Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0207/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0207/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0293

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 542kWORD 156k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης
P8_TA(2015)0293A8-0207/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη (2014/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) στο οποίο ορίζεται ότι τα υπογράφοντα μέρη εμπνέονται «από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης», και το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 22 αυτού,

—  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO, η οποία υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ(1),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(2),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(3),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(4),

—  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012(5),

—  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(6),

—  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 13ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο)(7),

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2014 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς(9), και το πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό για την περίοδο 2015-2018(10) και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αναφέρονται στα συμπεράσματα,

—  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2011/711/ΕΕ της 27ης Οκτωβρίου 2011 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(11),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (COM(2014)0477),

—  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών του Νοεμβρίου 2014 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης»,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0207/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν κοινούς πόρους και κοινά αγαθά και αξίες που δεν μπορούν να υπόκεινται σε αποκλειστική χρήση, και των οποίων το πλήρες δυναμικό για τη βιώσιμη ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί πλήρως και αξιοποιηθεί κατάλληλα, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών της ΕΕ όσο και όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για μετά το 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολλαπλές επιπτώσεις του πολιτισμού στις κοινωνίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι από τη φύση της ετερογενής, εκφράζει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και πλουραλισμό, και επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη γεωργία, τις θαλάσσιες υποθέσεις, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την παιδεία, το ψηφιακό θεματολόγιο, τις εξωτερικές σχέσεις, την τελωνειακή συνεργασία και την έρευνα και την καινοτομία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του πολιτισμού, της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου ενεργεί ως καταλύτης για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, έχουν ως στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστούν μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού που δημιουργούν αξία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην οικονομική ανάπτυξη, μέσω της προώθησης του τουρισμού, καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν συχνά παραδείγματα καινοτόμων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων ικανών να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ερευνητικές ικανότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά, τόσο η υλική όσο και η άυλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δημιουργία, διαφύλαξη και προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών αξιών και της εθνικής, περιφερειακής, τοπικής και ατομικής ταυτότητας, καθώς και της σύγχρονης ταυτότητας του λαού της Ευρώπης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για τη διατήρηση, την συντήρηση και αποκατάσταση, και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προσβασιμότητα σε αυτήν, αποτελούν πρωτίστως εθνικές περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες, αλλά και ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει επίσης σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και αποτελεί άμεσα αντικείμενο αρκετών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη γεωργία, το περιβάλλον, την έρευνα και την καινοτομία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η δράση της Ένωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών σεβόμενη παράλληλα την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους ενώ ταυτόχρονα «προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 167 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και, εφόσον απαιτείται, στην υποστήριξη και συμπλήρωση της δράσης τους στον τομέα της διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014, περιλαμβάνει την έννοια της κληρονομιάς ως μία από τις τέσσερις προτεραιότητες για το έργο της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού για την περίοδο 2015 - 2018·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας παράγοντας απόκρυψης των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των φύλων και των προκλήσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά — όπως η τοπική και η περιφερειακή ανάπτυξη, η συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, η έρευνα, η εκπαίδευση, η στήριξη των ΜΜΕ και η κοινωνία των πολιτών, καθώς και ο τουρισμός, — αν και διαθέσιμες, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πολιτιστική και τουριστική αξία των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά / Europa Nostra Awards, προωθούν την αριστεία, εμπνέουν μέσω της «δύναμης του παραδείγματος» και δίνουν κίνητρα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης της Βενετίας για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων, η Σύμβαση της Γρανάδας για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης και η Σύμβαση της Βαλέτας για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς προσδιορίζουν σαφώς τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποκατάσταση αρχαιολογικών έργων(12)·

Ολοκληρωμένη προσέγγιση

1.  πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία να γίνει ορθή χρήση των διαθέσιμων πόρων για την υποστήριξη, την ενίσχυση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς βάσει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα τις πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές, ιστορικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και επιστημονικές παραμέτρους·

2.  πιστεύει ότι, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη του πολιτιστικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης· είναι πεπεισμένο ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, ενώ συγχρόνως θα συμβάλει στην πραγμάτωση των στόχων που έχουν τεθεί στην στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

3.  στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, απευθύνει τις ακόλουθες συγκεκριμένες συστάσεις προς την Επιτροπή:

   α) να καθορίσει, σύμφωνα με τις τρέχουσες μεθόδους εργασίας της Επιτροπής για ευέλικτη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τομέων, μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο της Επιτροπής μέσω βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της στενότερης αυτής συνεργασίας·
   β) να ανακοινώνει στους δυνητικούς δικαιούχους, με άμεσο και προσιτό τρόπο, όπως μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας ενημέρωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησης που διατίθενται για την πολιτιστική κληρονομιά·
   γ) να ορίσει, κατά προτίμηση για το 2018, ένα Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με επαρκή προϋπολογισμό και με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διάδοση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης μεταξύ των μελλοντικών γενεών σε σχέση με τις αξίες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία της, και να υποβάλει το σχέδιο προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Έτος στο Κοινοβούλιο το αργότερο το 2016·
   δ) να αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της πολιτικής και εγκάρσιας προσέγγισής της, την πολιτιστική κληρονομιά ως κινητή και ακίνητη, υλική και άυλη, καθώς και ως έναν μη ανανεώσιμο πόρο του οποίου η αυθεντικότητα πρέπει να διατηρηθεί·

4.  ζητεί να οριστεί ένα πλαίσιο πολιτικής για το ιστορικό περιβάλλον - γνωστό ως ακίνητη κληρονομιά - στο εγγύς μέλλον, που θα περιέχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς και τους ιστορικούς τόπους σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΣΛΕΕ·

5.  προωθεί τη δημιουργική σύγχρονη καινοτομία στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό με βάση τον σεβασμό τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα και συνοχή·

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την πολιτιστική κληρονομιά

6.  σημειώνει τη δέσμευση της Ένωσης για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διαφόρων προγραμμάτων («Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζοντας 2020», «Erasmus +», «Η Ευρώπη για τους πολίτες»), χρηματοδότησης (τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία), και δράσεων όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· προτείνει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών στην προώθηση της έρευνας·

7.  καλεί την Επιτροπή:

   α) να δημιουργήσει ενιαία πύλη της ΕΕ αφιερωμένη στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την πολιτιστική κληρονομιά και διαρθρωμένη γύρω από τρεις κύριες πτυχές: μια βάση δεδομένων των υλικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών, στην οποία θα περιλαμβάνονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών διατήρησης και προώθησης με όλες τις σχετικές παραπομπές· δυνατότητες χρηματοδότησης όσον αφορά τη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και τα σημαντικά δεδομένα όσον αφορά τη διατήρηση, όπως, για παράδειγμα, τα δεδομένα για το κλίμα και λεπτομέρειες των έργων αποκατάστασης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί· και ειδήσεις και συνδέσμους σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς·
   β) να υποστηρίξει, με ειδική χρηματοδότηση, μελέτες, έρευνες και πιλοτικά μέτρα που αποσκοπούν ειδικά να αναλύσουν επιπτώσεις των διαδικασιών προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, να αναπτύξουν ειδικούς δείκτες και σημεία αναφοράς σε σχέση με την άμεση και έμμεση συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και να υποστηρίξει άμεσα την πολιτιστική και κοινωνική καινοτομία που είναι ενσωματωμένη σε τοπικά περιβάλλοντα στα οποία η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων·
   γ) να ενισχύσει την προσφάτως καθιερωθείσα αρχή της πολλαπλής χρηματοδότησης που επιτρέπει τη συμπληρωματική χρήση διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων στο πλαίσιο του ίδιου έργου μεγάλης κλίμακας·
   δ) να ενθαρρύνει συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
   ε) να προσαρμόσει τις απαιτήσεις κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων για τη διαχείριση έργων για τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ειδικές απαιτήσεις των σχεδίων συντήρησης, αποκατάστασης και διατήρησης·
   στ) να αναθεωρήσει το ποσό αναφοράς των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα σχέδια πολιτιστικής κληρονομιάς που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης για υποδομές μικρής κλίμακας(13), ώστε να ανέλθει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τα προγράμματα της UNESCO , δηλ. στα 10 εκατομμύρια ευρώ·

8.  επισημαίνει ότι το πνεύμα της αναθεώρησης του κανονισμού για το ΕΤΠΑ και, ειδικότερα, η αρχή της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις, επίσης να εκφραστεί στην πράξη με την στήριξη έργων μεγάλης κλίμακας· αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανάγκη προώθησης και στήριξης πολιτιστικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενδογενή ανάπτυξη και μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης γενικότερα·

9.  προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία της επόμενης γενιάς για την πολιτιστική κληρονομιά ένα υποχρεωτικό σύστημα ελέγχου της ποιότητας το οποίο να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου·

10.  τονίζει τον ρόλο των κρατών μελών στη διασφάλιση τόσο ενός υψηλού επιπέδου ικανοτήτων και επαγγελματικής τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων όσο και μιας επιχειρηματικής δομής που να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με παράλληλη χρήση κατάλληλων συστημάτων ελέγχου της ποιότητας, όπως απαιτείται από τους διεθνείς χάρτες·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα καινοτόμα μέτρα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι λύσεις ενεργειακής απόδοσης με χαμηλές επιπτώσεις για τα ιστορικά κτίρια θα αντιμετωπίζονται ως επιλέξιμες για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κανονισμών πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής πιθανών φορολογικών κινήτρων σε σχέση με έργα αποκατάστασης, διατήρησης και συντήρησης όπως μείωση του ΦΠΑ ή άλλων φόρων, δεδομένου ότι την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά διαχειρίζονται επίσης ιδιωτικοί φορείς·

13.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απογραφή των βέλτιστων πρακτικών σε φορολογικές πολιτικές στην Ευρώπη και να συστήσει τις κατάλληλες στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις και να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες στήριξης έργων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική ανάπτυξη και ο αντίκτυπος στη κοινωνική συνοχή στο σχετικό τοπικό περιβάλλον·

Νέα μοντέλα διακυβέρνησης

14.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τα νέα μοντέλα συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων·

15.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη νομικών μέσων που επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή των κοινοτήτων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά (διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάπτυξη και προώθηση)·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν πανευρωπαϊκό διάλογο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από κοινού με τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τα δίκτυα των τουριστικών πρακτόρων, τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και με τις ΜΚΟ·

17.  ενθαρρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης διατήρησης και της ανάπτυξης των οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων της πολιτιστικής κληρονομιάς·

18.  τονίζει το γεγονός ότι τα έργα του ΕΤΠΑ που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν ένα σαφές παράδειγμα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αρχής της επικουρικότητας και συνιστούν σημαντικό στοιχείο των δαπανών του ΕΤΠΑ· τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών πολιτιστικών έργων, τα οποία συμβάλλουν στη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων στήριξης της χρηματοδότησης μέσω συμφωνιών σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

19.  τονίζει την ανάγκη για νέα μοντέλα διακυβέρνησης που να περιλαμβάνουν και ένα σύστημα ελέγχου της ποιότητας σε όλες τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς·

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τους ελέγχους των δαπανών για τις διάφορες συνιστώσες της πολιτιστικής κληρονομιάς και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον τομέα αυτό·

21.  προτείνει οι ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις να συμπληρώνονται από μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και σε περίπτωση που η αξιολόγηση αποκαλύπτει αρνητικές επιπτώσεις, η πολιτιστική κληρονομιά να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής πρότασης κατ' εξαίρεση·

Το οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς

22.  σημειώνει ότι η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη δημιουργία καινοτόμων θέσεων εργασίας, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και μπορεί να αποτελέσει πηγή δημιουργικών ιδεών που τροφοδοτούν τη νέα οικονομία ενώ - με κατάλληλη διαχείριση - έχουν σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον·

23.  αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως το ψηφιακό θεματολόγιο, η Ένωση καινοτομίας, η ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και η βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης· ζητεί, ως εκ τούτου, στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

24.  σημειώνει ότι ο τομέας της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει την ικανότητα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κατάρτισης στους τομείς της διαχείρισης και της συντήρησης για εργαζόμενους και ερευνητές στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς· χαιρετίζει δε ιδιαίτερα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές χρηματοδότησης δικτύων των ερευνητών, όπως στην περίπτωση των επιχορηγήσεων Marie Sklodowska Curie·

25.  τονίζει τη σημασία που έχουν για τον ευρωπαϊκό τουρισμό τα χαρακτηρισμένα από την UNESCO στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο τα υλικά όσο και τα άυλα, και τα στοιχεία φυσικής κληρονομιάς·

26.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εστίαση στον πολιτιστικό τουρισμό στο πλαίσιο της ανάπτυξης μακροπεριφερειακών στρατηγικών σχεδιασμένων κατά τρόπο ώστε να καταστεί αυτός αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας·

27.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις «ήπιες μορφές ταξιδίου» (περπάτημα, ιππασία και εκδρομές με ποδήλατο), ως τρόπο για το άνοιγμα νέων ευκαιριών για πολιτιστικό τουρισμό και τουρισμό που βασίζεται στη φύση ·

28.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές με απώτερο στόχο να μεγιστοποιηθεί η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κοινωνίες μας και η συμβολή της στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην ΕΕ·

29.  επισημαίνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός, που αντιπροσωπεύει το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού, αποτελεί βασικό οικονομικό κλάδο από την άποψη των δυνατοτήτων που προσφέρει για την ανάπτυξη και την απασχόληση, του οποίου η ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τη χρήση νέων τεχνολογιών· υπογραμμίζει, ωστόσο, τη σημασία που έχει η διατήρηση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη βιώσιμων, λιγότερο επεμβατικών και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μορφών τουρισμού, όπου ο τουριστικός κλάδος εντάσσεται σε τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές·

30.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών που αφορούν τη διατήρηση, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει μέγιστη σημασία για την ευρωπαϊκή ταυτότητα· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει μειωθεί δραστικά σε ορισμένα κράτη μέλη, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· για το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι επαρκή κεφάλαια και πρωτοβουλίες θα προορίζονται για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης·

31.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με την υποστήριξη του έργου καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα·

32.  επιβεβαιώνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να λάβει η πολιτιστική κληρονομιά τη σαφή θέση που της ανήκει στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη της Επιτροπής·

33.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να βελτιωθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο με σκοπό να υπάρξουν καλύτερες στατιστικές σχετικά με τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα σύνολο δεικτών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και που θα ήταν ομοιόμορφοι για όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, πορίσματα ερευνών που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς και να συνδέονται αυτά έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός σε αυτόν τον τομέα· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει το δυναμικό των «δεδομένων μεγάλης κλίμακας» όσον αφορά την άντληση περισσότερων γνώσεων από ερευνητικά προγράμματα· τονίζει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί η πραγματική και δυνητική οικονομική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι απαραίτητη η πιο συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων·

34.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να κατηγοριοποιεί τις εταιρείες και τους φορείς που εμπλέκονται στις διάφορες πτυχές της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως να αποτελούν ιδιαίτερο τομέα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους με προστιθέμενη αξία που θα διευκολύνουν την οικολογική και βιώσιμη διατήρηση·

35.  αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων, και τονίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας τομέας με δυνατότητες για περισσότερη και καλύτερη απασχόληση, στον οποίον μπορεί να ενισχυθεί η γεφύρωση μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικού βίου, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων μαθητείας, περιόδων πρακτικής άσκησης και νεοφυών επιχειρήσεων σε ΜΜΕ και την κοινωνική οικονομία· ενθαρρύνει, προς τούτο, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες δυνατότητες χρηματοδότησης για την υποστήριξη της κατάρτισης και της εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης και συντήρησης και της κινητικότητας των εργαζομένων και των ερευνητών στον τομέα αυτό·

36.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει κοινά προγράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού σε μια ολοκληρωμένη και επιστημονική βάση, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς και παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε στρατηγική κατάρτιση σχεδίων πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να οδηγήσουν σε συνολική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, σε προγράμματα διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βιώσιμη αγροτική και αστική αναγέννηση και στη διατήρηση και προαγωγή παραδοσιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν οικονομική και στατιστική έρευνα σχετικά με τις επιχειρήσεις, τους φορείς διαχείρισης και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στον τομέα της διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ιδιαίτερη συμβολή τους όσον αφορά την παραγωγή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

39.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δημιουργηθούν, αναπτυχθούν και προωθηθούν ευκαιρίες κινητικότητας και ανταλλαγής εμπειριών για όσους εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφαλίζοντας την πραγματική επαγγελματική αμοιβαιότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, μέσω του προσδιορισμού και της κοινής αποδοχής μεταξύ των κρατών μελών των επιπέδων των ελάχιστων δεξιοτήτων (ικανότητα και γνώση), ιδίως για το επάγγελμα του συντηρητή-επιμελητή· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επέκταση των σχετικών προγραμμάτων ώστε να περιλάβουν την κινητικότητα των στελεχών και των εργαζομένων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. υπευθύνους διαχείρισης φρουρίων και πύργων) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να τονίσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς τους με την προώθηση μελετών για τον προσδιορισμό της πολιτιστικής και οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να μετατρέψουν το «κόστος» για τη διατήρησή της σε «επένδυση» στην αξία της·

41.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), στο πλαίσιο του προσεχούς στρατηγικού του θεματολογίου για την καινοτομία, μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (KIC) στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών κλάδων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό άμεσα μια ολιστική θεώρηση της έρευνας και της καινοτομίας·

42.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ένταξης στα σχολικά προγράμματα της εκπαίδευσης στον τομέα της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου, ως κομβικό στοιχείο για την ανάπτυξη της γνώσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της καλλιτεχνικής πρακτικής και έκφρασης και ήπιων δεξιοτήτων που προσανατολίζονται προς τη δημιουργικότητα και την καινοτομία·

43.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν θέματα που άπτονται διαφόρων τομέων και σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης·

44.  υπογραμμίζει το υπάρχον σημαντικό δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχικής προσέγγισης στον τομέα του τουρισμού, ιδίως για τις ΜΜΕ που ενεργοποιούνται στον τομέα αυτό αλλά και για νεοφυείς επιχειρήσεις, τον τομέα των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και άλλες οργανώσεις οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση, την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης· τονίζει ότι, πέρα από τα πολιτισμικά πλεονεκτήματα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι υψηλού επιπέδου επαγγελματικές δεξιότητες, η ύπαρξη καλά καταρτισμένων στον συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωμόνων και η διαδικτυακή παρουσία συνιστούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα· τονίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συνιστούν παράγοντες ζωτικής σημασίας που φέρνουν την πολιτιστική κληρονομιά πιο κοντά στους πολίτες· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να καταργηθούν οι περιττές επιβαρύνσεις για τις ΜΜΕ χάριν της ανταγωνιστικότητάς τους και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία που έχει αρνητικές επιπτώσεις επί των ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου·

Ευκαιρίες και προκλήσεις

45.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός ως εργαλείο για τη διαφύλαξη του παρελθόντος μας και αφετέρου ως πηγή ευκαιριών εκπαιδευτικής έρευνας, δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, καλύτερης κοινωνικής ένταξης, ευρύτερης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης· τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί μια συνεπή οικονομική προσπάθεια για τους μικρούς και μεσαίους ή απομονωμένους πολιτιστικούς φορείς, και ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα ευρύτερο κοινό και η ευρύτερη διάδοση αυτής της κληρονομιάς· υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες που παρέχονται από τη ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικαταστήσουν την πρόσβαση στην πρωτότυπη πολιτιστική κληρονομιά ή στα συνδεδεμένα κοινωνικά οφέλη των παραδοσιακών μορφών συμμετοχής στον πολιτισμό, δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να παραμεληθεί η συντήρηση των πρωτοτύπων ή να αγνοηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι προώθησης του πολιτισμού, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη ψηφιοποίηση·

46.  υποστηρίζει τη ψηφιακή καινοτομία στον τομέα της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και επισημαίνει ότι η χρήση ηλεκτρονικών υποδομών μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό και να διασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση και αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων, όπως ο ιστότοπος Europeana και ενθαρρύνει την βελτίωση των κριτηρίων αναζήτησης αυτού του ιστότοπου ώστε να καταστεί φιλικότερος προς τον χρήστη·

47.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο της ψηφιοποίησης, διαφύλαξης και ηλεκτρονικής διάθεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς·

48.  τονίζει τη σημασία να αναπτυχθεί μια πραγματική δημοκρατική και συμμετοχική αφήγηση για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά τις θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες· εφιστά την προσοχή στην παρουσία των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς που ενσωματώνουν διαφορετικό ή αμφισβητούμενο παρελθόν, και τονίζει ότι οι διαδικασίες συμφιλίωσης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε καταστολή της ιστορικής συνείδησης των κοινοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να προβληματιστούν σχετικά με την δεοντολογία και τις μεθόδους παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των ερμηνειών·

49.  επιβεβαιώνει ότι η θρησκευτική κληρονομιά αποτελεί ένα άυλο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· τονίζει ότι η σημασία των τόπων, των πρακτικών και των αντικειμένων που συνδέονται με θρησκευτικές πρακτικές δεν θα πρέπει να αγνοηθεί στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, ή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή διακριτικής μεταχείρισης·

50.  πιστεύει ότι η ιστορική θρησκευτική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής και της μουσικής, θα πρέπει να διατηρηθεί για την πολιτιστική της αξία, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική της προέλευση·

51.  τονίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, και πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τον διάλογο αυτό ως ένα κατάλληλο εργαλείο κατά του ριζοσπαστισμού ανεξάρτητα από την προέλευσή του·

52.  εφιστά την προσοχή στις ιδιαιτερότητες των εθνικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά· ζητεί, συνεπώς, να διατηρηθεί η πολιτιστική τους κληρονομιά και να προωθηθεί και να προστατευθεί η πολιτιστική πολυμορφία·

53.  τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολιτιστικές διακρίσεις κατά των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

54.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων των κοινοτήτων των μεταναστών·

55.  επαναλαμβάνει τη σημαντική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του πολιτισμού·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς για τα άτομα με αναπηρία·

57.  επισημαίνει τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών τοπίων και, ειδικότερα, της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό πολιτισμό και εμπνέει τις παραδοσιακές τέχνες, και καλεί την Επιτροπή να την συμπεριλάβει, σε μεγαλύτερο βαθμό, στα αντίστοιχα προγράμματα·

58.  τονίζει τη σημασία της γαστρονομικής κληρονομιάς, που πρέπει να προστατευθεί και να υποστηριχθεί· φρονεί ότι οι πόροι που διατίθενται σε αυτό το τομέα μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών·

59.  επισημαίνει ότι η σχέση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και στον τουρισμό είναι αμοιβαία επωφελής, καθώς η πολιτιστική κληρονομία, αφενός, αποφέρει στον τουρισμό σημαντικά έσοδα ενώ ο τουρισμός, αφετέρου, ωφελεί τον πολιτισμό, ευνοώντας την ανάδειξη και διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών και δημιουργώντας έσοδα για τη συντήρησή τους·

60.  τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη διαφύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική κληρονομιά και τα φυσικά τοπία, αλλά και την άυλη κληρονομιά, όπως είναι οι γλώσσες, οι θρησκευτικές παραδόσεις και οι μαγειρικές παραδόσεις·

61.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με σκοπό την εφαρμογή, σε όλα τα αντίστοιχα επίπεδα, των δράσεων που αποβλέπουν στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού και οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 που έχει ως τίτλο: «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352

62.  επισημαίνει τη σημασία - υπό το πρίσμα των σοβαρών δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών - της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς, όσον αφορά την ταύτιση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση του αισθήματος της κοινότητας στο εσωτερικό της Ένωσης·

63.  είναι της γνώμης ότι, για τις επόμενες γενιές, ιδίως, η εκτίμηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης δείχνει την κατεύθυνση και το πεδίο για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, και αξιών όπως της συνύπαρξης και του αμοιβαίου σεβασμού, πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών· ως εκ τούτου, συνιστά επίσης, μεταξύ άλλων, κατά τον σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι νεότερες γενιές·

64.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγάλη επιτυχία που έχει ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης· ζητεί τη διασύνδεση αυτών των πόλεων στο πλαίσιο δικτύου που να επεκτείνει την εστίαση στις εν λόγω περιοχές, να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή εμπειριών και ορθής πρακτικής, μεταξύ άλλων με σκοπό να παρασχεθεί βοήθεια στις νέες υποψήφιες πόλεις, και να διευκολύνει την οργάνωση εκδηλώσεων και ειδικών κυκλωμάτων·

65.  ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εκπαιδευτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, προκειμένου να φέρει τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη πιο κοντά·

66.  εφιστά την προσοχή στις περιβαλλοντικές απειλές που θέτουν σε κίνδυνο σημαντικό αριθμό τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς εντός της ΕΕ και τονίζει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης πίεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές χρηματοδότησής τους για τις μεθόδους διατήρησης και αποκατάστασης της κληρονομιάς· συνιστά, επιπλέον, όπως τα κράτη μέλη και η ΕΕ προωθήσουν την έρευνα σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων, προκειμένου να διερευνηθούν λεπτομερέστερα οι πολλαπλές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την πολιτιστική κληρονομιά και να αναπτυχθούν αντίμετρα·

67.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία για τα «7 πλέον απειλούμενα», που δρομολογήθηκε από την Europa Nostra σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εντοπίζοντας νέα δείγματα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο, καταρτίζοντας σχέδια δράσης και αναζητώντας πιθανές πηγές χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας αυτής συνιστά τρόπο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

68.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της λεηλασίας, του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς εντός και εκτός της ΕΕ· ζητεί την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους·

69.  υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο από τη φθορά του χρόνου, αλλά και από τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες· τονίζει ότι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι εξακολουθούν να κινδυνεύουν από λεηλασίες από οργανωμένους αρχαιοκαπήλους, ιδίως σε υποθαλάσσιες τοποθεσίες όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση και η παρακολούθηση από τις αρχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών και την πρόληψη της παράνομης διακίνησής τους·

70.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτιστική κληρονομιά στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης μέσω του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, και καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθερμάνουν την πολιτιστική διπλωματία· επιπλέον, τονίζει τις δυνατότητες που διανοίγονται από διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα σε σχέση με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη συμμετοχή κρατών μελών ΕΕ και τρίτων χωρών·

71.  ζητεί ισχυρή δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών, της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας, για την πρόληψη, την προστασία, την τεκμηρίωση και την αποκατάσταση περιπτώσεων κατά τις οποίες η πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ ή τρίτων χωρών απειλείται σκόπιμα ή καταστρέφεται ως πράξη πολέμου και παραβίασης της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας, μέσω και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως η ICCROM, η ICBS (Διεθνής Επιτροπή της Κυανής Ασπίδας), πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, πολιτιστικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις·

72.  ενθαρρύνει την έγκριση διεθνών συμφωνιών για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ, από κοινού με τον ΟΗΕ και την UNESCO, την πολιτιστική κληρονομιά που διατρέχει κίνδυνο και να καταπολεμήσει τη λεηλασία και καταστροφή πολιτιστικών αγαθών σε περιοχές συγκρούσεων·

73.  τονίζει το δυναμικό που απορρέει από την τεχνογνωσία που υπάρχει στην ΕΕ όσον αφορά τη διαφύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα της τρομοκρατίας και του πολέμου·

74.  υποστηρίζει τη δημιουργία διεθνικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού που αντικατοπτρίζουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή κληρονομιά· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους οργανισμούς που διαμορφώνουν τις πολιτικές του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) και η UNESCO, και να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση και την προώθηση δικτύων, διασυνοριακών περιφερειακών έργων και, σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών, οι οποίες αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα διεθνικών πανευρωπαϊκών θεματικών έργων στον τομέα του τουρισμού·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(5) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(7) Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 13 Οκτωβρίου 2005· τέθηκε προς υπογραφή από τα κράτη μέλη στο Φάρο (Πορτογαλία) στις 27 Οκτωβρίου του ιδίου έτους· τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2011.
(8) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36.
(9) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.
(11) ΕΕ L 283 της 29.10.2011, σ. 39.
(12) Ο Χάρτης της Βενετίας εγκρίθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) το 1965· η Σύμβαση της Γρανάδας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1985· η Σύμβαση της Βαλέτας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1992.
(13) Βλέπε: Άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου