Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2210(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0223/2015

Внесени текстове :

A8-0223/2015

Разисквания :

PV 07/09/2015 - 26
CRE 07/09/2015 - 26

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.10
CRE 08/09/2015 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0290

Приети текстове
PDF 582kWORD 121k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Семейните предприятия в Европа
P8_TA(2015)0290A8-0223/2015

Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно семейните предприятия в Европа (2014/2210(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид посочените от Европейската комисия през 2003 г. критерии за определение на понятието „малки и средни предприятия“ (МСП),

—  като взе предвид „Плана за действие „Предприемачество 2020 г.“ на Европейската комисия (COM(2012)0795),

—  като взе предвид доклада за 2009 г. на Експертната група на Европейската комисия „Преглед на въпросите, свързани със семейните предприятия: изследвания, мерки относно политиката и съществуващи проучвания“,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно улесняване на достъпа на МСП до финансиране(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Мисли първо за малките!“: „Small Business Act“ за Европа (COM(2008)0394),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8‑0223/2015),

A.  като има предвид, че собствеността е защитена съгласно член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че семейните предприятия като цяло в миналото са оказвали голям принос за засилване на европейската икономика и играят съществена роля за икономическия растеж и социалното развитие, тъй като спомагат за намаляването на безработицата, особено сред младите хора, и за инвестирането в човешки капитал; като има предвид, че семейните предприятия се предават поколения наред, което засилва стабилността на икономиката; като има предвид, че семейните предприятия обикновено играят жизненоважна роля в регионалното развитие по отношение на заетостта, преноса на ноу-хау и регионална организация; като има предвид, че множество политики, насочени към семейните предприятия, биха могли да насърчават предприемачеството и да мотивират европейските семейства да започнат собствен семеен бизнес;

В.  като има предвид, че според Family Business Yearbook (Годишника за семейните предприятия) на Ernst & Young за 2014 г. при 85% от всички европейски предприятия става въпрос за семейни предприятия, които осигуряват 60% от работните места в частния сектор;

Г.  като има предвид, че семейните предприятия са различни по големина, което ги излага на различни трудности и проблеми;

Д.  като има предвид, че въпреки че по-голямата част от семейните предприятия са МСП, семейните предприятия могат да бъдат малки, средни или големи, регистрирани или нерегистрирани на фондовата борса; като има предвид, че те са били широко приравнявани към малките и средните предприятия, като се е пренебрегвал фактът, че има и много големи многонационални корпорации, които са семейни предприятия; като има предвид, че в някои държави — членки на ЕС, малка група от семейни предприятия всъщност е отговорна за голяма част от общия оборот на всички предприятия и по този начин допринася значително за запазването на работните места, включително по време на криза, за създаването на работни места и растеж и за икономическия успех на дадена държава; като има предвид, че множество семейни предприятия, които не попадат в определението за МСП, но в същото далеч не са големи корпорации, не могат да се възползват от някои възможности за финансиране и също така не се освобождават от някои задължения; като има предвид, че това води неизбежно до излишна бюрокрация, която представлява особено тежко бреме за семейните предприятия със средна пазарна капитализация;

Е.  като има предвид, че значителен брой семейни предприятия осъществяват дейност в повече от една държава, което означава, че моделът на семейните предприятия е с транснационално измерение;

Ж.  като има предвид, че прякото данъчно облагане и наследственото право попадат в правомощията на държавите членки, и като има предвид, че някои държави членки са приели мерки за подкрепа на семейните предприятия и за разрешаване на техните безпокойства;

З.  като има предвид, че семейните предприятия се възприемат като изразители на висока степен на порядъчност и на ценности, които ръководят техните стопански операции и въвеждат високи стандарти за корпоративна социална отговорност по отношение на техните служители и околната среда, което също така създава благоприятна среда за баланс между професионалния и личния живот; като има предвид, че семейните предприятия обикновено гарантират, че знанията и уменията ще бъдат предадени и че в определени случаи те играят важна роля при социалните връзки;

И.  като има предвид, че в селското стопанство семейните земеделски стопанства са най-често срещаният стопански модел и че те оказват основен принос за предотвратяването на обезлюдяването на селските райони, както и че в много случаи осигуряват единствения източник на заетост в регионите на Европа с изоставащо развитие, особено в по-слабо индустриализираните региони; като има предвид, че семейните земеделски стопанства представляват успешен модел, тъй като в общ план те прилагат на практика принципа на екологично-социалната кръгова икономика, и че в този контекст жените като ръководители в земеделските стопанства демонстрират не само предприемаческо мислене, но освен това разполагат със специфични комуникативни и социални умения;

Й.  като има предвид, че експертната група на Комисията по въпросите на семейните предприятия приключи своята дейност преди повече от пет години и че оттогава не е бил даван ход на каквато и да била нова европейска инициатива на равнището на ЕС; като има предвид, че на национално и европейско равнище все още липсват изследвания и данни, които да помагат за вникването в специфичните нужди и структури на семейните предприятия;

K.  като има предвид, че в ЕС не съществува каквото и да било правно обвързващо, конкретно, просто и хармонизирано определение на понятието „семейно предприятие“;

Л.  като има предвид, че поради липсата на определение не е възможно събирането на сравними данни в държавите – членки на ЕС, с цел повишаване на осведомеността относно специфичното положение и икономическите резултати на семейните предприятия; като има предвид, че тази липса на надеждни и съпоставими данни може да възпрепятства политиката на вземане на решения и може да означава, че не са удовлетворени нуждите на семейните предприятия;

M.  като има предвид, че семейните предприятия, освен икономическото си значение, имат и важна роля в социално отношение;

Н.  като има предвид, че не във всички 28 държави — членки на ЕС, съществуват асоциации или други структури за представителство на интереси, които да отделят изрично внимание на потребностите на семейните предприятия;

O.  като има предвид, че усилията на равнище на ЕС за насърчаване на предприемачеството и стартиращите предприятия следва да бъдат подобрени и допълнени, като се обръща по-голямо внимание на улесняването и стимулирането на дългосрочното оцеляване на семейните предприятия;

П.  като има предвид, че моделът на семейните предприятия е неравномерно разпределен в различните държави членки; като има предвид, че значителен дял от семейните предприятия в Европа имат транснационално измерение и осъществяват дейността си в различни държави членки;

Р.  като има предвид, че в ЕС жените печелят средно с 16% по-малко на час от мъжете, че е налице по-слабо представителство на жените на ръководни и висши постове и че спрямо жените и мъжете не се прилагат едни и същи трудови практики и системи на заплащане, което затруднява икономическата им независимост, пълноценното им участие на пазара на труда и съвместяването на професионалния и личния живот;

С.  като има предвид, че жените често изпълняват невидима роля или роля на подставено лице и техните позиции по отношение на трудово правоотношение и възнаграждение не получават признание, което оказва сериозно въздействие върху вноските им за социална сигурност, пенсионно и социално осигуряване, както и по отношение на признаването на способностите им, както това е видно от данните за разликата в заплащането на жените и мъжете и разликата в пенсиите(3);

Значение за икономиката

1.  Подчертава, че семейните предприятия обикновено проявяват висока степен на социална отговорност по отношение на своите служители, управляват ресурсите активно и по отговорен начин и като цяло прилагат устойчив и дългосрочен подход спрямо икономическото бъдеще на дружеството (като действат като „достоен за уважение търговец“, отговорен собственик или управител) и поради това те оказват значителен принос и за своите местни общности, и за конкурентоспособността на Европа и създават и запазват работни места;

2.  Подчертава, че семейните предприятия поради своята история са силно свързани с мястото, където предприятието извършва стопанска дейност, и поради това създават работни места дори в селските и по-малко привлекателните в икономическо отношение райони, като по този начин спомагат за борбата срещу процеса на стареене и обезлюдяване, който засяга големи райони на Европейския съюз; поради това призовава Комисията и държавите членки да полагат грижи за необходимата и ефективна по отношение на разходите инфраструктура, за да се гарантира конкурентоспособността, обновата, растежа и устойчивостта на тези предприятия, по-специално на микропредприятията и на новосъздадените дружества, и да улесняват междусекторното и трансграничното сътрудничество, като по този начин им помагат да се разрастват и да разгръщат международна дейност;

3.  Признава, че семейните предприятия са най-големият източник на заетост в частния сектор и че това, което е добро за приемствеността, обновяването и растежа в сектора на семейните предприятия, следователно е добро и за приемствеността, обновяването и растежа в икономиката на ЕС;

4.  Отбелязва, че високоспециализираните семейни предприятия играят особено важна роля като доставчици и новатори за големите предприятия и че поради своята дългосрочна и обхващаща множество поколения стопанска дейност гарантират материална сигурност за предприятията, на които те са доставчици, и по този начин допринасят в особено голяма степен за икономическия растеж;

5.  Припомня на Комисията факта, че по-голямата част от семейните предприятия са МСП(4) и че прилагането на принципа „Мисли първо за малките!“ следователно е от съществено значение, за да се адаптира законодателството на ЕС към реалностите и потребностите на тези предприятия и за да им се позволи да се възползват от програми за финансиране и от намаляване на бюрокрацията;

6.  Отбелязва, че семейните предприятия могат да играят важна роля за насърчаване на малцинствата и по-слабо представените групи да участват в местните икономики;

7.  Изтъква, че по-високата степен на доверие между членовете на семейството прави семейните предприятия много гъвкави и способни да се адаптират бързо към промените в екосоциалната среда; в същото време осъществяването на дейност в пазарни ниши за дълги периоди от време дава възможност на семейните предприятия да бъдат по-добри от другите в търсенето на нови възможности и иновации;

Финансиране

8.  Отбелязва, че семейните предприятия често имат значително по-висок коефициент на капиталова адекватност, отколкото несемейните предприятия, и че тази висока капиталова адекватност допринася за икономическата стабилност на дружествата и на икономиката като цяло, като същевременно дава възможност за по-нататъшни инвестиции в предприятието и че тази възможност не следва да бъде ограничавана;

9.  Призовава в този контекст държавите – членки на ЕС, да гарантират, че националните правила за наследяването, даряването, задлъжнялостта и капиталовата адекватност и данъчното облагане на приходите по-скоро подкрепят, а не оказват по никакъв начин дискриминационен ефект върху толкова важното за семейните предприятия финансиране със собствен капитал; припомня, че прякото данъчно облагане и наследственото право са от компетентността на държавите членки; призовава следователно държавите членки да проучат благоприятстващите задлъжнялостта фактори в данъчните си системи чрез оценка на тяхното въздействие върху финансовата структура на дружествата и равнището на инвестиции, както и да гарантират еднаквото третиране на финансирането със собствен капитал в сравнение с финансирането с дълг, за да не възпрепятстват наследяването на собственост и дългосрочните перспективи на семейните предприятия; призовава Комисията и държавите членки да проучат всяка основана на данъци дискриминация спрямо финансирането със собствен капитал в контекста на лоялна конкуренция;

10.  Подчертава, че дългосрочното осигуряване на финансирането на предприятията се е превърнало в ключов фактор за конкурентоспособността; в този контекст изтъква значението на международните стабилни структури на финансовия пазар; призовава Комисията да гарантира, че в рамките на регулирането на финансовите пазари тя не създава никакви ненужни тежести за предприятията;

11.  Призовава Комисията да разгледа възможността за разширяване на обхвата на бенефициерите на всички съществуващи инструменти за МСП и/или предприемачите, и по-специално на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), така че те да обхващат семейните предприятия със средна пазарна капитализация;

12.  Подчертава, че поради финансовата криза и неблагоприятния икономически цикъл много от функциите на семейните предприятия не са достатъчно финансирани и че е важно семейните предприятия да имат свободен и лесен достъп до алтернативни източници на финансиране;

13.  В този контекст отбелязва, че е важно да се насърчават алтернативни форми на кредитиране на семейните предприятия, като например кредитните съюзи;

Предизвикателства

14.  Отбелязва, че 35% от предприятията, които не инвестират на чуждестранни пазари, правят това поради липсата на познания за чуждестранните пазари и поради липсата на опит в разгръщането на международна дейност; поради това призовава Комисията и държавите членки да предоставят особено на по-малките семейни предприятия информация относно възможности за разгръщане на международна дейност чрез портала за интернационализация на МСП и Европейската платформа за сътрудничество между клъстери (ECCP) и да спомагат за осигуряването на по-добър обмен на опит и най-добри практики, включително възможности за разгръщане на международна дейност с помощта на интернет; освен това призовава държавите членки да осигуряват подкрепа за планираните мерки за разгръщане на международна дейност, например под формата на информация за дружествата или на експортни кредитни гаранции, премахване на бариерите пред търговията и насърчаване на специални образователни дейности за изграждане на култура на предприемачество и на култура на извършване на стопанска дейност в семейни предприятия;

15.  Отбелязва, че все по-голямото разгръщане на международната дейност на семейните предприятия предоставя повече възможности за икономически растеж и за създаване на повече на брой работни места; поради това призовава Комисията и държавите членки да предоставят на по-малките семейни предприятия помощ за по-ефективно ползване на цифровата инфраструктура;

16.  Признава, че фискалната, правната и административната среда, в която семейните предприятия (и управляваните от собствениците предприятия) осъществяват дейност, се определя от комбинираното въздействие на корпоративното законодателство и частното право;

17.  Отбелязва, че 87% от семейните предприятия са убедени, че запазването на контрола върху предприятието е един от ключовите фактори за успех(5); отбелязва, че според „Плана за действие на Комисията, озаглавен „Предприемачество 2020 г.“(6), прехвърлянето на собствеността върху дадено предприятие, както и прехвърлянето на неговото управление от едно поколение към следващото е възможно най-голямото предизвикателство за семейните предприятия;

18.  Отбелязва, че малките и средните семейни предприятия непрекъснато са изправени пред предизвикателства, свързани с необходимостта от иновации и от привличане на подходящите умения и талант; поради това призовава Комисията и държавите членки да предоставят на по-малките семейни предприятия стимули за поемане на рискове за растежа и стимули за осъществяване на обучение на персонала и за придобиване на достъп до външни знания;

19.  Призовава държавите членки да опростят административните процедури и данъчните системи, като отделят особено внимание на специфичните предизвикателства пред малките и средните предприятия и семейните предприятия;

20.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за развиването на цифровото предприемачество и цифровите умения на семейните предприятия, така че те да се възползват в пълна степен от цифровите технологии;

21.  Поради това призовава държавите членки да подобряват правната уредба за прехвърлянето на семейни предприятия, както и да създават специални инструменти за финансиране за прехвърлянето, за да се избягват проблеми с ликвидността, за да се гарантира непрекъснатостта на семейни предприятия и за да бъдат предотвратявани прибързаните продажби; призовава Комисията и държавите членки да насърчават специфично за семейните предприятия образование в областта на прехвърлянето на предприятията, структурите на управление, стратегиите на собствениците и иновационната стратегия, по-специално в държави, в които по исторически причини концепцията за семейния бизнес не е толкова добре установена, което би им осигурило успех в дългосрочен план, по-специално по отношение на прехвърлянето на предприятия;

22.  Подчертава необходимостта семейните предприятия да имат пряка връзка с образователни дейности, чрез които да бъдат непрестанно информирани за най-съвременните практики за добро стопанско управление; във връзка с това подчертава, че семейните предприятия допринасят решително за успешното осъществяване на реформите по отношение на обучението в предприятието и увеличаване броя на местата за чиракуване; отбелязва, че в дългосрочен план добре функциониращите схеми за чиракуване биха могли да допринесат за борбата с недостига на квалифицирана работна ръка и младежката безработица; посочва, че Комисията и държавите членки следва да насърчават обмен на най-добри практики относно начините, по които системите за професионално обучение биха могли да предоставят възможно най-добрата среда за семейните предприятия за инвестиране в обучение на работното място;

23.  Отбелязва необходимостта от справяне с други предизвикателства, пред които са изправени семейните предприятия, като например трудности при намирането и задържането на квалифицирана работна сила, както и значението на укрепването на образованието по предприемачество и на обучението по мениджмънт, специфично за семейните предприятия;

24.  Подчертава значението на финансираните от ЕС схеми за обучение за предприемачи от малките предприятия, които дават възможност на собствениците на семейни предприятия да адаптират своите дружества към бързо променящата се среда в резултат на нарастващата глобална икономическа интеграция, появата на нови технологии, както и съсредоточаване върху целите за постигане на нисковъглеродна и „по-зелена“ икономика;

25.  Отбелязва, че насърчаването на предприемачеството в училищата и другите образователни институции е от ключово значение за развиването на нагласи, ориентирани в по-голяма степен към предприемачеството; образователните дейности следва да включват специфични за семейните предприятия въпроси, като например собствеността, наследяването и семейното управление на предприятието заедно с информация от по-общ характер, като например значението на иновациите като средство за преосмисляне на даденото предприятие;

26.  Настоятелно призовава държавите членки да вземат предвид формалната и неформална случайна и невидима работа, извършвана от членове на семейството, включително в семейните предприятия, и насърчава държавите членки да предоставят ясна правна рамка;

27.  Подчертава, че приносът на семейните предприятия към иновациите може да бъде засилен чрез насърчаване на тяхното участие в публично-частни партньорства и клъстери и чрез насърчаване на сътрудничеството им с научноизследователски институции;

Бъдещо развитие

28.  Призовава Комисията, в контекста на по-доброто регулиране, да направи анализ на съществуващото законодателство, което оказва въздействие върху семейните предприятия, за да установи проблемите и пречките пред растежа;

29.  Призовава Комисията да възлага за извършване редовно и подходящо финансирани проучвания, в които да бъде анализирано значението на собствеността за успеха и и по-нататъшното съществуване на дадено предприятие, както и да подчертават специфичните предизвикателства, с които се сблъскват семейните предприятия, и да предложат на Европейския парламент и на държавите членки статистически осъществимо европейско определение на понятието „семейно предприятие“, разработено заедно с Евростат, като се вземат предвид различните обстоятелства в държавите членки; освен това призовава Комисията да използва съществуващата „работна група за данни за малки и средни предприятия“, за да събира достатъчно данни, включително относно семейните предприятия във всички държави членки, да дава възможност за сравнение на положението и нуждите на семейните предприятия с различен размер, както и сравнение на семейните предприятия и несемейните предприятия, да насърчава обмена на информация и обмена на примери на ноу-хау и добри практики в рамките на ЕС, например чрез създаване в Комисията на звено за контакт относно семейния бизнес и посредством оптимално използване на програми като „Еразъм за млади предприемачи“, както и да дава възможност за по-ефективно насочване на помощта;

30.  Призовава Комисията да извърши оценка на въздействието, която да сочи до каква степен е възможно да бъде разширено европейското определение за МСП от 2003 г., така че то да включва не само чисто количествени, но и качествени критерии, в които се взема предвид собствеността върху дружество, като в определението се зачитат взаимната свързаност на собствеността, контрола и ръководството, фактът, че рискът и отговорността се носят единството от самото семейство, социалната отговорност на дадено дружество и в по-общ план личният аспект на управлението на предприятието, включително участието на служителите в управлението на стопанските дейности, както и въздействието на тези фактори върху семейните предприятия, като например по отношение на държавната помощ и допустимостта на дружествата;

31.  Призовава Комисията, междувременно и в рамките на своята оценка на въздействието на законодателството, да направи оценка на осъществимостта на „тест за семейни предприятия“ (за политики, които се отнасят например до собствеността, управленските структури или поверителността), основан на теста за МСП, и ако бъде доказана осъществимостта на теста, да въведе този тест в най-кратък срок, с цел да се определи предварително въздействието на някои правни актове върху семейните предприятия и по този начин да бъдат избягвани ненужните бюрократични формалности и обременителните трудности за семейните предприятия, като се поставя специален акцент върху комбинираното въздействие на търговското и частното право;

32.  Отбелязва, че разминаванията например в областта на данъчното законодателство, схемите за субсидиране или прилагането на европейското законодателство в съседни държави могат да предизвикат проблеми за предприемачите в пограничните региони, например за тези със семейни предприятия; поради тази причина призовава държавите членки да направят преглед на предлаганото национално законодателство и предлагания метод за прилагане на европейското законодателство, за да определят въздействието върху предприемачите, като тези със семейни предприятия в пограничните региони;

33.  Призовава Комисията да създаде и да определи правомощията на вътрешна постоянна работна група, която се занимава конкретно с нуждите и характеристиките на семейни предприятия, която докладва редовно пред Парламента и държавите членки, насърчава обмена на най-добри практики между организациите на семейните предприятия в държавите членки и разпространява насоки и стандартни текстове и решения за семейните предприятия с цел преодоляване на техните специфични проблеми; също така призовава Комисията да създаде звено за „обслужване на едно гише“ за предприятия, което може да функционира като звено за връзка на европейско равнище за семейните предприятия и за групите, представляващи интересите на семейните предприятия, и да оказва помощ по специфични въпроси, свързани по-специално с европейското законодателство и с достъпа до финансиране от ЕС;

34.  Подчертава предприемаческата роля на жената в семейните предприятия; призовава Комисията да даде ход на проучване относно присъствието на жените в семейните предприятия в Европа и да направи оценка на възможностите, предлагани от семейните предприятия, за овластяване на жените, за осигуряване на равни възможности и за съчетаване на професионалния и семейния живот; подчертава необходимостта да се защити правото на жените на наследяване в семейните предприятия, наравно с мъжете, чрез насърчаване на култура на равните права на мъжете и жените, която насърчава предприемачеството сред жените в семейните предприятия, включително на ръководни позиции; подчертава също така, че семейните предприятия следва да спазват правните разпоредби, свързани с общественото осигуряване, пенсионните вноски и стандартите за безопасни условия на труд за служителите;;

35.  Припомня отново на държавите членки и на регионалните и местните органи значението на това да се предоставят достатъчно качествени и достъпни грижи за деца, възрастни хора и други лица на издръжка, както и данъчни стимули за предприятията и други обезщетения за подпомагане на жените и мъжете, които работят като служители, самостоятелно заети лица или като членове на управлението на семейни предприятия, в съвместяването на семейния и професионалния живот;

36.  Подчертава необходимостта от предоставяне на отпуск по майчинство и бащинство и родителски отпуск, който е независим и подходящо заплатен, в съответствие с нуждите на работниците, самостоятелно заетите лица и предприемачите;

37.  Призовава Комисията и държавите членки да подкрепят Европейската мрежа на посланици за женско предприемачество и Европейската мрежа на наставници за жени предприемачи, с цел да се повиши тяхната видимост;

38.  Отбелязва, че семейните земеделски стопанства са изключително свързани чрез своята поземлена собственост с мястото, където извършват дейността си; поради това призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че оцеляването на тези семейни предприятия не се излага на риск, по-специално чрез прекомерна бюрокрация; посочва важната роля на жените в семейните земеделски стопанства и призовава държавите членки да насърчават мерки за образование и обучение по стопанско управление, насочени специално към жените, заети в селското стопанство, с цел да се укрепи допълнително прякото участие на жените в семейните земеделски стопанства;

39.  Призовава Комисията да насърчава засилването на предприемаческия дух в целия ЕС, като отчита значението на семейните предприятия в икономиката на ЕС, и да създава подходяща среда за изключително високи постижения в стопанската дейност;

40.  Призовава Комисията да изготви в най-кратък срок съобщение, в което се анализира ролята на семейните предприятия с оглед на засилването на конкурентоспособността и растежа на европейската икономика до 2020 г., както и да изготви пътна карта със списък на мерките, които могат да допринасят за засилването на икономическата среда и развитието на семейните предприятия в ЕС, за повишаването на осведомеността относно семейните предприятия и предизвикателствата, пред които са изправени, както и за подобряването на тяхната конкурентоспособност, перспективите за разгръщане на международна дейност и способността за създаване на работни места;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0036.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0032.
(3) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_bg.pdf
(4) Окончателен доклад на експертната група на Европейската комисия, озаглавен „Преглед на въпросите, които са от значение за семейните предприятия“ („OVERVIEW OF FAMILY–BUSINESS–RELEVANT ISSUES“), ноември 2009 г.
(5) Барометър на европейския семеен бизнес, юни 2014 г.
(6) COM(2012)0795.

Правна информация - Политика за поверителност