Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2006(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0239/2015

Внесени текстове :

A8-0239/2015

Разисквания :

PV 07/09/2015 - 28
CRE 07/09/2015 - 28

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0292

Приети текстове
PDF 621kWORD 161k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург
Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение
P8_TA(2015)0292A8-0239/2015

Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (2015/2006(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по‑специално член 14 от нея,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 декември 2014 г. относно предприемачеството в образованието и обучението(1),

—  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното приобщаване на младите хора(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („EСЕT 2020“)(3),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта(4),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(5),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г., озаглавена „Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“(6),

—  като взе предвид проекта за резолюция на Съвета от 27 ноември 2009 г.относно обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010‑2018 г.)(7),

—  като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за учене през целия живот(8),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юни 2013 г., озаглавено „Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа — Призив за действия срещу младежката безработица“ (COM(2013)0447),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 януари 2013 г., озаглавено „План за действие „Предприемачество 2020 г. — възраждане на предприемаческия дух в Европа“ (COM(2012)0795),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ (COM(2012)0669),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа“ (COM(2011)0902),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2015 г., озаглавено „Предприемачеството в образованието и обучението: път към успеха“,

—  като взе предвид изданието на Social Europe Guide на Комисията от март 2013 г. относно „Социална икономика и социални предприятия“ (ISBN: 978‑92‑79‑26866‑3),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2015 г. относно последващи действия във връзка с прилагането на процеса от Болоня(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно образованието, обучението и стратегията „Европа 2020“(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно справянето с преждевременното напускане на училище(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно обучението в ранна детска възраст в Европейския съюз(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно ключови умения в променящ се свят: изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации — прилагане на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“(14),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0239/2015),

А.  като има предвид, че е необходимо младежкото предприемачество да бъде важна неразделна част от политическата стратегия за подкрепа на днешното младо поколение по отношение на целите на ЕС за растеж, заетост, образование и намаляване на младежката безработица в ЕС;

Б.  като има предвид, че предприемачеството следва да бъде разбирано в неговия по-широк смисъл като способността за превръщане на идеи в действия;

В.  като има предвид, че през февруари 2015 г. 4,85 милиона млади хора са били без работа в ЕС-28, което е неприемливо високо равнище, и макар че безработицата сред младежта намалява — тя е спаднала с 494 000 в сравнение с февруари 2014 г. — този процес е твърде бавен;

Г.  като има предвид, че младежката безработица е висока, а фискалната консолидация в най-засегнатите от кризата държави членки не следва да се извършва в ущърб на работните места, заети от млади хора; като има предвид, че в резултат на тази висока младежка безработица младите хора изпитват по-високи равнища на бедност и социално изключване, особено в онези, които принадлежат към групи в неравностойно положение или уязвими групи; при все това признава и приветства факта, че са поети ангажименти за ускоряване на предоставянето на средства от инициативата за младежка заетост на държавите членки, но призовава за още по-сериозни ангажименти от страна на Комисията, за да се преодолее този сериозен проблем;

Д.  като има предвид, че разминаването между образованието и обучението и пазара на труда е една от причините за младежката безработица и за големия брой незаети работни места в ЕС и че то следва да бъде преодолявано също чрез овластяване на младите хора посредством ключови умения, включително инициативност и предприемачество, необходими за увереното участие в днешните основани на знанията икономика и общество;

Е.  като има предвид, че посредством стратегията „Европа 2020“ и нейните водещи инициативи „Програма за нови умения и работни места“, „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, „Съюз за иновации“ и „Младежта в движение“, както и чрез своята целенасочена подкрепа за жени предприемачи и хора в неравностойно положение и с увреждания Европейският съюз утвърждава инициативността и предприемачеството, като насърчава предприемаческите нагласи и свързаните с тях познания, умения и компетентност, които могат да дадат тласък на конкурентоспособността и интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж;

Ж.  като има предвид, че предприемачеството е важен двигател на икономическия растеж и създаването на работни места, тъй като води до откриване на нови предприятия и работни места, отваряне на нови пазари, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на производителността и иновативността, засилване на европейската конкурентоспособност и създаване на благосъстояние, и поради това следва да е еднакво достъпно за всички;

З.  като има предвид, че предприемачеството и по-специално социалното предприемачество е важен двигател на социалното приобщаване и устойчивото развитие, който може да стимулира икономиката, като същевременно смекчава лишенията, социалното изключване и други обществени проблеми;

И.  като има предвид, че предприемачеството и по-конкретно малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката на ЕС и представляват най-важния и основен източник на нова заетост; като има предвид, че предприемаческият потенциал на жените е недостатъчно използван източник на икономически растеж и работни места;

Й.  като има предвид, че културите, които оценяват и възнаграждават предприемаческите умения и предприемаческото поведение, като например креативността, иновативността, инициативността, разумното поемане на рискове, самостоятелното мислене и разпознаването на възможности, както и лидерските качества, поощряват тенденцията към развитие на нови решения за преодоляване на икономическите, социалните и свързаните с околната среда предизвикателства, като интегрират в образованието компоненти на знанието, съчетаващи теория и практика и по този начин премахващи бариерите между професионалния опит и образованието; като има предвид, че следователно е от съществено значение тези лични умения да бъдат включени в образователната система и да станат част от ежедневието на всички нива;

К.  като има предвид, че в определени държави членки новосъздадените предприятия (от всички видове, включително социално предприемачество или стопанска дейност за лична печалба) не се признават достатъчно или не са включени като модел за кариера и подкрепата за желаещите да започнат предприемаческа дейност в рамките на образователната система е ограничена;

Л.  като има предвид, че младите предприемачи са изправени пред множество предизвикателства и трудности, включително липса на опит, на подходящи умения и на достъп до финансиране и инфраструктура;

М.  като има предвид, че неотдавнашни проучвания показват, че уменията, свързани с предприемачество, могат да бъдат изучавани и че обучението по предприемачество, ако е правилно проектирано, прилагано и достъпно за всички, може да има много положително въздействие върху живота на хората и тяхната пригодност за заетост, както и върху процента на новосъздадените предприятия и процента на оцеляване на предприятията;

Н.  като има предвид, че за да се достигне до категорични заключения, измерването на въздействието на обучението по предприемачество трябва да се извършва с критичен подход и да се основава на солидни доказателства и на установени статистически инструменти и техники;

О.  като има предвид, че обучението по предприемачество следва да включва социално измерение, включително обучение по справедлива търговия, социални предприятия и алтернативни бизнес модели, като например кооперации, с оглед да се постигне социална, приобщаваща и устойчива икономика;

П.  като има предвид, че предприемаческата нагласа повишава пригодността на младите хора за заетост, създава у тях качества, които са необходими, за да се справят с предизвикателства както в професионалния, така и в личния им живот, и спомага за предотвратяване на увеличаването на бедността и социалното изключване; като има предвид, че улесненият достъп до механизмите за микрофинансиране може да спомогне за постигането на тези цели;

Р.  като има предвид, че образованието и професионалното обучение като цяло са от основно значение по отношение на личностното развитие на всеки човек и следователно трябва да бъдат едновременно достатъчно широки, за да положат основите за развитие през целия живот и задълбочаване на познанията и развитие на общоприложими умения, и достатъчно практически насочени, за да позволят на хората да развиват действителни кариери и да водят стойностен професионален и личен живот; като има предвид, че успешното съчетаване на тези два аспекта на образованието е в пряка връзка с намаляването на риска от младежка безработица;

С.  като има предвид, че предприемаческият дух и предприемаческите умения могат да бъдат придобити, изучени и развити от всеки индивид; като има предвид, че всеки вид и степен на образование отговаря на конкретна възможност за изграждане на определени умения и възможности за предприемачество като част от общото придобиване на ключови компетентности;

Т.  като има предвид, че предприемаческите умения са свързани с други умения, като например умения по ИКТ, умения за разрешаване на проблеми и финансова грамотност, които следва да се насърчават;

У.  като има предвид, че образованието и обучението са от първостепенно значение от гледна точка на мотивацията и възможностите за младите хора да започнат свои собствени предприемачески проекти;

Ф.  като има предвид, че образованието като обществено благо трябва да бъде напълно приобщаващо и интегрирано, като специално се набляга на предоставянето на равен достъп до него на ученици от различен социално-икономически произход;

Х.  като има предвид, че младите хора ще бъдат по-добре квалифицирани да осъществяват стопанска дейност в транснационален мащаб, ако владеят свободно чужди езици;

Ц.  като има предвид, че по-слабо представените групи или групите в неравностойно положение се нуждаят от специално внимание и подкрепа по време на образованието си, включително чрез ангажиране на родителите и общностите в образователния процес, както и от помощ, за да създават, развиват или разширяват своите фирми или предприятия;

Ч.  като има предвид, че младите хора извличат полза от обучението и образованието по предприемачество, както и от практическия опит в областта на предприемачеството, което спомага за развитието на техните умения и таланти, като им създава възможност да развият увереност в себе си, и допринася за създаването на нови предприятия, за пригодност за заетост и за новаторство; като има предвид, че предприемачеството е изключително слабо използвана възможност за много млади хора с увреждания;

Ш.  като има предвид, че социалните и приобщаващите предприятия участват активно в новаторски устойчив растеж, насърчават по-голямо сближаване в обществото и местните общности и могат да създадат възможности за заетост на младите хора, включително на онези, които са социално уязвими, и онези, които са най-отдалечени от пазара на труда;

Щ.  като има предвид, че няма достатъчно хора, които да успяват да осъществят своите идеи за създаване на бизнес и че жените предприемачи са диспропорционално дори още по-малко, отколкото мъжете предприемачи (това се отнася в още по-голяма степен за жените от уязвими социални групи и жените обекти на двойна дискриминация), и че макар жените предприемачи да имат в средни стойности по-високо образование от мъжете предприемачи, те също така по-често осъществяват дейност в по-малко иновативни сектори и сектори с по-бавен растеж, в по-малки предприятия, отколкото тези на мъжете предприемачи; като има предвид, че трябва активно да се насърчават начините за преодоляване на факторите, които обезсърчават по-специално жените да предприемат или да се възползват повече от възможността за предприемачество(15);

АА.  като има предвид, че в някои държави членки занаятчийските камари и търговско-промишлените палати предлагат целенасочени програми за подпомагане на новосъздадени предприятия;

АБ.  като има предвид, че образованието и обучението са преди всичко национална компетентност и някои държави членки тепърва трябва да разработят широкообхватна политика или стратегически подход към обучението по предприемачество и учебни програми и методи на преподаване в областта на предприемачеството; като има предвид, че не всички учители и лидери в образованието в Европа са достатъчно подготвени в областта на образованието по предприемачество в резултат от непрекъснато професионално развитие или от първоначалното си обучение, което би могло да окаже въздействие върху потенциала за достатъчно включване на предприемачеството в образователните системи(16);

АВ.  като има предвид, че учителите следва да могат да се свързват с предприемачи и да определят учебни цели в партньорство с тях и че следва да им бъде предоставена правилната подкрепа и ресурси, за да прилагат стратегии, в чийто център са учащите се, и да приспособяват методите си на обучение към нуждите на своите уязвими ученици;

АГ.  като има предвид, че дейностите по неформално и самостоятелно учене допълват и обогатяват формалното обучение, като предлагат разнообразни форми на учене, разкриващи нови възможности, и поради това следва да бъдат признати като привилегировани източници за придобиване и развиване на предприемачески умения;

АД.  като има предвид, че самостоятелното учене може да изиграе ключова роля в разработването и поддържането на предприемачески умения, по-специално сред маргинализираните групи;

АЕ.  като има предвид, че дейностите по неформално и самостоятелно учене са особено относими към младите хора с по-малко възможности, като им предоставят допълнителен източник за учене и възможен път към формалното образование и обучение;

АЖ.  като има предвид, че обучението от опитни предприемачи създава положителен образ на предприемачеството и улеснява стъпката към предприемачество;

АЗ.  като има предвид, че предприемачеството, включително социалното предприемачество, следва да бъде интегрирано в обучението на учителите и съветниците по професионално развитие;

АИ.  като има предвид, че националните образователни системи се развиват с различни темпове в отговор на промените на пазара на труда;

АЙ.  като има предвид, че програма „Еразъм +“, която обхваща периода от 2014 г. до 2020 г., има за цел модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа и е достъпна за образователни организации, организации за обучение, младежки и спортни организации във всички сектори на ученето през целия живот; като има предвид, че тя ще предостави възможности на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобиват професионален опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина;

АК.  като има предвид, че предприемачеството вече играе роля в програмата „Еразъм +“, като е един от очакваните резултати от действията за мобилност;

АЛ.  като има предвид, че е важно да се популяризира и насърчава мобилността на млади предприемачи посредством програми, като например програмата „Еразъм за млади предприемачи“ (2009—2015 г.), които дават възможност на младите предприемачи да участват в трансграничeн обмен и да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия, а също така създават възможности за преодоляване на неравенството между половете в областта на предприемачеството; като има предвид, че е необходимо да бъдат отпуснати повече средства за такива програми с цел да се увеличи участието на младите хора;

АМ.  като има предвид, че младите хора са склонни да изразяват предпочитание към самостоятелна заетост и цели 45 % от младите хора на възраст между 15 и 24 години заявяват, че биха предпочели да бъдат самостоятелно заети лица(17);

АН.  като има предвид, че предприемаческата общност на местно, национално и европейско равнище би могла да окаже по-значим принос под формата на доброволческа дейност въз основа на уменията, партньорства с образователни институции и сътрудничество със създателите на политики;

АО.  като има предвид, че значителен принос имат организациите на гражданското общество (неправителствени групи като профсъюзи, асоциации на работодатели и други социални групи), сред които и инициативата „Junior Achievement — Young Enterprise Europe“, която предоставя самостоятелно образование и обучение и учене през целия живот в областта на предприемачеството; като има предвид, че е необходимо по-голямо признание за този принос, макар че той не винаги води до сертифициран официален диплом; като има предвид, че в този принос участват и предприятията, които предоставят обучение на своите служители;

Акцент върху предприемаческите умения и компетентности

1.  Признава ролята на ученето през целия живот и международната мобилност като ключова мярка в европейския отговор на глобализацията и преминаването към основана на познанието икономика; отбелязва по-специално значението на „духа на инициативност и предприемачество“, който е сред осемте „Ключови умения за учене през целия живот — европейска референтна рамка“, считани за необходими на всеки човек за личностна реализация и развитие, активно европейско гражданство и участие, социално приобщаване и трудова заетост;

2.  Призовава държавите членки да насърчават предприемаческите умения сред младите хора посредством законодателни действия, насочени към осигуряване на качествени стажове, съсредоточени върху качествено учене и адекватни условия на работа, като инструменти за насърчаване на пригодността за заетост, както е посочено в препоръката на Съвета за рамка за качество на стажовете;

3.  Подчертава необходимостта от широко и ясно дефиниране на ключовото умение „дух на инициативност и предприемачество“, което включва насърчаване на предприемаческите нагласи, отличаващи се с креативност, новаторство и поемане на риск, както и със способност да се планират и управляват проекти за постигането на цели и дори идеята отделният човек да познава контекста на своята работа и да е способен да се възползва от възможностите, които се разкриват, по отношение както на предприемачеството, така и на дейността по наемане на работа (в последния случай наричана „интрапредприемачество“); изразява вярата си в секторите на творческите индустрии и в предприятията, свързани с културата, които могат да изтъкнат възможности за стопанска дейност, особено по отношение на младите хора;

4.  Припомня, че творческите индустрии са сред най-предприемаческите сектори, като развиват преносими умения, например творческо мислене, разрешаване на проблеми, работа в екип и находчивост;

5.  Подчертава необходимостта от широк подход към предприемачеството като набор от общоприложими ключови компетентности за лични и професионални цели;

6.  Подчертава значението на организационните умения за мониторинг и одитиране; насърчава по-специално разработването на социален и екологичен одит като иновативен инструмент за наблюдение;

7.  Изразява убеждението си, че предприемаческите умения и компетентности, както и общоприложимите, междусекторните, специфичните за дадена професия и специфичните за дадена длъжност умения следва да бъдат насърчавани с цел да се повиши процентът на самостоятелно заетите лица сред младежта и да се предостави на младите хора реална възможност за създаване на собствени предприятия, така че да помогнат и на себе си, и на обществото като цяло;

8.  Изразява убеждението си, че следващата необходима стъпка е да се уточни подробно как може рамката за ключови компетентности да бъде допълнително приложена по подходящ начин на всяко равнище на образованието за предприемачески умения, като предприемаческите знания, умения и нагласи бъдат включени сред резултатитет от всяка конкретна образователна програма и програма за професионален стаж;

9.  Подчертава, че на всички образователни равнища и при всички видове образование следва да се предвиди преподаване на практически предприемачески умения и насърчаване на мотивацията, инициативността и готовността, както и на чувството за социална отговорност; счита, че в училищните програми следва да бъдат включени модули по основи на финансите, икономика и бизнес среда, като те следва да бъдат придружени от наставничество, научно ръководство и насочване в областта на професионалното развитие за учениците, включително за ученици с увреждания, за да се подкрепи и улесни тяхното разбиране на предприемаческия процес и да се развие предприемаческа нагласа; подчертава ролята на неформалното и самостоятелното учене, включително на доброволческите дейности, за създаването на предприемачески дух и умения у младите хора;

10.  Призовава Комисията да подчертае значението и ролята на различните форми на социално предприемачество, които често представляват добра възможност да младите европейци за придобият първоначален опит в областта на предприемачеството;

11.  Подчертава необходимостта от разработване на новаторски педагогически модели, които да включват по-активно участие и да са ориентирани към обучаващите се, с цел да се насърчи придобиването на набор от общоприложими умения, необходими за развитието на предприемачески нагласи;

12.  Препоръчва да се насърчава предприемачеството като част от висшето образование и в проекти на абсолвенти, включително моделите за социално предприемачество;

13.  Отбелязва, че насърчаването на предприемачеството чрез образование може да постигне успех по един разумен начин само ако икономическите и социалните аспекти бъдат включени по балансиран начин в образователните стратегии;

14.  Подчертава, че социалното приобщаване и борбата срещу бедността могат да постигнат успех най-вече чрез социалното предприемачество, което може да повиши заетостта, и чрез създаване на предпремаческа нагласа, която ще бъде от съществена полза за хората в неравностойно положение;

15.  Подчертава, че програмите, съчетаващи практическо и теоретично обучение, и програмите за обучение, спонсорирани от предприятията, доказаха своето ключово значение за предаването на основните компетентности на предприятията в държавите членки, където действат такива програми;

16.  Насърчава пълното ангажиране и партньорство между всички заинтересовани страни, и по-специално между местните предприемачески организации, предприятия и образователни институции, с цел споделяне на най-добри практики и опит и подобряване на предприемаческите умения на младите хора и на образованието в държавите членки;

17.  Подчертава, че тясната връзка между обучението в предприятията и общото образование е успешен модел, който следва да се укрепва и насърчава в цяла Европа и извън нея;

18.  Призовава за по-близко сътрудничество с частния сектор и социалните партньори с оглед на насърчаването на култура на поемане на риск, предприемачество и иновации (напр. чрез структурни ангажименти като инструменти за иновации и обмен на идеи);

19.  Изразява убеждението си, че успешното разгръщане на предприемаческата компетентност все повече зависи от съпътстваща медийна и цифрова компетентност, и че таза взаимовръзка следва да получава повече внимание в образованието и обучението; подчертава значението на това всички млади хора да получат умения в областта на ИКТ, общоприложими и предприемачески умения, които да им създадат възможност да използват изцяло потенциала на цифровия свят с цел да им се помогне да създадат нови форми за развитие, преподаване и насърчаване на предприемачеството, като по този начин се развие способността им да се конкурират по-успешно за работни места, да бъдат самостоятелно заети лица, да се научат по-добре да разбират поведението и нуждите на бъдещите си работодатели и да допринасят за капацитета за иновации и конкурентоспособност на организацията на работодателя;

20.  Подчертава, че предприемаческите умения следва да се развиват и подобряват през целия живот, включително чрез професионалния опит и неформалното и самостоятелното учене, и че тяхното утвърждаване следва да се подобрява и подкрепя, тъй като допринася за развитието на кариерата;

21.  Признава, че ключов елемент в преподаването по предприемачество е подходящата подготовка на учителите и по-специално спешната необходимост от висококачествено обучение с цел да се гарантира достоверност на образователния процес;

22.  Призовава държавите членки да се борят срещу пречките пред младите предприемачи с увреждания чрез предоставяне на обучение за доставчиците на услуги, чиито отговорности включват подкрепа за хората с увреждания, и чрез приспособяване на помещения, в които да се предоставя помощ, за да бъдат направени те достъпни за лица с намалена подвижност;

23.  Отбелязва, че насърчаването на сътрудничеството между средното и висшето образование би позволило по-активен диалог между младите хора и би насърчило иновациите;

24.  Подчертава необходимостта от подобряване на предприемаческата култура в рамките на висшето образование чрез подпомагане и улесняване на създаването на нови предприятия от страна на младите хора въз основа на академични изследвания (нови предприятия), намаляване на бюрократичните тежести при създаването на подобни дружества и създаване на ясна и благоприятна регулаторна рамка за студенти предприемачи; в този контекст счита, че училищата и университетите следва да осигурят време и пространство и да предоставят признание на предприетите от младите хора инициативи, за да им дадат необходимата увереност за предприемането на нови проекти, които могат да се окажат полезни за създаването на самостоятелни предприятия; приветства инициативите, които възнаграждават млади хора за успешни бизнес начинания (напр. награда за най-добро студентско предприятие на годината); подчертава освен това значението на дружествата, които дават шанс на младите хора да придобият своя първи пряк трудов опит в предприятията; отново изтъква необходимостта от насърчаване на посещенията на предприятия и стажантските схеми с подобни цели, така че младите хора да придобият представа за света на бизнеса;

25.  Подчертава, че предприемаческата общност играе ключова роля в образованието и обучението по предприемачество, като предоставя обучение, основано на опита, което допълва теоретичното образование на младите хора;

26.  Подчертава съществената роля за насърчаването на предприемачеството сред младите хора на редица сдружения на млади предприемачи, които предлагат възможност на младежите да разработват иновативни проекти и да придобият предприемачески опит и им предоставят инструменти и необходимата увереност, за да започнат дейността си като предприемачи;

Роля на институциите на ЕС — координация, методология и финансови инструменти

27.  Призовава Съвета и Комисията, в рамките на съответните им области на компетентност и в пълно съответствие с принципа на субсидиарност, да разработят методологична подкрепа и инструменти, които да бъдат предоставени на националните системи за образование, в областта на образованието и обучението по предприемачество, включително на социалното предприемачество, и да следват координиран подход, като призоват публичните администрации на държавите членки да си сътрудничат по-тясно с предприятията с цел разпространяване на ключовите фактори, необходими за подобряване на предприемачеството; призовава Комисията да увеличи размера на подкрепата за младите предприемачи по европейските структурни и инвестиционни фондове;

28.  Призовава Съвета и Комисията да прилагат принципа на равенство между половете по отношение на методологията, комуникацията и финансовите инструменти, за да се насърчи по-активното участие в предприемачеството от страна на момичетата и младите жени;

29.  Призовава Комисията да учредява и насърчава стажове по предприемачество и програми за обмен, за да се даде възможност на младите хора да придобият практически опит и да се улесни обменът на знания и опит;

30.  Призовава Комисията да разработи цялостна стратегия за развитие на общоприложими умения, като например критично мислене, решаване на проблеми, инициативност, съвместна работа, сътрудничество, самонаправляване, планиране, лидерство и изграждане на екипи, на всички равнища и във всички видове образование и обучение, като се взема предвид, че те са полезни за широк кръг от професии и сектори;

31.  Призовава Комисията да засили фокуса върху подобряването на развитието и оценката на общоприложими умения, включително в областите на предприемачеството и на цифровите технологии, в рамките на програмата Еразъм +, като същевременно се наблегне на това, че тази програма не следва да бъде еднозначно ориентирана към съображенията, свързани с пригодността за заетост, и че следва да бъде запазен ниският праг за достъп до предприемачески дейности, по-специално в областта на неформалното и самостоятелното образование; призовава също така Комисията да насърчава реформите в образователната политика на държавите членки, като създаде съгласувана политическа рамка в това отношение за държавите членки и за ЕС;

32.  Призовава Комисията да подкрепи мониторинга на уменията за работа с ИКТ, уменията за решаване на проблеми и финансовата грамотност; призовава Комисията да извърши дългосрочни проучвания в тази област;

33.  Призовава Комисията да подкрепя партньорствата между образователните институции и предприятията, като използва Европейския фонд за стратегически инвестиции, и по-специално Европейския социален фонд, за да насърчава основаното на опита обучение в предприятията и да поощрява предприемаческите умения на национално и местно равнище;

34.  Призовава Комисията да подкрепи една европейска мрежа за обучение по предприемачество, по модела на Европейската мрежа за обучение по предприемачество (EE-HUB), създадена през май 2015 г. и подкрепяна от европейски организации и други заинтересовани лица на европейско, национално и местно равнище, както и от национални органи в областта на образованието, която ще събира и обменя най-добри практики, които да бъдат споделяни от образователните институции, институциите за професионално обучение, предприятията, органите и социалните партньори;

35.  Призовава Комисията да гарантира последователна и ефективна координация в областта на образованието по предприемачество в контекста на по-широкообхватната стратегия на ЕС за учене през целия живот, на глобалните стратегии на ЕС и на плана на Комисията на Жан-Клод Юнкер;

36.  Предлага Комисията да запази образованието и обучението по предприемачество като една от целите на бъдещата програма „Еразъм +“ през следващия финансов период (след 2020 г.) във всички свои дейности, включително мобилността, която да съдържа следните елементи:

   i) внимателна оценка на въздействието на съществуващите мерки за насърчаване на предприемачеството чрез образование и обучение и тяхното потенциално адаптиране, като същевременно се обърне специално внимание на въздействието върху по-слабо представените групи и групите в неравностойно положение,
   ii) насърчаване на по-добре определено учебно съдържание и инструменти за формалното и неформалното образование, насочени към всички учащи се — както теоретични, така и практически модули — например студентски предприемачески проекти,
   iii) подкрепа за началната квалификация на преподавателите, обучаващите, работещите с младежта, инструкторите и лидерите в образованието и тяхното продължаващо професионално развитие и овластяване в областта на образованието по предприемачество,
   iv) насърчаване на партньорствата между образователните институции, предприятията, организациите с нестопанска цел, регионалните и местните органи и доставчиците на неформално образование с цел да се разработят подходящи курсове и да се предоставят на учащите необходимите практически опит и модели,
   v) развитие на уменията в областта на предприемачеството, финансовата грамотност, грамотността и уменията в областта на ИКТ, творческото мислене, креативността, творческите ценности, решаването на проблеми и новаторските нагласи, увереността в себе си и в собствените идеи, приспособимостта, изграждането на екипи, управлението на проекти, оценката на риска и поемането на риск, както и на специфични бизнес умения и знания;
   vi) премахване на всички все още съществуващи физически и цифрови бариери за хората с увреждания, тъй като тяхното пълно включване в пазара на труда може да бъде от решаващо значение за насърчаването на култура на устойчиви и сплотени предприятия;
   vii) наблягане на неформалното и самостоятелното учене като привилегирована среда за придобиване на предприемачески умения;

37.  Призовава Комисията да проучи и разгледа факторите, които обезкуражават жените да се заемат с предприемачество, като същевременно специално насърчава достъпа до финансиране и подкрепя услугите за млади жени предприемачи;

38.  Призовава Комисията да координира и насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки;

39.  Призовава Комисията да насърчава по-доброто сътрудничество и обмена на добри практики между държавите членки, които вече са включили образованието по предприемачество в своите учебни програми и са постигнали по-голям напредък в насърчаването на младежкото предприемачество, както и онези държави членки, които все още се намират в началото на този процес;

40.  Призовава Комисията да събере до края на 2017 г. „най-добри практики“ за разпространение на предприемачески способности и насърчаване на младежкото предприемачество в държавите членки, да представи на Парламента доклад по този въпрос и да взема предвид резултатите от тази работа, когато оценява своите процедури на финансиране;

41.  Призовава държавите членки да насърчават образованието по предприемачество като начин за стимулиране на общоприложими умения за по-добро управление на личния и професионалния живот на учащите;

42.  Призовава Комисията да наблюдава внимателно конкретните мерки, които биват прилагани от държавите членки за подкрепа на предприемачеството сред младите хора, да посвети специално внимание на насърчаването и публикуването на информация относно резултатите и да насърчава и подкрепя институциите и организациите при обмена на добри практики, споделянето на идеи, знания и опит и създаването на междусекторни стратегически партньорства; насърчава Комисията и държавите членки да разработят показатели, модели и общи инструменти и проекти с цел насърчаване на младежкото предприемачество;

43.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира,че мерките, предприемани от държавите членки, не представляват пречка за свободното движение на работници, така че младите хора, които са избрали кариера в стопанската дейност, да могат да развиват дейността си където пожелаят на територията на Европейския съюз;

Ролята на държавите членки

44.  Призовава държавите членки да насърчават развитието на обучение за основаване и управление на стартиращи предприятия, включително експертно наставничество, бизнес инкубатори и ускорители, проекти за социални предприятия, работещи с местните общности, и цялата благоприятна за предприемачеството среда, която ще създаде възможност за стартиране на предприятия от млади хора и за бързо възстановяване при преждевременно напускане на училище или първоначални неуспехи, като по този начин се спомогне за създаването на положителна бизнес култура, предотвратяването на отрицателното възприятие на неуспехите в бизнеса и насърчаването на повторните опити и също така се обръща специално внимание на това да се достигне до младите хора в неравностойно положение;

45.  Настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че младите предприемачи имат достъп до необходимото им финансиране и че получават подкрепа на всички етапи;

46.  Призовава държавите членки, както и регионалните и местните органи, да използват максимално ресурсите на структурните фондове на ЕС, по-специално Европейския социален фонд, с цел насърчаване на образованието и обучението по предприемачество и развитието на цифрови умения на национално, регионално и местно равнище;

47.  Призовава държавите членки, заедно с регионалните и местните органи, да използват всички съществуващи ресурси за финансиране на равнище ЕС, като например Европейския социален фонд, Европейската инициатива за младежка заетост, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, „Еразъм за млади предприемачи“ и програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), да насърчават и подкрепят инициативи, които са насочени към постигането на по-ефективни и по-добре насочени връзки между предприятията и образователния сектор;

48.  Призовава държавите членки да насърчават споделянето на най-добри практики, както и националните и трансграничните партньорства, да подкрепят наскоро създадените предприятия и работата на съответните мрежи от малки и средни предприятия и агенции за развитие;

49.  Насърчава държавите членки да осигурят специфични иновативни методи за обучение на преподавателите и наставниците, за да им се даде възможност да подпомагат и насърчават предприемаческите умения, както и да разгледат включването на предприемачеството като част от образователната програма;

50.  Призовава държавите членки да доразвият своите системи за признаване и валидиране на уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, за да спазят ангажимента си за 2018 г., с цел да дадат на хората възможност за преориентиране и втори шанс, както и да насърчат личното признание и по-нататъшното обучение;

51.  Призовава държавите членки да насърчават участието на частните партньори в обучението по предприемачество чрез финансиране или предоставяне на обучение като аспект от своята корпоративна социална отговорност;

52.  Призовава държавите членки да премахнат бюрокрацията по отношение на изпълнението на бизнес плановете от младите хора и да разгледат възможността за предприемане на мерки за данъчни облекчения и мерки за насърчаване на разработването на собствени идеи за стопанска дейност; подчертава необходимостта от „предпазни клапани“ за новосъздадените предприятия, претърпели успех;

53.  Подчертава необходимостта от разглеждане на финансовите затруднения, засягащи младите предприемачи, от улесняване на достъпа им до кредити и специални безвъзмездни средства, от намаляване на съществуващите административни тежести и от създаване на регулаторна среда и фискални стимули, които да насърчават развитието на младежки предприемачески инициативи и да спомагат за създаването на работни места, за да се улесни стартирането и стабилизирането на бизнес проектите на младите предприемачи;

54.  Призовава държавите членки да възприемат активен подход в усъвършенстването на регулаторната рамка и опростяването на административните процедури за предприятията, по-специално за МСП и социалните предприятия, както и да насърчават и наблюдават качеството на практиките на заетост на тези предприятия; припомня, че социалните и приобщаващите предприятия създават устойчиви работни места, допринасят за развитието на общностите и спомагат да се насърчава устойчива среда и да се гарантира социална устойчивост по време на криза;

55.  Изисква публичните служби за заетост да бъдат по-активни в предоставянето на помощ и консултации на предприятията, по-специално на младите предприемачи;

56.  Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да предлагат на студенти с иновативни идеи по-широк достъп до стипендии и схеми за микрокредитиране заедно с подкрепа, информация, наставничество, мултидисциплинарна подкрепа и платформи за партньорска оценка, за да им се даде възможност да създадат свои собствени предприятия или проекти, като например подкрепяните в рамките на оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ по Европейската програма за заетост и социални иновации; призовава държавите членки да улеснят достъпа до заеми и връщането им, да насърчават използването на колективното финансиране, да развият партньорства между местната икономика, предприятията и университетите, да засилят ролята на предприятията в интегрирането на младите хора на пазара на труда и да утвърдят сертификата за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) на различни равнища на училищното и университетското образование, по-специално в партньорство с МСП; настоятелно призовава държавите членки да насърчават създаването в университетите на бизнес инкубатори, насочени към устойчивото развитие и области на обучение, ориентирани към бъдещето;

57.  Призовава държавите членки да опростят процедурите за несвързано с измами прекратяване на дейност и да създадат подкрепяща прекратяването на дейност среда, за да изпратят ясно послание на младите хора, че един неуспех няма да доведе до поражение с последствия за цял живот;

58.  Призовава държавите членки да насърчават предприемачеството сред младите хора, като улесняват основаното на проекти обучение в рамките на образователната система, обхващащо различни дисциплини и осъществявано в сътрудничество с предприятията;

59.  Призовава държавите членки да насърчават предприемачеството като положителна възможност за професионално развитие в рамките на съветите за професионално развитие, предоставяни в средното и висшето образование, и да решат проблема с отрицателното мнение за предприемачеството като възможност за професионално развитие, което преобладава в някои държави членки;

60.  Призовава държавите членки да повишат осведомеността за самостоятелната заетост и създаването на предприятия за младите хора с увреждания посредством мерки като насърчаване на професионалното развитие на хората с увреждания, които вече са интегрирани на пазара на труда, и осигуряване на обществено признание на предприемачи с увреждания;

Последващи стъпки

61.  Настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи стъпки и да доразвие своята работа относно инициативата „Entrepreneurship360“ (училища и ПОО), както и относно иновативния онлайн инструмент за висшите училища (висше образование);

62.  Призовава Комисията да включи мерки, свързани с обучението по предприемачество, в показателите за оценяване на Европейския семестър, започвайки от 2016 г.;

63.  Призовава Комисията да представи на Парламента до края на мандата си доклад за оценка относно постигнатия напредък в насърчаването на младежкото предприемачество чрез образование и обучение и доколко то е успяло да обхване членовете на уязвимите социални групи;

64.  Призовава Комисията да гарантира координацията и сътрудничеството на европейско равнище при систематичното оценяване на програмите и дейностите в областта на предприемачеството, за да се създаде възможност за сравнимост на резултатите, например чрез сравняване на различните модели за младежко предприемачество в държавите членки, както и на характеристиките на младите предприемачи по отношение на социално-демографски променливи като възраст, пол и образование;

65.  Призовава Комисията да насърчава сътрудничеството в областта на политиките в ЕС и приканва държавите членки да участват в обмена на добри практики;

o
o   o

66.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки и на страните кандидатки и на Съвета на Европа.

(1) ОВ C 17, 20.1.2015 г., стр. 2.
(2) ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 18.
(3) ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(4) OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.
(5) OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1.
(7) ОВ C 311, 19.12.2009 г., стр. 1.
(8) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(9) Приети текстове, P8_TA(2015)0107.
(10) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 56.
(11) ОВ C 165 E, 11.6.2013 г., стр. 7.
(12) ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 89.
(13) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 8.
(14) ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 33.
(15) Доклад на Комисията относно напредъка на равенството между жените и мъжете през 2013 г. (SWD(2014)0142), публикация на Комисията относно статистически данни за жените предприемачи в Европа, септември 2014 г.
(16) Заключения на симпозиумите на Европейската фондация за обучение, проведени в Истанбул и Будапеща.
(17) Комисия: Евробарометър FL354 „Предприемачеството в ЕС и извън него“, 9 януари 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност