκρών και αγνοούμενων σε 30 000 τα τελευταία είκοσι χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταναστευτική οδός προς την Ευρώπη έχει γίνει, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, η πιο επικίνδυνη οδός για τους μετανάστες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1000 αιτήσεις για άσυλο ετησίως συνδέονται άμεσα με τον ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες (Σύμβαση της Γενεύης) του 1951 καθώς και από το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδηλώσεις ακραίου εθνικισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη από τις κοινότητές μας· ότι, απεναντίας, ιδίως μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, φαίνεται να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, επηρεάζοντας τις παραδοσιακές μειονότητες, αλλά και τις νέες εθνικές μειονοτικές κοινότητες·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, «κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελούν όχι μόνο βασικές προενταξιακές απαιτήσεις, αλλά, δυνάμει του άρθρου 2 της ΣΕΕ, πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το πρίσμα αυτό, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υπόκεινται σε συνεχείς αξιολογήσεις προκειμένου να διαπιστώνεται η διαρκής συμμόρφωσή τους με τις βασικές αξίες του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου που ισχύουν στην ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ενός σταδιακού και διορθωτικού μηχανισμού ώστε να καλύπτεται το κενό μεταξύ του πολιτικού διαλόγου και της «θεμελιώδους επιλογής» του άρθρου 7 της ΣΕΕ και να δοθεί μια απάντηση στο «δίλημμα της Κοπεγχάγης» στο πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει σαφών και κοινών σημείων αναφοράς, η αμφισβήτηση της κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ένα κράτος μέλος τίθεται διαρκώς εν αμφιβόλω αυτή η ίδια υπό το φως πολιτικών και θεσμικών προβληματισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι με αθέμιτη σύμπραξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, διότι δεν υφίστανται δεσμευτικές διαδικασίες, παρατηρείται μόνιμη αδράνεια σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις και δεν γίνονται σεβαστές οι Συνθήκες και οι ευρωπαϊκές αξίες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφορών έχει δημιουργήσει έναν στενό δεσμό μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών έχει θεσπίσει μια νέα άμεση σύνδεση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών περιλαμβάνεται το δικαίωμα υποβολής αναφοράς ως μέσο υπεράσπισης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του Χάρτη και στο άρθρο 227 της ΣΛΕΕ·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν ακόμα αντικείμενο πολλών διακρίσεων στην Ένωση και, πολύ συχνά, πέφτουν θύματα σεξουαλικών, κυρίως, επιθέσεων και βιαιοπραγιών·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί την πιο διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, την κοινωνική θέση και τη χώρα καταγωγής ή διαμονής, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας την οποία διεξήγαγε το 2014 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες που είναι θύματα βίας δεν υποβάλλουν, στην πλειονότητά τους, καταγγελία στην αστυνομία·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (ΣΑΥΔ) συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας(32)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση αμβλώσεων που σώζουν ζωές συνιστά σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία και η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και των θεμελιωδών αρχών του δικαίου και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε τέτοιους κινδύνους επειδή υπάρχει αυξημένη οικονομική ανασφάλεια και μεγαλύτερος κίνδυνος ανεργίας και φτώχειας·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία λείπει η σαφής καταγραφή της βίας σε βάρος των γυναικών ως μορφή διακρίσεων λόγω φύλου, ότι η έννοια αυτή είναι παρούσα σε τρία μόνο εθνικά νομικά συστήματα (Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία), με αποτέλεσμα να μην θεωρείται ουσιαστικό θέμα ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν μια ad hoc προσέγγιση για τον ορισμό της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου, με ορισμούς που ποικίλουν κατά πολύ στις εθνικές νομοθεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να συγκριθούν τα δεδομένα·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν απαλλαγεί από τη μάστιγα του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, τον οποίο, σύμφωνα με αναφορές, τον έχουν υποστεί 500 000 άτομα μέσα στην Ένωση ενώ ευρίσκονται σε κίνδυνο 180 000 επιπλέον·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλαπλές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακολουθούν να διαπράττονται στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπως επισημαίνεται στις εκθέσεις της Επιτροπής, του FRA, των ΜΚΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, όπως παραβιάσεις του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικές διακρίσεις κατά ατόμων ΛΟΑΔΔ μέσω απαγορεύσεων γάμου και νομοθεσίας εναντίον της προπαγάνδας, καθώς και τα εναπομείναντα υψηλά επίπεδα διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους λόγω ρατσισμού, ξενοφοβίας, θρησκευτικής μισαλλοδοξίας ή προκατάληψης κατά της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδράσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών δεν είναι ανάλογες της σοβαρότητας και του ποσοστού επανεμφάνισης των παραβιάσεων που διαπιστώνονται·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες στις οποίες εφαρμόζονται και διασφαλίζονται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά, η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα σοβαρών διακρίσεων, ρατσιστικών επιθέσεων, ρητορικής του μίσους, φτώχειας και αποκλεισμού·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική δράση βασίζεται στις ίδιες αρχές που θεμελιώνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ΕΕ, δηλαδή τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, όχι όμως και στις εσωτερικές πολιτικές της, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρισμούς περί ύπαρξης διαφορετικών μέτρων και σταθμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή από την Ένωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από σταθερή και συστηματική εσωτερική πολιτική παρακολούθησης του σεβασμού των εν λόγω δικαιωμάτων στο ίδιο το έδαφος της Ένωσης·

ΜΗ.  υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τηρούν τις αρχές της σκοπιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, μεταξύ άλλων και κατά τις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, όπως το έχουν υπογραμμίσει η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 6ης Απριλίου 2014 που ακυρώνει την οδηγία 2006/24/ΕΚ καθώς και οι γνώμες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής καθώς και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνονται από τον Χάρτη και, ως εκ τούτου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και, ιδίως, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες διάπραξης πράξεων επιβλαβών για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των γυναικών, π.χ. μέσω της διαδικτυακής σεξουαλικής παρενόχλησης·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία εξέλιξη του ψηφιακού κόσμου (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου, των εφαρμογών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) απαιτεί αυξημένη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο και η προστασία τους·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των ευκαιριών πρέπει να διασφαλίζονται σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, τουλάχιστον 850 παιδιά κάτω των 15 ετών πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη λόγω κακομεταχείρισης·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μια έρευνα του FRA για τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΔΜ, εκτός των διακρίσεων και των βιαιοπραγιών των οποίων πέφτουν θύματα, περίπου τα μισά άτομα ΛΟΑΔΜ που ερωτήθηκαν «εκτιμούν πως ένας προσβλητικός τρόπος έκφρασης για τα άτομα ΛΟΑΔΜ είναι κάτι διαδεδομένο στον πολιτικό κόσμο στη χώρα κατοικίας τους»·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ πέφτουν θύματα θεσμικών διακρίσεων είτε λόγω της απαγόρευσης ενώσεων αστικού χαρακτήρα είτε λόγω της ύπαρξης νόμων που απαγορεύουν τη δήλωση της σεξουαλικής προτίμησης·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες πέφτουν θύματα πολλών διακρίσεων οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα άτομα με αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 70 % υψηλότερο από τον μέσο όρο, μεταξύ άλλων λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην απασχόληση·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοσμικός χαρακτήρας και η ουδετερότητα του κράτους είναι οι καλύτεροι θεματοφύλακες της μη διάκρισης έναντι των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων που είναι παρούσες στους κόλπους του κράτους·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία δράσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, όπως των ΜΚΟ, συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία αυτή έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω της έγκρισης νόμων ή άμεσων ενεργειών των αρχών σε πολλά κράτη μέλη·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα «να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή»·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η επιβολή στους δράστες αδικημάτων ποινών αντίστοιχων της βαρύτητας των διαπραχθέντων εγκλημάτων συνιστά σε κάθε περίπτωση αποτρεπτικό παράγοντα για όσους παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο κύριος στόχος δεν παύει να είναι η πρόληψη (με παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού) και δευτερευόντως η εκ των υστέρων παρέμβαση·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα εξειδικευμένων φορέων, όπως των εθνικών φορέων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των φορέων για την ισότητα, είναι σημαντική για την παροχή βοήθειας στους πολίτες με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στον βαθμό που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές καθώς και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας αναγνωρίζεται στα άρθρα 39 και 40 του Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του δικαιώματος κινητικότητας δεν πρέπει να εμποδίζει το εν λόγω δικαίωμα·

ΞΕ.  καταδικάζει τις ανεπαρκείς αντιδράσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών έναντι των πρακτικών μαζικής κατασκοπείας του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος NSA-Prism, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από τον Edward Snowden και αφορούν μεταξύ άλλων και ευρωπαϊκά κράτη, όσον αφορά την τήρηση των κανόνων προστασίας των ευρωπαίων πολιτών ή των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην επικράτειά τους·

1.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία, στις δημόσιες πολιτικές και στην εφαρμογή αυτών, παράλληλα με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλη η νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής, να εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (άρθρο 151 ΣΛΕΕ)·

3.  υπενθυμίζει την υποχρέωση προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 6 της ΣΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τη γνωμοδότηση 2/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταρτίσουν τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλιστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η τήρηση της υποχρέωσης αυτής που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει με πλήρη διαφάνεια εφόσον θα προσφέρει έναν πρόσθετο μηχανισμό προκειμένου να ενισχυθεί ο πραγματικός σεβασμός και η προστασία των ατόμων έναντι των παραβιάσεων των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και να αυξηθεί η ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό ενός Α' Αντιπροέδρου της Επιτροπής με αρμοδιότητες σχετικές με τον σεβασμό του κράτους δικαίου και του Χάρτη, και επισημαίνει την δέσμευσή του για την ορθή εκτέλεση του υφισταμένου πλαισίου· προσδοκά την έγκριση στο άμεσο μέλλον μιας εσωτερικής στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και κατόπιν διαβούλευσης με ευρεία αντιπροσωπεία της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών· θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στα άρθρα 2, 6 και 7 της ΣΕΕ και να συνάδει με τις αρχές και τους στόχους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 8 και 10 της ΣΛΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίκληση του άρθρου 7 της ΣΕΕ εναντίον των κρατών μελών που ευθύνονται για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ως μέτρου επιβολής κυρώσεων και αποτροπής·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός, η προστασία και η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει ότι εν προκειμένω όλα τα μέσα που προβλέπονται επί του παρόντος στις Συνθήκες πρέπει να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν επειγόντως·

6.  τονίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, με την πραγματοποίηση αντικειμενικών αξιολογήσεων και τη διεξαγωγή ερευνών καθώς και την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει σε περίπτωση καλά στοιχειοθετημένης υπόθεσης·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη πιθανών αλλαγών στις Συνθήκες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις Συνθήκες της ΕΕ·

8.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, το οποίο συνιστά μια πρώτη προσπάθεια κάλυψης των υφιστάμενων ελλείψεων στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάθε στάδιο· θεωρεί, ωστόσο, ότι το προτεινόμενο πλαίσιο ίσως να μην αποτελεί επαρκές ή αποτελεσματικό μέσο αποτροπής όταν πρόκειται για πρόληψη και επίλυση θεμάτων παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κράτη μέλη, εφόσον η Επιτροπή έχει παρουσιάσει αυτό το πλαίσιο υπό μορφή μη δεσμευτικής ανακοίνωσης που δεν διευκρινίζει το πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο·

9.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή και να βελτιώσει περαιτέρω το εν λόγω πλαίσιο προκειμένου:

   α) να το εντάξει στην εσωτερική στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς το κράτος δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·
   β) να αξιοποιήσει καλύτερα την εμπειρογνωμοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να δημιουργήσει ένα επίσημο μέσο συνεργασίας σε ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   γ) να προσδιορίσει με σαφείς όρους τα κριτήρια εφαρμογής του και να διασφαλίσει ότι η προδραστική και διαφανής εφαρμογή του θα αποτρέψει επιτυχώς την υλοποίηση των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· και συγκεκριμένα, να προσδιορίσει τα κριτήρια «σαφούς κινδύνου παραβίασης» και «σοβαρής και διαρκούς παραβίασης», αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· να εξετάσει το ενδεχόμενο διατύπωσης των κριτηρίων αυτών κατά τέτοιον τρόπο ώστε οποιαδήποτε παραβίαση να ενεργοποιεί αυτόματα το πλαίσιο·
   δ) να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σε περίπτωση που ο FRA εντοπίζει συστημικές ή σοβαρές παραβιάσεις του άρθρου 2 της ΣΕΕ, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ·
   ε) να εξασφαλίσει την αυτόματη ενεργοποίηση της διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, σε περίπτωση που η διαδικασία σε τρία στάδια η οποία προβλέπεται από το πλαίσιο αποτύχει να επιλύσει το θέμα, να προσδιορίσει ποια δικαιώματα των κρατών μελών, τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών, εκτός των δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο, μπορούν να ανακληθούν, προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα επιβολής περαιτέρω κυρώσεων που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου με τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
   στ) να ορίζει ρητώς ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις, πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και του τομέα των εξωτερικών σχέσεων καθώς και όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέτρα, πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη, και να υποβάλλονται -σε προσεκτική ανάλυση αντικτύπου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων, και επίσης να προβλέπει ένα προδραστικό σχέδιο δράσης που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των υφισταμένων προτύπων και θα προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους απαιτούνται μεταρρυθμίσεις· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η εξωτερική και ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη του FRA θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά την εκπόνηση νομοθεσίας και διαμόρφωσης πολιτικών·
   ζ) να αναπτύξει, σε συνεργασία με τον FRA και με εθνικούς φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, καθώς και με τη συμβολή της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης της κοινωνίας των πολιτών, μια τράπεζα δεδομένων που θα συλλέγει και θα δημοσιεύει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στα μεμονωμένα κράτη μέλη·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ως άνω αναφερόμενη εσωτερική στρατηγική θα συνοδεύεται από ένα σαφή και λεπτομερή νέο μηχανισμό, που θα βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα ενσωματώνει όλες τις αξίες που προστατεύονται από το άρθρο 2 της ΣΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή με το Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία που ήδη εφαρμόζεται στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και θα καθιστά τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη υπόλογα για τις δράσεις τους και τις παραλείψεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέψει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα παρέχει συστηματικό και θεσμοποιημένο διάλογο σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· θεωρεί ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις των Συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει:

   α) να θεσπίσει πίνακα αποτελεσμάτων με βάση κοινούς και αντικειμενικούς δείκτες βάσει των οποίων θα αποτιμώνται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· οι δείκτες αυτοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν τόσο τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης με τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι χώρες που προσχωρούν στην ΕΕ, όσο και τις αξίες και τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 2 των Συνθηκών και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να εκπονηθούν βάσει υφισταμένων προτύπων· η Επιτροπή θα πρέπει, εν προκειμένω, να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για να καλύψει την περιοδική ανά κράτος αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου·
   β) να διασφαλίσει διαρκή παρακολούθηση που θα βασίζεται στον καθιερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων και ένα σύστημα ετήσιων αξιολογήσεων ανά χώρα, που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σχετικά με τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου και την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα βασίζεται σε στοιχεία που θα παρέχονται από τον FRA, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας, καθώς και από ΜΚΟ·
   γ) να προτείνει, εν προκειμένω, αναθεώρηση του κανονισμού FRA προκειμένου να παραχωρήσει ευρύτερες εξουσίες στον FRA και μεγαλύτερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση στα κράτη μέλη και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση παρακολούθησης που θα περιέχει λεπτομερή αξιολόγηση της επίδοσης κάθε κράτους μέλους·
   δ) να εκδίδει επίσημη προειδοποίηση εάν, με βάση τον καθιερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων και την ως άνω αναφερόμενη ετήσια έκθεση παρακολούθησης, οι δείκτες δείχνουν ότι κράτη μέλη παραβιάζουν το κράτος δικαίου ή θεμελιώδη δικαιώματα· αυτή η επίσημη προειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται συστηματικά από την έναρξη θεσμοθετημένου διαλόγου στον οποίο θα συμμετέχουν, εκτός από την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος- το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
   ε) να συμβάλει στην βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο πρόκειται να διεξαγάγει συζητήσεις σχετικά με το κράτος δικαίου· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο επίλυσης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ούτε ενημερώθηκε σχετικά ούτε συμμετέχει στη διοργάνωση των συζητήσεων αυτών· καλεί το Συμβούλιο να στηρίξει τις συζητήσεις του στα αποτελέσματα των ετήσιων και ειδικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων μερών, θεσμικών ή μη·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν έρευνες όταν καταγγέλλονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη και να δίνουν συνέχεια σε αυτές τις καταγγελίες, εφόσον επιβεβαιώνονται· παροτρύνει ειδικά την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι κράτος μέλος παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα·

13.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην προετοιμασία της προσχώρησης της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που υπεγράφη στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και αναθεωρήθηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν και να ενισχύσουν τους εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανεξάρτητη προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο·

15.  ζητεί να δοθούν εγγυήσεις για καλύτερο συντονισμό και συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του FRA και του EIGE·

16.  εκφράζει τον προβληματισμό του για τις ανησυχητικές εξελίξεις που παρατηρούνται όσον αφορά τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, κυρίως στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας, ιδίως σε βάρος ορισμένων πληθυσμών, καθώς και τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται ή τις πιέσεις που ασκούνται κατά των ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα δικαιώματα αυτών των ομάδων και πληθυσμών· διαπιστώνει την απροθυμία των κρατών μελών να επιβάλλουν τον σεβασμό αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους Ρομά, τις γυναίκες, τους ΛΟΑΔΜ, τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς·

17.  καλεί το Συμβούλιο να βρει κοινό έδαφος όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο των αρχών και προτύπων που πηγάζουν από το κράτος δικαίου και διαφέρουν σε εθνικό επίπεδο, και να εξετάσει τον υφιστάμενο ορισμό του κράτους δικαίου από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σημείο αφετηρίας της συζήτησης, συμπεριλαμβάνοντας: τη νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία θέσπισης νόμων· την ασφάλεια δικαίου· την απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια· αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο καθώς και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· και ισότητα ενώπιον του νόμου·

18.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι τα μέτρα ασφάλειας δεν θα πρέπει να τα θέτουν σε κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Χάρτη· υπενθυμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Χάρτη, όλοι έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια·

19.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αρχές όπως ορίζονται συγκριμένα στις Συνθήκες, στον Χάρτη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενσωματώνονται εξαρχής στις πολιτικές και στα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας, όπως προτείνεται στο έγγραφο προσανατολισμού του FRA με τίτλο «Ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο θεματολόγιο για την ασφάλεια»· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μέτρα κοινωνικής ένταξης και απαγόρευσης των διακρίσεων στις μελλοντικές στρατηγικές εσωτερικής ασφάλειας·

20.  καλεί την Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), να ενισχύσει τις δράσεις και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα· τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία συνοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και να προωθούν τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εθνικών υπηρεσιών για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων·

21.  τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη μέλη, αλλά επεκτείνεται και στην πλήρη και ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για τον ουσιαστικό περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη λόγω της υπερβολικά περιοριστικής ερμηνείας του άρθρου του 51, το οποίο ερμηνεύεται ως εάν εμπόδιζε τον Χάρτη να καλύψει την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών υπερβαίνουν την αυστηρή ερμηνεία του Χάρτη και στόχος θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων· και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όταν η Επιτροπή απαντά στις αναφορές που καταγγέλλουν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ισχυρίζεται ότι δεν είναι αρμόδια για τα συγκεκριμένα θέματα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση μηχανισμού παρακολούθησης, συστηματικής αξιολόγησης και έκδοσης συστάσεων για την ενίσχυση της συνολικής συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες στα κράτη μέλη·

22.  υπενθυμίζει την καίρια σημασία της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όταν αυτή επηρεάζει και αναπτύσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Ελευθερία και Ασφάλεια

Ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης

23.  υπενθυμίζει ότι οι ελευθερίες της έκφρασης, της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καταδικάζει σθεναρά τη βία, τις πιέσεις ή τις απειλές κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, ακόμη και σε σχέση με την αποκάλυψη των πηγών τους και πληροφοριών για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων από κυβερνήσεις και κράτη· καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από την εφαρμογή μέτρων για την επιβολή φραγμών στις ελευθερίες αυτές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναθεωρήσει και τροποποιήσει την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση που κατέδειξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά της 22ας Μαΐου 2013·

24.  τονίζει ότι τα δημόσια, ανεξάρτητα, ελεύθερα και διάφορα πολυφωνικά, ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά, μέσα ενημέρωσης καθώς και οι δημοσιογράφοι, αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας· πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και διοίκηση των μέσων ενημέρωσης δεν πρέπει να έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης είναι κρίσιμης σημασίας για την παρακολούθηση των επενδύσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παρεχόμενη ενημέρωση· ζητεί την ανάπτυξη κατάλληλων και δίκαιων οικονομικών κανόνων προκειμένου να εξασφαλισθεί επίσης η πολυφωνία των ηλεκτρονικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα περί ανεξαρτησίας και ποιότητας·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κατασταλτικών μέτρων σε ορισμένα κράτη μέλη σε βάρος κοινωνικών κινημάτων και διαδηλώσεων, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας έκφρασης, ιδίως όσον αφορά τη δυσανάλογη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, καθώς και για τις αριθμητικά περιορισμένες αστυνομικές και δικαστικές έρευνες για το εν λόγω θέμα· ζητεί από τα κράτη μέλη να προστατεύσουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και να μην θεσπίζουν μέτρα που αμφισβητούν, ή ακόμα και ποινικοποιούν, την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα της διαδήλωσης, της απεργίας, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εθνική νομοθεσία σε αρκετά κράτη μέλη, η οποία επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε δημόσιους χώρους και περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τις σοβαρές παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα που προκαλεί η εθνική νομοθεσία η οποία επιβάλλει περιορισμούς στους δημόσιους χώρους για λόγους ασφάλειας·

26.  σημειώνει ότι τα κρούσματα τρομοκρατίας έχουν οδηγήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντατικοποιήσουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης· παροτρύνει την ΕΕ και τις εθνικές αρχές να εγκρίνουν τέτοια μέτρα με πλήρη σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος της νομικής υπεράσπισης, του τεκμηρίου αθωότητας. του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογούν με απόλυτη διαφάνεια τη συμμόρφωση κάθε εθνικού σχεδίου ή πρότασης κανονιστικής και νομοθετικής πράξης στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με το άρθρο 2 της ΣΕΕ και τον Χάρτη·

27.  αναγνωρίζει ότι η ευρεία διάδοση του διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις και προβληματισμούς για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο επιγραμμικό περιβάλλον· κρίνει καίριας σημασίας για την ΕΕ την ανάπτυξη υπερσύγχρονης εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη·

28.  επικροτεί την έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα προγράμματα κράτησης και ανάκρισης της CIA· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην ανέχονται πράξεις βασανιστηρίων ή άλλες μορφές απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης στην επικράτειά τους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη λογοδοσία για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της μεταφοράς και παράνομης κράτησης κρατουμένων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε ανοικτές και διαφανείς έρευνες για την εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με την χρησιμοποίησή του εδάφους τους και του εναέριου χώρου τους και να προσφέρουν την πλήρη συνεργασία τους στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, το οποίο έχει πρόσφατα επανέλθει, και την παρακολούθησή του· ζητεί την προστασία όσων αποκαλύπτουν τέτοιου είδους παραβιάσεις, όπως είναι οι δημοσιογράφοι και οι πληροφοριοδότες·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες καταγγελίες περί παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, και ειδικότερα της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών και τρίτων χωρών που επιτρέπουν την διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ευρωπαίων πολιτών και την πρόσβαση σε αυτές· καταδικάζει απερίφραστα τις δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης που αποκαλύφθηκε ότι λαμβάνουν χώρα από το 2013 και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω δραστηριότητες συνεχίζονται· ζητεί να δοθούν διευκρινίσεις για τις εν λόγω δραστηριότητες και ιδίως για την υφιστάμενη εμπλοκή ορισμένων κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις και τις συστάσεις του Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στο ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των οικείων υπηρεσιών πληροφοριών συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη η οποία επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση και επαναλαμβάνει την ανάγκη για μέσα ασφάλειας τα οποία είναι στοχοθετημένα, αυστηρώς αναγκαία και αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την έγκριση ενός συστήματος προστασίας των καταγγελλόντων·

31.  εκφράζει τη λύπη του για τις ελλιπείς γνώσεις των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και τους μηχανισμούς έννομης προστασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων στην τήρηση των δικαιωμάτων αυτών και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτά· θεωρεί αναγκαίο να εξοικειωθούν οι πολίτες, και ιδίως τα παιδιά, με το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στον κυβερνοχώρο, και να γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι· καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως στα σχολεία· υπογραμμίζει ότι, λόγω των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξανόμενων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της επεξεργασίας και της αποθήκευσης· υπογραμμίζει ότι μολονότι το δικαίωμα στη λήθη δεν είναι απόλυτο και θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρέπει να δίδεται στα άτομα το δικαίωμα διόρθωσης των επιγραμμικών προσωπικών δεδομένων τους· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις δυσκολίες της πλειονότητας των χρηστών του διαδικτύου να επιβάλουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους στον ψηφιακό κόσμο· καλεί το Συμβούλιο να επιτύχει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη δέσμη μέτρων περί προστασίας των δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ·

32.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών τους λειτουργούν με νόμιμο τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση προς τις Συνθήκες και τον Χάρτη· καλεί ως προς τούτο τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία θα επιτρέπει τη συλλογή και ανάλυση προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων μεταδεδομένων) μόνο με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή κατόπιν δικαστικής εντολής η οποία χορηγείται με βάση εύλογες υποψίες για συμμετοχή του στόχου σε εγκληματικές δραστηριότητες·

33.  τονίζει ότι η παράνομη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πρέπει να τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με την παραβίαση του παραδοσιακού απόρρητου της αλληλογραφίας· εμμένει ότι πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία «κερκόπορτας» ή άλλων τεχνικών για την αποδυνάμωση ή παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας ή την εκμετάλλευση των υφιστάμενων αδυναμιών τους·

34.  καταδικάζει τις πιέσεις που ασκούνται τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τους χρήστες του διαδικτύου, να ελέγχουν τα διαδικτυακά περιεχόμενα ή να θέτουν εν αμφιβόλω την αρχή της ουδετερότητας του δικτύου·

35.  τονίζει ότι η διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί βασικό ζήτημα για την ΕΕ, καθώς η αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ενέχει νέες απειλές κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, η προστασία των οποίων θα πρέπει να ενισχυθεί διασφαλίζοντας ότι αυτά προωθούνται και προστατεύονται επιγραμμικά με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση όπως στον μη επιγραμμικό κόσμο·

36.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί εντατικά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο αυτό, και θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ποινικού δικαίου στην πράξη μέσω αποτελεσματικής διερεύνησης και δίωξης προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θυμάτων·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ορισμένες νέες τεχνολογίες, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και ιδίως στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

38.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης καθώς και της αύξησης της μισαλλοδοξίας και του εξτρεμισμού μεταξύ των νέων·

39.  εκφράζει τη λύπη του για τα περιστατικά διακρίσεων ή ακόμη και βίας σε βάρος μειονοτικών ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι Ρομά, οι ΛΟΑΔΜ ή τα άτομα με αναπηρίες, για τα οποία ευθύνονται οι αστυνομικές δυνάμεις ορισμένων κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνούν και να τιμωρούν τέτοια περιστατικά· θεωρεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις πρέπει να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες και καταρτισμένες σε θέματα διακρίσεων και βίας με θύματα τις εν λόγω μειονοτικές ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των ομάδων αυτών στις αστυνομικές δυνάμεις και να τις ενθαρρύνουν να καταγγέλλουν τέτοιου είδους περιστατικά· καλεί επίσης τις αρχές των κρατών μελών να καταπολεμήσουν τον μεροληπτικό χαρακτηρισμό ατόμων βάσει της εθνοτικής καταγωγής από ορισμένες αστυνομικές δυνάμεις·

Ελευθερία θρησκείας και συνείδησης

40.  παραπέμπει στο άρθρο 10 του Χάρτη, το οποίο προστατεύει την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων της επιλογής του ατόμου και της ελευθερίας μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· θεωρεί ότι αυτό καλύπτει επίσης την ελευθερία των μη πιστών· καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης ή μισαλλοδοξίας και ζητεί την απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης για τους λόγους αυτούς· καταδικάζει, εν προκειμένω, τα πρόσφατα κρούσματα διακρίσεων και αντισημιτικής και αντιισλαμικής βίας· καλεί τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, να προστατεύσουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων και να προαγάγουν την ανεκτικότητα·και τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής και ενίσχυσης πολιτικών κατά των διακρίσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο· υπενθυμίζει τη σημασία ενός ουδέτερου κοσμικού κράτους για την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των θρησκευτικών κοινοτήτων ή των κοινοτήτων άθεων και αγνωστικιστών, και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των θρησκειών και πεποιθήσεων· εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή νόμων περί βλασφημίας και προσβολής της θρησκείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να τους καταργήσουν· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις στους χώρους θρησκευτικής λατρείας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην αφήνουν τα εν λόγω αδικήματα ατιμώρητα·

41.  απευθύνει έκκληση για σεβασμό της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, όπου πάνω από 500 θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης·

42.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και τη γενίκευση των απόψεων που υποτιμούν ή αρνούνται το Ολοκαύτωμα· διαπιστώνει με ανησυχία ότι πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την Ευρώπη λόγω της επιδείνωσης του κλίματος αντισημιτισμού αλλά και των διακρίσεων και των πράξεων βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας·

43.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση των διαδηλώσεων κατά του Ισλάμ, για τις επιθέσεις σε τζαμιά και για την γενικευμένη τάση να συνδέεται το Ισλάμ με τον θρησκευτικό φανατισμό μιας πολύ μικρής μειονότητας· καταδικάζει τις διακρίσεις και τις πράξεις βίας σε βάρος της μουσουλμανικής κοινότητας· καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάζουν συστηματικά τα εν λόγω φαινόμενα και να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή ως προς αυτά·

Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων·

44.  εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έθεσε την οδηγία αυτή σε προτεραιότητα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της πρότασης·

45.  υπενθυμίζει ότι η πολυφωνία, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ανοχή συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ· θεωρεί ότι μόνο οι πολιτικές που αποσκοπούν στην προώθηση τόσο της τυπικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας και στην καταπολέμηση κάθε είδους μεροληπτικής συμπεριφοράς και διακρίσεων μπορούν να προάγουν μια κοινωνία με συνοχή, εξαλείφοντας κάθε μορφή προκατάληψης που είναι επιζήμια για την κοινωνική ένταξη· εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα στην ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις διακρίσεων, περιθωριοποίησης ακόμη και βίας και κακοποίησης για λόγους, συγκεκριμένα, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή προσωπικών πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

46.  εκτιμά ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, και να προωθήσουν μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων του παιδιού, των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ καθώς και των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις πολλαπλές διακρίσεις στις πολιτικές για την ισότητα·

47.  καταδικάζει όλες τις μορφές άσκησης βίας και διακρίσεων που διαπράττονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των σχετικών περιστατικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της αφρικανοφοβίας και του αντιαθιγγανισμού·

48.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ισότητα για τον υπολογισμό των διακρίσεων, διαχωρισμένα σε κατηγορίες με βάση τους λόγους εισαγωγής διακρίσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι χαράσσοντες πολιτική, να αξιολογείται η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και να βελτιωθεί η επιβολή της· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει συνεπή πρότυπα συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα, που θα βασίζονται στον αυτοπροσδιορισμό, στα ενωσιακά πρότυπα προστασίας δεδομένων και στις διαβουλεύσεις με τις αντίστοιχες κοινότητες· καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα για όλους τους λόγους διακρίσεων·

49.  απευθύνει έκκληση προς την ΕΕ για την έγκριση οδηγίας που θα καταδικάζει την εισαγωγή διακρίσεων βάσει φύλου και θα καταπολεμά τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·

Προστασία των Μειονοτήτων

50.  ζητεί μεγαλύτερη συνοχή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της προστασίας των μειονοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι όλα τα κράτη μέλη καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να δεσμεύονται από τις ίδιες αρχές και τα ίδια κριτήρια ούτως ώστε να αποφεύγονται τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων μειονοτήτων κάθε είδους τόσο στις υποψήφιες για ένταξη χώρες όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ·

51.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί χώρο στον οποίο υπερισχύει ο σεβασμός για την εθνοτική, πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της ΕΕ για τις εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείρισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα και τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές, και καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ουσιαστική ισότητα αυτών των μειονοτήτων, ιδίως σε θέματα γλώσσας, εκπαίδευσης και πολιτισμού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να κυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

52.  καταδικάζει κάθε είδους διακρίσεων λόγω χρήσης γλώσσας και καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να κυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε δυσανάλογα διοικητικά ή νομοθετικά εμπόδια που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη γλωσσική πολυμορφία σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο·

53.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο αποτελούν θεμέλια του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του υφισταμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ·

Κατάσταση των Ρομά

54.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη τάση διάδοσης εχθρικών αισθημάτων έναντι των Ρομά και την ανησυχία του για την κατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για τα πολυάριθμα κρούσματα διώξεων, βίας, στιγματισμού, διακρίσεων και παράνομων απελάσεων, που αντιβαίνουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση κατά των κρατών μελών που επιτρέπουν τις θεσμοθετημένες διακρίσεις και τον διαχωρισμό· καλεί τα κράτη μέλη για μία ακόμη φορά να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στρατηγικές για την ενθάρρυνση της πραγματικής ενσωμάτωσης, να λάβουν τα κατάλληλα και ενισχυμένα μέτρα για την προώθηση της ένταξης, ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης, και να καταπολεμήσουν την βία, την ρητορική μίσους και τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη της 9ης Δεκεμβρίου 2013·

55.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής κατάλληλων εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες πολιτικές στις οποίες θα συμμετέχουν σε ένα συνεχή διάλογο οι τοπικές αρχές, μη κυβερνητικοί φορείς και οι κοινότητες των Ρομά· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την παρακολούθηση και τον καλύτερο συντονισμό κατά την υλοποίησή τους· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με εκπροσώπους των Ρομά στην διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων που επηρεάζουν τις κοινότητές τους, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους, μεταξύ των οποίων και πόρους της ΕΕ, ελέγχοντας παράλληλα αυστηρά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά, περιλαμβανομένης της ελευθερίας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών·

56.  εκφράζει τη λύπη του για τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά Ρομά, είναι ολοένα περισσότερο ευάλωτοι σε πολλές και ταυτόχρονες παραβιάσεις των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και προώθησης της ίσης πρόσβασης σε όλα τα δικαιώματα για τα παιδιά Ρομά·

57.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη στείρωση και να αποζημιώσουν οικονομικά τα θύματα των εξαναγκαστικών στειρώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε γυναίκες Ρομά και σε γυναίκες με νοητική αναπηρία, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Βία κατά των γυναικών και ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

58.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πατάξουν και να ασκήσουν διώξεις για κάθε μορφή βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών· ειδικότερα, ζητά από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε όλες τις μορφές της συμπεριλαμβανομένης εκείνης των προσφύγων και των παιδιών μεταναστών, καθώς και το φαινόμενο του πρώιμου ή καταναγκαστικού γάμου·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για την έκταση της βίας και τις μορφές που έχει λάβει κατά των γυναικών στην ΕΕ, όπως καταγράφηκαν στην έρευνα του FRA σε επίπεδο ΕΕ, η οποία κατέδειξε ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, και ότι, στην περίοδο ενός έτους, περίπου 3,7 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ βιώνουν σεξουαλική βία· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την ισχύουσα νομοθεσία και να διατηρήσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών υψηλά στην ημερήσια διάταξή τους, διότι η βία λόγω φύλου δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην επικύρωση και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει ότι η άμεση προσχώρηση όλων των κρατών μελών στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός και εκτός διαδικτύου·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυα κέντρων που θα παρέχουν στήριξη και καταφύγιο στις γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας και πορνείας, εξασφαλίζοντάς τους ψυχολογική, ιατρική, κοινωνική και νομική υποστήριξη, και θα τις συνδράμουν στην αναζήτηση σταθερής απασχόλησης με συναφή δικαιώματα·

61.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διατήρηση των πρακτικών ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων, οι οποίες συνιστούν σοβαρή μορφή βίας κατά των γυναικών και ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματός τους στη σωματική ακεραιότητα· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιδείξουν άκρα επαγρύπνηση έναντι των πρακτικών αυτών εντός των συνόρων τους, και να τις τερματίσουν το ταχύτερο δυνατό· καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια σταθερή και αποτρεπτική προσέγγιση, εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με μετανάστες και ασκώντας διώξεις και τιμωρώντας κατά τρόπο αποτελεσματικό και συστηματικό όσους διαπράττουν ακρωτηριασμούς των γεννητικών οργάνων, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή ως προς το θέμα αυτό· εμμένει στην άποψη ότι η ως άνω προσέγγιση θα πρέπει να συμβαδίζει εκ παραλλήλου με εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων ομάδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου, τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων θεωρούνται ευάλωτα άτομα και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων περιλαμβάνεται μεταξύ των κριτηρίων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση ασύλου·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέχιση της συλλογής δεδομένων για την εξάπλωση και τη φύση της βίας κατά των γυναικών ως βάση για δυναμικές πολιτικές πρόληψης της βίας και κάλυψης των αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τα θύματα (2012/29/ΕΕ) και της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης· θεωρεί ότι η συλλογή των δεδομένων πρέπει να στηριχτεί στην πρώτη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ που πραγματοποίησε ο FRA, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της Eurostat), του FRA και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Επιτροπή, το οποίο διατύπωσε στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, για την υποβολή πρότασης για μια πράξη θέσπισης μέτρων σχετικά με την προώθηση και την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανόμενου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί επίσης την Επιτροπή να ορίσει το 2016 ως έτος καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

63.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πατάξουν και να διώξουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ·

64.  ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου προκειμένου να προαχθεί μια νοοτροπία σεβασμού και ανεκτικότητας για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κάθε είδους εις βάρος των γυναικών· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τον σεβασμό και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών· τονίζει τον ρόλο της Ένωσης στην ευαισθητοποίηση για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το θέμα και την προώθησή τους, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

65.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του λόγω της ελλιπούς εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις επιχειρήσεις και στα διοικητικά τους συμβούλια, στον επιστημονικό τομέα και στον χώρο της πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (μεγάλες επιχειρήσεις, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές), αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο· απευθύνει έκκληση για υποστήριξη των γυναικών στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στις προσπάθειές τους να αποκτήσουν διευθυντικές θέσεις και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 17.8% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών στην ΕΕ·

66.  ζητεί την απεμπλοκή της οδηγίας για την άδεια μητρότητας σε επίπεδο Συμβουλίου, καθώς η εν λόγω οδηγία θα καταστήσει δυνατή την ουσιαστική και πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την επίτευξη εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ·

67.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι αυτό το δεδομένο δεν αντανακλάται στην αγορά εργασίας, ειδικά σε ανώτατα κλιμάκια λήψης αποφάσεων· ζητά ως εκ τούτου από τα κράτη μέλη να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλίσουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και να συνδράμουν τις γυναίκες να μετακινηθούν σε ανώτερες θέσεις στελεχών, και ιδιαίτερα να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συμφωνία για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το εισόδημα των γυναικών στην ΕΕ για εργασία ίσης αξίας παραμένει κατά μέσο όρο χαμηλότερο κατά 16 % από εκείνο των ανδρών· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να συνεχίσει το έργο της για διασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις αμοιβές σύμφωνα με το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ, τις συντάξεις και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών θέσεων· θεωρεί ότι η δράση αυτή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης όλων των διαθεσίμων ταλέντων στην Ευρώπη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο εκείνου των ανδρών και τονίζει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών πρέπει να είναι ένα συστατικό του αγώνα κατά της φτώχειας·

68.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την αρχή της ισότητας μεταξύ των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε παρόμοια αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας τους·

69.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων και της αυτοδιάθεσης· παροτρύνει την Επιτροπή να περιλάβει τα ΣΑΥΔ ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνοχή ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως της ζήτησε το Κοινοβούλιο στις 10 Μαρτίου 2015·

70.  αναγνωρίζει ότι η άρνηση της έκτρωσης για τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

71.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και σύγχρονα μέσα αντισύλληψης και στη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία· προτρέπει την Επιτροπή να συμπληρώσει τις υφιστάμενες εθνικές πολιτικές για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, μεριμνώντας παράλληλα για την πλήρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Δικαιώματα των παιδιών

72.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και κακομεταχείρισης με θύματα τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη, ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, των καταναγκαστικών γάμων, της παιδικής εργασίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

73.  καταδικάζει απερίφραστα τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και ιδίως το αυξανόμενο φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο· παροτρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των σοβαρών αυτών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού και να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο(33)· απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· καλεί επίσης την Ένωση και τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, και να ενισχύσουν τη νομική ικανότητα, τις τεχνικές δυνατότητες και τους οικονομικούς πόρους των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ, με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και εξάρθρωση δικτύων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος παιδιών, δίδοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στα δικαιώματα και στην ασφάλεια των θιγόμενων παιδιών·

75.  εμμένει στον ρόλο των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά, όπως δάσκαλοι, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και παιδίατροι, όσον αφορά τον εντοπισμό ενδείξεων σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών στο συγκεκριμένο θέμα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τηλεφωνικές γραμμές μέσω των οποίων τα παιδιά θα μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά κακομεταχείρισης, σεξουαλικής βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης·

76.  θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο φιλικό προς αυτά σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως στα σχολεία· τονίζει ότι η κατάρτιση προφίλ παιδιών στο διαδίκτυο θα πρέπει να απαγορεύεται·

77.  καταδικάζει τις διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος των παιδιών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν κοινή δράση για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των παιδιών· καλεί, ιδίως, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ρητή προτεραιότητα στα παιδιά κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά, είτε είναι ύποπτοι, δράστες ή θύματα είτε διάδικοι σε δικαστική διαδικασία· επιβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης των δικονομικών εγγυήσεων για τα παιδιά στις ποινικές διαδικασίες, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων για την έγκριση οδηγίας σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

79.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των διασυνοριακών υποθέσεων απαγωγών παιδιών από γονείς· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία του ρόλου του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς· υπογραμμίζει τη σημασία μιας κοινής ενωσιακής προσέγγισης για την εξεύρεση των αγνοούμενων παιδιών στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις αγνοούμενων παιδιών και να δημιουργήσουν ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για την αναζήτηση αγνοούμενων παιδιών·

80.  υπενθυμίζει ότι, σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν τα παιδιά, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται στον Χάρτη και ότι η εκπαίδευση έχει καθοριστική σημασία τόσο για την ευημερία όσο και για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και για το μέλλον της κοινωνίας· θεωρεί ότι η μόρφωση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν τα παιδιά αυτά να απαλλαγούν από τη φτώχεια· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ποιοτική εκπαίδευση όλων των ατόμων·

81.  τονίζει ότι θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των παιδιών των πολιτών της ΕΕ, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της Ένωσης και ζητεί, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της συνεργασίας με τα αρμόδια θεσμικά όργανα για την καλή διαβίωση των παιδιών σε σκανδιναβικές χώρες εκτός της ΕΕ· θεωρεί ότι όλοι οι εταίροι της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΕΟΧ) θα πρέπει να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης του 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών·

82.  αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ενάσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών και στην ευημερία των παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της σύστασης της Επιτροπής με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών για την υποστήριξη της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους, την παροχή πρόσβασης σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες, και την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα επηρεάζουν· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης·

83.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο και περιεκτικό σύστημα που θα διαδεχθεί το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού το 2015· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλη τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εντολή και οι πόροι του συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ για συστηματική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στις δράσεις της· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών που έχουν αναγγελθεί·

84.  επικροτεί την τάση προς την ποινικοποίηση των καταναγκαστικών γάμων που παρατηρείται στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν επαγρύπνηση και να μεριμνούν για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, όπως δάσκαλοι και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, με σκοπό τον εντοπισμό παιδιών που κινδυνεύουν να σταλούν πίσω στις χώρες καταγωγής τους για να συνάψουν καταναγκαστικό γάμο·

Δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

85.  καταδικάζει απερίφραστα τις διακρίσεις κάθε μορφής και τις βιαιότητες που διαπράττονται στο έδαφος της ΕΕ εις βάρος των ΛΟΑΔΜ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί), τις οποίες τροφοδοτούν νομοθετήματα και πολιτικές που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων αυτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νόμους και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προωθήσει σχέδιο δράσης ή στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την ισότητα με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Κοινοβούλιο και έχει υποσχεθεί η επίτροπος Jourová κατά τις ακροάσεις της Επιτροπής· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· τονίζει ωστόσο ότι η ολοκληρωμένη αυτή πολιτική πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οργανισμών της και των κρατών μελών της·

86.  πιστεύει ότι είναι πιθανότερο να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς όπως η συγκατοίκηση, η καταγεγραμμένη συμβίωση ή ο γάμος· χαιρετίζει το γεγονός ότι 19 κράτη μέλη προσφέρουν σήμερα αυτές τις δυνατότητες και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να σκεφθούν να πράξουν το ίδιο· επαναλαμβάνει, επιπλέον, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη πρόταση κανονισμού για να εξασφαλισθεί η αμοιβαία αναγνώριση όλων των ληξιαρχικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της νομικής αναγνώρισης του φύλου, των γάμων και των συμφώνων συμβίωσης) και των συνεπειών τους, προκειμένου να μειωθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις για τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

87.  καλεί τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν και να επιβάλλουν κυρώσεις για τις προσβολές και τον στιγματισμό που υφίστανται οι ΛΟΑΔΜ στη δημόσια σφαίρα από ασκούντες δημόσιο λειτούργημα·

88.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των εργοδοτών στις προσπάθειές τους να υιοθετήσουν πολιτικές διαφορετικότητας και μη διακρίσεων, με έμφαση στους ΛΟΑΔΜ·

89.  θεωρεί ότι οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διευκολύνουν τις διαδικασίες που επιτρέπουν στα άτομα τα οποία έχουν κάνει αλλαγή φύλου να επιδιώκουν την αναγνώριση του νέου τους φύλου στα επίσημα έγγραφα· καταδικάζει εκ νέου κάθε διαδικασία νομικής αναγνώρισης που καθιστά υποχρεωτική τη στείρωση των διεμφυλικών ατόμων·

90.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να θεωρούνται ψυχικά άρρωστα στην πλειονότητα των κρατών μελών και τους ζητεί να επανεξετάσουν τους εθνικούς καταλόγους ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι όλα τα διεμφυλικά άτομα θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη από ιατρική άποψη περίθαλψη·

91.  επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή προτρέποντας για τον αποχαρακτηρισμό των διεμφυλικών ατόμων ως ασθενών στην αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να μην αποτελέσει η έμφυλη διαφοροποίηση στην παιδική ηλικία νέα διάγνωση στη διεθνή ταξινόμηση των νόσων·

92.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εγχειρίσεις «κανονικοποίησης» των γεννητικών οργάνων σε μεσοφυλικά βρέφη είναι ευρέως διαδεδομένες, παρόλο που δεν είναι αναγκαίες από ιατρική άποψη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον νόμο της Μάλτας περί ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου του Απριλίου του 2015, ο οποίος απαγορεύει τέτοιες εγχειρίσεις σε μεσοφυλικά βρέφη και ενισχύει την αρχή του αυτοπροσδιορισμού για τα μεσοφυλικά άτομα, και καλεί τα άλλα κράτη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μάλτας·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

93.  καταδικάζει τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα τα άτομα με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υλοποιήσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία και, αντίστοιχα, να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία μιας «πράξης για την προσβασιμότητα», με τη μορφή ενός οριζόντιου μέσου που θα είναι σε θέση να προωθήσει την προστασία των ατόμων με αναπηρία και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό· επίσης καλεί την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία, των διατάξεων της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσματική επιβολή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων εναρμόνισης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής παρέμβασης·

94.  παροτρύνει την Επιτροπή να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθώς και να στηρίξει και να συνεργασθεί στενά με ΜΚΟ και οργανώσεις για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Σύμβασης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, και να παράσχουν στήριξη σε συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων αυτών και σε προγράμματα αποϊδρυματοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Χάρτη·

95.  τονίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστό το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε εκλογές· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να συμπεριλάβει αξιολόγηση της συμβατότητας με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην έκθεσή της για την εφαρμογή των οδηγιών του Συμβουλίου 93/109/ΕΚ και 94/80/ΕΚ, οι οποίες προβλέπουν το δικαίωμα ψήφου και της υποβολής υποψηφιότητας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά άτομα με αναπηρία στην ΕΕ που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας χάνουν επίσης το δικαίωμα ψήφου· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία προκειμένου μην αφαιρούν συστηματικά το δικαίωμα ψήφου από τα άτομα με αναπηρία που στερούνται της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, αλλά, αντιθέτως, να αξιολογούν την κάθε περίπτωση χωριστά και να προβλέπουν την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο των διαδικασιών ψηφοφορίας·

96.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβατότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να αξιολογεί μέσω εκτίμησης του αντίκτυπου κάθε μελλοντική πρόταση σχετικά με την εν λόγω σύμβαση·

97.  καταδικάζει την προσφυγή σε μορφές σωματικού και φαρμακολογικού εξαναγκασμού των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης·

98.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης· θεωρεί ότι τα εν λόγω εμπόδια περιορίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν μεταξύ άλλων από την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες σχετικά με την προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ταχύτερη δυνατή έγκριση νομοθετικής πράξης·

99.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσων των οργανώσεων εκπροσώπησής τους, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της CPRD·

100.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν την σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης χρησιμοποιώντας προσβάσιμα μέσα επικοινωνίας, την παροχή υλικού σε άλλη μορφή, όπως σε γραφή Μπράιγ ή σε ευανάγνωστη μορφή, και την προσβασιμότητα σε δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις όπου συζητούνται οι προτεινόμενοι νόμοι και οι πολιτικές·

101.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη συλλογή δεδομένων για την αναπηρία μέσω κοινωνικών μελετών της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 31 της CPRD· τονίζει ότι η εν λόγω συλλογή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ αυτών και εκείνα με πιο βαριές αναπηρίες και εκείνα που ζουν σε ιδρύματα·

Διακρίσεις λόγω ηλικίας

102.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν διακρίσεις και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους καθημερινά, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε επαρκές εισόδημα, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και σε αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διακηρύσσει το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για τη δημογραφική αλλαγή, ώστε να θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

103.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κακομεταχείριση, η παραμέληση και η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι ευρέως διαδεδομένες στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα ώστε να καταπολεμηθούν οι εις βάρος των ηλικιωμένων καταχρηστικές συμπεριφορές και όλες οι μορφές βίας και να προωθηθεί η ανεξαρτησία τους μέσα από την παροχή στήριξης για την ανακαίνιση και την προσβασιμότητα των κατοικιών· υπενθυμίζει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες ζουν πιο συχνά κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω των μισθολογικών και, αργότερα, συνταξιοδοτικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

104.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση των νεότερων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ιδίως αυτών που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση και παροχή κατάρτισης για την κοινωνική πρόοδο των νέων·

105.  ζητεί τον σεβασμό της αξιοπρέπειας στο τέλος της ζωής, διασφαλίζοντας ιδίως την αναγνώριση και τον σεβασμό των βουλήσεων που εκφράζονται στις διαθήκες ζωής·

106.  εκφράζει την ανησυχία του διότι οι περικοπές των κρατών μελών όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και τις συντάξεις συμβάλλουν σημαντικά στο φαινόμενο της φτώχειας στην τρίτη ηλικία, μειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των ηλικιωμένων, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους, προκαλώντας ανισότητες όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών και αυξάνοντας τον αριθμό των ηλικιωμένων με εισόδημα που μόλις υπερβαίνει το όριο της φτώχειας·

Εγκλήματα μίσους και ρητορική του μίσους

107.  εκφράζει τη λύπη του για τα περιστατικά ρητορικής του μίσους και εγκλημάτων μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθήσουν την κατανόηση, την αποδοχή και την ανεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων στην επικράτειά τους· ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο του καθορισμού ευρωπαϊκών πολιτικών κατά των διακρίσεων και στον τομέα της δικαιοσύνης, να θέσει ως προτεραιότητα την πάταξη των εγκλημάτων μίσους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά των εγκλημάτων μίσους και των στάσεων και συμπεριφορών που συνιστούν διακρίσεις αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, της βίας λόγω προκατάληψης και των διακρίσεων·

108.  ανησυχεί για την αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια απλή διαδικασία που θα επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν τα περιεχόμενα μίσους που εντοπίζουν στο διαδίκτυο·

109.  εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με τις έρευνες και τις καταδίκες για εγκλήματα μίσους στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν την καταγγελία τέτοιων εγκλημάτων, διασφαλίζοντας και την αναγκαία προστασία, καθώς τα πορίσματα του FRA από τις μεγάλης κλίμακας έρευνές του καταδεικνύουν με συνέπεια ότι τα θύματα εγκληματικών πράξεων διστάζουν να μιλήσουν και να καταγγείλουν τα περιστατικά στην αστυνομία·

110.  εκφράζει την ανησυχία του διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει σωστά τις διατάξεις της απόφασης πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν τα πρότυπα της ΕΕ καθώς και να διασφαλίσουν την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας που τιμωρεί τα εγκλήματα μίσους κάθε μορφής, την υποκίνηση στο μίσος και την παρενόχληση, αλλά και κινητοποιεί συστηματικά τις διαδικασίες δίωξης αυτών των ποινικών αδικημάτων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά της απόφασης πλαισίου και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει· ζητεί περαιτέρω επανεξέταση της απόφασης πλαισίου προκειμένου να καλύπτει πλήρως κάθε μορφή εγκλήματος μίσους και εγκλημάτων που διαπράχθηκαν λόγω προκατάληψης ή διάκρισης, και να ορίζει με σαφήνεια συνεπή πρότυπα διερεύνησης και δίωξης·

111.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη σε προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές καθώς και για τους συναφείς φορείς της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση τόσο των πρακτικών που συνιστούν διακρίσεις όσο και των εγκλημάτων μίσους· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση και τη δίωξη κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση αφενός να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν τα αδικήματα για τα οποία ισχύει η απόφαση πλαίσιο, και αφετέρου να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τα θύματα·

112.  παρατηρεί με ανησυχία την άνοδο πολιτικών κομμάτων που βασίζουν τα πολιτικά τους προγράμματα στον αποκλεισμό για λόγους εθνοτικής προέλευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή για θρησκευτικούς λόγους·

113.  ανησυχεί έντονα για την αυξανόμενη γενίκευση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών πράξεων και της αντίστοιχης ρητορικής μέσα από την ολοένα πιο έντονη δημόσια παρουσία στον δημόσιο βίο των ρατσιστικών και ξενοφοβικών ομάδων, από τις οποίες ορισμένες έχουν αποκτήσει ή επιδιώκουν να αποκτήσουν το καθεστώς του πολιτικού κόμματος·

114.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την άνοδο πολιτικών κομμάτων που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση για να δικαιολογήσουν τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και ισλαμοφοβικά τους μηνύματα·

115.  καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές εκφοβισμού και διώξεων κατά των μειονοτήτων, ιδίως κατά των Ρομά και των μεταναστών, από παραστρατιωτικές ομάδες, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται άμεσα με πολιτικό κόμμα· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν εκτός νόμου και να τιμωρούν τέτοιες πρακτικές·

Άστεγοι

116.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των ατόμων που έχουν χάσει την κατοικία τους ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης· εκτιμά ότι οι άστεγοι πρέπει να παραμείνουν ενταγμένοι στην κοινωνία, ότι πρέπει να δοθεί αγώνας κατά της απομόνωσης και της περιθωριοποίησής τους· καλεί, επί του προκειμένου, τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν φιλόδοξες πολιτικές με σκοπό την παροχή βοήθειας προς αυτά τα άτομα· τονίζει ότι οι άστεγοι είναι ευάλωτα άτομα, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να αποφεύγουν να τους στιγματίζουν ως εγκληματίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε νόμο ή πολιτική που τους παρουσιάζει ως τέτοιους· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικές στρατηγικές με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων στην επικράτειά τους· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην αποστολή τους να καταπολεμήσουν το φαινόμενο των αστέγων διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων· ζητεί από τη Επιτροπή να παρακολουθήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έλλειψης στέγης· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας για τους φτωχότερους στην κοινωνία κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δικαιώματα των μεταναστών και των αιτούντων διεθνή προστασία

117.  καταδικάζει το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο και μεταναστών που προσπαθούν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να πεθαίνουν στη Μεσόγειο, και στηλιτεύει τον ρόλο των παράνομων διακινητών και λαθρεμπόρων, που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών· επισημαίνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν δραστικά και υποχρεωτικά μέτρα για να αποτραπούν περαιτέρω τραγωδίες στην θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριλάβουν την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στον πυρήνα των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

   τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή των πολιτικών της ΕΕ για τη μετανάστευση, και πραγματοποίησης διεξοδικής αξιολόγησης του αντικτύπου που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών όλα τα μέτρα και οι μηχανισμοί σχετικά με την μετανάστευση, το άσυλο και τον έλεγχο των συνόρων· καλεί, συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη να σεβασθούν τα δικαιώματα των ευάλωτων μεταναστών·
   υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ που θα ενισχύσει την συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέτουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών στο επίκεντρο κάθε συμφωνίας διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επανεισδοχής, των εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα και των συμφωνιών τεχνικής συνεργασίας·
   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους να παρέχουν βοήθεια σε άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα·
   καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν ή να αναθεωρήσουν οιαδήποτε νομοθεσία τιμωρεί τα άτομα που συνδράμουν τους μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα·
   υπογραμμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην αναζήτηση ασύλου ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανοίξουν και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων και νέων νόμιμων και ασφαλών διαύλων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αιτούντες άσυλο ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις προσπάθειες παράτυπης εισόδου και να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης που αποκομίζουν κέρδος θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές μεταναστών και από την σεξουαλική και εργασιακή τους εκμετάλλευση·
   καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε προγράμματα απανεγκατάστασης της ΕΕ, και ενθαρρύνει την χρήση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·
   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ασύλου, με ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτα άτομα και στον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού των αιτούντων άσυλο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του Κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), και ιδίως της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στους αιτούντες άσυλο για τους οποίους απαιτούνται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις·
   ζητεί την θέσπιση ενός αποτελεσματικού και εναρμονισμένου συστήματος χορήγησης ασύλου της ΕΕ για την δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών·
   εκφράζει τη λύπη του για τα καταγγελθέντα περιστατικά βίαιης απώθησης στα σύνορα της ΕΕ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης όπως αναγνωρίζεται από την Σύμβαση της Γενεύης και από το ΕΔΑΔ και της απαγόρευσης των ομαδικών απελάσεων δυνάμει του άρθρου 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τους οργανισμούς της και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την συμμόρφωση με αυτές και άλλες διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις·

118.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την απαραίτητη νομοθεσία για να εφαρμοσθεί η αρχή της αλληλεγγύης όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ·

119.  καταδικάζει σθεναρά την προστασία της ασφάλειας στα σύνορα της ΕΕ που μερικές φορές φτάνει μέχρι του σημείου να ανεγείρονται τείχη και συρματοπλέγματα, καθώς και την έλλειψη νόμιμων οδών εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα πολλοί αιτούντες άσυλο και μετανάστες να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μεθόδους ολοένα και πιο επικίνδυνες, παραδομένοι στα χέρια των διακινητών και των δουλεμπόρων·

120.  ζητεί η διεξαγωγή ελέγχων στα σύνορα να γίνεται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τονίζει την ανάγκη δημοκρατικού ελέγχου των επιχειρήσεων της Frontex από το Κοινοβούλιο·

121.  ζητεί την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων που έχουν πιστοποιηθεί ότι παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα δυνάμει του δικαίου της ΕΕ ή της εντολής του Frontex·

122.  υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο του κανονισμού του Δουβλίνου στην ουσιαστική πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ελλείψει ενός πραγματικού Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, υπό το πρίσμα, ειδικότερα, της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και της ΕΣΑΔ· καταδικάζει αφενός το γεγονός ότι η αναθεώρηση του κανονισμού δεν κατέληξε στην κατάργηση αυτού του κανονισμού ούτε, τουλάχιστον, στην κατάργηση της επιστροφής στην πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ, και αφετέρου την μη ανάληψη δράσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προς εξεύρεση πιθανής εναλλακτικής που να βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·

123.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

124.  καταδικάζει την αδιάκριτη προσφυγή στην παράνομη κράτηση παράτυπων μεταναστών, περιλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανιθαγενών· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της οδηγίας για τον επαναπατρισμό, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του δικαιώματος της αξιοπρέπειας και της αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, καθώς και στην διεθνή και ενωσιακή νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι η κράτηση μεταναστών πρέπει να αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εναλλακτικά μέτρα· καταδικάζει τις άθλιες συνθήκες κράτησης σε μερικά κράτη μέλη και παροτρύνει την Επιτροπή να επιλύσει το θέμα το ταχύτερο δυνατό· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής των παράτυπων μεταναστών στις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων τους

125.  ζητά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ενημέρωσης και της διαφάνειας σε σχέση με την κράτηση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο σε πολλά κράτη μέλη, και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 ούτως ώστε τα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία των συστημάτων και των εγκαταστάσεων κράτησης να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού·

126.  υπογραμμίζει τη σημασία του δημοκρατικού ελέγχου για κάθε μορφή στέρησης της ελευθερίας δυνάμει των νόμων περί μετανάστευσης και ασύλου· καλεί τους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές να επισκέπτονται συχνά τα κέντρα υποδοχής και κράτησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο, και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΚΟ και των δημοσιογράφων στα εν λόγω κέντρα·

127.  ζητεί μεγαλύτερο έλεγχο της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και κράτησης μεταναστών, καθώς και της μεταχείρισής τους στα εν λόγω κέντρα και των διαδικασιών χορήγησης ασύλου που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Εφιστά την προσοχή στις διαδικασίες «ταχείας απέλασης» και στα βίαια περιστατικά που σημειώνονται σε διάφορες «προβληματικές» ζώνες της νότιας Ευρώπης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση δρομολόγηση πολιτικού διάλογου από την Επιτροπή στο πλαίσιο περιφρούρησης του κράτους δικαίου με τα κράτη που εφαρμόζουν τις εν λόγω πρακτικές·

128.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της κοινωνικής ένταξης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι ουσιώδους σημασίας η καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και της παραπληροφόρησης σχετικά με τους μετανάστες μέσω της ανάπτυξης αντεπιχειρημάτων, πρωτίστως στα σχολεία και με στόχο τους νέους, ώστε να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος της μετανάστευσης·

129.  θεωρεί ότι τα παιδιά μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη του ΚΕΣΑ (κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου) προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· επικροτεί την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-648/11, στην οποία αναφέρεται ότι το υπεύθυνο κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη από ασυνόδευτο ανήλικο είναι το κράτος στο οποίο ευρίσκεται ο ανήλικος μετά την υποβολή σε αυτό αίτησης ασύλου· υπενθυμίζει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι πρωτίστως παιδιά και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, κινητήριος αρχή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές·

130.  ζητεί να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο δαπανήθηκαν πόροι που διατέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για εσωτερικές υποθέσεις, ιδίως δε οι πόροι που χορηγήθηκαν για την υποδοχή αιτούντων άσυλο· καλεί την ΕΕ να λάβει μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω πόροι χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

131.  ζητεί να παρέχεται συνδρομή στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν για την αποκατάσταση των συστημικών κενών όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου που έχουν επιδεινωθεί από την αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο·

132.  ζητεί από την ΕΕ να διασφαλίσει τη λογοδοσία των υπαλλήλων της για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν διαπράξει· ειδικότερα, ζητεί να διασφαλίσει την έναρξη έρευνας για καταγγελίες επί παραβάσεων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο των συντονισμένων επιχειρήσεων του οργανισμού Frontex και να λάβει κατάλληλα μέτρα, πειθαρχικά ή άλλου τύπου, εναντίον εκείνων που έχουν διαπράξει τέτοιες παραβάσεις· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τη δημιουργία μηχανισμού προσφυγής στο εσωτερικό του Frontex, όπως ζήτησε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στην έρευνά του OI/5/2012/BEH-MHZ, και τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ερευνών που πραγματοποιούνται μετά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επίσης την αναστολή των καθηκόντων του οργανισμού όταν, στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων, διαπράττονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1168/2011·

133.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων·

134.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική πρόσβαση των γυναικών που υφίστανται διώξεις λόγω φύλου στη διεθνή προστασία· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ιδίως όσον αφορά την άμεση χορήγηση αυτόνομης άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας που εισέρχονται σε κράτος μέλος για λόγους οικογενειακής επανένωσης, σε περίπτωση ιδιαιτέρως δυσχερών περιπτώσεων όπως η ενδοοικογενειακή βία·

135.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου, τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων θεωρούνται ευάλωτα άτομα και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων περιλαμβάνεται μεταξύ των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση αίτησης ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες στον εντοπισμό των γυναικών και των κοριτσιών που ενδέχεται να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων στη χώρα καταγωγής τους·

136.  επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους, που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες και διασφαλίζεται από την οδηγία 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία, αποτελεί ένα από τα πλέον συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών· καταδικάζει κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στην αναθεώρηση αυτού του κεκτημένου, και συγκεκριμένα την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων Σένγκεν εκτός του συνοριακού κώδικα Σένγκεν, και ζητεί κάθε παραβίαση των κανόνων να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο· εκφράζει τις ανησυχίες του για την αυξανόμενη τάση ταχέων απελάσεων, κατά παράβαση του υφιστάμενου πλαισίου, πολιτών της ΕΕ από το κράτος μέλος κατοικίας τους, ως αποτέλεσμα της απώλειας της θέσης εργασίας και του εισοδήματός τους· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα της ελεύθερης κυκλοφορίας·

Αλληλεγγύη στην οικονομική κρίση

137.  καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και η κρίση του δημόσιου χρέους, παράλληλα με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν, έχουν επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά, αστικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των ανθρώπων, με συχνή συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, και των επισφαλών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, καθώς επίσης τον αποκλεισμό και την απομόνωση, ιδίως στα κράτη μέλη στα οποία εγκρίθηκαν προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, και υπογραμμίζει ότι σε πρόσφατο σημείωμα της Eurostat επισημαίνεται ότι σήμερα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού·

138.  επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή της έχουν επηρεάσει το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές ανάγκες όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλεια, καθώς επίσης είχαν αρνητική επίδραση στην γενική κατάσταση της υγείας του πληθυσμού σε μερικά κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα στήριξης, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες τους και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·

139.  τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κοινωνικά και οικονομικά τους συστήματα υπόκεινται σε κάθε περίσταση στην υποχρέωση σεβασμού του Χάρτη και των διεθνών τους υποχρεώσεων, και συνεπώς είναι υπόλογα για τις αποφάσεις που λαμβάνουν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εναρμόνιση των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής με τους στόχους της ΕΕ που προβλέπονται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της απασχόλησης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης δημοκρατικός έλεγχος, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής των κοινοβουλίων, των μέτρων που λαμβάνονται από τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης·

140.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον αντίκτυπο των προταθέντων ή εφαρμοσθέντων μέτρων λιτότητας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, με ένα ευαίσθητο ως προς το φύλο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το δυσανάλογο αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στις γυναίκες· καλεί επίσης τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν αμέσως σε διορθωτικές ενέργειες εκεί όπου τα μέτρα λιτότητας έχουν πλήξει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των γυναικών·

141.  καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον αντίκτυπο που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τα μέτρα που προτείνονται ή εγκρίνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης και να μεριμνήσουν για επανόρθωση, εάν κριθεί αναγκαίο, όταν παρατηρούνται υποχωρήσεις στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων, των συμβάσεων και των συστάσεων της ΔΟΕ·

142.  ζητεί από τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της έγκρισης και της υλοποίησης διορθωτικών μέτρων και περικοπών στον προϋπολογισμό, να προβαίνουν σε μελέτη αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να εγγυώνται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επαρκείς πόροι ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για την ενάσκηση των αστικών οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες και κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες·

143.  καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής ένταξης αποφέρουν όφελος, εφόσον επιτρέπουν να περιοριστεί το υψηλό κόστος των διακρίσεων και της ανισότητας· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε κατάλληλες δημόσιες επενδύσεις για την στήριξη της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση εισαγωγής διακρίσεων δεν διακυβεύονται από δραστικές περικοπές στη χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των φορέων ισότητας· ζητεί από τα όργανα της ΕΕ και τους εθνικούς φορείς να μην υπονομεύουν την κοινωνική ένταξη με δημοσιονομικά μέτρα που επηρεάζουν την λειτουργία οργανώσεων οι οποίες έχουν υπόβαθρο την κοινότητα και εργάζονται για την ισότητα·

144.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει πρόταση προσχώρησης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, προκειμένου να διασφαλίσει αποτελεσματικά τα κοινωνικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Χάρτη της ΕΕ σε άλλα κοινωνικά δικαιώματα που αναφέρονται στον αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα σε εύλογη αποζημίωση, το δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και από τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Εγκληματικότητα και πάταξη της διαφθοράς

145.  υπογραμμίζει ότι το έγκλημα της διαφθοράς, ιδίως το οργανωμένο έγκλημα, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· υπογραμμίζει ότι η διαφθορά, δεδομένου ότι εκτρέπει δημόσια κονδύλια από τους στόχους κοινής ωφέλειας για τους οποίους προορίζονται, μειώνει το επίπεδο και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, ζημιώνοντας ως εκ τούτου σοβαρά την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναπτύξουν αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την τιμωρία της διαφθοράς και του εγκλήματος και να συνεχίσουν να ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά είτε εθνικά· για τον σκοπό αυτό, καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να διευκολύνουν άμεσα τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας·

146.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να αναπτύξουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά είτε εθνικά· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας και της πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα από πολίτες και δημοσιογράφους είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποκάλυψης και καταπολέμησης της διαφθοράς·

147.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς συνοδευόμενη από αποτελεσματικά μέσα· καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να προσχωρήσουν στη Σύμπραξη για την ανοικτή διακυβέρνηση και να αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την προώθηση της διαφάνειας, την ενίσχυση της υπευθυνότητας των πολιτών και την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(34), και να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

148.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση κάθε λογής σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, των βασανιστηρίων και της καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως όταν πρόκειται για τις γυναίκες και τα παιδιά·

149.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αδικήματα για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που διαπράττονται από άτομα ή οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και έχουν αντίκτυπο τόσο στα δικαιώματα των ανθρώπων- το δικαίωμα στην υγεία, τη ζωή και τη διαβίωση σε ένα υγιές περιβάλλον-, όσο και στην οικονομία και την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον εφαρμόζεται όντως στην ΕΕ το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο του δικαιώματος κάθε ατόμου στις σημερινές και στις μελλοντικές γενεές να ζει σε ένα περιβάλλον που θα συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία του·

150.  προτείνει την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού κώδικα για την πρόληψη της διαφθοράς και ενός διαφανούς συστήματος δεικτών για την έκταση της διαφθοράς στα κράτη μέλη και την πρόοδο που σημειώνεται κατά την εξάλειψη της διαφθοράς, καθώς και την εκπόνηση ετήσιας συγκριτικής έκθεσης σχετικά την κατάσταση αυτού του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

151.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα στον φορολογικό ανταγωνισμό και να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή στην ΕΕ, που αποδυναμώνουν την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους τους ώστε να επιτύχουν πλήρως την άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

152.  καταδικάζει το αυξανόμενο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση για εκμετάλλευση που ευνοεί την εμπορία σε όλες τις μορφές της·

Συνθήκες κράτησης στις φυλακές, και σε άλλους χώρους στέρησης της ελευθερίας

153.  υπενθυμίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων πρέπει να διασφαλίζονται από τις εθνικές αρχές· καταδικάζει τις κακές συνθήκες κράτησης στις φυλακές και άλλων χώρων στέρησης της ελευθερίας πολλών κρατών μελών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα προβλήματα του υπερπληθυσμού των σωφρονιστικών καταστημάτων και της κακής συμπεριφοράς προς τους κρατουμένους· θεωρεί αναγκαίο να εγκρίνει η ΕΕ ένα εργαλείο που θα εγγυάται την υλοποίηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) και των αποφάσεων του ΕΔΑΔ·

154.  υπενθυμίζει ότι η κατάχρηση των στερητικών της ελευθερίας μέτρων έχει ως αποτέλεσμα υπερπληθυσμό στις φυλακές ολόκληρης της Ευρώπης, γεγονός που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων και υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη· επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα να καταφεύγουν συχνότερα σε μέτρα αναστολής και κυρώσεις που προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις αντί της φυλάκισης, και να θέτουν ως τελικό στόχο μιας περιόδου κράτησης την κοινωνική επανένταξη· καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στρατηγικές που αποσκοπούν στην προώθηση της εκπαίδευσης και της εργασίας των ατόμων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους·

155.  επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς την Επιτροπή που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης(35), κυρίως όσον αφορά την καθιέρωση του ελέγχου αναλογικότητας και την εξαίρεση που συνδέεται με θεμελιώδη δικαιώματα στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή στα νομικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης γενικότερα·

156.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι τρεις αποφάσεις πλαίσια για τη μεταφορά των καταδίκων, για τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις, και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης, οι οποίες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες μείωσης του υπερπληθυσμού στις φυλακές, εφαρμόστηκαν από μερικά μόνο κράτη μέλη·

157.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών κράτησης και των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης στα παιδιά· επισημαίνει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ τα δικαιώματα των παιδιών θίγονται άμεσα στην περίπτωση παιδιών που ζουν σε κέντρα κράτησης μαζί με τους γονείς τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 800 000 παιδιά στην ΕΕ χωρίζονται από τους γονείς τους ετησίως λόγω φυλάκισης ενός από αυτούς, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα δικαιώματα των παιδιών ποικιλοτρόπως·

Δικαιοσύνη

158.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και τις νομικές διασφαλίσεις, που εναρμονίζει ως εκ τούτου τα διάφορα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών, ιδίως σε ποινικά θέματα, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο θεματολόγιο της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020· θεωρεί ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης·

159.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία είναι αποτελεσματικά μόνον όταν μπορούν να προβληθούν ενώπιον των δικαστηρίων, για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης, αστικών και ποινικών και ότι παρέχονται εγγυήσεις για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

160.  καλωσορίζει τη διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Δικαιοσύνη την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή και η οποία παρέχει στους επαγγελματίες και το κοινό πληροφορίες για τα δικαστικά συστήματα, αποτελεί πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και διαθέτει ειδική ενότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες προσφυγής τους σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

161.  εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την εναρμόνιση των διαδικαστικών εγγυήσεων σε ποινικές διαδικασίες των κρατών μελών καθώς και για τον ευεργετικό αντίκτυπό τους στους πολίτες· επαναλαμβάνει τη σημασία της έγκρισης νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα που θα συνάδει με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στις διεθνείς συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών·

162.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πρόσβασης σε νομική συνδρομή σε πολλά κράτη μέλη και για το γεγονός ότι αυτό επηρεάζει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους· θεωρεί ουσιώδους σημασίας να εγκρίνει η ΕΕ μια ισχυρή και περιεκτική οδηγία για την πρόσβαση σε νομική συνδρομή·

163.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα στήριξης και προστασίας των ατόμων που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις·

Ιθαγένεια

164.  θεωρεί ότι η ενεργός και συμμετοχική ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να ενθαρρυνθεί μέσω της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, με διαφάνεια, καλή διακυβέρνηση και διοίκηση, δημοκρατική συμμετοχή και εκπροσώπηση, και με λήψη των αποφάσεων όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες της Ένωσης· επιμένει στην ανάγκη διασφάλισης της πλήρους συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως την εγγυάται το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία των αρχών της διαφάνειας και του διαλόγου· επισημαίνει ότι το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε έγγραφα που τηρούν οι δημόσιοι οργανισμοί κάνει πιο υπεύθυνους τους πολίτες και τους επιτρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τις δημόσιες αρχές, καθώς και να τους ζητούν λογοδοσία· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το αδιέξοδο στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν εκ νέου τις εργασίες τους λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου·

165.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα συναφή δικαιώματα: τα δικαιώματα σε διπλωματική και προξενική προστασία, το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το δικαίωμα κατάθεσης πρωτοβουλιών πολιτών·

166.  επικροτεί την αποφασιστικότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να διασφαλίσει χρηστή διοίκηση και διαφάνεια των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης·

167.  καταδικάζει το γεγονός ότι περισσότεροι από 15 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών και 500 000 απάτριδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέφτουν θύματα της μεροληπτικής άρνησης αναγνώρισης της ιθαγένειάς τους· απαιτεί τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της ιθαγένειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση για τη μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών του 1961 καθώς και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την ιθαγένεια του 1997·

168.  υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους είναι αναπόσπαστο τμήμα του δικαιώματος σε χρηστή διοίκηση, το οποίο περιλαμβάνεται στον Χάρτη· ζητά από τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον μειονεκτούντα άτομα και να τους εξηγούν τα δικαιώματά τους καθώς και να τα στηρίζουν ώστε να γίνονται σεβαστά·

169.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την παγίωση του δικαιώματος της χρηστής διοίκησης, μετατρέποντας τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της ΕΕ σε νομικά δεσμευτικό κανονισμό·

170.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μέσω των πολιτικών τους ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, διασφαλίζονται, προστατεύονται και αναπτύσσονται περαιτέρω εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναγνωριστεί το δικαίωμα της αναφοράς και το δικαίωμα προσφυγής στον Διαμεσολαβητή ως μέσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους·

171.  εκφράζει την ανησυχία του, βάσει των εκατοντάδων αναφορών που λαμβάνονται ετησίως, για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στην πραγματική εφαρμογή, τόσο όσον αφορά το γράμμα όσο και το πνεύμα, από τα κράτη μέλη των διατάξεων της νομοθεσίας της EE για το περιβάλλον, όπως της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει στενότερη εποπτεία επί της ουσίας τέτοιων διαδικασιών, ιδίως όταν συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο αναφορών·

172.  επαναλαμβάνει τη σημασία της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) ως νέου δικαιώματος των πολιτών που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας με στόχο την αύξηση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία της ΠΕΠ ως ισχυρού μέσου για την παροχή στους ευρωπαίους πολίτες του άμεσου δημοκρατικού δικαιώματος της συμβολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, παράλληλα με το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το δικαίωμά τους να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

173.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο των πρωτοβουλιών ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ), υιοθετώντας μια προσέγγιση φιλική προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση όλων των ανεπαρκειών του εν λόγω μέσου στην επερχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (EE) αριθ. 211/2011, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη χρήση της ΠΕΠ και των δυνατοτήτων της να επηρεάσει τη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ·

Θύματα εγκλήματος

174.  εκτιμά ότι η προστασία των θυμάτων εγκλήματος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεόντως και χωρίς καθυστέρηση την οδηγία της ΕΕ για τα θύματα (2012/29/ΕΕ), ούτως ώστε να προλάβουν την προθεσμία της 16ης Νοεμβρίου 2015 για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας, τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά της, ιδίως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν λόγω διακρίσεων, έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους· θεωρεί ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για την προστασία των θυμάτων εγκλήματος· ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά συστήματα παραπομπής και προγράμματα κατάρτισης για τους αστυνομικούς και τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα ώστε να δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης με τα θύματα, όπως έχει δείξει η έρευνα του FRA (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) σχετικά με την υποστήριξη των θυμάτων· επικροτεί την έγκριση, το 2013, του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις·

175.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων ύψιστης ποιότητας σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ για τα θύματα (2012/29/ΕΕ) στο εθνικό δίκαιο και σχετικά με «τον τρόπο με τον οποίο τα θύματα» εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων λόγω προκατάληψης ή διάκρισης, «έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά» τους, όπως απαιτείται στο άρθρο 28 της οδηγίας·

176.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις δημογραφικές εξελίξεις και τις αλλαγές στο μέγεθος και τη σύνθεση των νοικοκυριών κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών τους· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές πολιτικές τους και οι πολιτικές απασχόλησης δεν εισάγουν διακρίσεις βάσει του μεγέθους και της σύνθεσης των νοικοκυριών·

177.  επισημαίνει το νομικό κενό όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε ένδικα μέσα όταν κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει, ή έχουν μεταφέρει με καθυστέρηση, τη νομοθεσία της ΕΕ που τους αφορά άμεσα· τονίζει την ανάγκη συντονισμού δράσεων σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών·

178.  τονίζει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί η θεσμική διαφάνεια, η δημοκρατική λογοδοσία και η δεκτικότητα στην ΕΕ και παροτρύνει τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη:

   να εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο την αναθεώρηση, χωρίς καθυστέρηση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών για τη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να επαναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία μιας «πράξης για την προσβασιμότητα», με τη μορφή ενός οριζόντιου μέσου που θα είναι σε θέση να προωθήσει την προστασία των προσώπων με αναπηρία και να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό·
   να προβούν σε αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της με την εφαρμογή τροποποιήσεων για την εξάλειψη τυχόν διοικητικών, οργανωτικών και οικονομικών εμποδίων εξαιτίας των οποίων δεν μπορούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να ασκήσουν πραγματικά τη δημοκρατική επιρροή τους στις πολιτικές της Ένωσης μέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών, όπως προβλέπουν οι Συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην πρότασή της και τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να σταματήσει ο αποκλεισμός ορισμένων ομάδων πολιτών όπως π.χ. των τυφλών και εκείνων που ζουν στο εξωτερικό, από την άσκηση του δικαιώματός τους να στηρίζουν πρωτοβουλίες πολιτών, εφόσον αυτός ο αποκλεισμός περιορίζει την ισότητα και τη δυνατότητα δραστηριοποίησης μεταξύ των πολιτών·
   να προβούν σε αναθεώρηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος να συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές στη χώρα διαμονής τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες τους να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμένουν εκτός ΕΕ, ιδίως με την έγκαιρη πραγματοποίηση μιας εκστρατείας ενημέρωσης·
   να δώσουν την κατάλληλη προσοχή στη διαρκώς πολυπληθέστερη κατηγορία ψηφοφόρων που αποκλείονται εντελώς όσον αφορά τις εθνικές εκλογές, διότι δεν μπορούν να ψηφίσουν ούτε στην πατρίδα τους ούτε στη χώρα που διαμένουν.

o
o   o

179.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.
(3) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(4) ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.
(5) Οδηγία 2010/64/ΕΕ της 20ής Οκτωβρίου 2010, οδηγία 2012/13/EΕ της 22ας Μαΐου 2012, οδηγία 2013/48/EΕ της 22ας Οκτωβρίου 2013.
(6) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(7) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(8) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(9) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(10) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(11) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(12) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(13) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(14) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0594.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0062.
(17) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 101.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0387.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.
(21) ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 405.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0322.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0031.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0350.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0058.
(28) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 1.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0203.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(32) Πρόγραμμα δράσης Διεθνούς Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) § 7.2 και 7.3.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0070
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0174.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου