Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2119(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0236/2015

Внесени текстове :

A8-0236/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0299

Приети текстове
PDF 479kWORD 88k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (резолюция)
P8_TA(2015)0299A8-0236/2015

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)2015/2119(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (11667/2012),

—  като взе предвид проекта за протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (11671/2012),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), и параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0278/2014),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно доклада на ЕС за 2011 г. относно съгласуваността на политиките за развитие(1),

—  като взе предвид последващата оценка на протокола за изпълнение на Споразумението в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау (Рамково споразумение FISH/2006/20, Специална конвенция № 27, септември 2010 г.),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 9 септември 2015 г.(2) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0236/2015),

А.  като има предвид, че общата цел на протокола е засилване на сътрудничеството между ЕС и Гвинея Бисау в областта на рибарството в интерес на двете страни чрез установяване на рамка на партньорство, позволяваща едновременно развиване на устойчива политика в областта на рибарството и устойчиво и отговорно използване на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау, и получаване на подходящ дял от наличния излишък от рибни запаси, съответстващ на интересите на флотите на ЕС;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз следва да направи всичко възможно сключените с трети държави споразумения за устойчиво рибарство да бъдат от взаимен интерес за ЕС и съответните трети държави, включително за тяхното местно население и рибарската им промишленост;

В.  като има предвид, че първото споразумение в областта на рибарството между ЕИО и Гвинея Бисау датира от 1980 г. и че оттогава до 15 юни 2012 г. флотите на държавите-членки на ЕИО/ЕС са имали достъп до възможности за риболов във водите на Гвинея Бисау през периодите, когато протоколите за изпълнение на споразумението са били в сила;

Г.  като има предвид, че възможностите за риболов, предоставени на флотите на ЕС в рамките на настоящия протокол са: 3700 БРТ (брутен регистриран тонаж) за траулери с дълбоко замразяване (за улов на скариди) и 3500 БРТ за траулери с дълбоко замразяване (за дънни видове и главоноги мекотели), 28 сейнера с дълбоко замразяване за улов на риба тон и кораби с парагади и 12 кораба за улов на риба тон с въдици; като има предвид, че споразумението между ЕС и Гвинея Бисау в областта на рибарството е от голямо значение, тъй като е едно от малкото споразумения на ЕС в областта на рибарството, позволяващи достъп до смесен риболов;

Д.  като има предвид, че сумите, трансферирани в Гвинея Бисау по силата на споразумението, не на последно място като компенсация за достъпа до ресурси, представляват важна част от бюджета на страната; като има предвид, че въпреки това трансферите, направени в рамките на секторното сътрудничество, бяха спрени в миналото поради някои затруднения за усвояване на помощта от страна на Гвинея Бисау;

Е.  като има предвид, че Гвинея Бисау се сблъсква със слабости по отношение на социално-икономическото развитие като цяло, и по-конкретно в сектора на рибарството, в значими области като професионалното обучение, структурата на сектора и признаването на ролята на жените в сектора;

Ж.  като има предвид, че към момента резултатите от секторното сътрудничество като цяло не са задоволителни; като има предвид, че въпреки това е отчетен напредък в мониторинга, контрола и наблюдението на рибарството, капацитета за санитарни инспекции и участието на Гвинея Бисау в рамките на регионални органи за рибарство; като има предвид, че все още има възможност за подобрение по отношение на осигуряването, че споразумението прави повече за насърчаване на прозрачността и отчетността в секторното сътрудничество с цел насърчаване на устойчивото развитие на сектора на рибарството в Гвинея Бисау, както и на свързаните с него отрасли и дейности, така че да се гарантира, че по-голяма част от добавената стойност, създадена от експлоатацията на природните ресурси на страната, остава там;

З.  като има предвид, че фактът, че индустриалните корабособственици трансбордират или разтоварват улова си извън Гвинея Бисау (например в Дакар или на Канарските острови) е причина икономическите ползи от промишления риболов да се свеждат до създаването на незначителни и ограничени работни места (148 местни членове на екипаж по силата на предишния протокол); като има предвид, че през 2010 г. съществуваше само едно функциониращо предприятие за преработване на риба в Гвинея Бисау;

И.  като има предвид, че въпреки известния напредък, търговията с продукти от рибарството с ЕС беше възпрепятствана от неспособността на Гвинея Бисау да спазва санитарните стандарти, наложени от Съюза;

Й.  като има предвид, че ННН риболов (незаконният, недекларираният и нерегламентираният риболов) във водите на Гвинея Бисау е дългогодишен проблем; като има предвид, че през 2008 и 2009 г. националните органи се натъкнаха на 58 кораба, извършващи дейност в нарушение на правилата, 11 от които са извършвали риболов без разрешително, а 7 са извършвали риболов в забранени зони; като има предвид, че въпреки че е постигнат известен напредък и Гвинея Бисау несъмнено има някои средства за контрол на риболова - включително корпус от наблюдатели и високоскоростни патрулни катери, все още има пропуски в системата за наблюдение и контрол на риболова в териториалните води на Гвинея Бисау;

К.  като има предвид, че е доказаните пропуски в знанията, както по отношение на последиците на настоящото споразумение върху морската екосистема, така и на гарантирането, че достъпът се ограничава до излишъка от запаси, които не могат да бъдат уловени от местните флоти, и поради липсата на актуализирани биологични данни (по-специално след като флотите на ЕС преустановиха дейност в Гвинея Бисау през 2012 г.) следва да се разглеждат като причина за безпокойство и трябва да бъдат отстранени възможно най-скоро;

Л.  като има предвид, че Парламентът трябва да бъде незабавно и цялостно информиран на всички етапи относно процедурите, свързани с протокола или неговото подновяване;

1.  Счита, че настоящото споразумение е от изключително значение, както за Гвинея Бисау, така и за флотовете на ЕС, извършващи дейност във водите на страната; следователно счита, че резултатите, постигнати към момента в областта на секторното сътрудничество, са недостатъчни и призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, посредством създаване на механизми за по-голяма прозрачност, отчетност и участие на бенефициентите, по-конкретно общностите за традиционен дребномащабен риболов, и ако е необходимо – посредством преразглеждане и укрепване на частта от споразумението, свързана със секторната подкрепа, както и да намери по-добри и различни начини за увеличаване на степента на усвояване на тази помощ с цел преобръщане на тенденцията, наблюдавана през последните десетилетия;

2.  Припомня, че споразумението трябва да насърчава по-ефективно и устойчиво развитие на сектора на рибарството на Гвинея Бисау, както и на свързаните с него отрасли и дейности, по-конкретно на дребномащабния риболов, който допринася значително за продоволствената сигурност и местния поминък, увеличавайки добавената стойност, оставаща в Гвинея Бисау, в резултат на експлоатацията на нейните природни ресурси; отбелязва напредъка, постигнат през последните години, но счита, че са необходими непоколебими и постоянни усилия, за да бъдат постигнати забележителни резултати; счита, че областите, които трябва да получат подкрепа, не на последно място техническа подкрепа, следва да бъдат изграждане на институционален капацитет, обучение на специалисти от областта на рибарството, партньорства с традиционния дребномащабен риболов, както и силен акцент върху политиките в областта на равенството между половете, за да се признае и използва ролята на жените (разпространение и пазарна реализация на рибата, съхранение, първична преработка и т.н.);

3.  Счита, че възможностите за трудова заетост на местни моряци на борда на кораби на ЕС, предвидени в протокола, следва да се използват пълноценно;

4.  Счита, че мерките за предотвратяване на незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау следва да бъдат засилени, включително чрез подобрено наблюдение, контрол и надзор посредством широкото използване на система за спътниково наблюдение на корабите, риболовни дневници, инспектори и изпълнение на решенията на регионалните организации в областта на рибарството;

5.  Заявява, че секторната подкрепа в рамките на споразумението в областта на рибарството трябва да съответства по-ефективно на инструментите в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейския фонд за развитие (ЕФР);

6.  Призовава Комисията, въпреки направените усилия, да продължи да помага на органите на Гвинея Бисау в подобряването на системата за наблюдение и контрол на рибарството във водите на Гвинея Бисау, така че да се усилят мерките за борба срещу незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов;

7.  Подчертава, че настоящото споразумение съдържа клауза за недискриминация; отбелязва със задоволство, че споразуменията в областта на рибарството, сключени от Гвинея Бисау с трети държави, са публикувани в контекста на преговорите и могат да бъдат консултирани; призовава Комисията да следи отблизо развитието на тези споразумения и на риболовните дейности в гвинейските води;

8.  Счита, че е желателно да се подобрят качеството и надеждността на данните относно целия улов (целеви и прилов) и, по-общо, относно състоянието на опазване на рибните ресурси, за да се оцени по-точно въздействието на споразумението върху морската екосистема и риболовните общности; счита също, че следва да се помогне на Гвинея Бисау да разработи свои собствени средства за получаване на тези данни; призовава Комисията да гарантира, че органите, наблюдаващи изпълнението на споразумението, сред които е и съвместният научен комитет, функционират по-правилно и по по-прозрачен начин;

9.  Призовава Комисията да изпрати на Парламента протоколите и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, резултатите от годишните оценки, както и протоколите и заключенията от заседанията, предвидени в член 4 от новия протокол; призовава Комисията също така да даде възможност на представители на Парламента да присъстват като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет и да насърчава участието на рибарските общности от Гвинея Бисау; също така изисква Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на новия протокол и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до документа;

10.  Счита, че Комисията следва да се стреми да включи в многогодишната секторна програма, предвидена в член 3 от протокола, цели, които водят до действително развитие на местния риболов, по-специално непромишлени риболовни стопанства и рибопреработвателна промишленост, включително чрез повече разтоварвания на сушата в Гвинея Бисау, както и други икономически дейности и партньорства в сектора на рибарството;

11.  Счита, че съвместният комитет, предвиден в Споразумението за партньорство, следва да гарантира, че стабилността на всички механизми, предвидени в настоящия протокол, е безспорна в контекста на проблема с корупцията;

12.  Призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента, в рамките на правомощията си, своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с новия протокол и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Гвинея Бисау.

(1) ОВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 21.
(2) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0298.

Правна информация - Политика за поверителност