Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 370kWORD 63k
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού)
P8_TA(2015)0296

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά τη διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού) (2015/2153(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 4 Σεπτεμβρίου 2015 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 191 του Κανονισμού:"«Εάν υποβληθεί αίτημα για διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης, η διαδικασία ψηφοφορίας επί του αιτήματος πρέπει να δρομολογείται χωρίς περιττή καθυστέρηση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα ανακοίνωσης των ψηφοφοριών στην ολομέλεια και, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στους βουλευτές προκειμένου να μεταβούν στο Ημικύκλιο.Κατ’ αναλογία προς το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 152 παράγραφος 2, εάν έχει απορριφθεί ένα τέτοιο αίτημα, παρόμοιο αίτημα δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να θέσει τέρμα στην υπέρμετρη χρήση αιτημάτων που υποβάλλονται βάσει αυτού του άρθρου.»"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου