Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 28
CRE 07/09/2015 - 28

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0292

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 546kWORD 166k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
P8_TA(2015)0292A8-0239/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2015/2006(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση Εγγύησης για τη Νεολαία(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση – Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Συνεργασία για τους νέους της Ευρώπης – Πρόσκληση για δράση κατά της ανεργίας των νέων» (COM(2013)0447),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 – Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» (COM(2011)0902),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Επιχειρηματική εκπαίδευση: Πορεία προς την επιτυχία»,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό της Επιτροπής, του Μαρτίου 2013, για την Κοινωνική Ευρώπη, με τίτλο «Social Economy and Social Enterprises» («Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις») (ISBN: 978-92-79-26866-3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2010, σχετικά με βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία – Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0239/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ σε θέματα ανάπτυξης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, η επιχειρηματικότητα των νέων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής στρατηγικής για τη στήριξη της νεολαίας και τη μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να εκλαμβάνεται υπό την ευρεία της έννοια ως η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των ιδεών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο 2015, ήταν άνεργοι 4,85 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι στην ΕΕ των 28, αριθμός απαράδεκτα υψηλός, και ότι παρά το γεγονός ότι η ανεργία των νέων βαίνει μειούμενη – σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2014 μειώθηκε κατά 494 000 άτομα – ο ρυθμός αυτός παραμένει υπερβολικά αργός·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς δείκτες της ανεργίας των νέων και το γεγονός ότι η δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη μέλη που πλήττονται κυρίως από την κρίση δεν θα πρέπει να υλοποιείται εις βάρος θέσεων εργασίας που αφορούν άτομα σε νεαρή ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τόσο υψηλής ανεργίας των νέων, οι τελευταίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως όσοι προέρχονται από μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες· αναγνωρίζει και επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις για την επίσπευση της χορήγησης των κονδυλίων από την Πρωτοβουλία Απασχόληση των Νέων προς τα κράτη μέλη, ζητεί όμως την ανάληψη ακόμα ισχυρότερων δεσμεύσεων από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας αποτελεί μία από τις αιτίες της ανεργίας των νέων και του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων, μέσα από την ενίσχυση των νέων με τις βασικές ικανότητες, όπως το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, που απαιτούνται για την αποφασιστική συμμετοχή στη σημερινή οικονομία και κοινωνία που βασίζονται στη γνώση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της με τίτλο «Νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης», «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Ένωση καινοτομίας», και «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και μέσω στοχευμένης στήριξης σε γυναίκες επιχειρηματίες, μειονεκτούντα άτομα και άτομα με αναπηρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει το πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, ευνοώντας την επιχειρηματική νοοτροπία και τις συναφείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να τονώσουν την έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα είναι σημαντικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, ανοίγει νέες αγορές, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την καινοτομία, ενισχύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και παράγει πλούτο, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι εξίσου προσβάσιμη σε όλους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα, και ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, αποτελεί σημαντικό μοχλό κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συνιστά τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και τη σημαντικότερη και βασικότερη πηγή νέων θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών αποτελεί μια ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κοινωνίες με κουλτούρα που εκτιμά και επιβραβεύει τις επιχειρηματικές ικανότητες και συμπεριφορές, όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η πρωτοβουλία, η ανάληψη λελογισμένων κινδύνων, η ανεξάρτητη σκέψη και ο εντοπισμός των ευκαιριών, καθώς και τα ηγετικά προσόντα, ευνοείται η ροπή προς τη διαμόρφωση νέων λύσεων στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσω της ένταξης στην εκπαίδευση γνωστικών παραμέτρων που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, μειώνοντας έτσι τους φραγμούς μεταξύ της επιχειρηματικής πείρας και της εκπαίδευσης· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενσωματωθούν οι εν λόγω προσωπικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και να αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας σε όλα τα επίπεδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι νεοσύστατες επιχειρήσεις (όλων των ειδών, περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων για προσωπικό κέρδος) δεν αναγνωρίζονται επαρκώς ούτε προτείνονται ως επιλογή σταδιοδρομίας, ενώ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος παρέχεται ελάχιστη στήριξη στους επίδοξους επιχειρηματίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και δυσκολίες όπως η έλλειψη πείρας, κατάλληλων δεξιοτήτων και πρόσβασης σε χρηματοδότηση και υποδομές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι επιχειρηματικές ικανότητες μπορούν να διδαχθούν και ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση, εάν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ορθά και είναι προσβάσιμη σε όλους, μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ζωή των ανθρώπων, την απασχολησιμότητά τους, τα ποσοστά δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και επιβίωσης των επιχειρήσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, η μέτρηση του αντικτύπου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με κριτική προσέγγιση, και να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και δοκιμασμένα στατιστικά εργαλεία και τεχνικές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με το δίκαιο εμπόριο, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επίτευξη μιας κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική νοοτροπία ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων, τους παρέχει ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή, και βοηθά στο να αποτραπεί η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο σύνολό τους είναι καίριας σημασίας για την προσωπική ανέλιξη κάθε ανθρώπου, και ως εκ τούτου πρέπει να είναι επαρκώς ευρείες ώστε να θέτουν τα θεμέλια για τη διά βίου ανάπτυξη και την εμβάθυνση των γνώσεων και για την απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, καθώς και επαρκώς πρακτικές, ώστε να παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν μια πραγματική σταδιοδρομία και μια αξιόλογη επαγγελματική και προσωπική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του επιτυχούς συνδυασμού αυτών των δύο πτυχών εκπαίδευσης και της μείωσης του κινδύνου της ανεργίας των νέων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρηματικό πνεύμα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν να τα αποκτήσουν, να τα διδαχθούν και να τα αναπτύξουν όλοι οι άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε είδος και βαθμίδα εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο ευκαιρίας για την ανάπτυξη ορισμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της γενικής απόκτησης βασικών ικανοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες συνδέονται με άλλα σύνολα δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες ΤΠΕ, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και οι χρηματοοικονομικές γνώσεις, τα οποία πρέπει να προωθηθούν·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την παροχή κινήτρων και ευκαιριών στους νέους ώστε να ξεκινήσουν τα δικά τους επιχειρηματικά έργα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, ως δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να προϋποθέτει κανενός είδους αποκλεισμό και πρέπει να είναι πλήρως ολοκληρωμένη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ίσης πρόσβασης σε εκπαιδευόμενους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα έχουν περισσότερα προσόντα για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε διεθνική κλίμακα εάν έχουν επαρκή γνώση ξένων γλωσσών ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες καθ᾽ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μεταξύ άλλων μέσα από τη συμμετοχή των γονέων και των κοινοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα χρειάζονται και βοήθεια προκειμένου να ιδρύσουν, να διαχειριστούν ή να επεκτείνουν μια επιχείρηση ή εταιρεία·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι επωφελούνται από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, καθώς και από την πρακτική επιχειρηματική πείρα, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν αυτοπεποίθηση, και οι οποίες συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα και την καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια αναξιοποίητη σε πολύ μεγάλο βαθμό επιλογή για πολλούς νέους με αναπηρίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και περιεκτικές επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά στην καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη, προωθούν τη μεγαλύτερη συνοχή εντός της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων και μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, μεταξύ άλλων για τους κοινωνικά ευάλωτους και τους πλέον απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι αρκετοί αυτοί που υλοποιούν τις ιδέες τους για τη σύσταση επιχείρησης, καθώς και ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι σε δυσανάλογο βαθμό ακόμη λιγότερες από τους άνδρες (κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις των γυναικών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι οποίες αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση), και ότι, ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν κατά μέσο όρο ανώτερη μόρφωση από τους άνδρες συναδέλφους τους, δραστηριοποιούνται συχνότερα σε λιγότερο καινοτόμους τομείς με μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης και σε μικρότερες εταιρείες σε σύγκριση με τους άνδρες επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναζητηθούν ενεργά τρόποι για την αντιμετώπιση των παραγόντων που αποτρέπουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν ή να επωφεληθούν περισσότερο από τον δρόμο του επιχειρείν(15)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιοτεχνικά, βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια σε ορισμένα κράτη μέλη προσφέρουν στοχευμένα προγράμματα για την στήριξη της σύστασης επιχειρήσεων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση εμπίπτουν ως επί το πλείστον στις εθνικές αρμοδιότητες και ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν αναπτύξει ακόμη μια εγκάρσια πολιτική ή στρατηγική προσέγγιση στην επιχειρηματική εκπαίδευση ή στα προγράμματα σπουδών και τις μεθόδους διδασκαλίας σε θέματα επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης στην Ευρώπη επαρκώς καταρτισμένοι όσον αφορά την επιχειρηματική εκπαίδευση, είτε μέσω της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης είτε μέσω της αρχικής τους κατάρτισης, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως αντίκτυπο τις ανεπαρκείς δυνατότητες ένταξης της επιχειρηματικότητας στα συστήματα εκπαίδευσης(16)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται με επιχειρηματίες και να καθορίζουν από κοινού εκπαιδευτικούς στόχους, καθώς και να τους παρέχεται η σωστή στήριξη και οι πόροι ώστε να υλοποιούν στρατηγικές με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και να προσαρμόζουν τις οικείες μεθόδους διδασκαλίας στις ανάγκες των ευάλωτων μαθητών τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της μη τυπικής και άτυπης μάθησης συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την τυπική μάθηση παρέχοντας ποικίλα είδη ενισχυτικής μαθησιακής πείρας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως προνομιακές πηγές απόκτησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη και η μη τυπική μάθηση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ περιθωριοποιημένων ομάδων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της μη τυπικής και άτυπης μάθησης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους νέους ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες, παρέχοντάς τους μια επιπλέον πηγή μάθησης και μια πιθανή οδό ένταξης στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διδασκαλία από έμπειρους επιχειρηματίες δημιουργεί θετική εικόνα για την επιχειρηματικότητα και διευκολύνει την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πρέπει να ενταχθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των συμβούλων επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς ως αντίδραση στις αλλαγές στην αγορά εργασίας·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus+, που καλύπτει το διάστημα 2014-2020, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων σε όλη την Ευρώπη, και είναι ανοιχτό στις οργανώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού σε όλους τους τομείς της διά βίου μάθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αυτό θα παράσχει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα ήδη διαδραματίζει έναν ρόλο στο πρόγραμμα Erasmus+, καθώς αποτελεί ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων κινητικότητας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η προώθηση και η ενθάρρυνση της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών μέσω προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» (2009-2015), τα οποία επιτρέπουν σε νέους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και να μαθαίνουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διαχειρίζονται μικρές επιχειρήσεις, παράλληλα με τη δημιουργία ευκαιριών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διάθεσης περισσότερων κονδυλίων σε τέτοια προγράμματα, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεότερα άτομα δείχνουν προτίμηση για την αυτοαπασχόληση, και ότι το 45% των νέων από 15 έως 24 ετών δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι(17)·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική κοινότητα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης δράσεων εθελοντισμού με βάση τις δεξιότητες, συμπράξεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεργασιών με τους φορείς χάραξης πολιτικής·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως συνδικάτα, οργανώσεις εργοδοτών και άλλες κοινωνικές ομάδες), μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας Junior Achievement – Young Enterprise Europe (Επιτεύγματα Νέων – Επιχειρήσεις Νέων στην Ευρώπη), η οποία παρέχει άτυπη και διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή αυτή πρέπει να τύχει καλύτερης αναγνώρισης, παρόλο που ενδέχεται να μην οδηγεί στην απόκτηση επίσημου πιστοποιημένου διπλώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια συμβολή προσφέρεται επίσης από επιχειρήσεις που παρέχουν κατάρτιση για τις ίδιες·

Έμφαση στις επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες

1.  αναγνωρίζει τον ρόλο της διά βίου μάθησης και της διεθνούς κινητικότητας ως βασικού μέτρου της απάντησης που πρέπει να δώσει η Ευρώπη στην παγκοσμιοποίηση και τη μετάβαση σε οικονομίες βασισμένες στη γνώση· σημειώνει, ειδικότερα, τη σημασία του «αισθήματος πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» που συγκαταλέγεται στις οκτώ «Βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης – Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς», που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική ολοκλήρωση και ανέλιξη, ενεργή ευρωπαϊκή ιθαγένεια και συμμετοχή, κοινωνική ένταξη και απασχόληση·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες για τους νέους μέσω νομοθετικής δράσης που θα αποβλέπει στη διασφάλιση ποιοτικών πρακτικών ασκήσεων εστιαζόμενων στην ποιοτική μάθηση και τις ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας ως εργαλεία για την προώθηση της απασχολησιμότητας, όπως προτείνεται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για τις πρακτικές ασκήσεις·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενός ευρέος και σαφούς ορισμού για τη βασική ικανότητα «αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας» που περιλαμβάνει την τόνωση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που θα χαρακτηρίζεται από προορατικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάληψη κινδύνου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, ακόμη δε και την ιδέα ότι τα άτομα κατανοούν το πλαίσιο της εργασίας τους και μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες, όταν αυτές εμφανίζονται, σε ό,τι αφορά τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την απασχόληση (στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος «ενδοεταιρική επιχειρηματικότητα»)· πιστεύει στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, που μπορούν να αναδείξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες ιδιαίτερα για τους νέους·

4.  υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών κλάδων, καλλιεργώντας μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα·

5.  τονίζει την ανάγκη ευρείας προσέγγισης της επιχειρηματικότητας, ως συνόλου βασικών εγκάρσιων ικανοτήτων για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς·

6.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων οργανωτικής παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου· ενθαρρύνει, συγκεκριμένα, την ανάπτυξη του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ελέγχου, ως καινοτόμου εργαλείου παρακολούθησης·

7.  είναι πεπεισμένο ότι οι επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες και οι εγκάρσιες, διατομεακές και οι προσανατολισμένες προς την απασχόληση και την εργασία ικανότητες και δεξιότητες θα πρέπει να προωθηθούν, προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά της νεανικής αυταποασχόλησης και να δοθεί στους εκπροσώπους της νέας γενιάς μια πραγματική ευκαιρία να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να βοηθήσουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και την κοινωνία εν γένει·

8.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο στάδιο είναι να προσδιοριστεί λεπτομερώς ο τρόπος περαιτέρω κατάλληλης εφαρμογής του πλαισίου βασικών ικανοτήτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για την επιχειρηματική ικανότητα, εντάσσοντας την επιχειρηματική γνώση, τις επιχειρηματικές δεξιότητες και την επιχειρηματική νοοτροπία στο μαθησιακό αποτέλεσμα κάθε ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και μαθητείας·

9.  τονίζει ότι σε όλες βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης θα πρέπει να διδάσκονται πρακτικές επιχειρηματικές δεξιότητες και να ενισχύεται η παροχή κινήτρων, το πνεύμα πρωτοβουλίας και η ετοιμότητα, παράλληλα με ένα αίσθημα κοινωνικής ευθύνης· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενταχθούν στα προγράμματα σχολικών σπουδών ενότητες που αφορούν βασικά θέματα χρηματοοικονομίας, οικονομικών και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από καθοδήγηση, επιτήρηση και προσανατολισμό σταδιοδρομίας για τους εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων μαθητών, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση και να διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση της επιχειρηματικής διαδικασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας· υπογραμμίζει τον ρόλο της άτυπης και ανεξάρτητης μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του εθελοντισμού, καθώς παρέχει στους νέους επιχειρηματικό πνεύμα και επιχειρηματικές δεξιότητες·

10.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη σημασία και τον ρόλο των διαφόρων μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που αποτελούν συχνά ικανοποιητικό μέσο απόκτησης μιας πρώτης επιχειρηματικής εμπειρίας για νέους Ευρωπαίους·

11.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, περισσότερο συμμετοχικών και εστιασμένων στον εκπαιδευόμενο, ώστε να ενθαρρυνθεί η απόκτηση μιας σειράς εγκάρσιων ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας·

12.  συνιστά να ενθαρρυνθεί η ένταξη της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρηματικών μοντέλων, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε έργα αποφοίτων·

13.  επισημαίνει ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να πετύχει ουσιαστικά μόνον εάν συνεκτιμηθούν με ισορροπημένο τρόπο οικονομικές και κοινωνικές πτυχές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών στρατηγικών·

14.  τονίζει ότι η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας μπορούν να στεφθούν από επιτυχία κυρίως μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να τονώσει την απασχόληση, και με τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που να ευνοεί ουσιαστικά τα μειονεκτούντα άτομα·

15.  τονίζει ότι τα προγράμματα διττής εκπαίδευσης και σπουδών με παράλληλη εργασία σε επιχειρήσεις έχουν αποδειχτεί καίριας σημασίας για τη μετάδοση βασικών δεξιοτήτων των εταιρειών στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα·

16.  ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως μεταξύ τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των νέων στα κράτη μέλη·

17.  τονίζει ότι η στενή σύνδεση της επιχειρηματικής και της σχολικής εκπαίδευσης αποτελεί επιτυχημένο πρότυπο, το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί σε ευρωπαϊκό και διασυνοριακό επίπεδο·

18.  ζητεί σύσφιξη της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και τους κοινωνικούς εταίρους ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάληψη κινδύνων και η νοοτροπία που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (π.χ. μέσω διαρθρωτικών δεσμεύσεων όπως δομών για την καινοτομία και την ανταλλαγή ιδεών)·

19.  είναι πεπεισμένο ότι η επιτυχημένη χρήση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την ταυτόχρονη ύπαρξη ικανοτήτων στον τομέα των μέσων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, και ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτή την αμοιβαία σχέση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν όλοι οι νέοι ικανότητες ΤΠΕ και εγκάρσιες και επιχειρηματικές δεξιότητες, οι οποίες να τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου, προκειμένου να βοηθούνται στη δημιουργία νέων μορφών ανάπτυξης, μετάδοσης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να καταστούν περισσότερο ικανοί να διεκδικούν θέσεις εργασίας, να γίνουν αυταπασχολούμενοι, να μάθουν να κατανοούν καλύτερα τη συμπεριφορά και τις ανάγκες των πιθανών εργοδοτών τους και να συμβάλλουν σε μια καινοτόμο και ανταγωνιστική ικανότητα οργάνωσης εργοδοτών·

20.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματική ικανότητα πρέπει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται διά βίου, μεταξύ άλλων μέσω της εργασιακής εμπειρίας και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η επικύρωση, καθώς συμβάλλει στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

21.  αναγνωρίζει πως στην επιχειρηματική εκπαίδευση βασικό στοιχείο συνιστά η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, και ιδίως η επείγουσα ανάγκη για κατάρτιση υψηλής ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους φραγμούς για τους νέους επιχειρηματίες με αναπηρίες παρέχοντας κατάρτιση στους παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για τη στήριξη ατόμων με αναπηρίες, και μέσω της προσαρμογής των χώρων στους οποίους παρέχεται στήριξη ώστε να είναι προσβάσιμοι σε άτομα με κινητικές δυσκολίες·

23.  σημειώνει ότι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επιτρέψει την αύξηση του διαλόγου μεταξύ των νέων και θα ενθαρρύνει την καινοτομία·

24.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στήριξη και διευκόλυνση της σύστασης νέων εταιρειών από νέους ανθρώπους, με βάση την ακαδημαϊκή έρευνα (τεχνοβλαστών), με μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η σύσταση τέτοιων εταιρειών και με τη δημιουργία ενός σαφούς και υποστηρικτικού κανονιστικού πλαισίου για τους επιχειρηματίες φοιτητές· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να παρέχουν χρόνο και χώρο και να προσφέρουν αναγνώριση σε πρωτοβουλίες νέων, ώστε να τους μεταδώσουν την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για την ανάληψη νέων έργων τα οποία ενδέχεται να φανούν χρήσιμα για τη δημιουργία ανεξάρτητων επιχειρήσεων· επικροτεί πρωτοβουλίες που επιβραβεύουν νέους για επιτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια (π.χ. βραβείο για την καλύτερη φοιτητική επιχείρηση του έτους)· επισημαίνει περαιτέρω ότι είναι σημαντικό να παρέχουν οι εταιρείες στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εσωτερικά την πρώτη τους άμεση εργασιακή εμπειρία· επαναλαμβάνει την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων επισκέψεων σε εταιρείες και πρακτικής άσκησης με παρόμοιους στόχους, έτσι ώστε να προσφέρεται στους νέους μια επισκόπηση του κόσμου των επιχειρήσεων·

25.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, παρέχοντας μάθηση βασισμένη στην εμπειρία, η οποία συμπληρώνει τη θεωρητική εκπαίδευση των νέων·

26.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο ορισμένων ενώσεων νέων επιχειρηματιών που προάγουν την επιχειρηματικότητα των νέων, τους προσφέρουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα σχέδια και να αποκτήσουν επιχειρηματική εμπειρία, και τους παρέχουν τα εργαλεία και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους πορεία·

Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ – συντονισμός, μεθοδολογία και χρηματοδοτικά μέσα

27.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και με πλήρη σεβασμό προς την αρχή της επικουρικότητας, μεθοδολογική στήριξη και εργαλεία επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, και να ακολουθήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση, η οποία θα καλεί τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών να συνεργάζονται στενότερα με τις επιχειρήσεις, για τη διάδοση των βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το ποσό στήριξης για νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων·

28.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τη διάσταση του φύλου όσον αφορά τη μεθοδολογία, την επικοινωνία και τα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών και των νέων γυναικών στην επιχειρηματικότητα·

29.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει και να προωθήσει επιχειρηματικά προγράμματα πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής, να δώσει στους νέους ευκαιρίες να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών·

30.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργασία, η βούληση για αυτοδημιουργία, ο σχεδιασμός, οι ηγετικές ικανότητες και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επωφελείς για ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και τομέων·

31.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει περαιτέρω στη βελτίωση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης εγκάρσιων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής ικανότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, τονίζοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να προσανατολίζεται μονομερώς σε στόχους απασχολησιμότητας και ότι το χαμηλό κατώφλι πρόσβασης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να διατηρηθεί, ιδίως στο πεδίο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών, δημιουργώντας ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο θέμα αυτό·

32.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την παρακολούθηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και των χρηματοοικονομικών γνώσεων· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα διαχρονικού χαρακτήρα σε αυτόν τον τομέα·

33.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μέσω της χρησιμοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και, κυρίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για να ενθαρρύνει τη μάθηση με βάση την εργασία σε επιχειρήσεις και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές ικανότητες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

34.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής εκπαίδευσης, όπως το European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB), το οποίο δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2015 και υποστηρίζεται από ευρωπαϊκές οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και από εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, με σκοπό τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή διάθεση βέλτιστων πρακτικών τις οποίες θα μοιράζονται εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικές οργανώσεις, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρήσεις, αρχές και κοινωνικοί εταίροι·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συνεκτικό και αποτελεσματικό συντονισμό στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση, των σφαιρικών στρατηγικών της ΕΕ και του σχεδίου της Επιτροπής Juncker·

36.  προτείνει στην Επιτροπή να διατηρήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως έναν από τους στόχους ενός μελλοντικού προγράμματος Erasmus+ κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο (μετά το 2020) σε όλες τις δράσεις της, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, που παράλληλα θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

   i) προσεκτική αξιολόγηση του αντικτύπου των υφιστάμενων μέτρων, προωθώντας την επιχειρηματικότητα μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και πιθανή προσαρμογή τους, δίδοντας παράλληλα ειδική προσοχή στις επιπτώσεις τους σε υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες,
   ii) προώθηση καλύτερα καθορισμένων μαθησιακών περιεχομένων και αποτελεσμάτων της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για όλους τους σπουδαστές – με θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, καθώς και επιχειρηματικά έργα σπουδαστών,
   iii) στήριξη των αρχικών προσόντων των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των νέων εργαζομένων, των προγυμναστών και των αρμόδιων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και διαρκής επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης,
   iv) προώθηση συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων κύκλων μαθημάτων και την παροχή των απαιτούμενων πρακτικών εμπειριών και μοντέλων στους σπουδαστές,
   v) ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επίπεδο επιχειρηματικών διεργασιών, χρηματοοικονομικών γνώσεων, γραμματισμού και δεξιοτήτων ΤΠΕ, δημιουργικής σκέψης, δημιουργικότητας, δημιουργικής αξιοποίησης, επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμου πνεύματος, αυτοπεποίθησης, εμπιστοσύνης του κάθε ατόμου στις ιδέες του, προσαρμοστικότητας, καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος, διαχείρισης έργων, εκτίμησης κινδύνων και ανάληψης κινδύνων, καθώς επίσης και ειδικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων,
   vi) άρση όλων των φυσικών και ψηφιακών εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, των οποίων η πλήρης ένταξη στην αγορά εργασίας μπορεί να αποβεί ζωτικής σημασίας για την προώθηση μιας βιώσιμης και συνεκτικής επιχειρηματικής κουλτούρας,
   vii) ανάδειξη της μη τυπικής και άτυπης μάθησης ως προνομιακού περιβάλλοντος για την απόκτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων·

37.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που αποτρέπουν τις γυναίκες από την επιλογή της επιχειρηματικότητας, και παράλληλα να προωθήσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες στήριξης για νέες γυναίκες επιχειρηματίες·

38.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

39.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την καλύτερη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ, αφενός, των κρατών μελών που έχουν ήδη εντάξει την επιχειρηματική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών τους και έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και, αφετέρου, των κρατών μελών που βρίσκονται ακόμα στην αρχή της εν λόγω διαδικασίας·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει έως τα τέλη του 2017 μια «βέλτιστη πρακτική» για τη διάδοση της επιχειρηματικής ικανότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στα κράτη μέλη, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετική έκθεση και να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας κατά την αξιολόγηση των χρηματοδοτικών της διαδικασιών·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση ως έναν τρόπο ενίσχυσης των εγκάρσιων ικανοτήτων για καλύτερη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευόμενων·

42.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα και να ενθαρρύνει και στηρίζει θεσμικά όργανα και οργανισμούς σε σχέση με την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τον μερισμό ιδεών, γνώσεων και πείρας και τη δημιουργία διατομεακών στρατηγικών εταιρικών σχέσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σημεία αναφοράς, πρότυπα και κοινά μέσα και έργα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κανένα μέτρο που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ότι οι νέοι οι οποίοι έχουν επιλέξει τον δρόμο της επιχειρηματικότητας μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους οπουδήποτε επιθυμούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ο ρόλος των κρατών μελών

44.  καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να προσπαθήσουν να προωθήσουν την ανάπτυξη κατάρτισης για την ίδρυση και διαχείριση νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών από εμπειρογνώμονες, των φυτωρίων και των επιταχυντών επιχειρήσεων, έργων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, και όλων των φιλικών προς την επιχειρηματικότητα συνθηκών, που θα διευκολύνουν την ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων από τους νέους και την ταχεία ανάκαμψη στην περίπτωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή αρχικής αποτυχίας, βοηθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θετικής επιχειρηματικής νοοτροπίας, στην αποτροπή μιας αρνητικής εικόνας για την επιχειρηματική αποτυχία και στην ενθάρρυνση της νέας προσπάθειας, προσδίνοντας, επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση των νέων από μειονεκτούσες ομάδες·

45.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι επιχειρηματίες μας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που απαιτείται και ότι έχουν στήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

46.  καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να χρησιμοποιήσουν πλήρως τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, ιδίως δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

47.  καλεί τα κράτη μέλη, μαζί με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, να αξιοποιήσουν όλους τους υφιστάμενους χρηματοδοτικούς πόρους σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν πρωτοβουλίες που επιδιώκουν αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευμένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εκπαίδευσης·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να ενθαρρύνουν τις εγχώριες και τις διασυνοριακές συμπράξεις, και να στηρίξουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και το έργο των σχετικών δικτύων και υπηρεσιών ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

49.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ειδικές καινοτόμες μεθόδους για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και συμβούλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα οικεία συστήματα αναγνώρισης και επικύρωσης ικανοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ώστε να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για το 2018, με στόχο να δώσουν στα άτομα την ευκαιρία αναπροσανατολισμού και δεύτερης ευκαιρίας, καθώς και να τονώσουν την αυτοαναγνώριση και την περαιτέρω μάθηση·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, ως πτυχή της οικείας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη συμμετοχή ιδιωτικών εταίρων στην επιχειρηματική εκπαίδευση, μέσω χρηματοδότησης ή παροχής κατάρτισης·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη γραφειοκρατία που αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων από νέους ανθρώπους και να εξετάσουν την λήψη μέτρων φοροελαφρύνσεων και μέτρων που να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες· τονίζει την ανάγκη θέσπισης δικλείδων ασφαλείας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν·

53.  τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες που πλήττουν τους νέους επιχειρηματίες, να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην πίστη και σε ειδικές επιχορηγήσεις, να μειωθούν οι υφιστάμενοι διοικητικοί φραγμοί, και να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον και να θεσπιστούν φορολογικά κίνητρα που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των νέων επιχειρηματιών και προωθούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ώστε να διευκολύνεται η εκκίνηση και σταθεροποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των νέων επιχειρηματιών·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν προορατικότητα στη βελτίωση των ρυθμιστικών πλαισίων και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και να προωθούν και να παρακολουθούν τις πρακτικές απασχόλησης αυτών των επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και περιεκτικές επιχειρήσεις δημιουργούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων, και βοηθούν στην προώθηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση κοινωνικής ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης·

55.  ζητεί να αναλάβουν ενεργό ρόλο οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όσον αφορά την παροχή βοήθειας και συμβουλών στις επιχειρήσεις, και κυρίως στους νέους επιχειρηματίες·

56.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προσφέρουν σε καινοτόμους φοιτητές αυξημένη πρόσβαση σε προγράμματα υποτροφιών και μικροδανείων, καθώς και πλατφόρμες στήριξης, πληροφόρησης, καθοδήγησης, πολυκλαδικής βοήθειας και αξιολόγησης από ομοτίμους, προκειμένου να τους προσφέρουν τη δυνατότητα να ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις ή τα δικά τους έργα, όπως είναι εκείνα που λαμβάνουν στήριξη από τον άξονα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του EaSI καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δάνεια και την αποπληρωμή δανείων, να προωθήσουν τη χρήση του πληθοπορισμού, να αναπτύσσουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ της τοπικής οικονομίας, επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, να ενισχύουν τον ρόλο των επιχειρήσεων κατά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, και να εδραιώνουν τις δράσεις Πιστοποίησης Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (ENP) σε διάφορα επίπεδα σε σχολεία και πανεπιστήμια, ιδίως σε σύμπραξη με τις ΜΜΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δημιουργία εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων εντός των πανεπιστημίων, που θα αφορούν ειδικά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους μελλοντοστρεφείς κλάδους σπουδών·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες νόμιμης διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα την υποστηρίζει και θα στέλνει σαφές μήνυμα στους νέους ότι τυχόν αποτυχία δεν θα έχει συνέπειες για όλη τους τη ζωή·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους νέους να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εντός του εκπαιδευτικού συστήματος μελέτες βάσει συγκεκριμένων έργων σε διεπιστημονικό επίπεδο και σε συνεργασία με εταιρείες·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα ως θετική επιλογή σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχεται στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, και να εξαλείψουν την αρνητική εικόνα που περιβάλλει την επιχειρηματικότητα ως επιλογή σταδιοδρομίας και η οποία κυριαρχεί σε ορισμένα κράτη μέλη·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση όσον αφορά την αυτοαπασχόληση και τη σύσταση επιχειρήσεων για νέους με αναπηρίες μέσω δράσεων όπως η προώθηση της σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρίες που είναι ήδη ενταγμένα στην αγορά εργασίας και η δημόσια αναγνώριση των επιχειρηματιών με αναπηρίες·

Επόμενα βήματα

61.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια και να αναπτύξει περαιτέρω την πρωτοβουλία «Επιχειρηματικότητα 360» (σχολεία και ΕΕΚ) και την πρωτοβουλία HEInnovate (τριτοβάθμια εκπαίδευση)·

62.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μέτρα σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση στους δείκτες αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αρχής γενομένης από το 2016·

63.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο πριν από το τέλος της θητείας της σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και σχετικά με την απήχηση που είχε σε μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

64.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει συντονισμό και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη συστηματική αξιολόγηση των επιχειρηματικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, ώστε να καταστεί εφικτή η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, για παράδειγμα μέσω της σύγκρισης διαφορετικών μοντέλων νεανικής επιχειρηματικότητας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και της σύγκρισης των χαρακτηριστικών των νέων επιχειρηματιών με βάση κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο και η εκπαίδευση·

65.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη συνεργασία όσον αφορά τις πολιτικές σε όλη την ΕΕ και να ζητήσει από τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε ανταλλαγή καλών πρακτικών·

o
o   o

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των χωρών του ΕΟΧ, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 17 της 20.1.2015, σ. 2.
(2) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 18.
(3) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(4) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0107.
(10) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 56.
(11) ΕΕ C 165 E της 11.6.2013, σ. 7.
(12) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 89.
(13) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 8.
(14) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 33.
(15) Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2013 (SWD(2014)0142), Έκδοση της Επιτροπής σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη, Σεπτέμβριος 2014.
(16) Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του συμποσίου της Βουδαπέστης και της Κωνσταντινούπολης.
(17) Επιτροπή: Ευρωβαρόμετρο FL354 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν», 9 Ιανουαρίου 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου