Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2210(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0223/2015

Predkladané texty :

A8-0223/2015

Rozpravy :

PV 07/09/2015 - 26
CRE 07/09/2015 - 26

Hlasovanie :

PV 08/09/2015 - 5.10
CRE 08/09/2015 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0290

Prijaté texty
PDF 210kWORD 109k
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg
Rodinné podniky v Európe
P8_TA(2015)0290A8-0223/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe (2014/2210(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 17 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na kritériá vymedzenia malých a stredných podnikov (MSP) stanovené Európskou komisiou v roku 2003,

–  so zreteľom na akčný plán Európskej komisie pre podnikanie 2020 (COM(2012)0795),

–  so zreteľom na správu skupiny expertov z roku 2009 pre Európsku komisiu s názvom Prehľad dôležitých otázok súvisiacich s rodinnými podnikmi: výskum, politické opatrenia a existujúce štúdie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2013 o zlepšení prístupu MSP k financiám(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Najskôr myslieť v malom“: Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (COM(2008)0394),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0223/2015),

A.  keďže majetok treba chrániť v súlade s článkom 17 Charty základných práv Európskej únie;

B.  keďže rodinné podniky v minulosti značne prispeli k rastu európskeho hospodárstva a zohrávajú významnú úlohu v rámci hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja, ako aj pri znižovaní nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, a investovaní do ľudského kapitálu; keďže viacgeneračný charakter rodinných podnikov posilňuje stabilitu hospodárstva; keďže rodinné podniky zvyčajne zohrávajú kľúčovú úlohu v regionálnom rozvoji, pokiaľ ide o zamestnanosť, prenos poznatkov a regionálnu organizáciu; keďže politiky orientované na rodinné podniky by mohli podporiť podnikanie a mohli by byť pre európske rodiny motiváciou k tomu, aby si založili rodinný podnik;

C.  keďže podľa ročenky 2014 Ernst and Young Family Business 85 % všetkých európskych podnikov tvoria rodinné podniky, ktoré poskytujú 60 % pracovných miest v súkromnom sektore;

D.  keďže rodinné podniky majú rôznu veľkosť, v dôsledku čoho sú vystavené odlišným ťažkostiam a problémom;

E.  keďže hoci v prípade rodinných podnikov ide väčšinou o MSP, rodinné podniky môžu byť malé, stredné alebo veľké, kótované na burze alebo nekótované; keďže sa všeobecne zaraďovali medzi MSP, pričom sa opomínala skutočnosť, že medzi rodinnými podnikmi sú aj veľmi veľké nadnárodné spoločnosti; keďže v niektorých členských štátoch EÚ vytvára niekoľko rodinných podnikov veľkú časť celkového obratu všetkých podnikov, čím významne prispieva k zachovaniu pracovných miest aj v období krízy, ku kreativite a rastu, ako aj k hospodárskemu úspechu príslušnej krajiny; keďže mnohé rodinné podniky, ktoré už nespadajú do definície MSP, ale zároveň sú veľmi ďaleko od definície veľkého podniku, nemôžu využívať osobitné možnosti financovania ani niektoré administratívne výnimky; keďže to nevyhnutne vedie k zbytočnej byrokracii, ktorá je veľkou záťažou najmä pre tieto rodinné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou;

F.  keďže značné množstvo rodinných podnikov pôsobí vo viac než jednej krajine, čo znamená, že model rodinného podnikania má nadnárodný rozmer;

G.  keďže priame zdaňovanie a dedičské právo patria do právomoci členských štátov a keďže niektoré členské štáty prijali opatrenia na podporu rodinných podnikov a riešia ich obavy;

H.  keďže rodinné podniky sa vnímajú ako podniky vyznačujúce sa vysokou integritou a hodnotami, ktorými sa riadi činnosť ich podniku, a zavádzajú prísne normy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov vzťahujúce sa na ich zamestnancov a životné prostredie, čo zároveň predstavuje priaznivé prostredie pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom; keďže rodinné podniky zvyčajne zaručujú odovzdávanie vedomostí a zručností a v niektorých prípadoch zohrávajú dôležitú úlohu pre sociálne väzby;

I.  keďže v poľnohospodárstve sú rodinné farmy najbežnejším obchodným modelom a významne prispievajú k prevencii vyľudňovania vidieka a v mnohých prípadoch predstavujú jediný zdroj zamestnanosti v európskych regiónoch, ktorých rozvoj zaostáva, najmä v menej industrializovaných regiónoch; keďže rodinné farmy môžu ponúkať šablónu na úspech, pretože vo všeobecnosti uvádzajú do praxe zásadu ekologicky a sociálne udržateľného obehového hospodárstva a pretože ženy vo vedúcich pozíciách v tejto súvislosti prispievajú nielen svojím podnikateľským zmýšľaním, ale aj špecifickými komunikačnými a sociálnymi zručnosťami;

J.  keďže práca expertnej skupiny Komisie týkajúca sa rodinných podnikov sa už skončila pred viac ako piatimi rokmi a odvtedy sa na úrovni EÚ nezačala nijaká nová európska iniciatíva; keďže výskum a údaje na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré by umožnili pochopiť osobitné potreby a štruktúry rodinných podnikov, sú stále nedostatočné;

K.  keďže neexistuje nijaká celoeurópska, právne záväzná, konkrétna, jednoduchá a harmonizovaná definícia rodinných podnikov;

L.  keďže pre neexistujúcu definíciu nemožno zhromažďovať porovnateľné údaje v členských štátoch EÚ, aby sa mohla upriamiť pozornosť na osobitnú situáciu, potreby a hospodárske úspechy rodinných podnikov; keďže tento nedostatok spoľahlivých a porovnateľných údajov môže brzdiť prijímanie politických rozhodnutí a môže znamenať, že sa neuspokoja potreby rodinných podnikov;

M.  keďže rodinné podniky majú nielen hospodársky význam, ale zohrávajú dôležitú úlohu aj zo sociálneho hľadiska;

N.  keďže nie vo všetkých 28 členských štátoch EÚ sú vytvorené združenia alebo iné štruktúry zastupujúce záujmy skupín, ktoré by sa starali výslovne o potreby rodinných podnikov;

O.  keďže úsilie na úrovni EÚ o stimuláciu podnikania a zakladania nových podnikov by sa malo zvýšiť a doplniť s väčším zreteľom na uľahčenie a stimuláciu dlhodobého prežitia rodinných podnikov;

P.  keďže model rodinného podniku je v členských štátoch rozšírený nerovnomerne; keďže značná časť rodinných podnikov v Európe má nadnárodný rozmer a vykonáva svoju činnosť v rôznych členských štátoch;

Q.  keďže v EÚ je hodinová mzda žien v priemere o 16 % nižšia než hodinová mzda mužov a keďže vo vysokých funkciách a na vedúcich pozíciách je nedostatok žien, pričom na mužov sa neuplatňujú rovnaké pracovné postupy a mzdové systémy ako na ženy, v dôsledku čoho je pre ženy ťažšie byť finančne nezávislé, plne sa zapájať do trhu práce a dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

R.  keďže ženy často plnia úlohu, ktorá je neviditeľná, alebo úlohu nastrčenej bábky, a keďže nie sú primerane ohodnotené ani čo sa týka pracovného, ani platového postavenia, čo má závažný dosah na úroveň ich príspevkov na sociálne zabezpečenie, dôchodkov a nárokov na sociálne dávky, ako aj na uznanie ich zručností, ako to vyplýva z údajov o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a rozdieloch v ich dôchodkoch(3);

Význam pre hospodárstvo

1.  zdôrazňuje, že rodinné podniky majú tendenciu vykazovať voči svojim zamestnancom vysoký stupeň sociálnej zodpovednosti a riadia zdroje aktívnym a zodpovedným spôsobom, pričom majú všeobecne udržateľné a dlhodobé úvahy o hospodárskej budúcnosti podniku (konajúc ako „poctivý obchodník“, zodpovedný majiteľ alebo správca), a preto významne prispievajú k životu miestnych komunít, ako aj ku konkurencieschopnosti Európy a vytvárajú a udržiavajú kvalitné pracovné miesta;

2.  zdôrazňuje, že rodinné podniky sú na základe vlastnej histórie veľmi späté s miestom, a preto vytvárajú a udržiavajú pracovné miesta aj vo vidieckych a znevýhodnených oblastiach, čím prispievajú k boju proti procesu starnutia a vyľudňovania, ktorý zasiahol mnohé oblasti v EÚ; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli potrebnú nákladovo efektívnu infraštruktúru s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť, obnovu, rast a udržateľnosť týchto podnikov, najmä mikropodnikov a začínajúcich podnikov, ako aj uľahčiť medziodvetvovú a cezhraničnú spoluprácu, a tým im pomôcť rásť a presadiť sa na medzinárodnej scéne;

3.  uznáva, že rodinné podniky sú jediným najväčším zdrojom pracovných miest v súkromnom sektore a že všetko, čo je prospešné pre kontinuitu, obnovu a rast v sektore rodinných podnikov, preto vedie ku kontinuite, obnove a rastu európskeho hospodárstva;

4.  konštatuje, že najmä vysokošpecializované rodinné podniky majú dôležité postavenie ako dodávatelia pre väčšie podniky a ako ich inovátori a na základe svojej dlhodobej a medzigeneračne založenej hospodárskej činnosti poskytujú spoločnostiam, ktoré zásobujú, hmotné zabezpečenie, a tým významne prispievajú k hospodárskemu rastu;

5.  pripomína Komisii skutočnosť, že väčšina rodinných podnikov sú MSP(4) a že prvoradé je teda uplatňovanie zásady „najskôr myslieť na malých“, aby sa právne predpisy EÚ lepšie prispôsobili realite a potrebám týchto podnikov, aby sa im umožnilo využívať programy financovania a aby sa znížila byrokratická záťaž;

6.  konštatuje, že rodinné podniky môžu zohrávať dôležitú úlohu v povzbudzovaní menšín a nedostatočne zastúpených skupín k vyššej účasti na miestnom hospodárstve;

7.  poukazuje na to, že vďaka vyššej miere dôvery medzi rodinnými príslušníkmi sú rodinné podniky veľmi pružné a schopné rýchlo sa prispôsobiť zmenám v ekonomicko-sociálnom prostredí; skutočnosť, že rodinné podniky pôsobia v okrajových segmentoch trhu dlhšie obdobia, im zároveň umožňuje vynikať v identifikácii nových príležitostí a inovácii;

Financovanie

8.  konštatuje, že rodinné podniky vykazujú často výrazne vyšší podiel vlastného kapitálu než nerodinné podniky a že tento vysoký podiel vlastného kapitálu ovplyvňuje hospodársku stabilitu podniku a hospodárstva ako celku a zároveň vytvára priestor na ďalšie investície do podniku, a preto by sa nemal obmedzovať;

9.  vyzýva preto členské štáty, aby s prihliadnutím na túto skutočnosť zabezpečili, aby vnútroštátne predpisy o zdaňovaní dedičstva a darov, o dlhoch a vlastnom kapitále a o zdaňovaní podnikov mali skôr podporný než diskriminačný vplyv na financovanie vlastného kapitálu, ktoré je pre rodinné podniky také dôležité; pripomína, že priame zdaňovanie a dedičské právo patria do právomoci členských štátov; vyzýva preto členské štáty, aby preskúmali zvýhodňovanie dlhu vo svojich daňových zákonoch tým, že zhodnotia jeho vplyv na štruktúru financovania podnikov a mieru investícií, a aby zabezpečili, aby sa ku kapitálovému financovaniu pristupovalo rovnako ako k dlhovému financovaniu s cieľom nebrániť prevodu vlastníckych práv a dlhodobej perspektíve rodinných podnikov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali akúkoľvek daňovo motivovanú diskrimináciu kapitálového financovania v súvislosti so spravodlivou hospodárskou súťažou;

10.  zdôrazňuje, že dlhodobé zabezpečovanie financovania podnikov sa stalo ústredným konkurenčným faktorom; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam stabilných medzinárodných štruktúr finančného trhu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v rámci regulácie finančného trhu nebude zbytočne zaťažovať podniky;

11.  vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie prístupu ku všetkým existujúcim nástrojom určeným MSP a/alebo podnikateľom, najmä COSME, na rodinné podniky so strednou trhovou kapitalizáciou;

12.  zdôrazňuje, že z dôvodu finančnej krízy a nepriaznivého hospodárskeho cyklu sú mnohé funkcie rodinných podnikov nedostatočne financované a že je dôležité, aby rodinné podniky mali otvorený a ľahký prístup k alternatívnym zdrojom financovania;

13.  v tejto súvislosti poukazuje na dôležitosť podpory alternatívnych foriem úverovania rodinných podnikov, napríklad úverových združení;

Výzvy

14.  konštatuje, že 35 % podnikov, ktoré neinvestujú na zahraničných trhoch, tak robí na základe nedostatočných znalostí o týchto trhoch a nedostatočných skúseností s internacionalizáciou; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby najmä menším rodinným podnikom poskytovali informácie o možnostiach internacionalizácie prostredníctvom portálu pre internacionalizáciu MSP a Európskej platformy pre spoluprácu klastrov a zabezpečovali lepšiu výmenu skúseností a najlepších postupov vrátane možností internacionalizácie prostredníctvom internetu; ďalej vyzýva členské štáty, aby poskytovali podporné služby podnikom, ktoré plánujú investovať na medzinárodnej úrovni, napríklad vo forme informačných služieb pre podniky alebo záruk na vývozné úvery, odstraňovania obchodných bariér a presadzovania osobitného vzdelávania v záujme kultúry podnikateľstva v rodinných podnikoch;

15.  konštatuje, že intenzívnejšia internacionalizácia rodinných podnikov vytvára väčšie príležitosti na hospodársky rast a zvýšenú tvorbu pracovných miest; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby menším rodinným podnikom zabezpečili možnosť lepšieho využitia digitálnej infraštruktúry;

16.  uznáva, že fiškálne, právne a administratívne prostredie, v ktorom rodinné podniky (a podniky riadené majiteľom) pôsobia, je definované spojeným účinkom právnych predpisov týkajúcich sa obchodných spoločností a súkromného práva;

17.  konštatuje, že 87 % rodinných podnikov je presvedčených, že udržanie kontroly nad podnikom je jedným z kľúčových faktorov úspechu(5); konštatuje, že podľa akčného plánu Komisie pre podnikanie 2020(6) je prevod vlastníckych práv podniku, ako aj prevod riadenia podniku z jednej generácie na druhú najväčšou možnou výzvou pre rodinné podniky;

18.  poznamenáva, že pre malé a stredné rodinné podniky je neprestajnou výzvou potreba inovácií a prilákania správnych zručností a talentu; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby poskytli menším rodinným podnikom podnety, ktorými ich povzbudia k tomu, aby podstupovali riziká v prospech svojho rastu, poskytovali zamestnancom odbornú prípravu a využívali prístup k externým znalostiam;

19.  vyzýva členské štáty, aby zjednodušili administratívne postupy a daňové systémy, pričom zohľadnia predovšetkým osobitné výzvy, ktorým čelia malé a stredné podniky a rodinné podniky;

20.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na rozvoj digitálneho podnikania a digitálnych zručností s cieľom zabezpečiť, aby rodinné podniky v plnej miere využívali digitálne technológie;

21.  vyzýva preto členské štáty, aby zlepšili právny rámec na prevod rodinných podnikov a vytvorili osobitné finančné nástroje na prenos, a tak zabránili nedostatku likvidity, čím by sa zabezpečila ďalšia existencia rodinných podnikov a zabránilo by sa núteným predajom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali osobitné vzdelávanie pre rodinné podniky týkajúce sa prevodov podnikov, riadiacich štruktúr, ako aj vlastníckych stratégií a stratégie v oblasti inovácií, najmä v krajinách, v ktorých z historických dôvodov nie je koncepcia rodinného podniku tak dobre etablovaná, čo by prispelo k ich dlhodobému úspechu, najmä z hľadiska prevodu podnikov;

22.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby rodinné podniky mali priame spojenie s akademickými činnosťami, vďaka čomu sú neustále informované o špičkových postupoch dobrého podnikového riadenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rodinné podniky rozhodujúcou mierou prispievajú k úspechu reforiem odborného vzdelávania a k zvyšovaniu počtu učňovských stáží; poznamenáva, že z dlhodobého hľadiska by mohli byť fungujúce systémy odbornej prípravy nápomocné pri boji proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a nezamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by mali posilniť výmenu najlepších postupov tak, aby mohli systémy odbornej prípravy vytvoriť to najlepšie možné prostredie, aby mohli rodinné podniky investovať do učňovskej prípravy

23.  konštatuje, že je nevyhnutné riešiť ďalšie výzvy, ktorým čelia rodinné podniky, napríklad ťažkosti s nájdením a udržaním kvalifikovaných pracovníkov, a že je dôležité posilňovať vzdelávanie v oblasti podnikania a odbornú prípravu v oblasti riadenia zameranú osobitne na rodinné podniky;

24.  zdôrazňuje význam programov odbornej prípravy, ktoré financuje EÚ, pre podnikateľov z malých podnikov, ktoré umožnia majiteľom rodinných podnikov, aby svoje podniky prispôsobili rýchlo sa meniacemu prostrediu, ktoré ovplyvňuje rastúca globálna hospodárska integrácia, vznik nových technológií a zameranie sa na nízkouhlíkové a ekologickejšie hospodárstvo;

25.  poznamenáva, že propagácia podnikateľstva na školách a v iných vzdelávacích zariadeniach má kľúčový význam pre rozvoj podnikateľského ducha; ďalej konštatuje, že vzdelávanie by malo zhŕňať osobitné otázky týkajúce sa rodinných podnikov, ako je vlastníctvo, dedičstvo a rodinné spravovanie, spolu so všeobecnejšími informáciami, napr. informáciami o význame inovácií ako prostriedku na pretvorenie podnikov;

26.  naliehavo žiada členské štáty, aby vzali do úvahy formálnu a neformálnu príležitostnú a neviditeľnú prácu, ktorú vykonávajú rodinní príslušníci, a to aj v rodinných podnikoch, a vyzýva ich, aby poskytli jasný právny rámec;

27.  zdôrazňuje, že prínos rodinných podnikov k inováciám by sa dal posilniť podporou ich účasti vo verejno-súkromných partnerstvách a klastroch a podnecovaním ich spolupráce s výskumnými ústavmi;

Perspektívy

28.  vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s lepšou právnou reguláciou pristúpila k analýze existujúcich právnych predpisov, ktoré majú dosah na rodinné podniky, s cieľom identifikovať problémy a prekážky brániace rastu;

29.  vyzýva Komisiu, aby zadala vypracovanie pravidelných a primerane financovaných štúdií, v ktorých sa bude analyzovať význam vlastníctva pre úspech a prežitie podniku, pričom sa zdôraznia špecifické výzvy pre rodinné podniky, a aby Európskemu parlamentu a členským štátom predložila štatisticky spracovateľnú definíciu rodinných podnikov vypracovanú v spolupráci s Eurostatom, v rámci ktorej by sa zohľadnili rôzne okolnosti v jednotlivých členských štátoch; ďalej vyzýva Komisiu, aby využila existujúcu pracovnú skupinu pre údaje o malých a stredných podnikoch na zozbieranie dostatočných údajov, a to aj o rodinných podnikoch vo všetkých členských štátoch, s cieľom umožniť porovnanie situácie a potrieb rodinných podnikov rôznych veľkostí, ako aj porovnanie rodinných a nerodinných podnikov, aby podporovala šírenie informácií a výmenu príkladov know-how a osvedčených postupov v celej EÚ, napríklad zriadením kontaktného miesta pre rodinné podniky v Komisii a čo najlepším využívaním programov, ako je Erasmus pre mladých podnikateľov, a aby umožnila poskytovanie lepšie zameranej pomoci;

30.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala posúdenie vplyvu, v ktorom sa vyhodnotí, do akej miery by bolo možné rozšírenie európskej definície MSP z roku 2003 z výlučne kvantitatívnych kritérií na kvalitatívne kritériá, v ktorých by sa zohľadnilo aj vlastníctvo spoločnosti vzhľadom na vzájomnú závislosť vlastníctva, kontroly a riadenia, skutočnosť, že riziko a zodpovednosť znáša výlučne rodina, sociálna zodpovednosť spoločnosti a všeobecný osobný charakter riadenia podniku, a to aj vo vzťahu k účasti zamestnancov na riadení činností podniku, a aký vplyv by to mohlo mať na rodinné podniky, napríklad pri poskytovaní štátnej pomoci a vo vzťahu k oprávnenosti týchto podnikov;

31.  vyzýva Komisiu, aby medzičasom v rámci hodnotenia vplyvu právnych predpisov vykonala štúdiu uskutočniteľnosti „testu rodinných podnikov“ (pre politiky týkajúce sa napríklad vlastníctva, štruktúr riadenia či súkromia) vypracovaného podľa vzoru testu MSP a aby ho v prípade, že štúdia preukáže jeho uskutočniteľnosť, čo najskôr zaviedla do praxe s cieľom vopred stanoviť účinok niektorých právnych aktov o rodinných podnikoch a zabrániť tak zbytočnej byrokracii a zaťažujúcim prekážkam pre rodinné podniky, pričom sa treba zamerať najmä na spojený účinok podnikového práva a súkromného práva;

32.  konštatuje, že rozdiely v susediacich krajinách, napríklad v daňových právnych predpisoch, systémoch dotácií či pri vykonávaní európskych právnych predpisov, môžu spôsobiť problémy podnikateľom v pohraničných regiónoch, napríklad podnikateľom v rodinných podnikoch; žiada preto členské štáty, aby preskúmali navrhované vnútroštátne právne predpisy a navrhovanú metódu uplatňovania európskych právnych predpisov s cieľom zistiť, aký vplyv by mali na podnikateľov v pohraničných regiónoch, napríklad na podnikateľov v rodinných podnikoch;

33.  vyzýva Komisiu, aby zriadila stálu internú pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá osobitne potrebami a charakteristikami rodinných podnikov, pravidelne predkladá správy Európskemu parlamentu a členským štátom, povzbudzuje výmeny najlepších postupov medzi organizáciami rodinných podnikov členských štátov a šíri usmernenia a štandardné texty a riešenia, ktoré pomáhajú rodinným podnikom prekonať ich osobitné problémy, a aby vymedzila jej právomoci; vyzýva Komisiu, aby zriadila jednotné kontaktné miesto pre podniky, ktoré je k dispozícii rodinným podnikom a záujmovým skupinám z radov rodinných podnikov ako kontaktné miesto na európskej úrovni a poskytla im pomoc v prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa najmä európskych právnych predpisov a prístupu k finančnej podpore EÚ;

34.  zdôrazňuje podnikateľskú úlohu žien v rodinných podnikoch; žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o pôsobení žien v rodinných podnikoch v Európe a aby zhodnotila príležitosti, ktoré ponúkajú rodinné podniky z hľadiska zlepšenia postavenia žien, rovnakých príležitostí a rovnováhy medzi súkromím a prácou; zdôrazňuje, že je nevyhnutné chrániť právo žien na nástupníctvo v rodinných podnikoch rovnocenné mužom tým, že sa bude podporovať kultúra rovnoprávnosti žien a mužov, ktorá posilňuje podnikateľskú úlohu žien v rodinných podnikoch, a to aj vo vedúcich pozíciách; zdôrazňuje tiež, že rodinné podniky by mali dodržiavať právne ustanovenia týkajúce sa sociálneho poistenia, dôchodkových príspevkov a noriem bezpečnosti práce;

35.  znovu pripomína členským štátom a miestnym a regionálnym orgánom, že je dôležité, aby boli v dostatočnej miere zabezpečené vysokokvalitné a dostupné služby starostlivosti o deti, seniorov a iné závislé osoby, daňové stimuly pre podniky a iná kompenzácia na pomoc ženám a mužom pracujúcim ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako manažéri v rodinných podnikoch, aby dosiahli zosúladenie svojich rodinných a pracovných záväzkov;

36.  zdôrazňuje, že sú potrebné samostatné a riadne odmeňované obdobia materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a podnikateľov;

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili Európsku sieť „veľvyslankýň” spomedzi podnikateliek a Európsku sieť mentorov pre podnikateľky v záujme ich zviditeľnenia;

38.  konštatuje, že keďže rodinné farmy vlastnia pôdu, sú späté s konkrétnou lokalitou; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že prežitie rodinných fariem nebude ohrozené najmä nadmernou byrokraciou; upozorňuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri prevádzke rodinných poľnohospodárskych podnikov, a vyzýva členské štáty, aby podporovali odbornú prípravu v oblasti podnikania zameranú najmä na ženy v poľnohospodárstve s cieľom ešte viac posilniť účasť žien na práci v rodinných poľnohospodárskych podnikoch;

39.  vyzýva Komisiu, aby v rámci celej EÚ podporovala posilňovanie podnikania, pričom nesmie opomenúť význam rodinných podnikov v hospodárstve EÚ, a aby vytvárala prostredie pre vynikajúce výsledky v oblasti podnikania;

40.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene vypracovala oznámenie, v ktorom sa analyzuje úloha rodinných podnikov s ohľadom na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu hospodárstva EÚ do roku 2020, a aby vypracovala plán obsahujúci zoznam opatrení, ktorými sa dá posilniť hospodárske prostredie a rozvoj rodinných podnikov v EÚ, zvýšiť povedomie o osobitných výzvach spojených s rodinnými podnikmi, ako aj zlepšiť ich konkurencieschopnosť, medzinárodné vyhliadky a potenciál tvorby pracovných miest;

o
o   o

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0036.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0032.
(3) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_sk.pdf
(4) Záverečná správa expertnej skupiny Európskej komisie s názvom PREHĽAD O DÔLEŽITÝCH OTÁZKACH SÚVISIACICH S RODINNÝMI PODNIKMI, november 2009.
(5) European Family Business Barometer (Európsky barometer rodinného podnikania), jún 2014.
(6) COM(2012)0795.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia