Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2040(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0197/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0197/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 23
CRE 07/09/2015 - 23

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0287

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 85k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014
P8_TA(2015)0287A8-0197/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (2015/2040(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 246 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 106 και 192 και του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Επιτρόπους, ιδίως τα άρθρα 1.3 έως 1.6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 118 και το Παράρτημα XVI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0197/2015),

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α.  οι ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1994, αποτελούν πλέον καθιερωμένη πρακτική, η οποία ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνει τα εν λόγω θεσμικά όργανα πιο κοντά στους ευρωπαίους πολίτες·

Β.  οι ακροάσεις είναι απαραίτητες επειδή επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διαθέτει τεκμηριωμένη γνώμη για την Επιτροπή όταν παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης που επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει καθήκοντα·

Γ.  η διαδικασία ακρόασης παρέχει στο Κοινοβούλιο και στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αξιολογήσουν την προσωπικότητα, τα προσόντα, την ετοιμότητα και τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου, καθώς και τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο·

Δ.  η διαδικασία ακρόασης αυξάνει τη διαφάνεια και ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της Επιτροπής στο σύνολό της·

Ε.  η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απαίτηση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Jean-Claude Juncker το 2014, οι κυβερνήσεις πρότειναν έναν αριθμό ανδρών υποψηφίων, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που προτάθηκαν προέρχονται κυρίως από κράτη μέλη με μικρότερο πληθυσμό και ότι τα μεγαλύτερα κράτη μέλη αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό αυτή την απαίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη δίκαιη λύση είναι να ζητηθεί από κάθε κράτος μέλος να προτείνει δύο υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, ούτως ώστε ο ορισθείς πρόεδρος να είναι σε θέση να προτείνει ένα Σώμα Επιτρόπων υψηλής ποιότητας που θα έχει ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών·

ΣΤ.  η διαδικασία ακρόασης, αν και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, μπορεί πάντοτε να βελτιωθεί, ιδίως μέσω περισσότερο ευέλικτων και δυναμικών ανταλλαγών μεταξύ του Επιτρόπου και των μελών της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ακρόαση·

Ζ.  η ακρόαση του ορισθέντος αντιπροέδρου Frans Timmermans επισήμανε την ανάγκη να προσαρμοστούν οι διαδικασίες του Κοινοβουλίου για την περίπτωση που οι μελλοντικές Επιτροπές έχουν ειδικό καθεστώς για έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους·

H.  το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση προάγει [...] την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» και το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές»·

1.  θεωρεί ότι οι δημόσιες ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες του κάθε υποψηφίου και την επαγγελματική του καταλληλότητα για τη θέση·

2.  θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτείνουν τους υποψηφίους τους, προκειμένου να διατίθεται επαρκής χρόνος ώστε ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής να προβεί στη κατανομή των χαρτοφυλακίων λαμβάνοντας υπόψη την εργασιακή πείρα και το ιστορικό του υποψηφίου, και το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει τις ακροάσεις και τις αξιολογήσεις του, και καλεί τον Πρόεδρό του να διεξαγάγει συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού·

3.  θεωρεί επίσης ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προτείνει δύο τουλάχιστον υποψηφίους –άνδρες και γυναίκες σε ισότιμη βάση– προς εξέταση από τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να πετύχει και η Ένωση, στο πλαίσιο των δικών της θεσμικών οργάνων, τους στόχους που έχει θέσει σχετικά με την ισότητα των φύλων·

4.  θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οικογενειακά συμφέροντα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.6 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων· θεωρεί ότι η επιβεβαίωση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της απουσίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, βάσει επί της ουσίας ανάλυσης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης από την αρμόδια επιτροπή·

5.  υπενθυμίζει ότι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ακροάσεων είναι οι επιτροπές· θεωρεί, ωστόσο, ότι όταν ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει πρωτίστως οριζόντιες αρμοδιότητες, η ακρόαση θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να διεξάγεται υπό μια διαφορετική μορφή όπως μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ή μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, υπό την προϋπόθεση η συνεδρίαση αυτή να παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου και να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές επιτρέποντάς τους να ακούσουν τον Επίτροπό τους·

6.  θεωρεί ότι το γραπτό ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται πριν από κάθε ακρόαση θα πρέπει να επιτρέπει 7 ερωτήσεις αντί για 5, αλλά ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες υποερωτήσεις κάτω από κάθε ερώτηση·

7.  θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερο να τίθενται περίπου 25 ερωτήσεις, αλλά να επιτρέπεται σε κάθε ερωτώντα να δευτερολογεί αμέσως, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και ο ανακριτικός χαρακτήρας των ακροάσεων·

8.  θεωρεί ότι οι διαδικασίες για την παρακολούθηση των απαντήσεων των ορισθέντων Επιτρόπων κατά τη διάρκεια των ακροάσεων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του ελέγχου και στην ενίσχυση της ευθύνης της Επιτροπής στο σύνολό της· ζητεί, επομένως, την περιοδική επανεξέταση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται από τους ορισθέντες Επιτρόπους μετά την έναρξη της θητείας τους·

9.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές κατά τη συνεδρίαση αξιολόγησης των συντονιστών μετά τις ακροάσεις:

   εάν οι συντονιστές εγκρίνουν ομόφωνα τον υποψήφιο: εγκριτική επιστολή·
   εάν οι συντονιστές απορρίπτουν ομόφωνα τον υποψήφιο: απορριπτική επιστολή·
   εάν οι συντονιστές που αντιπροσωπεύουν μια σαφή πλειοψηφία εγκρίνουν τον υποψήφιο: επιστολή στην οποία αναφέρεται η έγκριση του υποψήφιου από μια ευρεία πλειοψηφία (οι μειοψηφίσαντες μπορούν να ζητήσουν να αναφερθεί ότι η ομάδα τους δεν συμμερίζεται την άποψη της πλειοψηφίας)·
   εάν δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία, ή εάν υπάρχει πλειοψηφία (αλλά όχι συναίνεση) κατά του υποψηφίου, και εάν οι συντονιστές το κρίνουν αναγκαίο:
   θα πρέπει καταρχάς να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω περαιτέρω γραπτών ερωτήσεων·
   εάν οι συντονιστές εξακολουθούν να παραμένουν ανικανοποίητοι: θα μπορούν να ζητήσουν μια επιπλέον ακρόαση διάρκειας 1,5 ώρας, με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων·
   εάν εξακολουθεί να μην υπάρχει συναίνεση ή συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των συντονιστών: ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής·
   η σαφής πλειοψηφία στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελείται από συντονιστές που μαζί αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών της επιτροπής·

10.  επισημαίνει ότι οι ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014 αποτέλεσαν αντικείμενο μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης και από το ευρύ κοινό σε σύγκριση με προηγούμενες ακροάσεις, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στην εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· πιστεύει ότι ο αντίκτυπος και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να αυξηθεί στο μέλλον· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη διαδικασία των ακροάσεων·

11.  πιστεύει ότι:

   θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου όπου θα είναι διαθέσιμα τα βιογραφικά σημειώματα των ορισθέντων Επιτρόπων και οι απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις, πριν από τις δημόσιες ακροάσεις, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·
   θα πρέπει να υπάρχει ειδικός και ορατός χώρος στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου όπου θα αναρτώνται οι αξιολογήσεις εντός διαστήματος 24 ωρών·
   θα πρέπει να αλλάξει ο κανόνας ώστε αναφέρεται σε διάστημα 24 ωρών μετά την αξιολόγηση, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση ορισμένων αξιολογήσεων απαιτείται πρώτα διενέργεια άλλων διαδικασιών·

12.  θεωρεί ότι οριζόντια θέματα που επηρεάζουν τη σύνθεση, τη δομή και τις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής στο σύνολό της και τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από έναν μεμονωμένο ορισθέντα Επίτροπο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκλεγέντος Προέδρου της Επιτροπής· θεωρεί ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται σε συνεδριάσεις μεταξύ του εκλεγέντος Προέδρου και της Διάσκεψης των Προέδρων (σε μια συνεδρίαση πριν από την έναρξη της διαδικασίας ακρόασης και σε μια άλλη μετά τη λήξη της διαδικασίας ακρόασης)·

13.  θεωρεί ότι ο έλεγχος των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων· θεωρεί, ωστόσο, ότι το σημερινό πεδίο των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων είναι υπερβολικά περιορισμένο, και καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους σχετικούς κανόνες της το συντομότερο δυνατό· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εκπονήσει, τους προσεχείς μήνες, κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή σύστασης ή έκθεσης πρωτοβουλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταρρύθμιση των διαδικασιών σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων· θεωρεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων και οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα συντηρούμενα από αυτούς μέλη της οικογένειάς τους·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 285 Ε της 22.11.2006, σ. 137.
(2) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 98.
(3) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 152.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου