Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2234(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0240/2015

Predkladané texty :

A8-0240/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 25
CRE 07/09/2015 - 25

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0289

Prijaté texty
PDF 285kWORD 100k
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
P8_TA(2015)0289A8-0240/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o ochrane finančných záujmov Európskej únie: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (2014/2234(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2012 k niektorým návrhom týkajúcim sa spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2014 až 2020,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 16/2013 s názvom Hodnotenie „jednotného auditu“ a spoliehanie sa Komisie na prácu vnútroštátnych kontrolných orgánov v oblasti súdržnosti,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka za rok 2013,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0240/2015),

A.  keďže dve reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) mali za následok väčšiu rôznorodosť a komplexnosť pravidiel;

B.  keďže zložitejšie pravidlá vedú k väčšiemu počtu chýb v praxi;

C.  keďže je nevyhnutné plniť ciele SPP a zároveň sa musí zabezpečiť vzájomné porozumenie a dôvera medzi všetkými inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi v záujme účinného vykonávania SPP;

D.  keďže účinnejšia a efektívnejšia reforma SPP si vyžaduje zjednodušenie a nižšiu mieru byrokracie v záujme splnenia cieľov SPP;

E.  keďže náklady na kontroly a poskytovanie poradenstva zainteresovaným stranám a poľnohospodárom sa v súčasnosti odhadujú na 4 miliardy EUR ročne na úrovni členských štátov a pravdepodobne budú narastať, čo by mohlo nastať aj v prípade mier chybovosti, v súvislosti s vykonávaním najnovšej reformy SPP, najmä so zreteľom na zavedenie opatrení v oblasti tzv. ekologizácie;

F.  keďže reforma v roku 2013 mala za následok významné zmeny v údajoch požadovaných od poľnohospodárov, ktoré sú súčasťou žiadostí a ich odôvodnení, a zaviedla nové požiadavky, ktoré predstavujú riziko vyššej miery chybovosti v počiatočnej fáze zameranej na získavanie poznatkov a v adaptačnej fáze;

G.  keďže je dôležité, aby hospodárske subjekty neboli zaťažované neprimeraným počtom kontrol;

H.  keďže na účinné vykonávanie SPP je potrebné plniť ciele SPP a zároveň zabezpečiť vzájomné porozumenie a dôveru medzi všetkými inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi;

I.  keďže poľnohospodári dostávajú podnety na poskytovanie služieb, ktoré sa týkajú napríklad krajiny, biodiverzity poľnohospodárskej pôdy a stability klímy, hoci nemajú žiadnu trhovú hodnotu;

J.  keďže náklady na kontroly a poskytovanie poradenstva zainteresovaným stranám a poľnohospodárom na úrovni členských štátov sa v súčasnosti odhadujú na štyri miliardy EUR; zdôrazňuje potrebu minimalizovať náklady na kontroly a s nimi spojenú administratívnu záťaž;

K.  keďže kontroly zamerané na výsledky sa môžu stať užitočnou metodikou, pričom je nevyhnutné zabezpečiť stabilitu a možnosť prístupu zo strany správnych orgánov s cieľom vybudovať dôveru u konečných príjemcov; pripomína však, že nie je možné uplatňovať univerzálny systém na rôzne druhy a veľkosti poľnohospodárskych podnikov v EÚ;

L.  keďže cieľom ekologizačných opatrení, ktoré zaviedla posledná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky, je dosiahnuť lepšiu poľnohospodársku udržateľnosť prostredníctvom rozličných nástrojov:

   jednoduchšie a cielenejšie krížové plnenie;
   ekologické priame platby a dobrovoľné opatrenia, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a zmenu klímy v rámci rozvoja vidieka;

M.  keďže Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka(1) považovalo za nevyhnutné vzniesť voči niekoľkým platobným agentúram 51 výhrad;

1.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že „podmienky týkajúce sa výdavkov spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2014 – 2020 sú i naďalej zložité“(2); pripomína však, že zložitosť SPP je spôsobená rozmanitosťou poľnohospodárskej činnosti v Európe a zjednodušenie nesmie viesť k odstráneniu nástrojov, ktoré boli prijaté;

2.  požaduje menej byrokratickú SPP v záujme zníženia chybovosti a zavedenie nástrojov, ktoré umožnia rozlišovať medzi chybou a podvodom;

3.  žiada, aby sa v prípade využitia zistení z kontrol a pri prípadnom uložení sankcií rozlišovalo medzi neúmyselným zanedbaním a prípadmi podvodu, keďže zanedbanie spravidla nespôsobuje daňovým poplatníkom žiadne finančné škody;

4.  požaduje menej byrokratickú SPP, ktorú možno jednoznačne vykonávať a vykladať s cieľom znížiť mieru chybovosti a vytvoriť nástroje, ktoré umožnia rozlišovať medzi chybou a podvodom, pričom sa zaistí, aby poľnohospodári boli naďalej schopní zabezpečovať životne dôležitú výrobu potravín, čo je prioritou tejto politiky; domnieva sa, že ďalšie odstraňovanie zložitosti a že zefektívnenie SPP je jedným z kľúčových faktorov na prilákanie nových účastníkov do poľnohospodárskeho sektora a takisto na udržanie týchto účastníkov a ich zručností s cieľom zabezpečiť prosperujúci poľnohospodársky sektor EÚ v budúcnosti; v tejto súvislosti očakáva prijatie prísnych opatrení v rámci lepšieho regulačného programu; víta rozhodnutie Komisie predĺžiť lehotu na podávanie žiadostí o priame platby o jeden mesiac a považuje to za krok smerom k zníženiu miery chybovosti SPP;

5.  naliehavo žiada, aby sa s cieľom znížiť mieru chybovosti poskytli vnútroštátnym orgánom aj poľnohospodárom jasnejšie usmernenia;

6.  podporuje iniciatívu Komisie na zjednodušenie SPP s okamžitým preskúmaním opatrení, ktoré sa dajú rýchlo vykonávať, pretože by to znamenalo prínos pre poľnohospodárov, platobné agentúry, inštitúcie EÚ a daňových poplatníkov; zároveň naliehavo žiada, aby sa pri strednodobom preskúmaní predložili návrhy na zmeny základného legislatívneho aktu s cieľom ich posúdenia pre reformu v ďalšom období financovania;

7.  obáva sa, že najpravdepodobnejšia miera chybovosti, ktorú určuje Dvor audítorov, sa v oblasti priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky počas obdobia 2014 – 2020 zvýši, a to najmä v dôsledku skutočnosti, že v nasledujúcom rámci krížového plnenia ešte nie je zohľadnené zníženie miery zbytočnej zložitosti tejto politiky vo vzťahu k riadiacim orgánom alebo príjemcom;

8.  pripomína, že Európsky parlament a Dvor audítorov často zdôrazňujú potrebu usilovať sa o dosiahnutie náležitej rovnováhy medzi menším administratívnym zaťažením a účinnou finančnou kontrolou;

9.  konštatuje, že náklady na kontrolu spoločnej poľnohospodárskej politiky už teraz predstavujú 4 miliardy EUR ročne a že sa týkajú 50 miliónov transakcií, pričom na poľnohospodárstvo je vyhradený rozpočet vo výške približne 58 miliárd EUR;

10.  víta skutočnosť, že Komisia uprednostňuje nové zjednodušenie SPP a že najprv navrhuje zjednodušiť určitý počet delegovaných a vykonávacích aktov;

11.  dôrazne sa zasadzuje o to, aby sa zvýšila kvalita a konzistentnosť, a nie počet kontrol v poľnohospodárstve, ktoré vykonávajú členské štáty, Komisia a Dvor audítorov;

12.  zdôrazňuje tiež, že kontroly sú garanciou toho, že finančné prostriedky z rozpočtu EÚ vyhradené na financovanie nástrojov SPP sú správne vynakladané;

13.  pripomína, že cieľom systému jednotného auditu je zaviesť jeden reťazec auditov, ktorých rozsah by siahal od konečných príjemcov po inštitúcie Európskej únie;

14.  považuje za poľutovaniahodné, že systém jednotného auditu ešte nie je účinný a že systémy kontrol, ktoré zaviedli členské štáty, nefungujú v plnej miere; pripomína členským štátom ich povinnosť zabezpečovať účinné kontroly na prvej úrovni a zároveň udržiavať zaťaženie poľnohospodárov na čo najnižšej úrovni, ako aj existujúce možnosti zavedenia flexibility pri organizovaní kontrol;

15.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby smerodajne našli spôsoby, ako optimalizovať a skombinovať kontroly súvisiace so SPP tak, aby vybraní príjemcovia boli pokiaľ možno podrobovaní iba jednému kolu kontrol ročne;

16.  zdôrazňuje, že podľa výročnej správy Dvora audítorov za rozpočtový rok 2013:

   a) by bola najpravdepodobnejšia chybovosť v oblasti priamych platieb o 1,1 % nižšia, a teda relatívne porovnateľná s 2 % prahom významnosti, keby národné orgány využili informácie, ktoré mali k dispozícii, a aspoň čiastočne týmto chybám predchádzali, odhalili a opravili ich(3);
   b) najpravdepodobnejšia miera chybovosti by sa v prípade rozvoja vidieka znížila o 2 %, ak by národné orgány boli použili všetky dostupné informácie umožňujúce predchádzanie chybám a ich odhaľovanie a opravovanie(4);

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia musela upraviť smerom nahor miery chybovosti, ktoré oznámilo 42 zo 68 platobných agentúr, ktorých zvyšková chybovosť bola vyššia ako 2 %, napriek tomu, že takmer všetky platobné agentúry pre priame platby získali od certifikačných orgánov akreditáciu a certifikáciu, a napriek skutočnosti, že 79 z 82 vyhlásení o vierohodnosti platobných agentúr dostalo v roku 2013 od certifikačných orgánov bezvýhradné stanovisko;

18.  očakáva, že nové úlohy certifikačných orgánov, ktoré im udeľujú nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a (EÚ) č. 1306/2013, povedú k vyššej spoľahlivosti údajov oznamovaných členskými štátmi v súvislosti s hospodárením s poľnohospodárskymi fondmi EÚ;

19.  vyzýva Komisiu, aby zmenila usmernenia pre certifikačné orgány s cieľom dôkladnejšie overiť vypracované štatistické správy;

20.  pripomína Komisii svoju požiadavku, aby vypracovala návrhy s cieľom sankcionovať nepravdivé alebo nesprávne podávanie správ platobnými agentúrami vrátane týchto troch aspektov: kontrolných štatistík, vyhlásení platobných agentúr a práce, ktorú vykonávajú certifikačné orgány; požaduje, aby Komisia bola oprávnená zrušiť akreditáciu platobných agentúr, pokiaľ sa vyskytnú vážne prípady poskytnutia skreslených informácií;

21.  očakáva, že Komisia bezodkladne v plnej miere využije proces zjednodušenia SPP, najmä pokiaľ ide o zaťažujúce a zložité právne predpisy v oblasti krížového plnenia a ekologizácie, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú poľnohospodárov v celej Európe;

22.  podporuje iniciatívu Komisie na zjednodušenie SPP prostredníctvom bezprostredného posúdenia opatrení, ktoré sa dajú rýchlo vykonávať, pretože by to znamenalo prínos pre poľnohospodárov, platobné agentúry, inštitúcie EÚ a daňových poplatníkov; takisto naliehavo žiada, aby boli predložené návrhy na zmeny základného legislatívneho aktu; vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zjednodušenie SPP, berúc do úvahy spätnú väzbu od zainteresovaných strán v sektore poľnohospodárstva;

23.  zasadzuje sa o posilnenie a prísnejšie vykonávanie jednotného auditu prostredníctvom koordinácie kontrolných činností, ktoré vykonávajú rôzne inštitúcie, a žiada, aby sa administratívne zaťaženie vyplývajúce z auditov zmiernilo, aby sa tak poľnohospodári nemuseli podrobiť rôznym návštevám pri rozličných príležitostiach zo strany príslušných orgánov alebo nadmerným alebo viacerým kontrolám vykonávaným Komisiou a Dvorom audítorov v tom istom roku, na základe akýchkoľvek a všetkých predpisov, čo by následne znížilo zaťaženie poľnohospodárov vďaka obmedzeniu počtu kontrol; požaduje združovanie úloh auditu a kontrol vykonávaných certifikačnými orgánmi a inými orgánmi členských štátov; konštatuje, že poradenstvo poskytnuté vnútroštátnymi orgánmi aj Komisiou v usmerneniach pre poľnohospodárov o vykonávaní SPP je často v rozpore s kritériami posudzovania, ktoré používa Dvora audítorov, čo má za následok pokuty, ktoré sú neprimerané aj neočakávané;

24.  zastáva integrovaný prístup ku kontrolám tak, že sa všetky kontroly vyžadované v danom poľnohospodárskom podniku vykonajú podľa možnosti v rovnakom čase, aby sa tak udržiaval nízky počet návštev na mieste a aby sa mohli obmedziť s tým spojené finančné a časové náklady a zaťaženia pre správne orgány a poľnohospodárov a zefektívnil proces kontroly;

25.  pripomína Komisii, že riziko neúmyselných chýb vyplývajúcich zo zložitých právnych predpisov nesie v konečnom dôsledku príjemca; žiada racionálnu, primeranú a účinnú politiku sankcií na podporu tohto prístupu, napríklad predchádzanie dvojitému sankcionovaniu za tú istú chybu v rámci jedného platobného systému, ako aj krížového plnenia;

26.  domnieva sa, že s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie projektu by sa nemalo prerušiť vyplácanie platieb v prípade zistenia menej závažných a/alebo administratívnych chýb;

27.  žiada, aby Komisia, členské štáty a Dvor audítorov ďalej rozvíjali stratégie auditu založené na riziku a zohľadňujúce všetky príslušné údaje vrátane predbežného určenia subjektov s najlepšími/najhoršími výsledkami podľa oblastí politík;

28.  zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť kritériá s cieľom určiť, ktoré členské štáty sú označené ako štáty s najlepšími/najhoršími výsledkami;

29.  pripomína, že pokiaľ ide o hospodárenie s fondmi EÚ, mnohé členské štáty možno považovať za štáty s najslabšími/najhoršími výsledkami, podľa toho, o akú oblasť politík ide;

30.  trvá na tom, že vymedzenie výkonnosti v súvislosti s kontrolami by malo vychádzať z kontrolných zoznamov a malo by mať v prvom rade za následok kvalitu kontrol, ktoré vykonávajú členské štáty, a administratívnych systémov, tzn. účinnosť, konzistentnosť a spoľahlivosť riadiacich a certifikačných orgánov;

31.  domnieva sa, že odmenou pre členské štáty, ktoré dosahujú najlepšie výsledky vo všetkých oblastiach politík, by malo byť zníženie počtu kontrol zo strany Únie;

32.  domnieva sa, že vývoj a vykonávanie kontrol zameraných na výsledky by sa v žiadnom prípade nemali stať zdrojom zvýšenej neistoty, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok potravín v EÚ;

33.  vyzýva členské štáty s najlepšími výsledkami, aby svoje skúsenosti odovzdali členským štátom s najhoršími výsledkami;

34.  požaduje, aby Komisia nabádala na výmenu najlepších postupov, aby sa tak zabezpečilo čo najbezproblémovejšie vykonávanie kontrol a čo najmenší rušivý vplyv na poľnohospodárov;

35.  konštatuje, že podľa článku 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky „členské štáty zabezpečia určitú minimálnu úroveň na mieste potrebnú na účinné riadenie rizík a túto minimálnu úroveň v prípade potreby zvyšujú. Členské štáty môžu znížiť uvedenú minimálnu úroveň v prípade, že systémy riadenia a kontroly fungujú správne a miera chybovosti dosahuje primeranú úroveň.“;

36.  žiada Komisiu, aby presnejšie vymedzila primeranú úroveň uvedenú v článku 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a začala v tejto súvislosti viesť dialóg s Európskym parlamentom a Dvorom audítorov;

37.  nabáda členské štáty, aby ako strednodobý až dlhodobý cieľ ďalej rozvíjali iniciatívy v oblasti elektronickej správy zamerané na znižovanie chybovosti prostredníctvom predchádzania chybám vo fáze podávania žiadostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako strednodobý a dlhodobý cieľ dodržali cieľový termín – ako je uvedené v článku 122 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach – pre prechod na systém elektronickej výmeny údajov, ktorý je uplatňovaný v prípade žiadosti o projekty, riadenia projektov a ich kontroly; nazdáva sa, že plná transparentnosť údajov a prístup k nim sú nevyhnutné na zabránenie zneužitiu a boj proti nemu; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila povinné zverejňovanie dokumentácie, ktorú poskytujú všetci príjemcovia;

38.  je presvedčený, že úplné pokrytie vidieckych oblastí rýchlym širokopásmovým pripojením spolu s výrazným zvýšením povedomia a zaškoľovaním o jeho používaní bude zásadným nástrojom s cieľom umožniť poľnohospodárom využívať najnovšie systémy podávania žiadostí a nárokov súvisiacich s SPP;

39.  požaduje ďalšie úsilie zamerané na zníženie zložitosti systémov podávania žiadostí a formulárov žiadostí pre poľnohospodárov a podporuje intenzívnejšie využívanie technológie elektronickej verejnej správy členskými štátmi, aby sa v postupe podania žiadosti vopred zabránilo chybám, čo si bude vyžadovať prístup príjemcov k širokopásmovému internetu; nabáda Komisiu, aby vytvorila program na pomoc pri vzdelávaní poľnohospodárov vo vyššom veku; zdôrazňuje značné investície do širokopásmových sietí vo vidieckych oblastiach a vyzýva členské štáty, aby sa snažili o digitalizáciu procesu podávania žiadostí; pripomína, že spoľahlivé používanie technológií elektronickej verejnej správy si vyžaduje, aby členské štáty vyvinuli, financovali alebo spolufinancovali takéto technológie;

40.  vyzýva členské štáty, aby vykonávali programy digitalizácie týkajúce sa vzťahov medzi verejnou správou a poľnohospodárskymi podnikmi s cieľom získať „jediný súbor pre poľnohospodársky podnik“, ktorý bude zahŕňať integrované a synchrónne spravovanie údajov o plodinách; zastáva názor, že vďaka takémuto zjednodušeniu by sa zlúčili položky, ktoré sú v súčasnosti spravované oddelene (plány pestovania plodín, plány individuálneho poistenia a denníky), keďže poľnohospodárske podniky by podali jediné vyhlásenie, ktoré by sa potom poskytlo jednotlivým vládnym orgánom, čo by viedlo k väčšej účinnosti kontrol vykonávaných týmito orgánmi, a tým k zníženiu rizika chýb v platbách a k zefektívneniu kontrol;

41.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že vládne/regionálne orgány, ktoré sa zaoberajú vykonávaním novej SPP, navzájom komunikujú a účinne spolupracujú v prospech poľnohospodárov vykonávajúcich túto politiku v praxi;

42.  nazdáva sa, že vývoj a prijatie riešení založených na priemyselnom internete, ktoré sú uplatňované tak v poľnohospodárstve, ako aj pri kontrolách, najmä pokiaľ ide o integrované riešenia pre prijímateľov a platobné agentúry, môžu priniesť mnoho dlhodobých výhod; očakáva, že tieto riešenia priaznivo ovplyvnia konzistentnosť, spoľahlivosť a nákladovú efektívnosť kontrol; naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala a uskutočnila pilotné projekty v tejto oblasti; pripomína, že tento prístup je závislý od toho, aké záväzky prijmú členské štáty v súvislosti so zavedením rýchlych širokopásmových pripojení vo vidieckych oblastiach v celej EÚ;

43.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane, okrem iného, Dvora audítorov, členských štátov a organizácií prijímateľov, na príprave dlhodobej stratégie, ktorá sa bude usilovať o nájdenie spôsobov, ktoré nesúvisia s danou oblasťou politiky, ako zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu záťaže pre príjemcov a inšpektorov vyplývajúcej z budúcich reforiem SPP a zmien základných aktov;

44.  žiada Komisiu, aby pri vypracúvaní návrhu legislatívneho aktu týkajúceho sa oblasti ekologického záujmu v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 dodržiavala zásadu kontrolovateľnosti, ktorá je už platná v oblasti rozvoja vidieka;

45.  žiada Komisiu, aby sa v hodnotiacej správe stanovenej v článku 110 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, nazvanom Monitorovanie a hodnotenie SPP, venovala otázke znižovania minimálnej úrovne kontrol, ktoré je stanovené v článku 59 uvedeného nariadenia;

46.  žiada Komisiu, aby vypracovala oznámenie o možnosti zaviesť systémy riadenia založeného na výkonnosti vo všetkých oblastiach SPP, najmä v časti rozvoja vidieka zameranej na investície, s cieľom podnietiť diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami smerujúcu k zavedeniu tejto zásady do právnych predpisov EÚ;

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskej rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka za rok 2013.
(2) Stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2012 k niektorým návrhom týkajúcim sa spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2014 až 2020.
(3) Pozri bod 3.8 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013.
(4) Pozri bod 4.8 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia