Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0214/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0214/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 27
CRE 07/09/2015 - 27

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0291

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 529kWORD 167k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης
P8_TA(2015)0291A8-0214/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (COM(2014)0254),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Λεμεσού, της 8ης Οκτωβρίου 2012, για μια θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού. Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης» (COM(2013)0279),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2012, με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020 – από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις» (COM(2012)0473),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1312/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του EIT σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης»(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης»(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 4ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του τουρισμού μέσω της προώθησης της πολιτιστικής, φυσικής και θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0214/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της γαλάζιας οικονομίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς όπως οι ακόλουθοι: αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές, λιμάνια και διοικητική υποστήριξη, τουρισμός και ναυσιπλοΐα αναψυχής και κρουαζιέρες, ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, θαλάσσια έργα και έργα για την προστασία των παράκτιων ζωνών, έρευνα και αξιοποίηση (υπεράκτιων) ορυκτών πόρων, αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και της ενέργειας των θαλασσών, βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας πρέπει να εστιάσει σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες να καλύπτουν τις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών γενιών και να δημιουργούν ευημερία για την κοινωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας απαιτείται ουσιαστική ενσωμάτωση των επιστημονικών γνώσεων, που αποτελούν τη βάση της έρευνας και της καινοτομίας, και ότι οι τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, και επιπλέον ότι τα βιώσιμα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των πόρων των θαλασσών και ωκεανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της γαλάζιας οικονομίας για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, τους πόρους τους και τη βιοποικιλότητά τους, και για τους τρόπους με τους οποίους αυτά αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, και τις περιβαλλοντικές και σωρευτικές επιπτώσεις των εν λόγω δραστηριοτήτων, – είτε αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη είτε επίκεινται – και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής γνώση για τα στοιχεία αυτά αποτελεί τροχοπέδη στη βιώσιμη χρήση των σχετικών πόρων και εμπόδιο στην καινοτομία και περιορίζει το πλήρες δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών στο πλαίσιο ενός ταχέως αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού που θα οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των θαλασσών και ωκεανών μας για σίτιση, χώρο, ενέργεια και ορυκτά, γεγονός που απαιτεί πιο συστηματική προσέγγιση για τη βιώσιμη χρήση τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν εύθραυστες εστίες βιοποικιλότητας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στις ανθρώπινες δραστηριότητες, και ότι καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη η λήψη και η ανταλλαγή ακριβών πληροφοριών για την τοποθεσία και την έκταση των ειδών οικοτόπων προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή διαχείριση, η ανάπτυξη και η προστασία των ευαίσθητων περιοχών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην επιτυχία της καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία δεν προκαλούνται μόνο από το κενό επιστημονικών γνώσεων, το οποίο τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα επιδιώκουν να καλύψουν μέσω της έρευνας αιχμής, αλλά οφείλονται επίσης και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό στη χρηματοδότηση τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς πόρους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων για την ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ με τη μείωση της εξάρτησης των κρατών μελών από πηγές ενέργειας εκτός της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις νησιωτικές χώρες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις ειδικές και ποικίλες ανάγκες και διαφορές κάθε γεωγραφικής περιοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία που συνδέονται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας τις ασυμμετρίες και τις εντεινόμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ενισχύοντας την παγκόσμια θέση της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της γαλάζιας οικονομίας (για παράδειγμα μέσω εξαγωγής της περιβαλλοντικής τεχνολογίας), έχοντας υπόψη τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των οικογενειακών επιχειρήσεων στην καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας πρέπει να εξετάζονται διαφορετικά επαρκή επίπεδα αρμοδιότητας, συγκεκριμένα το διεθνές, το ευρωπαϊκό και εκείνο των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομεακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα, αφενός, με την αντίστοιχη ανάπτυξη των παραδοσιακών ή καθιερωμένων τομέων και, αφετέρου, με τους υφιστάμενους πόρους και το δυναμικό ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων σε κάθε κράτος μέλος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία απαιτεί ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υφίσταται κενό δεξιοτήτων το οποίο πρέπει να καλυφθεί·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας δεν πρέπει να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αναπαραχθούν στις θάλασσες και στους ωκεανούς μορφές μη βιώσιμης αξιοποίησης των πόρων για τις οποίες έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι βιώσιμες, και ότι η έρευνα στις θάλασσες και στους ωκεανούς πρέπει να υπακούει αυστηρά στην ανάγκη διασφάλισης μιας καλής διαχείρισης και διατήρησης των ίδιων των πόρων, διαφυλάσσοντας τις ισορροπίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα που έχουν υποβαθμιστεί, παραδείγματος χάριν χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως τις αυξανόμενες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, τα πλαστικοπαγή και τα πολύ μικρά διασπώμενα κομμάτια πλαστικού, και ανακυκλώνοντας τα απόβλητα χωρίς εξάντληση των πόρων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμα εργαλεία παράκτιας και θαλάσσιας περιβαλλοντικής διαχείρισης στηρίζονται στη χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας, μεταξύ αυτών ο σχεδιασμός μελετών παρακολούθησης μέσω του εντοπισμού περιοχών που θα μπορούσαν να στεγάσουν συγκεκριμένο οικότοπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή η παροχή πληροφοριών που συμβάλλουν στον εντοπισμό και τον σχεδιασμό υπεράκτιων έργων, όπως ανάπτυξη προβλητών και μαρίνων, έργα προστασίας των παράκτιων περιοχών, υπεράκτια αιολικά πάρκα και ανάκτηση γης, με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 190 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη δήλωση Ρίο+20, η αρχή της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναπτύσσει και προτείνει ένα σύνολο προγραμμάτων και κατευθύνσεων που συνιστούν ένα πλαίσιο για τις δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία και την καινοτομία στη γαλάζια οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να κριθεί από την πρακτική του χρησιμότητα στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών με στόχο την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη και η ανάπτυξη μιας νέας, βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας πρέπει να αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής της Ένωσης για τη Μεσόγειο και ότι οι αφρικανικές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, τα νησιωτικά κράτη της Ανατολικής Αφρικής στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και τα νησιωτικά κράτη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να θεωρούνται εταίροι στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι απαραίτητα ενδιαφερόμενα μέρη στον διάλογο για το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας και την υλοποίησή της·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις άλλες περιοχές και καθορίζουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές τους δυνατότητες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, από τα βάθη του Ατλαντικού έξω από τις ακτές της Ιρλανδίας μέχρι τα βάθη του Εύξεινου Πόντου έξω από τις ακτές της Ρουμανίας, και από τις κρύες θάλασσας της Αρκτικής μέχρι τα ζεστά νερά της Μεσογείου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, με 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 2,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40 % σχεδόν του πανευρωπαϊκού τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια εργαζομένους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα εκτιμάται ότι μεταξύ 3% και 5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ προέρχεται από τον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον οποίο απασχολούνται περίπου 5,6 εκατομμύρια άτομα και ο οποίος συνεισφέρει 495 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει η πεποίθηση ότι ο αριθμός μορίων στη θάλασσα είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό μορίων στην ξηρά και ότι τα εν λόγω μόρια προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για έρευνα στους τομείς της υγείας, των καλλυντικών και της βιοτεχνολογίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ως κινητήριας δύναμης των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, ειδικά όσον αφορά την ολοκληρωμένη αντίδραση σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές θάλασσες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της προηγούμενης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), οι ομάδες ανάπτυξης της αλιείας αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμο μέσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πλούτου καθώς και για την εδαφική και κοινωνική συνοχή, διαδραματίζοντας αποφασιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους·

1.  σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: Αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης»· επισημαίνει ότι η ανακοίνωση είναι περιορισμένου πεδίου και δεν καλύπτει όλους τους τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και πιο περιεκτική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της καινοτομίας και της δημιουργίας απασχόλησης στο ποικίλο φάσμα των αλληλεπιδρώντων τομέων·

2.  υποστηρίζει ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει να ορίζεται με ειδικούς και περιεκτικούς όρους που να καλύπτουν όλες τις τομεακές και διατομεακές δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τα παράκτια οικοσυστήματα, τη συνδεδεμένη ενδοχώρα και τις παράκτιες περιοχές και στους οποίους θα περιλαμβάνονται επίσης οι άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες στήριξης· εφιστά την προσοχή στη διατομεακή σημασία της καινοτομίας σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, παραδοσιακές ή αναδυόμενες·

3.  υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στη γαλάζια οικονομία, να καταρτιστούν άμεσες μέθοδοι χρηματοδότησης, να προσδιοριστούν προτεραιότητες και να εκπονηθεί σχέδιο δράσης προκειμένου να δοθεί ώθηση στον εν λόγω τομέα έως το 2020, το οποίο να περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες ιδέες για μηχανισμούς συνεργασίας και επενδύσεις σε υποδομές·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν ανάλυση και ποσοτικοποίηση της έκτασης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία και ζητεί την ανάπτυξη στρατηγικής η οποία να συγκεντρώνει τις πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει απογραφή των πολυάριθμων έργων που έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και σχετίζονταν με τη γαλάζια οικονομία και να εκπονήσει σφαιρική μελέτη για τη σημασία και τη βαρύτητα της γαλάζιας οικονομίας·

5.  υπογραμμίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί βρίσκονται ήδη υπό σημαντική ανθρωπογενή πίεση και υφίστανται τις συναφείς επιπτώσεις (ρύπανση, περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, υπερεκμετάλλευση των πόρων, υπεραλίευση κ.λπ.), αλλά ότι διατηρούν ακόμη σημαντικά αποθέματα οικοσυστήματος τα οποία δεν είναι προσβάσιμα και, για τον λόγο αυτό, είναι ανέπαφα· πιστεύει ότι η γαλάζια οικονομία θα πρέπει ως εκ τούτου να εξετάσει το ενδεχόμενο να προστατέψει, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τα οικοσυστήματα των θαλασσών και ωκεανών, τη βιοποικιλότητα, την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που συνδέονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος· πιστεύει ότι η αρχή της προφύλαξης και η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της γαλάζιας οικονομίας·

6.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών για την πρόληψη της υποβάθμισης των θαλασσίων οικοσυστημάτων και υπογραμμίζει τους δεσμούς μεταξύ της γαλάζιας οικονομίας και της πράσινης οικονομίας, ιδίως όσον αφορά καινοτόμες μεθόδους για τον καθαρισμό των θαλασσών, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης των επιβλαβών για το περιβάλλον πλαστικών με αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο·

7.  επισημαίνει ότι η καλύτερη κατανόηση των θαλασσών και των ωκεανών, καθώς και του βυθού και της θαλάσσιας ζωής, παράλληλα με εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου, θα επιτρέψουν τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιστημονικής βάσης στην οποία στηρίζονται οι διάφορες θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη (μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας επιστημονικής ανάλυσης και απογραφής), να υπολογίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης της γαλάζιας οικονομίας (σε τομεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), με στόχο την υλοποίηση της βιώσιμης μεγέθυνσής της, του αναπτυξιακού δυναμικού της και δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις·

9.  υπογραμμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας επιτάσσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση και στην έρευνα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχουν στα εθνικά προγράμματα έρευνας οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας· είναι της άποψης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιώσουν την κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του οικονομικού δυναμικού του, πρέπει να εξασφαλίσουν ουσιαστική χρηματοδότηση στο πλαίσιο ρυθμίσεων που θα παρέχουν εχέγγυα συνέχειας και προβλεψιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση και λειτουργία των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων·

10.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συλλογή περιοδικών, ενημερωμένων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θαλάσσιων πληθυσμών τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της ΕΕ σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς· επαναλαμβάνει τη διεπιστημονική φύση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας και τονίζει τη σημασία που έχει να υποστηριχτεί μια οριζόντια προσπάθεια που αφορά διάφορους τομείς και κλάδους της θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας·

11.  συνιστά επιμόνως να καθοριστούν σαφείς στόχοι και χρονοδιαγράμματα με σκοπό να καταστούν τα δεδομένα – που σχετίζονται είτε με τον θαλάσσιο βυθό είτε τη στήλη ύδατος και τους ζωντανούς πόρους – διαφανή, πιο προσιτά και πλήρως διαλειτουργικά και εναρμονισμένα· ζητεί να δοθούν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πόροι δεν σπαταλούνται και τα έργα δεν επικαλύπτονται· πιστεύει ότι οι επενδύσεις σε έργα απόκτησης δεδομένων θα συμβάλει επίσης στην παραγωγικότητα και την αυξημένη καινοτομία·

12.  ζητεί τα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσια κονδύλια να αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία για μη εμπορικές χρήσεις (διαφυλάσσοντας δεδομένα στρατηγικής σημασίας για τα κράτη μέλη), και η αρχή αυτή να είναι δεσμευτική για τους εταίρους στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ· ζητεί την προώθηση της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα στα οποία στηρίζονται τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας· ζητεί τη θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ με στόχο να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα να ανταλλάσσουν μη ευαίσθητα από οικονομική άποψη δεδομένα για τους σκοπούς της έρευνας και προτρέπει την Επιτροπή να δημιουργήσει το συντομότερο πλατφόρμα ενημέρωσης για την έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

13.  ζητεί στο έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet) να συμπεριληφθεί ρητά, στο κεφάλαιο για τον αντίκτυπο στον άνθρωπο, η μελέτη των δεδομένων που σχετίζονται με τις σωρευτικές επιπτώσεις, τα θαλάσσια απορρίμματα, τον θαλάσσιο θόρυβο και τους διαλυτούς ενδοκρινικούς διαταράκτες·

14.  απορρίπτει τις περικοπές στον προϋπολογισμό του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή·

15.  προτρέπει την Επιτροπή να διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος «Ορίζων 2020» στους τομείς που συνδέονται με τη γαλάζια οικονομία και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους· στηρίζει τη θέσπιση ειδικής εταιρικής σχέσης στον ναυτιλιακό κλάδο εντός του πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ζητεί να συμπεριληφθεί η εν λόγω εταιρική σχέση στο πρόγραμμα εργασίας του «Ορίζων 2020» για την περίοδο 2016-2017· θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας όσον αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών, την μεγέθυνση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

16.  επισημαίνει ότι στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας καίριο ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές και παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει όλες τις μορφές συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών (αντιμετώπιση των σημερινών ελλείψεων στον τομέα αυτό), για παράδειγμα κοινές πρωτοβουλίες προγραμματισμού, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί του τομέα της ναυτιλίας, ο τομέας της αλιείας και οι τοπικές κοινότητες· τονίζει τον ρόλο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ως έναν τρόπο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την αξιοποίηση κοινών ευκαιριών (π.χ. η στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου) και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αξιοποιούν επιτυχή περιφερειακά ερευνητικά έργα (π.χ. BONUS)·

17.  ζητεί την καθιέρωση συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να υπάρξει καλύτερη στόχευση της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη μέσω ενωσιακών και εθνικών μέσων· τονίζει ότι, όσον αφορά τις προτεραιότητες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο άμεσος αντίκτυπος της χρηματοδότησης στη γαλάζια οικονομία και η άμεση τροφοδότησή της·

18.  υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των κρατών μελών για την επέκταση της συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου και καλεί τα κράτη μέλη να θεωρήσουν τη γαλάζια οικονομία ως πρόσθετο πεδίο συνεργασίας· ενθαρρύνει μορφές συνεργασίας με τρίτες χώρες (π.χ. Ένωση για τη Μεσόγειο, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου) και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη στήριξη για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

19.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευνοϊκές κανονιστικές και νομικές συνθήκες για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη γαλάζια οικονομία, και να προωθήσει ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο στήριξης για την έρευνα, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, το οποίο θα επιτρέψει αυξημένες επενδύσεις σε καινοτόμα έργα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

20.  τονίζει ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες της Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικοί και ότι επομένως είναι σημαντικό να μην υιοθετήσει η Επιτροπή μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου»· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε διάφορους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, που να βασίζεται σε κοινές αρχές όπως η βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των διαφόρων περιφερειών και τις προτεραιότητες των διαφόρων κρατών μελών, και παρέχοντάς τους στήριξη ώστε να αναπτύξουν τις προτεραιότητες αυτές·

21.  καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς της να στηρίξουν τα κράτη μέλη κατά τη χάραξη και υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας·

22.  εφιστά την προσοχή στην αρνητική ανάπτυξη και τη σαφή υποβάθμιση ορισμένων από τους πιο παραδοσιακούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας (όπως η αλιεία, η ναυπήγηση και η επισκευή πλοίων), ιδίως σε περιοχές στις οποίες λειτουργούσαν ως πραγματική ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ενισχύοντας τις ανάντη ή κατάντη οικονομικές δραστηριότητες, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και προωθώντας την ανάπτυξη· θεωρεί ότι όλες οι στρατηγικές της ΕΕ για τη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες και τις περιφέρειες αυτές, να αναδεικνύουν το δυναμικό καινοτομίας και να αξιοποιούν την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία (π.χ. μετασκευή πλοίων) για την αναστροφή της προαναφερθείσας υποβάθμισης·

23.  τονίζει τη σημασία της έρευνας στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας και της ενισχυμένης συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς μεταξύ των ερευνητών, των κρατών μελών και των περιφερειών για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των κρατών μελών και της γεωγραφικής συγκέντρωσης σε ορισμένες περιοχές καθώς και για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των παράκτιων περιοχών και της δημιουργίας νέων βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

24.  θεωρεί ότι η έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών σε διάφορους κλάδους και τομείς δραστηριότητας – περιλαμβανομένων ερευνητών, μηχανικών, τεχνικών και εργατών – συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο στην πλήρη εκδίπλωση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας· τονίζει ότι η έλλειψη αυτή συνδέεται άρρηκτα με την αυξανόμενη αποποίηση των ευθυνών και αποεπένδυση από πλευράς των κρατών μελών στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, καθώς και με την απαξίωση των υφισταμένων επαγγελματιών, ειδικά σε εκείνα τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση και ζητεί συνεπώς την άμεση αντιστροφή των δύο αυτών τάσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να επενδύσουν σε μια φιλόδοξη κοινωνική διάσταση της γαλάζιας ανάπτυξης και στην παιδεία στον ναυτιλιακό τομέα, προκειμένου να προωθηθεί η κατάρτιση και η πρόσβαση των νέων στα ναυτικά επαγγέλματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τόσο την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και την επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης, και να επιδιώξουν να ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα την οπτική της γαλάζιας οικονομίας·

25.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές αρχές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία να συντονίσουν, να δημιουργήσουν συνέργειες και να προσδιορίσουν διατομεακά ζητήματα έρευνας στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να προωθηθεί η κατάρτιση και η πρόσβαση των νέων στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γαλάζια ανάπτυξη·

26.  θεωρεί ότι η ορθή ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας απαιτεί αξιοπρεπή επαγγέλματα που συνδέονται με αυτήν και δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης με δικαιώματα, μεταξύ άλλων δικαιώματα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στη θάλασσα, και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων αυτών για να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας παραμένει ελκυστικός· επιπλέον, θεωρεί ότι επειδή στη γαλάζια οικονομία κυριαρχούσαν παραδοσιακά, και εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να κυριαρχούν, οι άντρες, είναι πλέον σκόπιμο να αναγνωρίσει η ΕΕ ότι είναι η ιδανική στιγμή να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να συμμετάσχουν στον εν λόγω οικονομικό τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την πραγματική συμμετοχή των γυναικών σε αυτήν·

27.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να εξασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους τομείς εντός της γαλάζιας οικονομίας, είτε υφιστάμενους είτε αναδυόμενους·

28.  καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία στον τομέα της θάλασσας σε όλα τα επίπεδα (από νομικούς μέχρι μηχανικούς και διαχειριστές περιβάλλοντος, από εκπαιδευτές καταδύσεων μέχρι ναυτικούς και τεχνικούς) και να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα για να διερευνήσει ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς - παραδοσιακούς, αναδυόμενους και σε εντελώς νέους που ενδέχεται να δημιουργηθούν·

29.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας και να τα συγκεντρώσει σε μια ενιαία πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες· καλεί επίσης την Επιτροπή να προβλέψει κονδύλια για καινοτομία και γαλάζια ανάπτυξη με σκοπό να χρηματοδοτηθούν η βασική έρευνα, η Ε&Α, η επαγγελματική κατάρτιση, η δημιουργία θέσεων εργασίας, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι συνεταιρισμοί, η εκπαίδευση και μαθητεία, η μείωση της φτώχειας των παράκτιων ζωνών, η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, οι μεταφορικές συνδέσεις, η ενεργειακή διασύνδεση, η ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, η παράκτια πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, η προστασία του περιβάλλοντος και η εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών·

30.  πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην οικολογική καινοτομία η οποία δεν εξαρτάται από πεπερασμένους πόρους, στην αποδοτικότητα της χρήσης πόρων, την κυκλική οικονομία, τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και τη βιώσιμη χρήση των πόρων (εξασφαλίζοντας ότι τα ποσοστά χρήσης δεν θα υπερβαίνουν μακροπρόθεσμα τους συντελεστές φυσικής αναγέννησης)· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τις αρχές αυτές στα υφιστάμενα ή στα μελλοντικά προγράμματα στήριξης·

31.  ζητεί να καταρτιστεί κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, η αειφόρος ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και η δημιουργία απασχόλησης, το οποίο θα συνδυάζει, θα συντονίζει και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα – διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής), το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, την ενδεχόμενη δημιουργία μιας μελλοντικής κοινότητας της γνώσης και της καινοτομίας (ΚΓΚ) που θα εστιάζει στη γαλάζια οικονομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και ούτω καθ’ εξής· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να υποστηριχθεί μια καλύτερη προσαρμογή των διαφόρων μέσων στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών – δημόσια ιδρύματα, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. – και ευρεία ενημέρωση για τις υφιστάμενες ευκαιρίες·

32.  εκφράζει εντόνως τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις προγραμματισμού του ΕΤΘΑ σε ορισμένα κράτη μέλη·

33.  θεωρεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας, χωρίς να παραγνωρίζει τον ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει ότι οι επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία απαιτούν ένα μείγμα σημείων εστίασης των έργων που κυμαίνονται από έργα υποδομών μέχρι διάφορες, μικρής κλίμακας επενδύσεις σε ΜΜΕ, που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

34.  τονίζει ότι οι χερσαίες βιομηχανίες που στηρίζουν την υπεράκτια γαλάζια οικονομία αποτελούν τον ζωτικής σημασίας σύνδεσμο για να διασφαλιστεί η θαλάσσια καινοτομία και καλεί την Επιτροπή να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στις εν λόγω χερσαίες βιομηχανίες·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της προώθησης στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, με γνώμονα τη δημιουργία και αξιοποίηση αλυσίδων αξίας συνδεόμενων με τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες της γαλάζιας οικονομίας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών ή μεγάλων συνεργατικών σχηματισμών συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παίξουν ενεργό ρόλο στην προώθηση συνεργειών εντός και μεταξύ των διαφόρων τομέων· θεωρεί ότι οι στρατηγικές θαλάσσιας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν δοκιμαστικά και, στη συνέχεια, να χρησιμεύσουν για την ευρύτερη γαλάζια οικονομία ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής·

36.  θεωρεί ότι η υλοποίηση στρατηγικών, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και η εφαρμογή συγκεκριμένης εθνικής νομοθεσίας μπορούν να παρέχουν ένα ευνοϊκότερο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στα διάφορα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές, τα σχέδια και τα προγράμματα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να συμβάλουν στην αρμονική και βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος· τονίζει τη σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των σχετικών τομέων και με δίκαιο τρόπο, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών· υπενθυμίζει την οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης·

37.  εφιστά την προσοχή στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες εταιρείες ή οι εταιρείες που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο κράτος, σε τομείς όπως η εμπορική ναυτιλία, η διαχείριση λιμένων, η ναυπηγική και τα έργα θαλάσσιας και παράκτιας προστασίας· απορρίπτει το όραμα που τείνει να επικεντρώνεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα και πιστεύει ότι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας·

38.  πιστεύει ότι για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, θα πρέπει να επιδιωχθεί σε επίπεδο ΕΕ καλύτερος συγκερασμός και συντονισμός των προσπαθειών και των ικανοτήτων, με συνεκτικές και συνεπείς δράσεις· επισημαίνει την ανάγκη διάφοροι σχετικοί οργανισμοί και διάσπαρτες αρμοδιότητες που υπάρχουν ήδη να ενταχθούν σε υπάρχοντα οργανισμό με αρμοδιότητες στον τομέα της θάλασσας, ως τρόπο ενίσχυσης του συντονισμού, της συνεργασίας και της στήριξης των κρατών μελών για την ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας·

39.  θεωρεί ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες θα πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του δυναμικού της όσον αφορά την καινοτομία, την απασχόληση, την ευημερία και την βιώσιμη ανάπτυξη· αναγνωρίζει τις δυνατότητες και την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις σχετικά με την επέκταση των πλωτών πόλεων·

40.  αναγνωρίζει την ποικιλομορφία και ιδιομορφία των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων και ζητεί να θεσπιστούν έκτακτα μέτρα προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικά η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στις περιοχές αυτές, μετριάζοντας τους επενδυτικούς φραγμούς και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης·

Τομεακή προσέγγιση

41.  ζητεί πιο ενεργή στήριξη του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της επεξεργασίας των αλιευτικών προϊόντων, με στόχο τη δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην αλιεία μικρής κλίμακας που θα επιδιώκει να καταστήσει τα αλιευτικά εργαλεία πιο επιλεκτικά, να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας, παράλληλα με την παροχή αποτελεσματικότερων τρόπων για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· υπενθυμίζει ότι η χαρτογράφηση και η ταξινόμηση των οικοτόπων των πόρων έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία βιώσιμου, αειφόρου αλιευτικού τομέα με ορθή διαχείριση· τονίζει ότι τα επιστημονικά δεδομένα για την αλιεία που χρησιμεύουν ως βάση για τη λήψη πολιτικής απόφασης πρέπει να είναι πλήρως γνωστά στο κοινό·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει τον ρόλο των ομάδων ανάπτυξης της αλιείας στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, παρέχοντας στις εν λόγω ομάδες περισσότερους πόρους για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με σκοπό να αναπτύξουν τον ρόλο τους και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ περιοχών·

43.  υποστηρίζει ότι πρέπει να εντοπιστούν και να προωθηθούν οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόλοι έλξης επισκεπτών· τονίζει τον ρόλο των « απαγορευμένων» ζωνών προκειμένου να επιβιώσουν οι παρθένες περιοχές και να αναγεννηθούν περιοχές των οποίων ο βυθός έχει υποστεί υπερβολική εκμετάλλευση, συμβάλλοντας έτσι στη μελλοντική βιωσιμότητα των θαλασσών μας·

44.  θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας επιτάσσει ισχυρότερη στήριξη της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της καλλιέργειας νέων ειδών, ιδίως αυτόχθονων, τη διασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού σε τροφές, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και τη μείωση των επιπτώσεων των χημικών ουσιών και της χρήσης φαρμάκων, καθώς και τη στήριξη του τομέα της ανάπτυξης νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση της παραγωγής και της προσφοράς τροφίμων και η αναβάθμιση της ποιότητάς τους, με παράλληλη κατοχύρωση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ασφάλειας· επισημαίνει ότι η ακριβής γνώση της βαθυμετρίας και της σύνθεσης του θαλάσσιου βυθού είναι βασική για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών για την επέκταση της τοπικής βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, για την εκτίμηση των δυνατοτήτων τους και για τη μοντελοποίηση της ρύπανσης που προκύπτει από τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας·

45.  τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και ευρύτερων κριτηρίων βιωσιμότητας στα πρότυπα παραγωγής και επισήμανσης, με σκοπό την επιβράβευση των υπεύθυνων παραγωγών και την παροχή στους καταναλωτές δυνατότητας επιλογής μετά από καλύτερη ενημέρωση καθώς ο τομέας αυτός αναπτύσσεται· ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και μέτρα με σκοπό τον μετριασμό της αλλοίωσης της ποιότητας των υδάτων· ζητεί στήριξη για τη μετάβαση από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στη βιολογική υδατοκαλλιέργεια·

46.  εκτιμά ότι η εμπορική και ποτάμια ναυτιλία, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κατανάλωση και την τεχνική ευκολία της μετατροπής σε υγραέριο, σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων, αποκτά ολοένα αυξανόμενο στρατηγικό χαρακτήρα· τάσσεται υπέρ της διάθεσης πόρων για τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα αυτό, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη διαφοροποίηση των πηγών πρωτογενούς ενέργειας και τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών·

47.  επαναλαμβάνει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές όσον αφορά τις βελτιώσεις στην απόδοση και την επιτάχυνση της απαλλαγής του τομέα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και χρήση του υγραερίου, ως καθαρότερου μεταβατικού καυσίμου·

48.  τονίζει τη στρατηγική σημασία της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και τη διασύνδεσή τους με διάφορους άλλους τομείς – όπως η χαλυβουργία, η εμπορική ναυτιλία, η αλιεία και ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια· εκτιμά ότι η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και του υψηλού βαθμού εξειδίκευσης, που μπορούν να μεταφράζονται σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας, μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα λιγότερο εκτεθειμένα στον διεθνή ανταγωνισμό, προσδοκώντας αντιστροφή της τάσης παρακμής που παρουσιάζει ο τομέας· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προβλεφτεί ειδική στήριξη για την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό της ναυπηγικής και των βιομηχανιών προϊόντων χάλυβα στην Ευρώπη, στις διάφορες μορφές τους·

49.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει πλήρως την πολιτική της για την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία και υποστηρίζει σθεναρά τη χορήγηση ειδικών ενισχύσεων με στόχο την επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της ναυπήγησης πλοίων στην Ευρώπη·

50.  εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στον ρόλο της θάλασσας στον τουρισμό και στη βιωσιμότητά του· σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τον πολιτιστικό της πλούτο για να προσφέρει βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού· θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά και ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών και επιχειρήσεων διαφοροποιώντας την τουριστική προσφορά· τονίζει τη θετική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στους στόχους της Ευρώπης για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί την παροχή αυξημένης στήριξης στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υφιστάμενες και οι νέες θέσεις εργασίας είναι βιώσιμες, υψηλής ποιότητας και διαρκούν όλο το χρόνο·

51.  τονίζει τη σημασία της προώθησης κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων μορφών τουρισμού που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή προστιθεμένης αξίας για τις θαλάσσιες περιοχές·

52.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί η δέουσα σημασία στην υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά εντός της γαλάζιας οικονομίας, δεδομένου, ιδιαίτερα, ότι η υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να διδάξει τις σημερινές κοινωνίες σχετικά με την εκμετάλλευση της θάλασσας κατά το παρελθόν, και τις αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι, μεταξύ άλλων, στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά και δεδομένου ότι η υποθαλάσσια πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί πηγή τουρισμού·

53.  τονίζει το γεγονός ότι, παρόλο που η ΕΕ εξακολουθεί να είναι παγκοσμίως πρωτοπόρος όσον αφορά τη γαλάζια οικονομία, ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα αυτό είναι σκληρός και μόνο η διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη στον σύνθετο αυτό τομέα·

54.  εκτιμά ότι οι μελέτες για την υποβάθμιση των παράκτιων συστημάτων (ρύπανση και απώλεια βιοποικιλότητας), η αντοχή και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η διάβρωση των ακτών, ο μετριασμός των αιτίων και τα θαλάσσια έργα για την προστασία της ακτογραμμής (περιλαμβανομένων των λύσεων που θα βασίζονται στη φύση, όπως πράσινες υποδομές) αποτελούν σημαντικούς τομείς της γαλάζιας οικονομίας, οι οποίοι τείνουν να αποκτούν αυξανόμενη σημασία με γνώμονα την κλιματική αλλαγή· ζητεί μεγαλύτερη στήριξη των τομέων αυτών από την ΕΕ και ευελιξία για περιοχές με διαφορετικό προφίλ ακτογραμμής και επαναλαμβανόμενες καταστροφές εξαιτίας της διάβρωσης των ακτών·

55.  εφιστά την προσοχή στο μεγάλο ενεργειακό δυναμικό των θαλασσών και των ωκεανών από την άποψη της αξιοποίησης των εγχώριων πόρων, της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους· τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές θαλάσσιας ενέργειας αποτελούν βιομηχανικό τομέα του μέλλοντος και επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων πηγών καθαρής ενέργειας και «γαλάζιων» ειδών ενέργειας, όπως η παλιρροϊκή, η κυματική ή η οσμωτική ενέργεια, που αναφέρονται επίσης από την Επιτροπή στην ανακοίνωση της 20ής Ιανουαρίου 2014 για τη γαλάζια ενέργεια· επισημαίνει ότι οι υποδομές υπεράκτιου δικτύου μεταξύ των κρατών μελών είναι μείζονος σημασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη και να μελετηθεί περαιτέρω το δυναμικό δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)·

56.  τονίζει ότι η έρευνα και η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων θαλασσών και ωκεανών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, κυρίως σε σχέση με την κατάρτιση εργαζομένων με ειδικές δεξιότητες και υψηλού επιπέδου προσόντα, πέρα από τα αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· επισημαίνει το δυνητικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων αυτών στην απασχόληση και τις συναφείς δραστηριότητες, τόσο ανάντη όσο και κατάντη·

57.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της νέας τεχνολογίας, για παράδειγμα στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ή στη δέσμευση και αποθήκευση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η συνοδευτική υποδομής της για τη μεταφορά CO2 με ασφάλεια και αποδοτικό σε σχέση με το κόστος τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί με οικονομικά βιώσιμο τρόπο·

58.  επισημαίνει ότι η βέλτιστη τοποθεσία ηλεκτρογεννητριών για την αξιοποίηση γαλάζιας ενέργειας, όπως ο αέρας, τα κύματα ή η ηλιακή ενέργεια, τα ρεύματα των ωκεανών, η ωσμωτική ισχύς και η μετατροπή θερμικής ενέργειας, μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του βάθους των υδάτων, των συνθηκών του θαλάσσιου βυθού, των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών και της απόστασης από την ακτή· και ως εκ τούτου θεωρεί ότι η εναρμόνιση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί στα διάφορα εθνικά προγράμματα σχετικά με τη βαθυμετρία, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου βυθού ή τα κάθετα προφίλ των ωκεανών μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή τοποθεσίας και στις πολιτικές αδειοδότησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει επίσης ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε λύσεις θαλάσσιας ενέργειας προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομικά προσιτές, οικονομικά αποδοτικές και αποδοτικές ως προς τους πόρους λύσεις ενεργειακής τεχνολογίας·

59.  θεωρεί ότι η έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας επιτάσσουν σταθερή παρουσία των κρατών, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση, τον προσδιορισμό περιοχών όπου πρέπει να απαγορεύεται η εξόρυξη, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ανάλυση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, και την άσκηση της κυριαρχίας τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει και να επικαιροποιήσει έναν ενδεικτικό κατάλογο θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, εξόρυξη στον πυθμένα της θάλασσας, εκμετάλλευση άμμου και αμμοχάλικου στη θάλασσα κ.λπ.) οι οποίες απαιτούν προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων· ζητεί να δοθεί προσοχή στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ορυκτών ως εναλλακτική λύση σε σχέση με εξορυκτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι δραστηριότητες αυτές για την ενσωμάτωση της επιστημονικής γνώσης και της ανάπτυξης και της μεταφοράς τεχνολογίας·

60.  τάσσεται υπέρ μιας συντονισμένης και ισχυρής συμμετοχής της ΕΕ στη Διεθνή Αρχή για τον Θαλάσσιο Βυθό προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικό και προληπτικό περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της έρευνας και εκμετάλλευσης της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και των κοινωνικών επιπτώσεων της εξόρυξης στον πυθμένα της θάλασσας και της βιοδιερεύνησης στις τοπικές κοινότητες, και προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια των δεδομένων·

61.  θεωρεί ότι η βιοτεχνολογία που συνδέεται με τις θάλασσες και τους ωκεανούς έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές, οι οποίες στο σύνολό τους περικλείουν ένα τεράστιο δυναμικό από άποψη δημιουργίας και εφαρμογής νέων γνώσεων, διαδικασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (νέα υλικά, τρόφιμα, φαρμακευτικές ουσίες, κλπ.)· εφιστά την προσοχή στις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδέονται με αυτόν τον τομέα, οι οποίες επιτάσσουν πλήρη ανάληψη ευθύνης από πλευράς κρατών, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με τη σημασία που έχει η διεθνής συνεργασία στον τομέα αυτό·

62.  τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να εκπροσωπούνται· τονίζει τη σημασία των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας εν γένει, περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

63.  υποστηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της για την προώθηση μιας συμμαχίας δεξιοτήτων και ενός κέντρου γνώσεων και καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία·

64.  πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα «Erika IV» με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω πολύ σοβαρών θαλάσσιων καταστροφών· θεωρεί ότι η δέσμη αυτή θα πρέπει να αναγνωρίσει την οικολογική ζημία στα θαλάσσια ύδατα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία·

65.  επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη σημασία της θάλασσας ως οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού πόρου, και τον ρόλο της έρευνας και του διαλόγου μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών στην επίτευξη ολοκληρωμένης βιωσιμότητας·

66.  θεωρεί ότι οι θάλασσες και οι ακτές είναι πολύτιμοι πόροι και θα πρέπει να αποτελούν έναν από τους πυλώνες πολιτικής της ΕΕ για τη βιομηχανική αναγέννηση· τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αναζωογόνηση της γαλάζιας βιομηχανίας, στηρίζοντας παράλληλα τη συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως στις περιφέρειες στις οποίες αυτή η δυνατότητα έχει περιοριστεί ως αποτέλεσμα των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης·

67.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.
(2) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0300.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0438.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0178.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174.
(8) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 892.
(9) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 93.
(10) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 24.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου